Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/1797

Bruxelles, den 11. december 2001

Kommissionen pålægger seks virksomheder bøder for deltagelse i zinkfosfatkartel

Europa-Kommissionen pålagde i dag Britannia Alloys & Chemicals Ltd, Heubach GmbH & Co. KG, James Brown Ltd, Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., Trident Alloys Ltd og Waardals Kjemiske Fabrikker A/S bøder på i alt 11,95 mio. EUR for at have deltaget i et prisfastsættelses- og markedsdelingskartel inden for zinkfosfat, et korrosionshindrende mineralpigment, der i vid udstrækning anvendes ved fremstilling af industrimaling. Konkurrencekommissær Monti udtalte: "Selv om bøderne er små, udgør de en betydelig procentsats af de enkelte virksomheder samlede omsætning og skulle afskrække alle virksomheder, så vel store som små, fra at lade sig friste til at hente ulovlige fortjenester på deres kunders og forbrugernes bekostning". Mario Monti tilføjede: "Desværre viser dagens beslutning, at karteller ikke er forbeholdt store multinationale virksomheder. Små og mellemstore virksomheder skal ikke tro, at de får nogen form for særbehandling på grund af deres størrelse, hvis de giver sig i kast med karteller."

Efter en undersøgelse, der blev indledt i maj 1998, hvor der blev foretaget virksomhedsbesøg hos flere af de virksomheder, dagens beslutning er rettet til, har Kommissionen fastslået, at de britiske virksomheder Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd og Trident Alloys Ltd, Tysklands Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG, Frankrigs Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. (SNCZ) og den norske virksomhed Waardals Kjemiske Fabrikker A/S deltog i et europæisk kartel i perioden fra 1994 til 1998, hvorigennem de fastsatte prisen på og delte markedet for zinkfosfat.

I marts 1997 tog Britannia Alloys afdeling for zinkfosfat navnet Trident Alloys Ltd efter en ledelsesovertagelse. Det nye selskab fortsatte den ulovlige praksis. Eftersom Britannia Alloys stadig findes som et helejet datterselskab af M.I.M. Holdings er denne beslutning rettet til såvel Britannia Alloys som Trident Alloys.

Zinkfosfat bruges i vid udstrækning som korrosionshindrende mineralpigment i beskyttelsesmidler. Malingproducenter bruger det til at fremstille korrosionshindrende industrimaling til automobil-, luftfarts- og søfartssektoren. I den periode, hvor overtrædelsen fandt sted, var det årlige marked på omkring 16 mio. EUR i EØS - dvs. de 15 medlemsstater plus Norge, Island og Liechtenstein. De deltagende virksomheder er alle af beskeden størrelse, men de tegnede sig for over 90 % af EØS-markedet for zinkfosfat.

Kartellet blev startet den 24. marts 1994 på Holiday Inn Heathrow Airport Hotel i London. Efter forudgående uformelle kontakter besluttede Britannia Alloys, James Brown, Heubach, SNCZ og Waardals ved denne lejlighed at opretholde "status quo" med hensyn til størrelsen af leverancerne af zinkfosfat i Europa. Man besluttede at give hvert medlem af "Klubben" (som de kaldte sig) en referencemarkedsandel, som de skulle overholde. Markedsandelene blev fastsat på grundlag af salgstallene for 1991-1993 i Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige og Skandinavien.

På efterfølgende kartelmøder udregnede deltagerne lister over "anbefalede" mindstepriser og delte specifikke kunder mellem sig. For at sikre, at markedsandelene blev overholdt, oprettede man også et kontrolsystem.

Fra marts 1994 til maj 1998 holdt "Klubben" regelmæssige kartelmøder, hvoraf Kommissionen med sikkerhed har udpeget 16.

I forbindelse med de virksomhedsbesøg, der blev foretaget i maj 1998, indsamlede Kommissionen en lang række håndskrevne noter og tabeller fra kartelmøderne. Der var allerede reserveret et lokale til det næste kartelmøde i Amsterdams Schiphol lufthavn den 22. juli 1998, men det blev aflyst på grund af Kommissionens indgriben.

Virksomhedernes adfærd var en meget alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, som de fremgår af EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53.

Her følger en liste over de individuelle bøder (i mio. EUR):

  • Britannia Alloys & Chemicals Limited : 3,37

  • Dr Hans Heubach GmbH & Co. KG : 3,78

  • James M. Brown Limited : 0,94

  • Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. : 1,53

  • Trident Alloys Limited : 1,98

  • Waardals Kjemiske Fabrikker A/S: 0,35

Baggrund

I maj 1998 foretog Kommissionen et virksomhedsbesøg hos Heubach, SNCZ, Trident og Waardals. Besøget hos Waardals, der viste sig at være yderst vellykket, blev foretaget i Norge på Kommissionens vegne af EFTA-Tilsynsmyndigheden.

    Beregning af bøderne

Ved beregningen af bøder til karteller tager Kommissionen hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed, samt om der er tale om skærpende eller formildende omstændigheder. Den tager desuden hensyn til virksomhedens markedsandel og dens samlede størrelse for at sikre, at straffen står i forhold hertil og er tilstrækkeligt afskrækkende. Beregningen af bøderne foretages derfor ikke blot på grundlag af virksomhedens omsætning, selv om en bøde aldrig kan overstige 10 % af en virksomheds samlede årlige omsætning, jf. forordning 17/62.

Zinkfosfatkartellet var en meget alvorlig overtrædelse af EU's konkurrenceret. På trods heraf tog Kommissionen hensyn til, at det berørte marked i Europa var af begrænset omfang. Kartellets varighed var desuden kun mellemlang (mellem et og fire år). Kommissionen udpegede ingen leder af kartellet, idet oprettelsen af kartellet, der foregik efter en række indledende uformelle kontakter, skete på fælles initiativ.

    Anvendelse af meddelelsen om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager(1)

En del af bevismaterialet mod kartellet modtog Kommissionen fra de deltagende virksomheder på baggrund af EU-reglerne for bødefritagelse eller -nedsættelse for virksomheder, der samarbejder med Kommissionen i kartelsager. Meddelelsen kan findes på http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.

Waardals henvendte sig til Kommissionen kort efter virksomhedsbesøget og samarbejdede fuldt ud med Kommissionen ved at give en redegørelse for kartellet, der blandt andet omfattede en liste over de kartelmøder, der blev holdt fra 1994 til 1998.

Derved fik Kommissionen mulighed for at danne sig et klarere billede af kartellets historie og mekanismer og for at foretage en mere præcis fortolkning af de foreliggende dokumenter.

Waardals forklaringer betød, at Kommissionen kunne rette meget detaljerede anmodninger om oplysninger til de øvrige karteldeltagere. På grundlag heraf indrømmede Kommissionen Waardals en nedsættelse af bøden på 50%.

Trident begyndte at samarbejde kort efter at have modtaget Kommissionens anmodning om oplysninger. Virksomheden sendte derefter Kommissionen en skriftlig erklæring med en detaljeret redegørelse for kartellet samt en række dokumenter, der var relevante for sagen. På grundlag heraf indrømmede Kommissionen Trident en nedsættelse af bøden på 40%.

Britannia, Heubach og SNCZ anfægtede ikke essensen af den klagepunktsmeddelelse, de modtog i august 2000. Derfor fik de hver en nedsættelse af bøden på 10 %.

James Brown har desuden fået sin bøde nedsat med 10%.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

(1)


Side Bar