Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/322

Bruxelles, den 7 Marts 2001

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

EUROPEAN COMMISSION

PRESS AND COMMUNICATION SERVICE

Joint Press Release

Etablering af en "styregruppe" og opstilling af en fælles interinstitutionel strategi for at beskytte euroen mod falskmøntneri

  Der indføres eurosedler og -mønter den 1. januar 2002. I månederne frem til euroens indførelse er det en højt prioriteret opgave at udarbejde et beskyttelsessystem for euroen.

Efter det møde, der fandt sted mellem repræsentanter for ledelsen på højt niveau i Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Europol i Bruxelles den 15. februar 2001, er der blevet nedsat en interinstitutionel styregruppe.

  Både medlemsstaterne og EU-institutionerne og -organerne, hvis roller og ansvarsområder er komplementære, er enige om, at der er behov for samordning. På europæisk plan:

 • tager Europa-Kommissionen lovinitiativer, bidrager på uddannelsesområdet og med finansiel støtte, svarer på Europa-Parlamentets spørgsmål og andre anmodninger om oplysninger, støtter medlemsstater, specielt med lovimplementering, og samordner medlemsstaternes tekniske aktioner til bekæmpelse af efterligninger af euromønterne

 • gennemfører Den Europæiske Centralbank (ECB) en teknisk analyse af falske eurosedler af en ny type på Centret for Analyse af Efterligninger (Counterfeit Analysis Centre), der ligger i ECB's bygninger, oplagrer tekniske og statistiske data om falske sedler og mønter i en central database, der også er beliggende i ECB's bygninger, og udbreder relevante tekniske og statistiske oplysninger til alle, der er involveret i bekæmpelse af falskmøntneri. Herudover gennemfører ECB sammen med tolv nationale centralbanker i euroområdet en informationskampagne, der sigter på at sikre, at offentligheden bliver fortrolig med de nye eurosedler og -mønter

 • støtter Europol medlemsstaternes politi med at forebygge og bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet ved at fremme udveksling af oplysninger og ved at foretage en operationel og strategisk analyse. Herudover stiller Europol ekspertise til rådighed og giver teknisk støtte til undersøgelser og operationer, der gennemføres af politiet i EU-landene. Europol vil opretholde en central database med relevante oplysninger om efterligninger af euroen og vil også anvende ECB's tekniske database.

  Der er allerede taget initiativer på både nationalt og EU-plan for effektivt at forebygge og bekæmpe efterligninger af euroen, specielt af Det Europæiske Centralbanksystem og af Europa-Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne med hensyn til teknisk beskyttelse og af Europol med hensyn til organiseret kriminalitet.

Der blev defineret prioriterede tiltag for at nå frem til en fælles approach i ECB's henstilling af 7. juli 1998 vedrørende vedtagelse af visse foranstaltninger med henblik på at forbedre den retlige beskyttelse af eurosedler og -mønter og i Europa-Kommissionens meddelelse af 22. juli 1998 til Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og ECB vedrørende beskyttelse af euroen. Disse tiltag omfatter uddannelse, et informationssystem, samarbejde og beskyttelse i henhold til straffelovgivningen.

På linje med henstillingen og meddelelsen:

 • vedtog ECB retningslinjerne for oprettelsen af Centret for Analyse af Efterligninger den 26. august 1999

 • blev Europols mandat den 29. april 1999 udvidet til også at omfatte forfalskning af penge, ligesom Europol oprettede særlige arbejdsgrupper

 • blev der den 29. maj 2000 vedtaget en rammeafgørelse med henblik på at modvirke forfalskninger af euroen gennem straffeforanstaltninger og andre sanktioner

 • skulle forhandlingerne i Det Europæiske Råd om et forslag til forordning, der blev fremlagt af Europa-Kommissionen den 26. juli være afsluttet, og teksten vedtaget under det svenske formandskab. Arbejdet er skredet godt frem med forordningen, der bl.a. sigter på at etablere procedurer for udveksling af informationer om efterligninger mellem de relevante institutioner og organer og på at definere samarbejdet såvel som kreditinstitutioners forpligtelser

 • sigter et fransk initiativ af 22. december 2000 på grundlag på traktaten om Den Europæiske Union på at komplettere rammeafgørelsen af 29. maj 2000 og ovennævnte forordning.

  Styregruppen, der blev nedsat i kølvandet på mødet mellem repræsentanter for højtstående ledere i Europa-Kommissionen, ECB og Europol i Bruxelles den 15. februar 2001, omfatter repræsentanter for Europa-Kommissionen, ECB og Europol. Den sigter på at etablere et samarbejde mellem de kompetente organer ved:

 • på et overordnet niveau at støtte det arbejde, der gøres af de forskellige parter i forbindelse med at beskytte euroen

 • at udvikle en fælles strategi for de vigtigste spørgsmål og en sammenhængende approach over for offentligheden

 • at opstille en række konkrete prioriterede tiltag over tiden.

Styregruppen forbereder de afgørelser, der skal træffes, mødes regelmæssigt og kan indkalde til møder på højt niveau.

  Styregruppen har derfor fastlagt en handlingsplan, der vil blive opdateret regelmæssigt, og hvorefter der fra 1. februar 2001 skal udarbejdes en fælles approach til beskyttelse af euroen mod falskneri på de områder, hvor der er behov for at træffe yderligere initiativer, bl.a. følgende:

 • uddannelse

 • samarbejdsarrangementer mellem de berørte institutioner og organer (i form af aftaler)

 • samordning af forbindelserne med ikke-EU-lande

 • kommunikation

 • lovgivning.

Handlingsplanen sigter på at sikre sammenhæng i det overordnede system til beskyttelse af euroen og på at give falskmøntnere så små muligheder som muligt for at udnytte situationen i forbindelse med indførelsen af den nye europæiske valuta.

Den Europæiske Centralbank

Press Division

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404

Internet: http://ecb.europa.eu

Gengivelse af kun tilladt med kildeangivelse.


Side Bar