Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/174

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2001

Η Επιτροπή εγκρίνει επιπλέον μέτρα προστασίας κατά της ΣΕΒ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε σήμερα σε 3 προτάσεις αποφάσεων της Επιτροπής για την περαιτέρω καταπολέμηση οποιουδήποτε κινδύνου συνδέεται με την έκθεση στην ΣΕΒ. Με την πρώτη γίνεται υποχρεωτική η αφαίρεση της σπονδυλικής στήλης από όλα τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών. Επίσης, το μηχανικώς διαχωριζόμενο κρέας θα απαγορευτεί από όλα τα οστά μηρυκαστικών. Η δεύτερη αφορά νέες απαιτήσεις για την παρασκευή υπό πίεση τετηγμένων ζωικών λιπών που προέρχονται από μηρυκαστικά και προορίζονται για τρόφιμα και ζωοτροφές. Η τρίτη επιτρέπει τη χρήση ορισμένων προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών από ψάρια και φτερά. Στις προτάσεις της Επιτροπής λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) της 12ης Ιανουαρίου και ακολουθείται η πολιτική κατεύθυνση που εκφράστηκε στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας στις 29 Ιανουαρίου. Οι προτάσεις θα κατατεθούν στη Μόνιμη Κτηνιατρική Επιτροπή σήμερα.

"Με τις σημερινές προτάσεις δημιουργούμε μία ακόμη προστατευτική στιβάδα για τους καταναλωτές", είπε ο David Byrne, ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών. "Τώρα είναι ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες μας για την καταπολέμηση της ΣΕΒ τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται απόλυτα όλοι οι υπάρχοντες κανόνες ασφάλειας. Εάν η απαγόρευση της εκτροφής μηρυκαστικών με οστεοκρεατάλευρα εφαρμοστεί πλήρως, εάν τα ειδικά υλικά κινδύνου αφαιρούνται εντελώς από τα σφάγια και καταστρέφονται, εάν οι δοκιμασίες ελέγχων τηρούνται σχολαστικά, τότε η ΣΕΒ μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο όπως έχει αποδειχτεί."

    1. Αφαίρεση της σπονδυλικής στήλης των βοοειδών

Υπάρχουν μικροί υπολειμματικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη των βοοειδών στην οποία είναι πιθανόν να επωάζεται η ΣΕΒ, κυρίως λόγω της παρουσίας γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας. Η ηλικιακή διάρθρωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ΣΕΒ αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος στα ζώα ηλικίας κάτω των 30 μηνών. Η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι στα 180.000 και πλέον κρούσματα ΣΕΒ στην Ευρώπη το 99,95 % αφορούσε ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών. Για το λόγο αυτό η ΕΣΕ θεωρεί ότι η σπονδυλική στήλη πρέπει να αφαιρείται από τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών, όπου υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματική απαγόρευση της εκτροφής τους με οστεοκρεατάλευρα και "όταν δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι στο ζώο δεν επωάζεται η ΣΕΒ⋶." Προτείνεται επομένως να χαρακτηριστεί η σπονδυλική στήλη ως ειδικό υλικό κινδύνου, να αφαιρείται και να καταστρέφεται στα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών. Η αφαίρεση αυτή μπορεί να γίνεται στο σημείο πώλησης στον καταναλωτή.

Στις περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται σαφώς ότι τα υπάρχοντα μέτρα ελέγχου (απαγόρευση οστεοκρεαταλεύρων, αφαίρεση ειδικού υλικού κινδύνου και λεπτομερής παρακολούθηση) είναι αποτελεσματικά, προτείνεται επίσης να εξαιρεθούν ορισμένα κράτη μέλη από την απαίτηση αυτή. Επομένως, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία είναι δυνατόν να εξαιρεθούν επειδή, μέχρι σήμερα, δεν έχουν καταγραφεί εγχώρια κρούσματα ΣΕΒ και θεωρούνται χώρες στις οποίες είναι απίθανο να εμφανιστεί ΣΕΒ. Το σκεπτικό αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την εξαίρεση αυτών των κρατών μελών από την υποχρέωση να ελέγχουν όλα τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών για ΣΕΒ, παρά μόνο σε σχέση με τις εξαγωγές.

Το ΗΒ θα εξαιρεθεί με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΣΕ της 12ης Ιανουαρίου και ένα πρόσθετο πρόγραμμα ελέγχου (βλ. πιο κάτω). Παρά το ότι η ΕΣΕ στη γνωμοδότησή της συνιστούσε να αφαιρείται η σπονδυλική στήλη, δέχτηκε ότι τα μέτρα ελέγχου στο ΗΒ, ιδίως η απαγόρευση εισόδου στη διατροφική αλυσίδα κάθε βοοειδούς ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών, εξασφάλιζε ότι ο αριθμός των ζώων, τα οποία υπάρχει πιθανότητα να έχουν μολυνθεί, ήταν πολύ μικρός και με τάση μείωσης. Η ΕΣΕ ποσοτικοποίησε τον αριθμό αυτόν σε 0,8 ζώα στο σύνολο των βοοειδών ηλικίας μικρότερης των 30 μηνών το 2001. Η παρέκκλιση αυτή, ωστόσο, δεν θα οδηγήσει σε εξαγωγές βοδινού κρέατος με κόκκαλο από το ΗΒ, αφού αυτές θα εξακολουθήσουν να απαγορεύονται σύμφωνα με το σύστημα εξαγωγών βάσει ημερομηνίας. Η παρέκκλιση αυτή επομένως θα έχει ως αντίκτυπο στην πράξη, να επιτραπεί η συνέχιση κατανάλωσης βοδινού κρέατος με κόκκαλο μόνο στο ΗΒ.

Τέλος, όσον αφορά την Πορτογαλία, η παρέκκλιση βασίζεται, όπως και στην περίπτωση του ΗΒ, στην αξιολόγηση των εν ισχύ εθνικών μέτρων για την εκρίζωση της ΣΕΒ και ένα πρόσθετο πρόγραμμα ελέγχου όλων των νεκρών ζώων. Μετά από πολλές επισκέψεις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν ότι στην Πορτογαλία εφαρμόζεται αποτελεσματικά η απαγόρευση των οστεοκρεαταλεύρων από την 1η Ιουλίου 1999. Η παρέκκλιση θα ισχύει μόνο για τα βοοειδή που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή και είναι ηλικίας μικρότερης των 30 μηνών. Ωστόσο, εκτός εάν και έως ότου η Επιτροπή υποβάλει ιδιαίτερη πρόταση απόφασης για την άρση της τρέχουσας απαγόρευσης για την εξαγωγή βοδινού κρέατος και προϊόντων βοδινού κρέατος από την Πορτογαλία, η παρέκκλιση θα ισχύει μόνο για την εγχώρια κατανάλωση βοδινού.

Όλες οι ανωτέρω παρεκκλίσεις υπόκεινται στη συνεχή και βελτιούμενη επιτήρηση της εμφάνισης της ΣΕΒ. Από αυτή την άποψη θα απαιτηθεί μεγαλύτερος έλεγχος ορισμένων κατηγοριών ζώων σε όλα αυτά τα κράτη μέλη ώστε να επιβεβαιωθεί η κατάστασή τους όσον αφορά την ΣΕΒ. Ειδικά το ΗΒ υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί να ελέγξει 65.000 βοοειδή που γεννήθηκαν τη χρονιά μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης των ζωοτροφών (από την 1η Αυγούστου 1996 έως την 1η Αυγούστου 1997). Αν και τα ζώα αυτά δεν θα εισέλθουν στη διατροφική αλυσίδα λόγω της απαγόρευσης κατανάλωσης από τον άνθρωπο ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών, οι έλεγχοι θα προσφέρουν ανεκτίμητες επιδημιολογικές πληροφορίες.

Από τη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία θα απαιτηθεί να ελέγξουν όλα τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών που σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και όλα τα βοοειδή που πέθαναν σε αγρόκτημα. Προς το παρόν οι χώρες αυτές είναι μόνο υποχρεωμένες να ελέγχουν τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών που διατρέχουν κίνδυνο (όσα σφάζονται επειγόντως ή παρουσιάζουν νευρολογικά συμπτώματα), εκείνα των οποίων το κρέας εξάγεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ένα ορισμένο ποσοστό όσων πεθαίνουν σε αγρόκτημα.

Τέλος, υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία και άλλα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση με βάση την επιδημιολογική τους κατάσταση σε σχέση με την ΣΕΒ και ειδικότερα την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της απαγόρευσης εκτροφής μηρυκαστικών με οστεοκρεατάλευρα.

Η πρόταση θα εφαρμοστεί μέσω τροποποίησης της απόφασης 2000/418/ΕΚ της Επιτροπής (απόφαση για το ειδικό υλικό κινδύνου) και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2001.

    2. Απαγόρευση του μηχανικώς διαχωριζόμενου κρέατος (ΜΔΚ) από τα κόκκαλα των βοοειδών

Υπάρχει ήδη μία απαγόρευση για το ΜΔΚ από το κρανίο και τη σπονδυλική στήλη των μηρυκαστικών. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα ελέγχου στο να εξασφαλιστεί ότι είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση αυτή. Υπό αυτές τις συνθήκες προτείνεται να επεκταθεί η απαγόρευση του ΜΔΚ από όλα τα κόκκαλα βοοειδών και αιγοπροβάτων. Η ΕΣΕ στη γνωμοδότησή της στηρίζει την κατεύθυνση αυτή. Το μέτρο υποστηρίζεται επίσης από τους καταναλωτές και τον κλάδο μεταποίησης κρέατος.

Η πρόταση αυτή θα εφαρμοστεί με τεχνική τροποποίηση της απόφασης 2000/418 της Επιτροπής (απόφαση για το ειδικό υλικό κινδύνου) και θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2001.

    3. Θερμική επεξεργασία τετηγμένων λιπών μηρυκαστικών που χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές μηρυκαστικών

Τα λίπη που προορίζονται για ζωοτροφή σήμερα διηθούνται για να αφαιρεθούν οι πρωτεΐνες και οι προσμείξεις. Η ΕΣΕ συνιστά, ωστόσο, ότι πρέπει επίσης να υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα που ισχύουν για τα οστεοκρεατάλευρα των μηρυκαστικών (133 βαθμοί, υπό πίεση 3 bar, επί 20 λεπτά). Η ΕΣΕ συνιστά επιπλέον το λίπος που χρησιμοποιείται σε υποκατάστατα γάλακτος για μοσχάρια να προέρχεται μόνο από διακριτούς λιπώδεις ιστούς (δηλ. όχι από κόκκαλα). Η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή των απαιτήσεων αυτών και να ισχύσουν τα ίδια μέτρα και για τα λίπη που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Το λίπος χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην τροφή του ανθρώπου και θα ήταν ανάρμοστο να εφαρμόζονται χαμηλότερα πρότυπα για τις τροφές από αυτά που ισχύουν για τις ζωοτροφές.

Ορισμένα κράτη μέλη θα προτιμούσαν το μέτρο να επεκταθεί σε συνολική απαγόρευση χρήσης όλων των ζωικών λιπών στις ζωοτροφές ή σε όλα τα λίπη μηρυκαστικών. Οι διαθέσιμες σήμερα επιστημονικές ενδείξεις δεν απαιτούν, ωστόσο, την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου. Παρ' όλ' αυτά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεχίζουν να εξετάζουν εάν τα μέτρα αυτά είναι επαρκή, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα λίπη των μηρυκαστικών μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στις ζωοτροφές των μηρυκαστικών. Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των λιπών βρίσκονται επίσης υπό συνεχή επανεξέταση.

Η πρόταση αυτή θα εφαρμοστεί με τροποποίηση της απόφασης 1999/534/ΕΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία ορισμένων ζωικών αποβλήτων και θα τεθεί σε ισχύ στην 1η Μαρτίου 2001.

    4. Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

Η αναστολή της χρήσης ορισμένων ζωικών πρωτεϊνών, κυρίως οστεοκρεαταλεύρων, στις ζωοτροφές από την 1η Ιανουαρίου 2001 προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις. Στις εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνονται τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών. Ωστόσο, ήταν αναγκαίο να υπάρξουν διευκρινίσεις από την ΕΣΕ σχετικά με ορισμένες από τις συνθήκες που πρέπει να εφαρμοστούν στην εξαίρεση αυτή. Η πρόταση αυτή θα εφαρμοστεί με τεχνική προσαρμογή της απόφασης 2001/9/ΕΚ του Συμβουλίου για να επιτραπεί η χρήση για ζώα άλλα εκτός από τα μηρυκαστικά προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών από ψάρια και φτερά και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2001.


Side Bar