Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1743

Bryssel den 5 december 2001

Kommissionen bötfäller fem företag i en citronsyrekartell

Europeiska kommissionen ålade i dag Hoffmann-La Roche AG, Archer Daniels Midland Co (ADM), Jungbunzlauer AG, Haarmann & Reimer Corp och Cerestar Bioproducts B.V. böter på totalt 135.22 miljoner euro för att de deltagit i en kartell för fastställande av priser och uppdelning av marknader för citronsyra, världens vanligaste surgörare och konserveringsmedel, främst använt i alkoholfria drycker och konserverade livsmedel, såsom sylter, gelatinbaserade efterrätter och konserverad frukt. "På samma sätt som i vitaminärendet visar ADM, Hoffmann-La Roche med flera genom sitt beteende en total brist på hänsyn för sina kunder och i sista hand för konsumenterna, som betalade mer för de ifrågavarande produkterna än de hade gjort om företagen hade bedrivit en sund priskonkurrens," sade Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. "Att en del av de aktuella företagen alldeles nyligen har straffats för ett liknande beteende, det vill säga ADM och Jungbunzlauer i natriumglukonatärendet och Roche i vitaminärendet, visar hur allmänt utbredda de hemliga metoderna är, eller åtminstone har varit. Jag är säker på att vårt budskap nu uppfattas tydligt. Företagen måste vid det här laget vara fullt medvetna om vilka risker de tar om de faller för frestelsen att bedriva samverkan".

Efter en noggrann undersökning som inleddes 1997 har Europeiska kommissionen funnit att de amerikanska företagen Archer Daniels Midland (ADM) och Haarmann & Reimer (H&R), det sistnämnda egentligen ägt av Bayer AG, det nederländska företaget Cerestar Bioproducts B.V. samt de båda schweiziska företagen Hoffmann-La Roche och Jungbunzlauer (JBL), deltog i en världsomspännande kartell mellan 1991 och 1995, genom vilken de fastställde priser och delade upp marknaden för citronsyra.

Citronsyra är ett av de mest använda tillsatsämnena inom livsmedels- och dryckesindustrin, både som surgörare och konserveringsmedel. Det ingår i alkoholfria drycker samt i sylter, gelatinbaserade efterrätter och konserverade grönsaker och frukter. Citronsyra används också i rengöringsmedel avsedda för hushåll, särskilt som ersättning för fosfater, som anses miljöskadliga. Citronsyra används inom läkemedelsindustrin som beståndsdel i vattenlösliga tabletter samt inom kosmetikaindustrin.

Under överträdelseperioden var den årliga marknaden värd cirka 320 miljoner euro inom EES dvs. de 15 EU-medlemsstaterna plus Norge, Island och Liechtenstein.

Kartellen började den 6 mars 1991 på Hotel Plaza i Basel i Schweiz, enligt de uppgifter som ingår i dokument som de berörda företagen lämnat till kommissionen. Det var då de ursprungliga kartellmedlemmarna ADM, H&R, Roche och JBL, efter förberedande informella kontakter, enades om huvudpunkterna i sin plan för att sätta konkurrensen ur spel mellan sig. Cerestar anslöt sig till gruppen i maj 1992, kort tid efter att ha kommit in på citronsyremarknaden. Kartellen fortsatte till maj 1995 och hade följande fyra huvudmål:

 • Att tilldela varje medlem särskilda försäljningskvoter och ålägga dem att hålla sig till dessa kvoter.

 • Att fastställa riktpriser och minimipriser för citronsyra.

 • Att utbyta specifik kundinformation.

 • Att eliminera prisrabatter.

Ett begränsat undantag från det sistnämnda kriteriet gjordes för världens fem största konsumenter av citronsyra, eftersom kartellmedlemmarna ansåg det vara orealistiskt att vänta sig att de skulle betala det pris som publicerats i de offentliga prislistorna. Man kom dock överens om att en rabatt på högst 3 % skulle erbjudas dessa storkonsumenter.

Företagen höll ofta och regelbundet möten, vilket var utmärkande för kartellens organisation. Efter 1993 organiserades fler, mer tekniskt inriktade möten som ett sätt att komma till rätta med missnöje och "svårigheter" på marknaden. Mötena blev kända som 'Sherpa'-möten till skillnad från 'Masters'-mötena, som var på högre nivå och av mer strategisk art.

Man införde ett sofistikerat övervakningssystem, där varje företag skulle rapportera sina månatliga försäljningssiffror till en medlem som man enats om tidigare. Denne skulle sedan se till att den konfidentiella informationen distribuerades till de övriga kartellmedlemmarna. För att garantera att varje aktör höll sig till de kvoter den tilldelats skapade man ett kompensationssystem, där medlemmar som eventuellt sålde mer än sin tilldelade kvot ålades att kompensera de övriga medlemmarna för detta.

Ett annat påfallande drag hos kartellen var företagens samordnade åtgärder mot kinesiska tillverkare, som hade ökat sin export till de europeiska marknaderna som en följd av den betydande höjningen av priserna på citronsyra under den period kartellen var aktiv. Kartelldeltagarna försökte vinna tillbaka en del av de kunder de hade förlorat till de kinesiska tillverkarna genom ett samordnat kriskrig med noggrant utvalda mål. Listan över kunder som förlorats och som kartellen utsett till mål för "återerövring" blev känd som 'Serbienlistan', och den övervakades regelbundet i samband med 'Sherpa'-mötena.

Företagens beteende var en mycket allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

Förteckningen nedan anger bötesbeloppen per företag (i miljoner euro):

 • F. Hoffmann-La Roche AG :  63.5

 • Archer Daniels Midland Company Inc :  39.69

 • Jungbunzlauer AG (JBL) :   17.64

 • Haarmann & Reimer Corp. :  14.22

 • Cerestar Bioproducts B.V.:   0.17

Kommissionsledamot Mario Monti sade vidare: "I detta beslut beskrivs och bestraffas ett otillåtet och olagligt beteende som skenbara konkurrenter gör sig skyldiga till genom att höja priser och föra konsumenterna bakom ljuset när det gäller en produkt som är väsentlig för livsmedelsindustrin, och det visar hur en handfull företag kan vara fast beslutna att försöka undvika konkurrens, en av marknadsekonomins hörnstenar."

Bakgrund

Kommissionen började undersöka ärendet 1997, när den fick kännedom om att en del av de företag som detta beslut riktar sig till av de amerikanska myndigheterna hade anklagats för att ha deltagit i en internationell sammansvärjning. Parterna i kartellen erkände sig skyldiga och betalade böter i USA och/eller i Kanada.

  Beräkning av böter

När kommissionen beräknar böter i kartellärenden tar den hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den pågått samt eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter. Den beaktar också företagens andel av den relevanta marknaden och deras totala storlek för att garantera att straffet står i proportion till överträdelsen och har en avskräckande effekt. Bötesbeloppen beräknas därför inte enbart i förhållande till företagens omsättning, även om förordning nr 17/62 föreskriver att böterna aldrig kan överstiga 10 procent av ett företags totala årsomsättning.

Citronsyrekartellen var en mycket allvarlig överträdelse av EG:s konkurrenslagstiftning, men med medellång varaktighet (mellan ett och fem år).

Eftersom ADM och Roche hade en ledande roll i kartellen - en försvårande omständighet - höjdes grundbeloppet för deras böter med 35 procent. Denna siffra ligger under den nivå som tillämpats på företag som haft en ledande roll i tidigare kartellärenden. Den nivån är i regel 50 %, men här tar man hänsyn till att även om dessa båda företag tydligt och klart hade en ledande roll i överträdelsen, skötte också andra kartellmedlemmar uppgifter som vanligen förknippas med en ledande roll (t.ex. att fungera som mötesordförande eller sköta den centraliserade informationsspridningen).

  Tillämpning av meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter

En del av bevisningen gällande kartellen lämnades till kommissionen av de berörda företagen, i enlighet med EG-regler som föreskriver att företag som samarbetar med kommissionen i kartellärenden helt eller delvis kan befrias från böter. Se kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden på

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.

Cerestar Bioproducts var det första företaget som gav kommissionen avgörande information. Eftersom företagets ansökan om befrielse eller nedsättning inte var helt spontan och eftersom det kontaktade kommissionen först när det var fullt medvetet om att citronsyrekartellen höll på undersökas av kommissionen, beviljades det en nedsättning av bötesbeloppet med 90 procent i stället för att befrias helt.

Alla de övriga deltagarna samarbetade på ett eller annat sätt med kommissionen och beviljades nedsättningar utifrån detta. ADM lämnade detaljerade upplysningar, som tillsammans med informationen från Cerestar Bioproducts användes till att utarbeta förfrågningar om information som på ett betydande sätt bidrog till att H&R, Roche och JBL kom att medge sitt deltagande i citronsyrekartellen. ADM kunde förse kommissionen med dokument från samma period som överträdelsen, vilka bland annat innehåller handskrivna anteckningar som gjorts under kartellmöten samt prisinstruktioner som har samband med de beslut som fattades av kartellen. På grundval av detta beviljades ADM en nedsättning på 50 procent.

JBL och H&R bekräftade de allra flesta mötena, deltagarnas identitet och fakta i ärendet. Dessutom översände JBL till kommissionen ett antal tabeller som skapats vid tidpunkten för överträdelsen. Tabellerna innehöll uppgifter om de kvoter som tilldelades varje kartelldeltagare. En stor del av den information som lämnades av de båda företagen gavs dock som svar på en begäran om detaljerade upplysningar och omfattades därför av företagens skyldighet att ge fullständiga svar på en sådan begäran på det sätt som föreskrivs i artikel 11 i förordning nr 17. Kommissionen beviljade de bägge företagen en nedsättning av bötesbeloppet med 40 respektive 30 procent.

Roche bekräftade sitt deltagande i kartellen och syftet med de möten som gällde kartellen innan det mottog kommissionens meddelande om invändningar, som skickades den 28 mars 2000. Kommissionen beviljade därför Hoffmann-La Roche en nedsättning av bötesbeloppet med 20 procent.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210
2001Belgian beer91.655

Side Bar