Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/1796

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2001

Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμα σε πέντε γερμανικές τράπεζες για τον καθορισμό τιμών όσον αφορά την μετατροπή νομισμάτων της ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να επιβάλει πρόστιμο σε πέντε γερμανικές τράπεζες συνολικού ύψους 100,8 εκατομμυρίων ευρώ για τον καθορισμό τελών που χρέωναν κατά τη μετατροπή νομισμάτων της ευρωζώνης. Το 1997, οι τράπεζες αυτές, παραβιάζοντας σαφώς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον έλεγχο των συμπράξεων, συμφώνησαν να επιβάλλουν επιβάρυνση όχι μικρότερη του 3% στις πράξεις μετατροπής τραπεζογραμματίων της ζώνης του ευρώ έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η κατάργηση του περιθωρίου μεταξύ αγοράς και πώλησης στις αρχές του 1999 κατά την εισαγωγή του ευρώ. "Η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη, προκαλεί άμεση και ανεπανόρθωτη ζημία στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα πλήττει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο ενιαίο πολιτικό νόμισμα", δήλωσε ο Επίτροπος Mario Monti αρμόδιος σε θέματα ανταγωνισμού. "Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι οι πέντε τράπεζες δεν μείωσαν τα τέλη τους έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των καταναλωτών όπως έπραξαν άλλες τράπεζες στη Γερμανία και σε άλλα κράτη μέλη".

Οι ακόλουθες τράπεζες διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ και τους επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα:

  • Commerzbank AG : 28,0 million EUR

  • Dresdner Bank AG : 28,0 million EUR

  • Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG : 28,0 million EUR

  • Deutsche Verkehrsbank AG: 14,0 million EUR

  • Vereins- und Westbank AG: 2,8 million EUR

Σύμφωνα με τα γεγονότα που διαπιστώθηκαν από την έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις συμπράξεις, στα τέλη του 1997 αρκετές γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες κατέληξαν σε συμφωνία για την επιβολή προμήθειας περίπου 3% όσον αφορά την αγορά και την πώληση τραπεζογραμματίων της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου πριν την τελική εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων του ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 2002.

Την 1η Ιανουαρίου 1999, καθορίστηκαν αμετάκλητα οι διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν στη ζώνη του ευρώ, θέτοντας έτσι τέρμα στην επικερδή διαφορά που υπήρχε μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης που επέβαλλαν οι τράπεζες και τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος για τη μετατροπή αυτών των νομισμάτων της ζώνης του ευρώ.

Σκοπός της συμφωνίας που συνάφθηκε από την ομάδα των γερμανικών και ολλανδικών τραπεζών ήταν η ανάκτηση του περίπου 90% των εσόδων από τα "περιθώρια συναλλάγματος" μετά την κατάργηση των διαφορών μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης συναλλάγματος.

Οι περισσότερες τράπεζες μείωσαν τα τέλη τους υπέρ των καταναλωτών

Η έρευνα της Επιτροπής άρχισε στις αρχές του 1999 και αφορούσε τράπεζες σε επτά χώρες στις οποίες εν συνεχεία απεστάλησαν κοινοποιήσεις αιτιάσεων· οι τράπεζες αυτές ήταν στο Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και, τέλος, την Αυστρία (βλ. IP/00/704 και IP/00/784 για τις τέσσερις πρώτες χώρες, IP/00/908 για τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες και IP/00/1358 για την Αυστρία).

Ωστόσο, από τον Απρίλιο μέχρι το καλοκαίρι του 2001, οι τράπεζες στην συντριπτική πλειοψηφία τους, αρχίζοντας από την SNS των Κάτω Χωρών μέχρι τις γερμανικές τράπεζες εκτός από εκείνες που αφορά η σημερινή απόφαση, πρότειναν, η μία μετά την άλλη, να μειώσουν αισθητά τις επιβαρύνσεις και να τις καταργήσουν εντελώς για τους κατόχους λογαριασμών από την 1η Οκτωβρίου 2001. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες έθεσαν τέρμα στην αθέμιτη σύμπραξή τους και επανέκτησαν την αυτονομία τους όσον αφορά τον ελεύθερο καθορισμό των τιμών. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή συμφώνησε να περατώσει τη διαδικασία κατά των τραπεζών δεδομένου ότι θα ήταν προς το συμφέρον των καταναλωτών να εξασφαλισθεί μία άμεση και αισθητή μείωση των επιβαρύνσεων.

Η ασυνήθιστη στάση της Επιτροπής δικαιολογείται από τις εξαιρετικές περιστάσεις της υπόθεσης αυτής. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ θα εισαχθούν τον επόμενο Ιανουάριο αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα των χωρών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και, συνεπώς, θα τεθεί αυτομάτως τέρμα στις περιοριστικές αυτές πρακτικές.

"Η μείωση των επιβαρύνσεων και η αποτροπή της περιοριστικής συμπεριφοράς των τραπεζών δεν είχε μόνο άμεσα οφέλη για τους καταναλωτές, αλλά θα συμβάλει επίσης και στην ομαλή μετάβαση στο ευρώ", δήλωσε ο κ. Monti.

Το γερμανικό καρτέλ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το καρτέλ που συνομολογήθηκε από τις γερμανικές τράπεζες αντιπροσωπεύει πολύ σοβαρή παραβίαση των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και επισύρει αυστηρά πρόστιμα.

Ωστόσο, επειδή οι επιπτώσεις του καρτέλ περιορίζονται στις παραμεθόριες περιφέρειες της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών, η Επιτροπή έκρινε ότι η υπόθεση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "σοβαρή παραβίαση" για τον καθορισμό των προστίμων (βλέπε κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των προστίμων

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/98c9_en.html.

Η διαφορά των τελικών προστίμων συνδέεται άμεσα με το μέγεθος των σχετικών τραπεζών. Η Commerzbank, η Dresdner Bank και η Hypo- und Vereinsbank είναι μεγάλες τράπεζες και, συνεπώς, το επίπεδο των προστίμων πρέπει να καθορισθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει ένα επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Ο Επίτροπος Mario Monti, αρμόδιος σε θέματα ανταγωνισμού, δήλωσε: "Οι τράπεζες είναι ελεύθερες να καθορίσουν το επίπεδο των επιβαρύνσεων για τη μετατροπή νομισμάτων ή άλλες υπηρεσίες, αλλά δεν μπορούν να προβούν σε από κοινού συμφωνία για τον καθορισμό των επιβαρύνσεων αυτών. Πρόκειται για πολύ σοβαρή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού που πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά".

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
2001German Banks100.8
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210

Side Bar