Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/01/1808

Brussel, 12 december 2001

Urban II-programma : de Europese Unie draagt 7 miljoen euro bij voor stadsontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De heer Michel Barnier, commissaris voor het regionale beleid, heeft zojuist meegedeeld dat de Europese Commissie een programma voor stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft goedgekeurd. Via dit programma in het kader van het communautaire initiatief URBAN(1) stelt de Europese Unie 7 miljoen euro aan medefinanciering beschikbaar voor de periode 2000-2006. Deze Europese bijdrage wordt aangevuld met 8 miljoen euro aan andere overheidssteun, zodat in totaal 15 miljoen euro beschikbaar is. Tot de prioriteiten behoren opleiding, milieuverbetering en diverse maatregelen om achtergestelde groepen betere kansen te geven, vooral op de arbeidsmarkt.

De heer Michel BARNIER heeft het besluit van de Commissie als volgt toegelicht: "De URBAN-programma's maken een creatieve en innovatieve aanpak van stadsvernieuwing mogelijk en worden gekenmerkt door een plaatselijk partnerschap dat bij alle fasen van de besluitvorming wordt betrokken. Ik sta volledig achter de prioriteiten van het programma, te weten maatschappelijke integratie, opleiding, vernieuwing van de commerciële infrastructuur en milieuverbetering. Ik ben ervan overtuigd dat dit programma een aanzienlijke bijdrage aan de stadsvernieuwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal leveren.".

In dit programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om wijken bij het station Brussel Zuid die in totaal 24.413 inwoners tellen en deel uitmaken van drie gemeenten(2). Dit programmagebied wordt gekenmerkt door een dichte stedelijke bebouwing, verlaten industrieterreinen en een gebrek aan groen. Wat de sociaal-economische situatie betreft, is sprake van een hoog werkloosheidspercentage, een laag opleidingsniveau en een bevolking die voor een belangrijk deel uit migranten bestaat.

Echte pluspunten voor de ontwikkeling van het gebied zijn echter de bereikbaarheid dankzij het station Brussel Zuid, de sterk toenemende bedrijvigheid rond het station en de culturele verscheidenheid en veeltaligheid van de bevolking.

Het programma omvat twee hoofdprioriteiten.

    Bevordering van geïntegreerde maatregelen voor stadsvernieuwing

Het betreft de sanering en het duurzame hergebruik van voormalige industrieterreinen en de totstandbrenging van voorzieningen van algemeen nut (communautaire bijdrage: 4,3 miljoen euro).

    Herstel van de sociale cohesie in de wijken

Het gaat om vorming en beroepsopleiding, de oprichting van multimediacentra en initiatieven om de bevolking sterker te betrekken bij het verenigingsleven en bij de projecten voor stadsvernieuwing (2,6 miljoen euro).

Daarnaast is nog 0,2 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van technische bijstand.

Net als bij alle URBAN-programma's, zal ook bij dit programma de Europese steun afkomstig zijn uit het onder de heer Barnier ressorterende Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

URBAN

Het communautaire initiatief URBAN heeft tot doel probleembuurten in steden economisch en sociaal te revitaliseren om duurzame stadsontwikkeling te bevorderen. Bij de tweede URBAN-ronde ("URBAN II") worden in de periode 2000-2006 zo'n 70 stedelijke achterstandsgebieden in de hele EU ondersteund. De EU stelt daar in totaal 728,3 miljoen euro voor beschikbaar, maar dankzij de bijdragen van andere overheden en van de privé-sector mag op zijn minst een verdubbeling van dit bedrag worden verwacht.

Een bijzonder kenmerk van URBAN II is de ontwikkeling van innovatieve modellen voor stadsvernieuwing. Een ander kenmerk is de sterke nadruk die wordt gelegd op partnerschap en op deelneming door plaatselijke actoren. Ook zullen in de hele Europese Unie informatie en ervaring op het gebied van duurzame stadsontwikkeling worden uitgewisseld.

URBAN II wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn financiële middelen beschikbaar voor maatregelen zoals de renovatie van gebouwen en openbare ruimten, plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, verbetering van de onderwijs- en opleidingssystemen voor kansarme groepen, de ontwikkeling van milieuvriendelijke systemen voor openbaar vervoer, de invoering van doelmatiger systemen voor energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, en de ontwikkeling van de door de technologieën van de informatiemaatschappij geboden mogelijkheden.

De Commissie keurt programma's goed die worden voorgesteld door een partnerschap dat onder meer plaatselijke groeperingen en lagere overheden omvat. De looptijd van deze programma's is de hele periode 2000-2006 en de plaatselijke actoren worden bij alle stadia van het proces betrokken.

Beheersautoriteit

De beheersautoriteit is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het dagelijkse beheer is belast:

De heer François Perl

Cel Wijkopleving/Structuurfondsen

Kabinet van minister Eric Tomas

Regentlaan 21-23

B - 1000 Brussel

Tel. (+32) 02 506 33 62

Fax (+32) 02 513 50 80

E-mail : fperl@tomas.irisnet.be

Nadere informatie

Nadere informatie is te vinden in MEMO/01/301 van 25 september 2001 en op de volgende websites:

Europese Commissie : http://www.inforegio.ec.europa.eu/urban/

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://www.bruxelles.irisnet.be/

(1) Zie de beschrijving van URBAN II verderop.

(2) Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst.


Side Bar