Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/1797

Brussel, 11 december 2001

Commissie legt geldboeten op aan zes ondernemingen in zinkfosfaatkartel

De Europese Commissie heeft vandaag besloten geldboeten op te leggen aan Britannia Alloys & Chemicals Ltd, Heubach GmbH & Co. KG, James Brown Ltd, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., Trident Alloys Ltd en Waardals Kjemiske Fabrikker A/S voor in totaal 11,95 miljoen EUR wegens hun deelname aan een prijs- en marktverdelingskartel voor zinkfosfaat, een corrosiewerend mineraal pigment dat zeer frequent wordt gebruikt bij het vervaardigen van industriële verven. Commissaris Monti, verantwoordelijk voor concurrentie, heeft verklaard: "Het gaat weliswaar niet om hoge geldboeten, maar deze vertegenwoordigen een aanzienlijk percentage van de totale omzet van elke onderneming en zijn bedoeld om alle ondernemingen, groot of klein, af te schrikken zich te laten verleiden onrechtmatige winst te maken ten koste van afnemers en consumenten." Commissaris Monti voegde hieraan toe: "Jammergenoeg blijkt uit de beschikking van vandaag dat kartels niet het voorrecht zijn van grote, multinationale ondernemingen". Kleine en middelgrote ondernemingen hoeven zich geen illusies maken door te denken dat zij wegens hun omvang aanspraak kunnen maken op enigerlei voorkeursbehandeling wanneer zij worden betrapt op kartelvorming."

Naar aanleiding van een onderzoek dat werd ingesteld in mei 1998, toen huiszoeking werd verricht in de vestigingen van verscheidene van de ondernemingen tot wie de vandaag gegeven beschikking gericht is, kwam de Europese Commissie tot de slotsom dat de Britse ondernemingen Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd en Trident Alloys Ltd, het Duitse bedrijf Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, het Franse bedrijf Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A (SNCZ) en het Noorse Waardals Kjemiske Fabrikker A/S van 1994 tot 1998 hebben deelgenomen aan een Europees kartel. In het kader van dat kartel werden afspraken gemaakt over prijzen en de verdeling van de markt voor zinkfosfaat.

In maart 1997 kreeg het bedrijfsonderdeel van Britannia Alloys dat actief was op het gebied van zinkfosfaat na een management buy out de naam Trident Alloys Ltd. De nieuwe onderneming zette de onrechtmatige praktijken voort. Aangezien Britannia Alloys nog steeds bestaat, als een volledige dochteronderneming van M.I.M. Holdings, is de beschikking zowel gericht tot haar als tot Trident Alloys.

Zinkfosfaat wordt zeer frequent gebruikt als een corrosiewerend mineraal pigment in beschermende coatings. Verffabrikanten gebruiken het bij de vervaardiging van corrosiewerende industriële verven voor de automobielindustrie, de ruimtevaart en de zeevaart. Tijdens de periode gedurende welke de inbreuk plaatsvond bedroeg de omvang van de markt circa 16 miljoen EUR in de Europese Economische Ruimte; de 15 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De ondernemingen zijn weliswaar van bescheiden omvang, maar bedienen niettemin meer dan 90% van de EER-markt voor zinkfosfaat.

Het kartel ontstond op 24 maart 1994 in Londen, in het Holiday Inn Heathrow Airport Hotel. Daar werd, naar aanleiding van eerdere informele contacten, afgesproken door Britannia Alloys, James Brown, Heubach, SNCZ en Waardals een "status quo" te handhaven met betrekking tot de hoeveelheden in Europa geleverde zinkfosfaat. Besloten werd aan elk lid van "de Club" (zoals zij zichzelf noemden) een referentiemarktaandeel toe te wijzen waaraan zij zich dienden te houden. De marktaandelen werden vastgesteld op basis van de verkoopcijfers over de periode 1991-1993 in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Op latere kartelbijeenkomsten deden de leden van het kartel lijsten van "aanbevolen" minimumprijzen rondgaan en verdeelden zij onderling specifieke afnemers. Om toe te zien op de naleving van de marktaandelen werd voorts een controlesysteem opgezet.

Van maart 1994 tot mei 1998 hield "de Club" regelmatige kartelbijeenkomsten, waarvan er zestien door de Commissie ondubbelzinnig zijn bewezen.

Tijdens de huiszoekingen in mei 1998 werden talrijke handgeschreven aantekeningen en tabellen van de kartelbijeenkomsten verzameld. Voor de volgende kartelbijeenkomst w as op 22 juli reeds een vergaderzaal gereserveerd op de luchthaven Schiphol te Amsterdam, maar deze bijeenkomst moest worden geannuleerd tengevolge van het ingrijpen van de Commissie.

De gedragingen van de ondernemingen vormen een zeer zware inbreuk op de mededingingsregels overeenkomstig artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-Overeenkomst.

Het onderstaande is een lijst van afzonderlijke geldboeten (in miljoen EUR):

  • Britannia Alloys & Chemicals Limited : 3,37

  • Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG : 3,78

  • James M. Brown Limited : 0,94

  • Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. : 1,53

  • Trident Alloys Limited : 1,98

  • Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 0,35

Achtergrond

In mei 1998 deed de Commissie huiszoeking in de vestigingen van Heubach, SNCZ, Trident en Waardals. Het onderzoek bij Waardals, dat bijzonder succesvol was, werd namens de Commissie uitgevoerd in Noorwegen door de Toezichthoudende autoriteit van de EVA.

    Berekening van de geldboeten

Bij de berekening van de geldboeten voor kartelvorming houdt de Commissie rekening met de zwaarte van de inbreuk, de duur ervan en het eventuele bestaan van verzwarende of verzachtende omstandigheden. Voorts houdt zij rekening met het aandeel dat de onderneming heeft in de betrokken markt en met haar totale omvang, teneinde ervoor te zorgen dat de strafmaatregel naar proportie is en een voldoende afschrikwekkende werking heeft. De omzet van de onderneming is dus niet het enige waarop wordt gelet bij de berekening van een geldboete, ofschoon deze nooit hoger mag zijn dan 10% van de totale jaaromzet van een onderneming, zoals bepaald in Verordening 17/62.

Het zinkforfaatkartel was een zeer zware inbreuk op de mededingingsregels van de EU. Niettemin heeft de Commissie rekening gehouden met de beperkte omvang van de betrokken markt in Europa. Voorts bestond het kartel gedurende een middellange periode (tussen één en vijf jaar). De Commissie heeft geen van de ondernemingen als leider aangewezen, aangezien de vorming van het kartel, naar aanleiding van verschillende voorbereidende informele contacten, een gezamenlijk initiatief was.

    Toepassing van de clementieregeling

De bewijzen voor het bestaan van het kartel werden gedeeltelijk aan de Commissie verstrekt door de betrokken ondernemingen overeenkomstig de EU-voorschriften die voorzien in gehele of gehele vrijstelling van geldboeten voor ondernemingen die de Commissie hun medewerking verlenen in kartelzaken. Zie de Bekendmaking inzake de vermindering van geldboeten op

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.

Waardals benaderde de Commissie kort nadat de onaangekondigde huiszoekingen werden verricht en verleende haar volledige medewerking aan de Commissie, door een beschrijving van het kartel te verstrekken met, onder andere, een lijst van de kartelbijeenkomsten die werden gehouden tussen 1994 en 1998. Dit verschafte de Commissie een duidelijker beeld van de geschiedenis en de mechanismen van het kartel, en stelde haar in staat de documenten in haar bezit beter te interpreteren.

De uitleg van Waardals stelde de Commissie in staat zeer gedetailleerde verzoeken om informatie te zenden aan de andere leden van het kartel. Op basis hiervan besloot de Commissie de aan Waardals op te leggen geldboete met 50% te verminderen.

Trident begon pas haar medewerking te verlenen nadat de onderneming het verzoek om informatie van de Commissie had ontvangen. De onderneming verstrekte de Commissie een schriftelijke verklaring met een gedetailleerde beschrijving van het kartel, evenals een aantal voor de zaak relevante documenten. Op grond hiervan werd besloten de geldboeten van Trident met 40% te verlagen.

Britannia, Heubach en SNCZ hebben de feiten zoals beschreven in de Verklaring van punten van bezwaar die zij ontvingen in augustus 2000 niet op wezenlijke punten betwist. Om die reden werden de aan hen opgelegde geldboeten verlaagd met 10%.

Ook de geldboete van James Brown werd verlaagd met 10%.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar