Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1892

Bryssel den 20 december 2001

Kommissionen ålägger tio företag böter i en kartell på området för självkopierande papper

Europeiska kommissionen har i dag ålagt Arjo Wiggins Appleton och nio andra företag i Förenade kungariket, Frankrike, Tyskland och Spanien böter på totalt 313,7 miljoner euro för att de deltagit i en kartell för fastställande av priser och uppdelning av marknader inom sektorn för självkopierande papper. Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, sade: "Detta nya ärende utgör avslutningen på ett år under vilket kommissionen fattat många beslut mot karteller av alla tänkbara slag. Den aldrig förut skådade kartellaktiviteten visar två saker: för det första att dessa hemliga metoder dessvärre har stor spridning, för det andra att kommissionen har effektiva sätt att avslöja, ingripa mot och bestraffa dem."

Efter en fördjupad undersökning som inleddes 1996 upptäckte kommissionen att företagen Arjo Wiggins Appleton Plc och Carrs Paper Ltd (Förenade kungariket), Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH, Papierfabrik August Koehler AG, Zanders Feinpapiere AG (Tyskland), Bolloré SA och Papeteries Mougeot SA (Frankrike), Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Torraspapel SA (Spanien), och Sappi Limited (Sydafrika), mellan 1992 och 1995 deltog i en kartell som omfattade hela Europa och främst syftade till samordnade prishöjningar.

De enskilda företagen ålades följande böter (i miljoner euro):

 • Arjo Wiggins Appleton Plc : 184,27    

 • Papierfabrik August Koehler AG : 33,07 

 • Zanders Feinpapiere AG : 29,76

 • Bolloré SA : 22,68 

 • Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH : 21,24

 • Torraspapel SA : 14,17 

 • Papeteries Mougeot SA : 3,64

 • Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L. : 1,75         

 • Carrs Paper Ltd : 1,57          

 • Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA : 1,54

  

Arjo Wiggins var den främsta initiativtagaren till kartellen och är också den största tillverkaren av självkopierande papper i Europa, vilket förklarar varför det ålades de största böterna.

Sappi befriades helt från böter med stöd av kommissionens meddelande från 1996 om befrielse från eller nedsättning av böter, eftersom Sappi var det första företaget som samarbetade med kommissionen och lämnade avgörande bevis gällande kartellen. Det är andra gången kommissionen helt har befriat ett företag från böter (efter Aventis S.A. i ärendet gällande A- och E-vitaminer).

Produkten

Självkopierande papper är avsett för mångfaldig kopiering av dokument och består av en pappersbas som bestryks med kemiska produkter. Principen bakom självkopierande papper är att få en kopia när två kompletterande skikt reagerar på trycker från en penna eller pressas samman i en datorskrivare eller i en skrivmaskin. Kontorsblanketter som följesedlar och bankgiroblanketter är det vanligaste användningsområdet för självkopierande papper med över 90 % av totalkonsumtionen. Kunderna består av tryckerier som köper det självkopierande papperet på rulle (80 %) och i ark (20 %).

Under den period då överträdelsen ägde rum (1992-1995) hade marknaden ett årligt värde på cirka 850 miljoner euro inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. de 15 EU-medlemsstaterna plus Norge, Island och Liechtenstein. Produktionskapaciteten för självkopierande papper i Västeuropa uppskattades till 1 010 000 ton 1995 (det sista överträdelseåret), varav 890 000 ton föll på medlemmarna i AEMCP (Association of European Manufacturers of Carbonless Paper). Tillsammans står medlemmarna i AEMCP för 85-90 % av försäljningen av självkopierande papper inom EES.

Kartellen

Kommissionens undersökning avslöjade att medlemmarna i AEMCP och tre andra europeiska tillverkare eller distributörer av självkopierande papper (Carrs, Divipa, Zicuñaga) genomfört en olaglig plan i syfte att förbättras de deltagande företagens lönsamhet genom kollektiva prishöjningar. Det främsta syftet med kartellen var att komma överens om prishöjningar och om när dessa skulle genomföras.

Kartellmedlemmarna höll möten på två olika nivåer: dels allmänna möten på europeisk nivå, i vilka deltog generaldirektörer, marknadsföringschefer och andra på motsvarande nivå inom sektorn för självkopierande papper, dels nationella eller regionala kartellmöten i vilka deltog nationella eller regionala försäljningschefer, ofta tillsammans med ovannämnda personer i ledande ställning.

Kommissionen har också bevis för att fem allmänna möten hölls mellan september 1993 och februari 1995 på hotell i Frankfurt och Paris. Vid dessa möten enades deltagarna om flera prishöjningar efter varandra för varje land inom EES.

Under de nationella och regionala mötena kom deltagarna överens om prishöjningar och kontrollerade att tidigare överenskomna prishöjningar hade genomförts. Kommissionen har också detaljerad information om 20 nationella möten som gällde Frankrike, Förenade kungariket och Irland, Spanien och Portugal. Dessutom har flera medlemmar i kartellen medgett att de deltagit i möten som gällde Tyskland, Italien, Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Kommissionen har funnit bevis som bekräftar att en försäljningskvot tilldelades de olika deltagarna och en marknadsandel fastställdes för var och en av dem vid vissa nationella kartellmöten för att garantera genomförandet av överenskomna prishöjningar till exempel hösten 1993 för de spanska och franska marknaderna.

För att underlätta ingåendet av avtal om prishöjningar och försäljningskvoter och för att kontrollera att avtalen följdes, utbytte tillverkarna av självkopierande papper konfidentiell, individuell information (detaljerade och individuell information om deras försäljningspriser och försäljningsvolymer).

Sappi redogörelser visar att det förekommit hemliga kontakter mellan de europeiska tillverkarna ända sedan deras branschorganisation AEMCP bildades 1981, särskilt i mitten av 1980-talet. Närmare bestämt visar informationen från Sappi att kartellmöten ägde rum från och med 1989.

Kommissionen har dock begränsat sin undersökning till den period som börjar i januari 1992, som är den tidpunkt från och med vilken den har samstämmiga uppgifter från kartelldeltagarna och säkra bevis för regelbundna hemliga kontakter mellan tillverkare av självkopierande papper.

Vad gäller slutet av perioden finns det skäl att misstänka att åtminstone vissa inslag i det hemliga samförståndet kvarstod efter september 1995. När kommissionen skickade sitt meddelande om invändningar till de berörda företagen vidhöll den att en överträdelse förelåg fram till februari/mars 1997. Alla parter utom AWA, Carrs och Sappi nekar dock till att ha deltagit i någon som helst samverkan efter detta datum. Dessutom avviker AWA:s, Carrs och Sappis utsagor avsevärt från varandra när det gäller frågan om hurdana dessa hemliga kontakter var och när de ägde rum, och de styrks inte heller av avgörande bevis som skulle möjliggöra slutsatsen att det beteende som är föremål för denna undersökning fortsatte efter september 1995.

På rekommendation av förhörsombudet (vars slutrapport bifogas detta beslut) har kommissionen därför begränsat undersökningen till tiden före september 1995, för vilken den har avgörande bevis för kartellens existens.

De berörda företagens beteende är en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensbestämmelserna i artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

Kommissionens undersökning

Kommissionen började undersöka detta ärende hösten 1996, efter det att Sappi, som åberopade bestämmelserna i meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter, underrättade kommissionen om kartellens existens.

Gryningsräder genomfördes hos flera tillverkare. Efter dessa gryningsräder och en begäran om upplysningar i mars och december 1999 kontaktade det franska företaget Mougeot kommissionen och medgav att det deltagit i kartellen och erbjöd sig att samarbeta inom ramen för meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter.

I juli 2000 skickade kommissionen ett meddelande om invändningar till tillverkarna av självkopierande papper och/eller deras moderbolag. Företag inkom med skriftliga synpunkter och de flesta av dem hördes vid en hearing den 8 och 9 mars 2001 där förförsombudet fungerade som ordförande.

Beräkning av bötesbeloppet

När kommissionen beräknar böterna i kartellärenden beaktar den hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den pågått samt om det förekommer eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Det tar också hänsyn till de berörda företagens marknadsandelar och storlek för att garantera att böterna står i proportion till överträdelsen och har en avskräckande effekt.

Böterna beräknas således inte endast i förhållande till omsättningen, även om förordning nr 17/62 föreskriver att böterna aldrig får vara större än 10 procent av företagets årsomsättning.

Bötesbeloppen har bestämts med beaktande av följande:

 • Den relevanta marknadens betydelse (850 miljoner euro under överträdelseperioden).

 • Kartellmedlemmarnas andel av marknaden för självkopierande papper (AWA har ensamt cirka 32 % av den europeiska marknaden medan Carrs, Divipa och Zicuñaga har mindre än 2 % var).

 • En del av de berörda företagens globala dimension (AWA, Sappi och Bolloré är multinationella koncerner med en mycket större omsättning än de övriga företagen). Bötesbeloppen för dessa storföretag måste därför fastställas på en nivå som garanterar en tillräcklig avskräckningseffekt.

Kartellen i fråga var av medellång varaktighet (mellan ett och fem år).

Eftersom AWA var initiativtagare till kartellen, vilket är en försvårande omständighet, har grundbeloppet för AWA:s böter höjts med 50 %. Det är i linje med kommissionens normala praxis i sådana fall.

Dessa bötesbelopp har i vissa fall nedsatts för att företagen samarbetat med kommissionen i samband med undersökningen.

Tillämpning av 1996 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter

För att främja avslöjandet och beivrandet av karteller har kommissionen utfärdat bestämmelser om en nedsättning av eller total befrielse från böter för de företag som samarbetar med kommissionen (se kommissionens meddelande av den 18 juli 1996 om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html).

Ärendet gällande självkopierande papper är ett av de första där meddelandet tillämpats, med anledning av att Sappi kontaktade kommissionen hösten 1996.

Med stöd av detta meddelande har kommissionen beviljat Sappi total befrielse från böter för att företaget lämnade information om kartellen innan kommissionen hade inlett någon som helst undersökning samt för att det fortlöpande och fullständigt samarbetade med kommissionen under hela undersökningen, upphörde med sitt deltagande i kartellen och inte ålade något annat företag att delta i kartellen och inte var initiativtagare till den.

Kommissionen har beviljat en nedsättning av böterna med 50 % för Mougeot, 35 % för AWA och 20 % för Bolloré, eftersom dessa förtag försåg kommissionen med information om de ifrågavarande olagliga metoderna redan innan den skickade ut meddelandet om invändningar.

Kommissionen har beviljat Carrs, MHTP och Zanders en nedsättning av böterna med 10 % eftersom dessa företag inte har bestridit de fakta som anförs i meddelandet om invändningar.

Mario Monti sade vidare: "Jag hoppas att företagen i dag är fullt medvetna om vilka risker de tar när de bedriver hemligt samförstånd. De skall också veta att deras enda möjlighet att lindra de rättsliga och ekonomiska konsekvenser de riskerar att drabbas av är att kontakta oss."

Vart går böterna?

Företagen har tre månader på sig att betala böterna. Böterna förs in i Europeiska gemenskapernas allmänna budget så snart denna blir slutlig. Eftersom unionens totala budget är fastställs på förhand, dras alla oförutsedda inkomster av från medlemsstaternas bidrag till gemenskapsbudgeten, vilket i slutändan gynnar de europeiska skattebetalarna.

Sammanlagt tio kartellbeslut under 2001

Under 2001 har kommissionen fattat tio beslut mot karteller (däribland dagens beslut om självkopierande papper):

 • Flyglinjen Köpenhamn/Stockholm (SAS/Maersk Air) (IP/01/1009)

 • grafitelektroder (IP/01/1010)

 • natriumglukonat (IP/01/1355)

 • vitaminer (IP/01/1625)

 • belgiska bryggerier (IP/01/1739)

 • luxemburgska bryggerier (IP/01/1740)

 • citronsyra (IP/01/1743)

 • tyska bankers växlingsavgifter (IP/01/1796)

 • zinkfosfat (IP/01/1797)

Sammanlagt 56 företag bötfälldes 2001 (varav tre bötfälldes två gånger) till det totala beloppet 1836 miljoner euro.

De tio största kartellböterna: Totalbelopp per ärende

*Böter nedsatta av EG-domstolen

ÅrÄrendeTotalbelopp (i milj. euro)
2001Vitaminer855,23
2001Självkopierande papper313,69
1998TACA272,94
2001Grafitelektroder218,8
2001Citronsyra135,22
1994Kartong*119,38
2000Aminosyror109,990
1994Cement*109,335
2001Växlingsavgifter/tyska banker108,0
1999Sömlösa stålrör99,0

Side Bar