Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/1892

Bruxelles, den 20. december 2001

Kommissionen pålægger ti virksomheder, som deltager i et kartel vedrørende selvkopierende papir, en bøde

Europa-Kommissionen pålagde i dag Arjo Wiggins Appleton og ni andre virksomheder i Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tyskland og Spanien bøder på i alt 317,7 mio. EUR for at have deltaget i et kartel vedrørende prisfastsættelse og markedsdeling i sektoren for selvkopierende papir. Kommissæren med ansvar for konkurrence, Mario Monti, erklærede: "Denne nye sag forekommer i slutningen af et år med mange beslutninger truffet af Kommissionen mod karteller af enhver form. Dette enestående aktivitetsniveau viser to ting: for det første, at disse hemmelige fremgangsmåder desværre er særdeles udbredte, men også, at Kommissionen har fået midlerne til at opdage, forfølge og straffe dem effektivt".

Efter en dybtgående undersøgelse, som blev indledt i 1996, har Europa-Kommissionen opdaget, at virksomhederne Arjo Wiggins Appleton Plc og Carrs Paper Ltd (Det Forenede Kongerige), Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH, Papierfabrik August Koehler AG, Zanders Feinpapiere AG (Tyskland), Bolloré SA og Papeteries Mougeot SA (Frankrig), Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L., Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA, Torraspapel SA (Spanien) og Sappi Limited (Sydafrika) mellem 1992 og 1995 deltog i et kartel, der omfattede hele Europa, og som hovedsagelig tog sigte på samordnede prisforhøjelser.

De individuelle bøder er som følger (i mio. EUR):

 •  Arjo Wiggins Appleton Plc : 184,27

 • Papierfabrik August Koehler AG : 33,07

 • Zanders Feinpapiere AG : 29,76

 • Bolloré SA : 22,68

 • Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH : 21,24

 • Torraspapel SA : 14,17 

 • Papeteries Mougeot SA : 3,64

 • Distribuidora Vizcaina de Papeles S.L. : 1,75

 • Carrs Paper Ltd : 1,57

 • Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA : 1,54

Arjo Wiggins var den ledende kraft bag kartellet og er også den største fabrikant af selvkopierende papir i Europa og har derfor fået den største bøde.

Sappi har fået fuld bødefritagelse i henhold til Kommissionens regler fra 1996 om bødefritagelse eller -nedsættelse, fordi virksomheden var den første til at samarbejde om undersøgelsen og forelagde afgørende beviser vedrørende kartellet. Det er anden gang, at Kommissionen har indrømmet en 100 % bødenedsættelse (efter Aventis S.A. i sagen om A- og E-vitaminer).

Produktet

Selvkopierende papir er papir, der er beregnet til mangfoldiggørelse af dokumenter og består af et papirgrundlag belagt med kemiske produkter. Det selvkopierende papirs princip består i at opnå en kopi ved reaktion mellem to komplementære lag under presset fra håndskriften eller anslaget fra en computerprinter eller en skrivemaskine. Kommercielle formularer som f.eks. følgesedler og bankoverførselsblanketter udgør den mest udbredte anvendelse af selvkopierende papir, idet de tegner sig for over 90 % af det samlede forbrug. Kunderne er trykkerier, som køber selvkopierende papir i ruller (80 %) og i ark (20 %).

I løbet af den periode, der er omfattet af overtrædelsen (1992-1995) havde markedet en årlig værdi på omkring 850 mio. EUR i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. de 15 EU-lande plus Norge, Island og Liechtenstein. Produktionskapaciteten for selvkopierende papir i Vesteuropa (EØS) blev anslået til 1 010 000 t i 1995 (overtrædelsens sidste år), hvoraf "Association of European Manufacturers of Carbonless Paper" (AEMCP) tegnede sig for 890 000 t. Medlemmerne af AEMCP repræsenterer tilsammen 85-90 % af salget af selvkopierende papir i EØS.

Kartellet

Gennem Kommissionens undersøgelse blev det opdaget, at medlemmerne af AEMCP og tre andre europæiske producenter eller distributører af selvkopierende papir (Carrs, Divipa, Zicuñaga) har iværksat en ulovlig plan, der tager sigte på at forbedre deltagernes rentabilitet gennem kollektive prisforhøjelser. Hovedformålet med kartellet bestod i at enes om prisforhøjelser og om tidsplanen for deres gennemførelse.

Medlemmerne af kartellet afholdt møder på to forskellige niveauer: generelle møder på europæisk plan, hvori deltog de administrerende direktører, salgsdirektørerne eller ledende personale på tilsvarende niveau i sektoren for selvkopierende papir, og nationale eller regionale møder for kartellet, hvori deltog de nationale eller regionale salgschefer, ofte med deltagelse af ovennævnte ledende personale.

Kommissionen er således i besiddelse af bevis for, at der mellem september 1993 og februar 1995 blev afholdt fem generelle møder på hoteller i Frankfurt og Paris, hvorunder deltagerne enedes om en række konsekutive prisforhøjelser for hvert land i EØS.

Under de nationale og regionale møder enedes deltagerne om prisforhøjelserne og kontrollerede anvendelsen af de tidligere aftalte forhøjelser. Kommissionen er således i besiddelse af detaljerede oplysninger om afholdelsen af 20 nationale møder vedrørende Frankrig, Det Forenede Kongerige og Irland, Spanien og Portugal. Endvidere har flere parter i kartellet indrømmet, at de har deltaget i møder vedrørende Tyskland og Italien samt Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Kommissionen har fundet beviser, som bekræfter, at for at sikre anvendelsen af de aftalte prisforhøjelser blev der tildelt en salgskvote til de forskellige deltagere og fastsat en markedsandel for hver af dem på visse nationale møder i kartellet - f.eks. i efteråret 1993 for det spanske og franske marked.

For at fremme indgåelsen af aftalerne om prisforhøjelser og salgskvoter og for at kontrollere, at aftalerne blev overholdt, udvekslede producenterne af selvkopierende papir individuelle fortrolige oplysninger (detaljerede og individuelle informationer om deres priser og størrelsen af deres salg).

Erklæringerne fra Sappi viser, at der har været hemmelige kontakter mellem de europæiske fabrikanter lige siden oprettelsen af deres faglige organisation, AEMCP, i 1981 og især fra midten af 1980'erne.

De oplysninger, Sappi har indsendt, viser helt konkret, at der har fundet møder sted i kartellet fra 1989. Kommissionen har imidlertid begrænset sagen til den periode, der indledes i januar 1992, fra hvilket tidspunkt den er i besiddelse af overensstemmende erklæringer fra deltagerne i kartellet og bekræftede beviser på regelmæssige hemmelige kontakter mellem producenter af selvkopierende papir.

Hvad angår slutningen af perioden er der grund til at formode, at i det mindste visse elementer i de hemmelige ordninger fortsat bestod efter september 1995. Da Kommissionen fremsendte klagepunktsmeddelelsen til virksomhederne, havde den konstateret eksistensen af en overtrædelse indtil februar/marts 1997. Alle parterne, undtagen AWA, Carrs og Sappi, benægter imidlertid enhver videre deltagelse i den hemmelige aftale efter dette tidspunkt. De erklæringer, som AWA, Carrs og Sappi har fremsat, er endvidere meget forskellige med hensyn til karakteren af og tidspunkterne for de hemmelige kontakter og er ikke tilstrækkelig underbyggede eller bekræftede af afgørende beviser til, at det kan konkluderes, at den adfærd, der er genstand for nærværende procedure, bestod efter september 1995.

Under disse omstændigheder og på anbefaling af høringskonsulenten (hvis endelige rapport er vedlagt beslutningen) har Kommissionen begrænset proceduren til perioden frem til september 1995, som er det tidsrum, for hvilket den råder over bekræftede beviser for kartellets eksistens.

De pågældende virksomheders adfærd udgjorde en meget alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, jf. EU-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53.

Kommissionens undersøgelse

Kommissionen indledte sin undersøgelse af denne sag i efteråret 1996, efter at Sappi, som påberåbte sig bestemmelserne i meddelelsen om bødefritagelsen eller -nedsættelse, havde underrettet Kommissionen om kartellets eksistens.

Der er gennemført kontrolbesøg hos flere forskellige producenter. Efter disse kontrolbesøg og anmodningerne om oplysninger i marts og december 1999 henvendte den franske virksomhed Mougeot sig til Kommissionen og indrømmede, at den havde deltaget i kartellet, og tilbød at samarbejde i henhold til bestemmelserne i meddelelsen om bødefritagelse eller -nedsættelse.

I juli 2000 sendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til producenterne af selvkopierende papir og/eller deres moderselskaber. Virksomhederne har indsendt skriftlige bemærkninger, og de fleste er blevet hørt i forbindelse med en høring under formandskab af høringskonsulenten den 8. og 9. marts 2001.

Beregning af bødernes størrelse

Når Kommissionen skal beregne bøder i kartelsager, tager den hensyn til overtrædelsens alvor, dens varighed samt eksistensen af eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder. Den tager ligeledes hensyn til de pågældende virksomheders markedsandel samt deres globale størrelse med henblik på at sikre, at straffen står i passende forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

Bøderne beregnes derfor ikke udelukkende i forhold til en virksomheds omsætning, selv om de aldrig kan overstige 10 % af en virksomheds årsomsætning, jf. forordning nr. 17/62.

Bødernes størrelse er fastsat under hensyn til:

 • det pågældende markeds betydelige omfang (850 mio. EUR i løbet af overtrædelsesperioden)

 • andelen af markedet for selvkopierende papir, som blev besiddet af de deltagende virksomheder i kartellet (AWA besad alene ca. 32 % af det europæiske marked, mens Carrs, Divipa og Zicuñaga hver besad mindre end 2 %)

 • visse implicerede virksomheders globale størrelse (AWA, Sappi og Bolloré er multinationale koncerner med en samlet omsætning, der ligger langt over de øvrige virksomheders); det var derfor nødvendigt at fastsætte bøden for disse store virksomheder på et tilstrækkeligt afskrækkende niveau.

Kartellet vedrørende selvkopierende papir havde en gennemsnitlig varighed (på 1-5 år).

AWA spillede en ledende rolle i kartellet, hvilket er en skærpende omstændighed, og grundbeløbet for virksomhedens bøde er derfor forhøjet med 50 %, hvilket svarer til Kommissionens sædvanlige praksis i sådanne beslutninger.

De således fastsatte bøder er i visse tilfælde blevet nedsat for at tage hensyn til virksomhedernes samarbejde med Kommissionen under undersøgelsen:

Anvendelse af meddelelsen fra 1996 om bødefritagelse og -nedsættelse

For at fremme opdagelse og retsforfølgning af karteller har Kommissionen indført bestemmelser om nedsættelse af bødernes størrelse eller fuldstændig fritagelse for virksomheder, som samarbejder med den. (Se Kommissionens meddelelse af 18. juli 1996 om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager:  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html).

Sagen om selvkopierende papir er en af de første anvendelser af denne meddelelse, idet Sappi tog kontakt med Kommissionen i efteråret 1996.

Det er på den baggrund, at Kommissionen har indrømmet Sappi fuldstændig bødefritagelse, fordi denne virksomhed fremlagde oplysninger om kartellet, før Kommissionen havde indledt nogen undersøgelse, fordi den samarbejdede fuldt ud under hele undersøgelsen, fordi den havde bragt sin deltagelse i kartellet til ophør, og fordi den ikke har tvunget nogen anden virksomhed til at deltage i kartellet og ikke har været initiativtager til kartellet.

Kommissionen har indrømmet Mougeot en bødenedsættelse på 50 %, AWA 35 % og Bolloré 20 %, fordi disse virksomheder inden fremsendelsen af klagepunktsmeddelelsen sendte den oplysninger, som tjente til at tegne et fuldstændigt billede af den pågældende ulovlige praksis.

Kommissionen har indrømmet Carrs, MHTP og Zanders en bødenedsættelse på 10 %, fordi disse virksomheder ikke har bestridt de forhold, der er beskrevet i klagepunktsmeddelelsen.

Mario Monti erklærede endvidere følgende: "Jeg håber, at virksomhederne i dag er fuldstændig klar over de risici, de løber, når de indgår hemmelige aftaler. De må endvidere forstå, at deres eneste chance for at lette de juridiske og finansielle konsekvenser, som de udsætter sig for, er at henvende sig til os."

Bødernes anvendelse

Virksomhederne har tre måneder til at betale bøden. Bøderne opføres på EU's almindelige budget, når de er endelige. Eftersom EU's globale budget er fastsat på forhånd, fratrækkes enhver uventet indtægt fra medlemsstaternes bidrag til fællesskabsbudgettet, hvilket i sidste ende kommer den europæiske skatteborger til gode.

I alt 10 kartelbeslutninger i 2001

I 2001 har Kommissionen vedtaget 10 beslutninger mod karteller (inkl. dagens beslutning om selvkopierende papir):

 • flyruten København/Stockholm (SAS / Maersk Air) (IP/01/1009)

 • grafitelektroder (IP/01/1010)

 • natriumgluconat (IP/01/1355)

 • vitaminer (IP/01/1625)

 • belgiske bryggerier (IP/01/1739)

 • luxembourgske bryggerier (IP/01/1740)

 • citronsyre (IP/01/1743)

 • tyske bankers vekselgebyrer (IP/01/1796)

 • zinkphosphat (IP/01/1797)

I alt 56 virksomheder er blevet pålagt bøder i 2001 (heraf 3 to gange) til et samlet beløb af 1 836 mio. EUR.

10 største kartelbøder: Samlet beløb pr. sag

*bøder nedsat ved domstolsafgørelser

ÅrSagSamlet beløb (mio. EUR)
2001Vitaminer855,23
2001Selvkopierende papir317,69
1998TACA272,94
2001Grafitelektroder218,8
2001Citronsyre135,22
1994Karton*119,38
2000Aminosyrer109,990
1994Cement*109,335
2001Gebyrer/tyske banker108,0
1999Sømløse stålrør99,0

Side Bar