Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1625

Bryssel den 21 november 2001

Kommissionen ålägger böter för vitaminkarteller

Europeiska kommissionen ålade i dag åtta företag böter på sammanlagt 855.22 miljoner euro för deltagande i åtta olika hemliga karteller för uppdelning av marknader och fastställande av priser för vitaminprodukter. Varje kartell hade ett bestämt antal deltagare och varade under en bestämd tidsperiod. Alla var dock aktiva mellan september 1989 och februari 1999. Eftersom det i Schweiz baserade företaget Hoffman-La Roche var initiativtagare och deltog i alla kartellerna ålades detta företag de högsta böterna på sammanlagt 462 miljoner euro. "Detta är de mest skadliga karteller som kommissionen någonsin har undersökt bara på grund av själva antalet vitaminer som de omfattat och som finns i en mängd produkter från cerealier, kex och drycker till djurfoder, läkemedel och kosmetika", sade Mario Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. "Företagens hemliga samförstånd gjorde det möjligt för dem att ta ut högre konsumentpriser än om konkurrensen hade fått fritt spelrum. Detta var till skada för konsumenterna och gav företagen tillfälle att tillskansa sig olagliga vinster. Det är särskilt allvarligt att detta olagliga beteende omfattade viktiga näringsämnen, som är avgörande för normal tillväxt och överlevnad."

Sedan ett förfarande inletts i maj 1999 har Europeiska kommissionen funnit att 13 europeiska och utomeuropeiska företag deltog i karteller som syftade till att sätta konkurrensen ur spel på marknaderna för vitaminerna A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, biotin (H), folsyra (M), betakaroten och karotenoider. Ett slående drag i detta komplex av överträdelser var den centrala roll som spelades av Hoffman-La Roche och BASF, de två största vitaminproducenterna, i praktiskt taget varje kartell. De övriga aktörernas deltagande begränsades till ett fåtal vitaminprodukter.

Åtta företag ålades böter enligt följande:

F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz): € 462 million

BASF AG (Tyskland): € 296.16 million

Aventis SA (Frankrike): € 5.04 million

Solvay Pharmaceuticals BV (Nederländerna): € 9.10 million

Merck KgaA (Tyskland): € 9.24 million

Daiichi Pharmaceutical Co Ltd (Japan): € 23.4 million

Eisai Co Ltd (Japan): € 13.23 million

Takeda Chemical Industries Ltd (Japan): € 37.05 million

De återstående fem företagen, Lonza AG (Tyskland), Kongo Chemical Co Ltd (Japan), Sumitomo Chemical Co Ltd (Japan), Sumika Fine Chemicals Ltd (Japan) och Tanabe Saiyaku Co Ltd (Japan) ålades inte några böter eftersom de karteller i vilka de deltog H-vitamin eller folsyra upphörde fem år eller mer innan kommissionen inledde sin undersökning. Enligt EU-lagstiftningen är deras överträdelser preskriberade.

Även de överträdelser som omfattade vitamin B1 och B6 är preskriberade.

Kartellerna

Deltagarna i varje kartell fastställde priser för de olika vitaminprodukterna, fördelade försäljningskvoter, kom överens om och genomförde prishöjningar samt tillkännagav priser i enlighet med avtalen. De införde också ett system för att övervaka och genomdriva avtalen och deltog i regelbundna möten för att genomföra sina planer.

De olika kartellerna fungerade i stort sett på samma sätt ("mål- och minimipriser", bibehållande av marknadsandelar och kompensationsarrangemang) och omfattade framför allt följande:

  • upprättande av en formell struktur och hierarki med olika ledningsnivåer, ofta med överlappande medlemskap på allra högsta nivå för att garantera att kartellerna skulle fungera,

  • utbyte av uppgifter om försäljning, volymer och priser vid regelbundna möten varje kvartal eller månad,

  • i fråga om de största kartellerna: utarbetande, godkännande, genomförande och övervakning av en årlig "budget", vilket följdes av en justering av de faktiska försäljningsvolymerna för att respektera de kvoter som deltagarna tilldelats.

Kartellerna tillämpade i allmänhet denna ordning, som först användes i fråga om A- och E-vitamin med vissa varianter i fråga om andra produkter. Hoffman-La Roche fungerade som agent och företrädare för de europeiska producenterna vid de möten och förhandlingar som hölls i Japan och Östasien.

Att det samtidigt förekom hemliga avtal om de olika vitaminerna var inte en spontan eller slumpartad utveckling, utan avtalen planerades och styrdes av samma personer på de högsta nivåerna i de berörda företagen.

Aktörerna

Den främsta aktören och den som hade störst fördel av dessa ordningar var Hoffmann-La Roche, världens största vitaminproducent, med omkring 50 % av hela marknaden. Kartellerna omfattade alla företagets vitaminprodukter. Att vissa personer i den högsta ledningen deltog torde bekräfta att arrangemangen var en del av en strategisk plan som utarbetades på högsta nivå för att kontrollera världsmarknaden med vitaminer genom olagliga medel.

BASF, världens näst största vitaminproducent, tog på sig en ledande roll genom att följa Hoffman-La Roches exempel. De två största europeiska tillverkarna bildade en effektiv gemensam front genom att planera och genomföra arrangemangen tillsammans med de berörda japanska tillverkarna. Tillsammans rekryterade de till exempel Eisai till sin "klubb" för E-vitamin.

Takeda, som är en av världens största tillverkare av vitaminer i bulk, deltog fullt ut i kartellarrangemangen för vitaminerna B1, B2, B6, C och folsyra. Takedas deltagande i kartellerna för var och en av dessa vitaminer var avgörande för Hoffman-La Roches planer för att säkra den illegala samordningen på de vitaminmarknader där företaget var verksamt, inklusive de marknader som man delade med Takeda.

De övriga vitaminproducenterna var alla aktiva deltagare i kartellerna på sina produktmarknader.

Produkterna

Kartellerna omfattade syntetiska bulksubstanser som hör till följande grupper av vitaminer och närbesläktade produkter: A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, biotin (H), folsyra (M), betakaroten och karotenoider.

Vitaminer är livsviktiga födoämnen för såväl människor som djur. De behövs för normal tillväxt, utveckling och överlevnad. Det finns omkring 15 särskilt viktiga vitaminer, som var och en har specifika funktioner i ämnesomsättningen och därför inte är utbytbara med varandra. Dessutom har de olika vitamingrupperna då de kombineras kompletterande och samverkande effekter.

Vitaminer tillsätts till både djurfoder och livsmedel. Vitaminer avsedda som läkemedel saluförs till allmänheten som kosttillskott i form av tabletter eller kapslar. Inom den kosmetiska industrin tillsätts vitaminer till hud- och hälsovårdsprodukter.

Kommissionen uppskattar att marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för de produkter som omfattas av beslutet var värd omkring 800 miljoner euro 1998. I detta ingår E-vitamin, där EES-marknaden år 1998 var värd omkring 250 miljoner euro, och A-vitamin, där EES-marknaden var värd omkring 150 miljoner euro. Det är anmärkningsvärt att de europeiska intäkterna från C-vitamin sjönk från 250 miljoner euro det sista året då kartellerna var verksamma (1995) till mindre än hälften, 120 miljoner euro, tre år senare (1998).

Böternas slutmål

Böter som kommissionen ålägger till följd av överträdelser av EU:s konkurrenslagstiftning räknas in i Europeiska unionens allmänna budget när de har blivit definitiva. EU-budgeten som helhet är fastställd i förväg och alla oväntade intäkter dras därför av från medlemsstaternas bidrag till EU-budgeten och kommer på så vis de europeiska skattebetalarna till del.

Beräkning av böterna

Med tanke på kontinuiteten och likheten i fråga om metoder har kommissionen ansett det lämpligt att i ett och samma förfarande behandla hela komplexet av avtal om de olika vitaminerna. Kommissionen behandlar därför flera överträdelser i ett enda beslut.

När kommissionen fastställer böter tar den hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått, eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter samt till om företaget samarbetar med kommissionen eller ej. Kommissionen tar också hänsyn till ett företags marknadsandel på den berörda produktmarknaden och till företagets storlek. Den övre gränsen för böter är fastställd till 10 % av ett företags sammanlagda årliga omsättning. Företagen har tre månader på sig att betala de böter de ålagts.

Kommissionen anser att varje kartell i detta fall utgör en mycket allvarlig överträdelse av EU:s konkurrenslagstiftning. Dessutom har de flesta av kartellmedlemmarna begått överträdelser under lång tid, dvs. mer än fem år (se tabellen nedan).

Kommissionen anser att Hoffman-La Roche och BASF tillsammans var ledare för och initiativtagare till de hemliga avtal som påverkade hela deras vitaminutbud och därför är deras roll i de olika kartellerna en försvårande omständighet. Kombinationen av det marknadsinflytande som de ledande kartellmedlemmarna hade på var och en av de enskilda vitaminmarknaderna ökade deras möjlighet att genomföra och bibehålla de konkurrenshämmande avtalen.

Aventis (f.d. Rhône-Poulenc) beviljades full immunitet när det gällde företagets deltagande i kartellerna för A- och E-vitamin, eftersom det var det första företaget som samarbetade med kommissionen och lämnade avgörande bevis i fråga om dessa två produkter. Detta är första gången som kommissionen har befriat ett företag från böter enligt villkoren i kommissionens meddelande om nedsättning av böter. Aventis ålades dock böter för sitt passiva deltagande i överträdelsen i fråga om vitamin D3, om vilken man inte lämnade några upplysningar till kommissonen.

"Det faktum att kommissionen för första gången helt har befriat ett företag från böter illustrerar dess vilja att bevilja företag som aktivt samarbetar på ett tidigt stadium en unik möjlighet att komma ur knipan. De företag som inte tar vara på denna möjlighet måste vara medvetna om följderna", sade Mario Monti.

Även Hoffman-La Roche och BASF samarbetade med kommissionen i ett tidigt skede av undersökningen och lämnade avgörande upplysningar om alla de vitaminkarteller som de deltagit i. Kommissionen beviljade de båda företagen en nedsättning av böterna med 50 %.

Alla andra företag som har ålagts böter har samarbetat med kommissionen under undersökningen och deras böter har satts ned i enlighet med hur mycket de har samarbetat.

Under 1999 förklarade sig huvudaktörerna i de karteller som omfattas av kommissionens beslut skyldiga till liknande konkurrenshämmande beteende i USA och betalade höga böter, bland annat Hoffman-La Roche 500 miljoner dollar, BASF 225 miljoner dollar och Takeda 72 miljoner dollar.

TABLE A: Deltagare, produkter, varaktighet

Vitamin

DeltagareVaraktighet
Fr.o.m.T.o.m.
Vitamin ARoche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis)September 1989Februari 1999
Vitamin ERoche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis), EisaiSeptember 1989Februari 1999
Vitamin B1 (tiamin)Roche, Takeda, BASFJanuari 1991Juni 1994
Vitamin B2 (riboflavin)Roche, BASF, TakedaJanuari 1991September 1995
Vitamin B5 (calpan)Roche, BASF, DaiichiJanuari 1991Februari 1999
Vitamin B6Roche, Takeda, DaiichiJanuari 1991Juni 1994
Folsyra(B)Roche, Takeda, Kongo, SumikaJanuari 1991Juni 1994
Vitamin CRoche, BASF, Takeda, MerckJanuari 1991Augusti 1995
Vitamin D3Roche, BASF, Solvay Pharm, Rhône-Poulenc (Aventis)Januari 1994Juni 1998
Vitamin H (biotin)Roche, Merck, Lonza, Sumitomo, Tanabe, BASFOktober 1991April 1994
BetakarotenRoche, BASFSeptember 1992December 1998
KarotenoiderRoche, BASFMaj 1993December 1998

* Varaktigheten är inte nödvändigtvis densamma för alla kartellmedlemmar.

TABLE B - Participants by product

Vit A

(1)

Vit E

(2)

Vit B1

(3)

Vit B2

(4)

Vit B5

(5)

Vit B6

(6)

Folic Acid

(7)

Vit C

(8)

Vit D3

(9)

Vit H

(10)

Beta Carotene

(11)

Carotinoids

(12)

Roche
BASF
R-P (Aventis)
Lonza
Solvay Pharm
Merck
Daiichi
Eisai
Kongo
Sumika
Sumitomo
Takeda
Tanabe

TABLE C - Fines imposed on participants by product (in millions of euro)

Vit A

Vit EVit B1Vit B2Vit B5Vit B6Folic AcidVit CVit D3Vit HBeta CaroteneCarotinoids
Roche85,599,75NA4254NANA65,2521NA4846,5
BASF46,1789,78NA18,934,0214,687,56NA43,241,85
Aventis005,04
LonzaNA
Solvay Pharm9,1
Merck9,24NA
Daiichi23,4NA
Eisai13,23
KongoNA
SumikaNA
SumitomoNA
TakedaNA8,78NANA28,28
TanabeNA
TOTAL131,67202,7669,68111,42117,4542,791,288,35

N.A.: Non applicable

TABLE D

Previous 10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.22
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
1994Cartonboard*139.280
1994Cement*113.377
2000Amino acids109.990
1999Seamless steel tubes99.000
1998Preinsulated pipes92.210
1994Steel beams*79.549
1986Polypropylene*54.613

Side Bar