Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/01/1724

København, den 3. december 2001

Rundbordskonference om fødevarer og landbrug i København: strategisk nytænkning om fødevareproduktion med hensyn til kvalitet, sikkerhed og omkostninger

På en rundbordskonference på højt niveau i København i dag drøftede David Byrne, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, EU's fremtidige fødevare- og landbrugspolitik med førende danske repræsentanter for landbruget, fødevareproducenter, detailhandelen, forbrugereksperter og videnskabsfolk. Debatten var fokuseret på en strategisk nytænkning omkring fødevareproduktion og fødevarepolitik for så vidt angår kvalitet, sikkerhed og omkostninger. EU-kommissær Byrne understregede behovet for at ændre holdningen hos både forbrugere og producenter, hvis forventningerne til fødevarekvalitet og de ambitiøse mål for en god landbrugspolitik skal indfries. Repræsentanterne for fødevarebranchen, forbrugerne og landbruget udtrykte tilfredshed med dette initiativ, som var kommet på et godt tidspunkt og var af strategisk stor betydning. Deltagerne var endvidere af den faste overbevisning, at den snarlige oprettelse af en uafhængig fødevareautoritet ville være et vigtigt skridt på vejen til at få den nye EU-politik for fødevaresikkerhed omsat i praksis. EU-kommissær Byrne fremhævede betydningen af at fremme borgernes accept af GMO, hvilket kunne ske ved at sikre et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau, garantere forbrugerne frihed til at vælge og indføre åbne, ensartede og effektive godkendelsesprocedurer.

"Det er en stor udfordring at forene lave priser, store mængder og høj kvalitet og at tage alle etiske hensyn i betragtning", sagde David Byrne på rundbordskonferencen. "Vi må bevare og forbedre mangeartetheden og kvaliteten af de fødevarer, som udbydes i EU. Forbrugerne er blevet mere krævende og kritiske. De har ret til en udførlig deklaration på fødevareetiketterne, således at de kan træffe velovervejede valg. Bundlinjen skal naturligvis stadig være, at alle fødevarer skal være sikre, uanset om de er økologiske eller ej, genetisk modificerede eller ej, uanset om de kommer fra en stor eller en lille gård, fra en lokal slagter eller en multinational fødevarekæde".

Med hensyn til den fælles landbrugspolitiks fremtid gav David Byrne udtryk for det synspunkt, at der var sket en grundlæggende ændring i den opgave, som landbruget forventedes at udføre, siden efterkrigstiden, hvor Europas folk og politikere var bekymrede over fødevareknapheden. "Et ansvarligt landbrug må nu om dage være levedygtigt og samtidig bæredygtigt", sagde han, "både ud fra en økonomisk, miljømæssig og samfundsmæssig synsvinkel. Vi må i stadig større omfang arbejde med og ikke mod naturen."

Debatten kommer på et tidspunkt, hvor fødevarekvaliteten i stigende grad er genstand for bekymring, fordi forbrugernes forventninger ikke synes at svare til det, som markedet udbyder. Under debatten på rundbordskonferencen kommer man ind på de lokale, regionale, nationale, EU- og verdensompændende fødevareproduktionssystemer og deres indvirkning på producenter og forbrugere.

Målet er at afdække spørgsmål, som kræver yderligere undersøgelser og drøftelse, at forstå drivkræfterne bag forbrugernes og producenternes adfærd for så vidt angår pris kontra kvalitet, og hvorfor der lægges stadig større vægt på etiske værdier som f.eks. miljø, dyresundhed og -velfærd og social ansvarlighed. EU-kommissær Byrne pegede ligeledes på, at forbrugerne ofte definerer kvalitet ud fra udelukkende subjektive kriterier, bl.a. smag, produktets udseende og producentens image. "Ét aspekt kan der imidlertid ikke forhandles om: fødevaresikkerheden og overholdelsen af miljø- og dyrevelfærdsstandarderne."

"Flere oplysninger, en højere kvalitet og en garanti for sikkerhed - disse tre elementer må og skal være ledetråden i vores politik," sagde David Byrne. "Europa-Kommissionen foreslog sidste sommer, at alle genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer skal mærkes tydeligt - en reaktion på forbrugernes bekymringer og krav. Europa-Parlamentet og de nationale regeringers ministre i Rådet er nu ved at behandle disse forslag og skal vedtage, hvordan de endelige regler for mærkning skal se ud i lovgivningen. Men lad mig gøre det helt klart, at genetisk modificerede fødevarer kun vil blive markedsført, hvis de er blevet videnskabeligt evalueret og er beviseligt sikre. "

På rundbordskonferencen i København kom man desuden ind på følgende spørgsmål:

  • Hvad forventer borgerne af et moderne landbrug og af moderne landbrugsproduktion, og hvordan kan EU-politikken være til hjælp?

  • Er der forskel på landbrugssektoren og andre samfundssektorer?

  • Bør den europæiske landbrugsmodel omfatte endnu mere diversificering?

  • Hvordan kan vi fremme landbrugets bæredygtighed økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt set?

  • Hvordan kan et landbrug, som skal være konkurrencedygtigt på verdensmarkedet, sikre, at der produceres fødevarer af høj kvalitet?

  • Hvad forstår vi ved fødevarer af høj kvalitet, og hvad er forholdet mellem et produkts kvalitet og dets pris?

  • Dækker detailhandelen forbrugernes krav om fødevarer, der er sikre og af høj kvalitet?

Dagens rundbordskonference er led i et initiativ, der omfatter alle EU-landene, og som blev iværksat af EU-kommissærerne Franz Fischler og David Byrne i marts i år. Lignende rundbordskonferencer har allerede fundet sted i Stockholm, Berlin, Dublin, Wien, Paris, Bruxelles, Athen, London og Madrid i de foregående måneder. Der er planlagt flere konferencer i andre EU-hovedstæder. De to EU-kommissærer har desuden drøftet fødevare- og landbrugspolitikkens fremtid i en internetchat den 6. juni (http://ec.europa.eu/chat/fischler-byrne/index_en.htm) og i Europa-Parlamentet. I begyndelsen af det nye år vil EU-kommissærerne, når de har afholdt deres rundbordskonferencer i alle EU-medlemsstaterne, nøje undersøge de fremskridt, der er gjort, og forberede yderligere aktioner.

Der findes yderligere oplysninger om Kommissionens fødevare- og landbrugspolitik på internetadressen: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/index_en.htm.


Side Bar