Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/174

Brysselissä, 7 Helmilkuu 2001

Komissio hyväksyy lisää suojatoimenpiteitä BSE:tä vastaan

Euroopan komissio on sopinut tänään kolmesta komission päätösehdotuksesta, joilla pyritään torjumaan BSE-altistumiseen liittyviä riskejä. Ensimmäisessä velvoitetaan poistamaan selkäranka kaikilta yli 12 kuukauden ikäisiltä naudoilta ja lisäksi kielletään märehtijöiden kaikista luista saatu mekaanisesti erotettu liha eli luuliha. Toisessa säädetään uusista vaatimuksista, jotka koskevat märehtijöistä painekeittämällä saadun eläinrasvan käyttöä elintarvikkeissa ja rehuissa. Kolmannessa sallitaan tiettyjen kalasta ja höyhenistä saatujen hydrolysoitujen proteiinien käyttö. Komission ehdotuksissa otetaan huomioon tieteellisen ohjauskomitean 12. tammikuuta antama lausunto ja noudatetaan 29. tammikuuta kokoontuneen maatalousneuvoston esittämiä poliittisia suuntaviivoja. Ehdotukset toimitetaan tänään pysyvälle eläinlääkintäkomitealle.

"Tämänpäiväisillä ehdotuksilla vahvistetaan kuluttajien suojaa edelleen", totesi David Byrne, terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava Euroopan komission jäsen. "BSE:n torjuntapyrkimyksissä on nyt olennaisen tärkeää se, että jäsenvaltiot ovat valppaina ja varmistavat, että kaikki nykyiset turvallisuutta koskevat säädökset pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Jos nisäkkäistä peräisin olevan lihaluujauhon ruokintakieltoa märehtijöille sovelletaan tehokkaasti, jos erikseen määritelty riskiaines poistetaan täysin ruhoista ja tuhotaan ja jos valvonta toteutetaan tehokkaasti testausten kautta, BSE-tilanne saadaan hallintaan suunnitellulla tavalla."

    1. Nautojen selkärangan poistaminen

BSE-taudinaiheuttajaa mahdollisesti kantavien nautojen selkärankaan saattaa liittyä vähäinen riski, joka aiheutuu suurelta osin takajuuren hermosolmusta. Vahvistettujen BSE-tapausten ikärakenteen perusteella voidaan todeta, että tautiriski alle 30 kuukauden ikäisissä naudoissa on alhainen. Saaduista kokemuksista on käynyt ilmi, että 99,95 % Euroopan yli 180 000 BSE-tapauksesta on esiintynyt yli 30 kuukauden ikäisillä eläimillä. Tieteellisen ohjauskomitean lausunnossa esitetään näin ollen, että selkärangat poistettaisiin yli 12 kuukauden ikäisiltä naudoilta, jos on epäilyksiä lihaluujauhon käyttökiellon täytäntöönpanosta ja "jos ei voida osoittaa, että eläin ei todennäköisesti ole BSE-taudinkantaja". Tämän vuoksi ehdotetaan, että selkärankaa pidettäisiin erikseen määriteltynä riskiaineksena ja se poistettaisiin yli 12 kuukauden ikäisiltä naudoilta ja hävitettäisiin. Poisto voi tapahtua paikassa, jossa liha myydään kuluttajalle.

Jos voidaan selvästi osoittaa, että nykyiset valvontatoimenpiteet (lihaluujauhon käyttökielto, erikseen määritellyn riskiaineksen poisto ja tehokas valvonta) ovat toimivia, joillekin jäsenvaltioille ehdotetaan poikkeusta näistä vaatimuksista. Itävalta, Ruotsi ja Suomi voidaan vapauttaa velvoitteesta, koska niissä ei tähän mennessä ole rekisteröity yhtään kotoperäistä BSE-tapausta ja niitä pidetään maina, joissa BSE:n esiintyminen on epätodennäköistä. Tätä perustetta on jo käytetty vapautettaessa kyseiset jäsenvaltiot velvoitteesta testata kaikki yli 30 kuukauden ikäiset naudat BSE:n varalta vientiin tarkoitettua lihaa lukuun ottamatta.

Yhdistynyt kuningaskunta vapautetaan vaatimuksesta tieteellisen ohjauskomitean 12. tammikuuta antaman lausunnon ja lisätestausohjelman (ks. jäljempänä) perusteella. Kun ohjauskomitea esitti lausunnossaan selkärangan poistamista, se hyväksyi, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevat valvontatoimenpiteet ja erityisesti kielto päästää yli 30 kuukauden ikäisiä nautoja elintarvikeketjuun varmistavat, että mahdollisesti tartunnan saaneiden eläinten lukumäärä on varsin pieni ja vähenemässä koko ajan. Tieteellinen ohjauskomitea esitti, että luku olisi 0,8 eläintä koko alle 30 kuukauden ikäisestä nautakarjasta vuonna 2001. Poikkeus ei kuitenkaan merkitse sitä, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta voitaisiin viedä luullista naudanlihaa, koska se on edelleen kiellettyä päivämäärään perustuvan vientijärjestelmän (Date Based Export Scheme) mukaisesti. Poikkeuksen käytännön vaikutuksena on näin ollen luullisen naudanlihan kulutuksen salliminen edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan sisällä.

Portugalia koskeva poikkeus perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan tavoin voimassa olevien kansallisten BSE:n hävittämistoimenpiteiden ja tilalla kuolleiden nautojen lisätestausohjelman arviointiin. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston useiden tarkastusmatkojen seurauksena komission yksiköt ovat tulleet siihen tulokseen, että Portugalissa on ollut voimassa toimiva liha- ja luujauhokielto 1. päivästä heinäkuuta 1999. Poikkeusta sovelletaan ainoastaan karjaan, joka on syntynyt tämän päivämäärän jälkeen ja on alle 30 kuukauden ikäistä. Ellei komissio ehdota erillistä päätöstä Portugaliin tällä hetkellä sovellettavan naudanlihan ja naudanlihatuotteiden vientikiellon poistamiseksi, poikkeus koskee vain kotimaan kulutukseen tarkoitettua naudanlihaa.

Kaikkien edellä mainittujen poikkeusten ehtona on BSE:n jatkuva ja parempi valvonta. Tämän vuoksi tiettyjen eläinryhmien testauksen lisäämistä vaaditaan kaikissa näissä jäsenvaltioissa, jotta saataisiin lisävarmuutta niiden BSE-tilanteesta. Yhdistyneen kuningaskunnan on testattava noin 65 000 nautaa, jotka ovat syntyneet rehun käyttökiellon voimaantulovuotta seuraavana vuonna (1.8.19961.8.1997). Nämä eläimet eivät päädy elintarvikeketjuun, koska yli 30 kuukauden ikäisten eläinten käyttö ihmisravinnoksi on kielletty, mutta testeistä saadaan arvokasta epidemiologista tietoa.

Itävallan, Ruotsin ja Suomen on testattava kaikki yli 30 kuukauden ikäiset naudat, jotka on teurastettu ihmisravinnoksi, ja kaikki naudat, jotka kuolevat tilalla. Tällä hetkellä näiden maiden on testattava ainoastaan yli 30 kuukauden ikäiset naudat, jotka ovat riskialtteimpia (naudat, jotka on hätäteurastettu tai joilla on neurologisia oireita), joiden liha on tarkoitettu ihmisravinnoksi ja viedään maasta sekä tietty prosentti tilalla kuolleista eläimistä.

Lopuksi vielä säädetään, että muutkin jäsenvaltiot voivat hakea poikkeusta maansa epidemiologisen BSE-tilanteen ja märehtijöiden ruokintaan tarkoitetun lihaluujauhon käyttökiellon toimivuuden perusteella.

Ehdotus pannaan täytäntöön säädöksellä, jolla muutetaan komission päätöstä 2000/418/EY (erikseen määriteltyä riskiainesta koskeva päätös), ja sen on tarkoitus tulla voimaan 31. maaliskuuta 2001.

    2. Naudan luista mekaanisesti erotetun lihan käyttökielto

Tällä hetkellä on jo voimassa kielto käyttää märehtijöiden kallosta ja selkärangasta mekaanisesti erotettua lihaa. Valvontaongelmien vuoksi on kuitenkin vaikea vahvistaa, mistä liha on saatu. Tämän vuoksi ehdotetaan, että lihaa ei saa mekaanisesti erottaa mistään naudan, lampaan ja vuohien luista. Tieteellisen ohjauskomitean lausunto tukee tätä. Myös kuluttajat ja lihanjalostusteollisuus tukevat ehdotusta.

Ehdotus pannaan täytäntöön teknisellä muutoksella komission päätökseen 2000/418/EY (erikseen määriteltyä riskiainesta koskeva päätös), ja sen on tarkoitus tulla voimaan 31. maaliskuuta 2001.

    3. Märehtijöiden rehuun käytettävän märehtijöistä saadun renderoidun rasvan (tali) lämpökäsittely

Eläinten rehuun käytettävä tali on nykyään suodatettava proteiinien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Tieteellinen ohjauskomitea kuitenkin suosittelee, että se olisi käsiteltävä samojen standardien mukaisesti, joita sovelletaan märehtijöistä saadun lihaluujauhon käsittelyyn (133 °C:ssa kolmen baarin paineessa 20 minuutin ajan). Komitea suosittelee myös, että ainoastaan erillisestä rasvakudoksesta (siis ei luista) johdettua märehtijöistä saatua rasvaa saisi käyttää vasikoille annettaviin maidon korvikkeisiin. Komissio ehdottaa, että nämä vaatimukset otettaisiin käyttöön ja että samoja toimenpiteitä sovellettaisiin elintarvikkeisiin käytettävään taliin. Talia käytetään laajalti elintarvikkeissa, ja olisi epäasianmukaista soveltaa matalampia standardeja elintarvikkeisiin kuin eläinten rehuihin.

Jotkin jäsenvaltiot haluaisivat laajentaa toimenpidettä niin, että kiellettäisiin kaikki eläinrasvojen käyttö rehussa tai kaikki märehtijöistä saadut rasvat. Käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella tämä ei kuitenkaan ole perusteltua. Komission yksiköt kuitenkin seuraavat jatkuvasti, ovatko valvontatoimenpiteet riittäviä sen varmistamiseksi, että märehtijöiden rasvoja voidaan turvallisesti käyttää märehtijöiden rehussa. Myös rasvojen turvallisuutta koskevia tieteellisiä ohjeita tarkastellaan jatkuvasti.

Ehdotus pannaan täytäntöön säädöksellä, jolla muutetaan tiettyjen eläinjätteiden prosessoimista koskevaa neuvoston päätöstä 1999/534/EY, ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2001.

    4. Hydrolysoidut proteiinit

Tiettyjen eläinproteiinien, lähinnä lihaluujauhon, käyttö eläinten rehussa on kielletty 1. päivästä tammikuuta 2001 tietyin poikkeuksin. Näihin poikkeuksiin sisältyvät hydrolysoidut proteiinit. Tieteellisen ohjauskomitean oli kuitenkin selvennettävä edellytyksiä, joita tähän poikkeukseen sovelletaan. Tätä koskeva ehdotus pannaan täytäntöön teknisenä mukautuksena neuvoston päätökseen 2001/9/EY, ja sillä sallitaan kalasta ja höyhenistä saatujen hydrolysoitujen proteiinien käyttö muiden eläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa. Sen on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2001.


Side Bar