Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/1797

Bryssel 11. december 2001

Komissio määrää sakot kuudelle sinkkifosfaattikartelliin osallistuneelle yritykselle

Euroopan komissio määräsi tänään yhteensä 11,95 miljoonan euron sakot kuudelle yritykselle (Britannia Alloys & Chemicals Ltd, Heubach GmbH & Co. KG, James Brown Ltd, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., Trident Alloys Ltd ja Waardals Kjemiske Fabrikker A/S). Yhtiöt olivat osallistuneet sinkkifosfaattialan hintoja määränneeseen ja markkinoita jakaneeseen kartelliin. Sinkkifosfaatti on korroosiota estävä mineraalipigmentti, jota käytetään yleisesti teollisuusmaalien valmistuksessa. Kilpailuasioista vastaava komissaari Mario Monti sanoi, että vaikka sakot ovat pienet, niiden osuus on merkittävä kunkin yhtiön maailmanlaajuisesta liikevaihdosta ja ne toivottavasti estävät kaikkia yhtiöitä, niin pieniä kuin suuria, pyrkimästä laittomaan voittoon asiakkaiden ja kuluttajien kustannuksella. Mario Monti lisäsi, että on ikävää huomata tämän päätöksen perusteella, että kartellit eivät ole suurien ylikansallisten yritysten etuoikeus. Pk-yritysten on turha tuudittautua uskoon, että niille suotaisiin kokonsa vuoksi muita suosiollisempi kohtelu, jos ne osallistuvat kartelliin.

Komissio aloitti asian tutkinnan toukokuussa 1998 tekemällä tarkastuksia useissa yrityksissä, joille tämänpäiväinen päätös on osoitettu. Komissio on havainnut, että brittiläiset Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd ja Trident Alloys Ltd, saksalainen Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG, ranskalainen Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A (SNCZ) ja norjalainen Waardals Kjemiske Fabrikker A/S osallistuivat Euroopan laajuiseen kartelliin vuosina 19941998, jolloin ne määräsivät hinnat ja jakoivat sinkkifosfaattimarkkinat.

Maaliskuussa 1997 Britannia Alloysin sinkkifosfaattitoiminnan nimeksi tuli Trident Alloys Ltd sen jälkeen kun yhtiö oli myyty toimivalle johdolle. Uusi yhtiö jatkoi sääntöjenvastaisia toimintatapoja. Koska Britannia Alloys toimii edelleen M.I.M. Holdingsin täysin omistamana tytäryhtiönä, päätös on osoitettu sekä sille että Trident Alloysille.

Sinkkifosfaattia käytetään laajasti korroosiota estävänä mineraalipigmenttinä suojaavissa pinnoitteissa. Maalinvalmistajat käyttävät sitä korroosiota estävien teollisuusmaalien valmistamisessa auto-, ilmailu- ja laivanrakennusaloille. Rikkomisen aikaan alan markkinoiden arvo oli noin 16 miljoonaa euroa vuodessa Euroopan talousalueella (EU:n 15 jäsenvaltiota sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein). Vaikka kyseisten yritysten koko on vaatimaton, niiden osuus ETA:n sinkkifosfaattimarkkinoista oli yli 90 prosenttia.

Kartelli perustettiin 24. maaliskuuta 1994 Lontoossa Holiday Inn Heathrow Airport -hotellissa. Siellä Britannia Alloys, James Brown, Heubach, SNCZ ja Waardals päättivät aikaisempien epävirallisten yhteyksien jälkeen säilyttää tilanteen ennallaan Euroopassa toimitettavien sinkkifosfaattimäärien osalta. Kullekin "klubin" jäsenelle (kuten he kutsuivat itseään) määritettiin viitemarkkinaosuus, jota oli noudatettava. Markkinaosuudet päätettiin Ranskaa, Saksaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Skandinaviaa koskevien vuosien 19911993 myyntilukujen perusteella.

Seuraavien kartellikokousten aikana kartellin osanottajat jakoivat luetteloja suositelluista vähittäishinnoista ja päättivät tiettyjen asiakkaiden jakamisesta. Varmistaakseen markkinaosuuksien noudattamisen osanottajat perustivat myös valvontajärjestelmän.

Maaliskuusta 1994 toukokuuhun 1998 klubi piti säännöllisiä kartellikokouksia, joista komissio on yksilöinyt selvästi kuusitoista.

Toukokuussa 1998 tehtyjen tarkastusten aikana löydettiin useita käsinkirjoitettuja muistiinpanoja ja taulukkoja, jotka koskivat kartellikokouksia. Heinäkuun 22. päivänä 1998 pidettävää kartellikokousta varten oli jo varattu kokoushuone Schipholin lentoasemalta Amsterdamissa. Kokous jouduttiin kuitenkin peruuttamaan komission tutkimuksen vuoksi.

Yhtiöiden toiminta rikkoi erittäin vakavalla tavalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan kilpailusääntöjä.

Yrityksille määrättiin sakkoja seuraavasti (miljoonaa euroa):

  • Britannia Alloys & Chemicals Limited : 3,37

  • Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG : 3,78

  • James M. Brown Limited : 0,94

  • Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. : 1,53

  • Trident Alloys Limited : 1,98

  • Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 0,35

Taustaa

Komissio teki toukokuussa 1998 tarkastuksia Heubachin, SNCZ:n, Tridentin ja Waardalsin toimitiloissa. Norjalaisessa Waardalsissa tehdyn tarkastuksen, joka oli erityisen menestyksekäs, suoritti komission puolesta EFTA:n valvontaviranomainen.

    Sakkojen määrittäminen

Kartellitoiminnasta määrättäviä sakkoja laskettaessa otetaan huomioon kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto sekä mahdolliset raskauttavat tai lieventävät asianhaarat. Lisäksi otetaan huomioon yrityksen markkinaosuus ja koko, jotta rangaistus olisi oikeassa suhteessa rikkomisen vakavuuteen ja jotta sillä olisi riittävä ehkäisevä vaikutus. Siksi sakkoja ei määritetä yksinomaan yrityksen liikevaihdon perusteella, vaikka ylärajana onkin asetuksen N:o 17/62 mukaisesti 10 prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.

Vaikka sinkkifosfaattikartelli rikkoi erittäin vakavalla tavalla EU:n kilpailulainsäädäntöä, komissio otti kuitenkin huomioon kyseisten markkinoiden pienuuden Euroopassa. Kartelli oli kestoltaan keskipitkä (eli kesti vuodesta viiteen vuoteen). Komissio ei yksilöinyt kartellin johtajaa, koska kartelli perustettiin yhteisestä aloitteesta useiden alustavien epämuodollisten tapaamisten jälkeen.

    Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon soveltaminen

Osa kartellia koskevista todisteista on saatu sen jäseniltä. EU:n sääntöjen mukaan yritykset, jotka tekevät yhteistyötä komission kanssa kartellitutkimusten yhteydessä, voidaan vapauttaa kokonaan tai osaksi sakkojen maksamisesta. Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annettu komission tiedonanto on Internet-osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.

Waardals otti yhteyttä komissioon pian yllätystarkastusten jälkeen ja toimi täysin yhteistyössä komission kanssa. Waardals antoi tietoja kartellista, kuten luettelon vuosina 19941998 järjestetyistä kartellikokouksista.

Näiden tietojen avulla komissio sai selvemmän kuvan kartellin historiasta ja toimintamenetelmistä ja pystyi tulkitsemaan tarkemmin hallussaan olevia asiakirjoja.

Waardalsin antamien selitysten perusteella komissio pystyi tekemään erittäin yksityiskohtaisia tietopyyntöjä muille kartellin osanottajille. Tämän perusteella komissio alensi Waardalsin sakkoa 50 prosenttia.

Trident aloitti yhteistyön vasta saatuaan komission tietopyynnön. Yhtiö antoi komissiolle myöhemmin yksityiskohtaisen kirjallisen lausunnon kartellin toiminnasta sekä asiaa koskevia asiakirjoja. Tämän perusteella Tridentin sakkoa alennettiin 40 prosenttia.

Britannia, Heubach ja SNCZ eivät merkittävästi kiistäneet elokuussa 2000 saamassaan väitetiedoksiannossa esitettyjä seikkoja. Tämän vuoksi kunkin yhtiön sakkoa alennettiin 10 prosenttia.

Myös James Brownin sakkoa alennettiin 10 prosenttia.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar