Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/1680

Bruxelles, den 28. november 2001

Kommissionen foreslår en tilnærmelse af EU-landenes lovgivning om racistiske lovovertrædelser

Europa-Kommissionen har i dag foreslået, at racistiske og fremmedfjendske handlinger skal kunne straffes med de samme sanktioner i alle medlemsstaterne. Kommissionen understregede i et forslag til en rammeafgørelse (et lovgivningsinstrument på det strafferetlige område), som den vedtog i dag, behovet for, at mennesker, der begår racistiske og fremmedfjendske lovovertrædelser, stilles for en domstol, og at domstolene i hele Europa råder over passende straffe, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen. Forslaget vil også sende et stærkt, afskrækkende budskab til dem, der overvejer at begå denne form for lovovertrædelser. Forslaget omfatter lovovertrædelser, såsom offentlig tilskyndelse til vold eller had med racistisk eller fremmedfjendsk sigte og ledelse af, støtte til eller deltagelse i en racistisk eller fremmedfjendsk gruppes aktiviteter. For disse former for handlinger foreslås der et strafmaksimum på mindst to år. Offentlig udbredelse af racistisk materiale, uanset hvordan det sker, herunder via Internettet, skal også betragtes som en lovovertrædelse.

Kommissæren med ansvar for retlige og indre anliggender, António Vitorino, hilste forslaget velkomment og sagde: "Intet land i EU er immunt over for fænomenet racisme. Selv om der er sket en positiv udvikling, er der stadig grund til bekymring. Alle medlemsstaterne har indført lovgivning, som forbyder racistiske handlinger eller tilskyndelse til racehad. Der er imidlertid stadig stor forskel på lovgivningens anvendelsesområde og indhold og på, hvordan den håndhæves, og det er på tide at gøre yderligere fremskridt på EU-plan."

Rammeafgørelsen har to formål, nemlig at sikre, at racisme og fremmedhad i alle medlemsstaterne kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og som kan medføre udlevering eller overgivelse, og at forbedre og fremme det retlige samarbejde ved at fjerne eventuelle hindringer.

Ifølge det foreslåede instrument skal de samme racistiske og fremmedfjendske handlinger kunne straffes i alle medlemsstaterne, som skal definere en fælles EU-strafferetlig måde at gribe fænomenet an på. Selvfølgelig kan medlemsstaterne frit gå videre end dette. Med rammeafgørelsen gennemføres den minimumstilnærmelse, som er nødvendig for at sikre, at den nationale lovgivning er tilstrækkeligt omfattende, og at der kan udvikles et effektivt retligt samarbejde.

Listen over lovovertrædelser i den fælles aktion fra 1996 udvides til også at omfatte andre former for handlinger, der bør gøres strafbare i alle medlemsstaterne. Det nye i forhold til den fælles aktion er desuden, at medlemsstaterne i stedet for, at de har valget mellem enten at gøre disse former for handlinger strafbare eller at fravige princippet om dobbelt strafbarhed, pålægges en forpligtelse til at tage skridt til at straffe disse former for handlinger som kriminelle handlinger. Der blev den 7. juni 2001 afholdt et ekspertmøde, hvor man drøftede en række begreber, der skulle indgå i Kommissionens forslag. Eksperterne støttede fremgangsmåden med at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at gøre racistiske og fremmedfjendske handlinger strafbare.

Fælles definitioner og straffe vil også lette det retlige samarbejde og den gensidige retshjælp i straffesager. Desuden indeholder forslaget foranstaltninger, som vil sikre større forenelighed mellem de regler, der gælder i medlemsstaterne, såsom bestemmelser om jurisdiktion, udlevering og udveksling af oplysninger, hvilket også vil fremme samordningen på de relevante områder.

Ligesom det var tilfældet med den fælles aktion fra 1996, kan forslaget til rammeafgørelse ikke fortolkes sådan, at det berører nogen af de forpligtelser, som medlemsstaterne har i henhold til folkeretlige instrumenter. Specielt skal det sikres, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, såsom udtryks-, forsamlings- og foreningsfriheden, der sikres af artikel 10 og 11 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, respekteres. Udøvelsen af disse frihedsrettigheder skal afvejes mod forebyggelsen af uroligheder eller kriminalitet og beskyttelsen af andres rygte og rettigheder.

Forslaget indeholder også bestemmelser om, at lovovertræderens racistiske hensigter skal betragtes som en skærpende omstændighed, som der skal tages hensyn til, når det skal afgøres, hvor grove almindelige lovovertrædelser er. Det forhold, at lovovertræderen handler under udøvelsen af en erhvervsaktivitet, skal også betragtes som en skærpende omstændighed.


Side Bar