Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1797

Bryssel den 11 december 2001

Kommissionen bötfäller sex företag i en zinkfosfatkartell

Europeiska kommissionen ålade i dag Britannia Alloys & Chemicals Ltd, Heubach GmbH & Co. KG, James Brown Ltd, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., Trident Alloys Ltd och Waardals Kjemiske Fabrikker A/S böter på totalt 11,95 miljoner euro för att ha deltagit i en kartell för fastställande av priser och uppdelning av marknader på området för zinkfosfat, ett korrosionshindrande mineralpigment som allmänt används vid tillverkning av industrifärger. Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, sade: "Även om böterna är små, utgör de en betydande andel av de enskilda företagens totala omsättning och bör avskräcka alla företag, stora eller små, från att frestas göra olagliga vinster bakom ryggen på kunder och konsumenter." Mario Monti tillade vidare: "Tråkigt nog visar dagens beslut att karteller inte enbart förekommer i kretsen av stora multinationella företag. Små och medelstora företag måste bli kvitt illusionen att deras storlek inte ger dem fördelar om de deltar i kartellbeteende."

Efter en undersökning som inleddes i maj 1998, när gryningsräder genomfördes hos flera av de företag som detta beslut riktar sig till, har Europeiska kommissionen funnit att de brittiska företagen Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd och Trident Alloys Ltd, det tyska företaget Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, det franska företaget Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A (SNCZ) och det norska företaget Waardals Kjemiske Fabrikker A/S deltog i en alleuropeisk kartell mellan 1994 och 1998, genom vilken de fastställde priset på och delade upp marknaden för zinkfosfat.

I mars 1997 döptes Britannia Alloys zinkfosfatverksamhet till Trident Alloys Ltd efter en management buy-out. Det nya företaget fortsatte delta i de olagliga metoderna. Eftersom Britannia Alloys fortfarande existerar som ett helägt dotterbolag till M.I.M. Holdings, riktar sig detta beslut både till Britannia Alloys och Trident Alloys.

Zinkfosfat används allmänt som ett korrosionshindrande mineralpigment i skyddsöverdragssystem. Färgtillverkare använder zinkfosfat vid tillverkning av korrosionshindrande industrifärger inom bil-, flyg- och marinsektorerna. Under överträdelseperioden var den årliga marknaden värd cirka 16 miljoner euro inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet de 15 EU-medlemsstaterna plus Norge, Island och Liechtenstein. Även om de berörda företagen inte är så stora, stod de anmärkningsvärt nog för 90 % av EES-marknaden för zinkfosfat.

Kartellen började den 24 mars 1994 i London, på Holiday Inn Heathrow Airport Hotel. Som en uppföljning till tidigare informella kontakter beslöt Britannia Alloys, James Brown, Heubach, SNCZ och Waardals då att upprätthålla "status quo" för zinkfosfatkvantiteter som levererades i Europa. Man beslöt att tilldela varje medlem i "klubben" (som de kallade sig) en referensmarknadsandel som skulle följas. Marknadsandelarna fastställdes utifrån försäljningssiffrorna för 1991-1993 i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Skandinavien.

Under senare kartellmöten cirkulerade listor över "rekommenderade" minimipriser mellan kartellmedlemmarna, som också delade upp kunder mellan sig. För att garantera att marknadsandelarna respekterades införde man dessutom ett övervakningssystem.

Från mars 1994 till maj 1998 höll "klubben" regelbundna kartellmöten, av vilka kommissionen med säkerhet har kunnat identifiera sexton.

Vid gryningsräderna i maj 1998 kom man över många handskrivna anteckningar och tabeller från kartellmötena. En mötessal hade redan bokats för det kommande kartellmötet på Amsterdams Schiphol-flygplats den 22 juli 1998, men mötet måste inställas på grund av kommissionens ingripande.

Företagens beteende var en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

Förteckningen nedan anger bötesbeloppen per företag (i miljoner euro):

  • Britannia Alloys & Chemicals Limited :3,37

  • Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG : 3,78

  • James M. Brown Limited : 0,94

  • Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. : 1,53

  • Trident Alloys Limited : 1,98

  • Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 0,35

Bakgrund

Kommissionen gjorde gryningsräder i maj 1998 hos Heubach, SNCZ, Trident och Waardals. Gryningsräden hos Waardals, som visade sig särskilt framgångsrik, utfördes i Norge på kommissionens vägnar av EFTA:s övervakningsmyndighet.

    Beräkning av böter

När kommissionen beräknar böter i kartellärenden tar den hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den pågått samt eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Den beaktar också företagens andel av den relevanta marknaden och deras totala storlek för att garantera att straffet står i proportion till överträdelsen och är tillräckligt avskräckande. Bötesbeloppen beräknas därför inte enbart i förhållande till företagens omsättning, även om förordning nr 17/62 föreskriver att böterna aldrig kan överstiga 10 procent av ett företags totala omsättning.

Zinkfosfatkartellen var en mycket allvarlig överträdelse av EG:s konkurrenslagstiftning. Vid bedömningen utgick kommissionen från detta, men tog också hänsyn till att den relevanta marknaden hade en begränsad storlek i Europa. Dessutom var det en kartell med medellång varaktighet (mellan ett och fem år). Kommissionen identifierade ingen initiativtagare, eftersom bildandet av kartellen, som var resultatet av ett antal informella kontakter, var ett gemensamt initiativ.

    Tillämpning av meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter

En del av bevisningen gällande kartellen lämnades till kommissionen av de berörda företagen, i enlighet med EG-regler som föreskriver att företag som samarbetar med kommissionen i kartellärenden helt eller delvis kan befrias från böter. Se kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden på

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.

Waardals kontaktade kommissionen en kort tid efter gryningsräderna och samarbetade fullständigt genom att lämna en redogörelse för kartellen, som bland annat innehöll en lista över de kartellmöten som hölls mellan 1994 och 1998. Detta gjorde det möjligt för kommissionen att skapa sig en klarare bild av kartellens bakgrund och de mekanismer som var dess drivkraft, och att mer exakt tolka de dokument den förfogade över.

Tack vare Waardals förklaringar kunde kommissionen skicka en mycket detaljerad begäran om upplysningar till de övriga kartelldeltagarna. På grundval av detta beviljade kommissionen Waardals en nedsättning av böterna med 50 %.

Trident började samarbeta först efter att ha mottagit en begäran om upplysningar från kommissionen. Företaget lämnade senare en skriftlig redogörelse till kommissionen med en detaljerad beskrivning av kartellen samt ett antal dokument med relevans för ärendet. På grundval av detta beviljades Trident en nedsättning av böterna med 40 %.

Britannia, Heubach och SNCZ bestred inte i sak de fakta som anfördes i det meddelande om invändningar de mottog i augusti 2000. De beviljades därför en nedsättning på 10 % av sina respektive böter.

James Brown har också beviljats en nedsättning av böterna med 10 %.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar