Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/1743

Bryssel 5. joulukuuta 2001

Komissio määräsi sakot sitruuunahappokartellin viidelle jäsenyritykselle

Euroopan komissio on tänään määrännyt Hoffmann-La Roche AG:n, Archer Daniels Midland Co:n (ADM), Jungbunzlauer AG:n, Haarmann & Reimer Corp:n ja Cerestar Bioproducts B.V.:n maksamaan yhteensä 135.22 miljoonaa euroa sakkoja osallistumisesta sitruunahappoalan hintakartelliin ja markkinoiden jakamiseen. Sitruunahappo on maailman yleisimmin käytetty elintarvikkeiden happamuudensäätö- ja säilöntäaine, jota käytetään muun muassa hilloissa, gelatiinipohjaisissa jälkiruoissa ja säilykehedelmissä. "Kuten vitamiinitapauksessakin, ADM, Hoffmann-LaRoche ja muut yritykset ovat toimineet asiakkaistaan piittaamatta; siten myös kuluttajat ovat joutuneet maksamaan tuotteista enemmän kuin jos kyseiset yritykset olisivat harjoittaneet tervettä hintakilpailua", totesi kilpailuasioista vastaava komissaari Mario Monti. "Osa yrityksistä on aivan viime aikoina saanut sakkoja vastaavanlaisesta toiminnasta muissa yhteyksissä ADM ja Jungbunzlauer natriumglukonaattitapauksessa ja Roche vitamiinitapauksessa , mikä osoittaa, kuinka yleistä tällainen salainen sopiminen on, tai ainakin on ollut. Uskon, että viesti on nyt alkanut mennä perille. Yritykset ovat varmasti nykyään täysin selvillä riskistä, jonka ne ottavat, jos ne antavat periksi houkutukselle tehdä salaisia sopimuksia."

Euroopan komissio on saanut päätökseen jo vuonna 1997 aloittamansa seikkaperäisen tutkimuksen. Komissio on tullut siihen tulokseen, että yhdysvaltalaiset yritykset Archer Daniels Midland (ADM) ja Haarmann & Reimer (H&R), joista jälkimmäisen omistaa Bayer AG, alankomaalainen yritys Cerestar Bioproducts B.V. sekä sveitsiläiset yritykset Hoffmann-La Roche ja Jungbunzlauer (JBL) muodostivat vuosina 19911995 maailmanlaajuisen kartellin, jonka puitteissa ne sopivat sitruunahapon hinnasta ja alan markkinoiden jakamisesta.

Sitruunahappo on elintarvike- ja juomateollisuudessa yleisimmin käytettyjä lisäaineita. Sitä käytetään happamuudensäätö- ja säilöntäaineena alkoholittomissa juomissa, hilloissa, gelatiinipohjaisissa jälkiruoissa sekä purkkivihanneksissa ja -hedelmissä. Lisäksi sitä lisätään kotitalouspesuaineisiin lähinnä ympäristölle vahingollisina pidettyjen fosfaattiyhdisteiden korvikkeena. Sitruunahappoa käytetään myös lääketeollisuudessa poretablettien ainesosana ja kosmetiikkateollisuudessa.

Kartellin olemassaolon aikana vuotuisten sitruunahappomarkkinoiden arvo Euroopan talousalueen maissa (EU:n 15 jäsenvaltiota, Norja, Islanti ja Liechtenstein) oli noin 320 miljoonaa euroa.

Kartellin jäsenten komissiolle luovuttamien asiakirjojen mukaan kartelli perustettiin 6. maaliskuuta 1991 Sveitsin Baselissa Plaza-hotellissa. Epävirallisia tunnusteluja oli tosin tehty jo aikaisemmin. Kartellin perustajajäsenet ADM, H&R, Roche ja JBL sopivat Baselissa keskinäisen kilpailun poistamista koskevan suunnitelmansa pääpiirteistä. Cerestar liittyi joukkoon toukokuussa 1992 juuri ennen sitruunahappomarkkinoille tuloaan. Kartellin toiminta jatkui toukokuuhun 1995 saakka. Kartellilla oli neljä pääasiallista tavoitetta:

 • myyntikiintiöiden jakaminen jäsenten kesken ja kiintiöiden noudattamisen valvominen

 • tavoite- ja minimihinnan sopiminen sitruunahapolle

 • asiakkaita koskevien yksityiskohtaisten tietojen vaihtaminen

 • hinnanalennusten estäminen.

Viimeksimainitusta tavoitteesta päätettiin poiketa rajoitetusti maailman viiden suurimman sitruunahapon ostajan osalta, koska kartellin jäsenten mielestä oli epärealistista odottaa, että nämä maksaisivat tuotteesta täyden listahinnan. Kartelli sopi, että näille suurimmille asiakkaille tarjottaisiin enimmillään kolmen prosentin alennus.

Kartellin jäsenet kokoontuivat säännöllisesti. Vuonna 1993 alettiin järjestää myös tapaamisia, joissa ratkottiin erimielisyyksiä ja "markkinaongelmia". Näitä teknisluontoisia tapaamisia kutsuttiin "Sherpa-kokouksiksi" erotukseksi korkeamman tason strategisista "Masters-kokouksista".

Kartelli perusti pitkälle viedyn seurantajärjestelmän, jossa kukin yritys ilmoitti kuukausimyyntinsä etukäteen sovitulle kartellin jäsenelle, joka toimitti luottamukselliset myyntitiedot edelleen muille. Kiintiöissä pysyminen pyrittiin varmistamaan velvoittamalla kiintiönsä ylittäneet suorittamaan korvauksia kartellin muille jäsenille.

Kartellin toinen erikoinen piirre oli sen jäsenten yhteistoiminta kiinalaisia sitruunahappovalmistajia vastaan. Nämä lisäsivät vientiään Euroopan markkinoille, kun sitruunahapon hinta nousi huomattavasti kartellin toiminta-aikana. Kartellin jäsenet yrittivät hankkia kiinalaisille menettämiään asiakkaita takaisin käynnistämällä yhteisesti suunnitellun ja huolellisesti kohdennetun hintasodan. Luettelo asiakkaista, jotka kartelli oli menettänyt ja pyrki saamaan takaisin, tunnettiin "Serbia-listana", ja sitä käsiteltiin säännöllisesti Sherpa-kokouksissa.

Yritysten toiminta rikkoi erittäin vakavasti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan kilpailusääntöjä.

Kartellin jäsenille on määrätty seuraavansuuruiset sakot (miljoonaa euroa):

 • F. Hoffmann-La Roche AG :  63.5

 • Archer Daniels Midland Company Inc :  39.69

 • Jungbunzlauer AG (JBL) :   17.64

 • Haarmann & Reimer Corp. :  14.22

 • Cerestar Bioproducts B.V.:   0.17

Kilpailukomissaari Mario Monti totesi seuraavaa: "Tästä päätöksestä käy ilmi, miten yritykset, jotka näennäisesti kilpailevat keskenään, ovat toimineet lainvastaisesti nostaakseen elintarviketeollisuuden keskeisen tuotteen hintoja ja huiputtaakseen asiakkaita. Nyt ne ovat saaneet rangaistuksensa. Tapaus osoittaa, miten muutama yritys voi määrätietoisesti pyrkiä estämään vapaan kilpailun, joka on markkinatalouden perusedellytys."

Taustaa

Komissio alkoi tutkia asiaa vuonna 1997 saatuaan tietoonsa, että Yhdysvaltojen viranomaiset olivat nostaneet päätöksen kohteena olevia yrityksiä vastaan syytteen osallisuudesta kansainväliseen salaliittoon. Kartellin jäsenet myönsivät syyllisyytensä ja maksoivat Yhdysvalloissa ja/tai Kanadassa niille määrätyt sakot.

  Sakkojen määrittäminen

Kartellitoiminnasta määrättäviä sakkoja laskettaessa otetaan huomioon kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto sekä mahdolliset raskauttavat tai lieventävät asianhaarat. Lisäksi otetaan huomioon yrityksen markkinaosuus ja koko, jotta rangaistus olisi oikeassa suhteessa rikkomisen vakavuuteen ja jotta sillä olisi ehkäisevä vaikutus. Siksi sakkoja ei määritetä yksinomaan yrityksen liikevaihdon perusteella, vaikka ylärajana onkin asetuksen N:o 17/62 mukaisesti 10 prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.

Sitruunahappokartelli on rikkonut EU:n kilpailulainsäädäntöä erittäin vakavasti ja keskipitkän ajan (15 vuotta).

Koska ADM ja Roche toimivat yhdessä kartellin johtajina (tätä pidetään raskauttavana), niiden sakkoja on korotettu 35 prosenttia perusmäärästä. Korotus on pienempi kuin kartellin johtamisesta on määrätty aikaisemmissa tapauksissa (yleensä 50 %), sillä vaikka kyseiset yritykset olivat selkeästi päätekijöitä, myös muut kartellin jäsenet hoitivat tehtäviä, jotka liittyvät yleensä johtavaan asemaan (kuten puheen johtaminen kokouksissa tai keskitetty tietojen jakaminen).

  Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon soveltaminen

Osa kartellia koskevista todisteista on saatu sen jäseniltä. EU:n sääntöjen mukaan yritykset, jotka tekevät yhteistyötä komission kanssa kartellitutkimusten yhteydessä, voidaan vapauttaa kokonaan tai osaksi sakkojen maksamisesta (ks. sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annettu komission tiedonanto http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/96c207_en.html.)

Cerestar Bioproducts antoi ensimmäisenä komissiolle kartellia koskevat ratkaisevat tiedot. Koska sakkovapautushakemus ei kuitenkaan ollut täysin oma-aloitteinen, vaan yritys otti komissioon yhteyttä vasta siinä vaiheessa, kun se oli täysin tietoinen olevansa komission kartellitutkimuksen kohteena, sille ei myönnetä täyttä vapautusta, vaan sakkoa alennetaan sen osalta 90 prosenttia.

Myös kaikki muut kartellin jäsenet ovat tehneet yhteistyötä komission kanssa, joten niidenkin sakkojen määrää on alennettu. Cerestar Bioproductsin antamien tietojen lisäksi ADM:n antamia yksityiskohtaisia tietoja voitiin hyödyntää laadittaessa tietopyyntöjä, joiden perusteella H&R, Roche ja JBL myönsivät osallisuutensa sitruunahappokartelliin. ADM antoi komission käyttöön kartellin toiminta-ajalta peräisin olevia asiakirjoja, joiden joukossa oli muun muassa kokousten aikana tehtyjä käsin kirjoitettuja muistiinpanoja ja kartellin päätöksiin liittyviä hintaohjeita. Tällä perusteella ADM:lle määrättyä sakkoa alennetaan 50 prosenttia.

JBL ja H&R ovat vahvistaneet useimpia kokouksia koskevat tiedot, osallistujien henkilöllisyyden ja tapaukseen liittyvät tosiseikat. Lisäksi JBL on antanut komissiolle useita kartellin toiminta-aikana laadittuja taulukoita, joista käyvät ilmi jäsenille määrätyt kiintiöt. Suuri osa näiden kahden yrityksen antamista tiedoista saatiin kuitenkin vasta vastauksena yksityiskohtaisiin tietopyyntöihin, joten ne kuuluvat asetuksen N:o 17 11 artiklassa säädetyn vastausvelvoitteen piiriin. Komissio on alentanut JBL:lle määräämäänsä sakkoa 40 prosenttia ja H&R:lle määräämäänsä sakkoa 30 prosenttia.

Roche vahvisti osallistumisensa kartelliin ja kokousten tarkoituksen ennen sille 28. maaliskuuta 2000 lähetetyn väitetiedoksiannon saamista. Tästä syystä komissio on alentanut Hoffmann-La Rochelle määräämäänsä sakkoa 20 prosenttia.

10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.23
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
2001Citric Acid135.22
1994Cartonboard*117.08
2000Amino acids109.990
1994Cement*109.335
1999Seamless steel tubes99.000
1998Pre-insulated pipes92.210
2001Belgian beer91.655

Side Bar