Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/1625

Bryssel 21. marraskuuta 2001

Komissio määräsi sakkoja vitamiinikartelleille

Euroopan komissio määräsi tänään kahdeksalle yritykselle yhteensä 855.22 miljoonaa euroa sakkoa osallistumisesta kahdeksaan eri kartelliin vitamiinituotteiden markkinoiden jakamiseksi ja hintojen sopimiseksi. Kartellitoimintaa esiintyi syyskuusta 1989 helmikuuhun 1999, mutta eri kartellien osapuolet ja kesto vaihtelivat. Päätekijänä kartelleissa oli Hoffman-La Roche, jonka pääkonttori on Sveitsissä. Se osallistui jokaiseen kartelliin, joten sille määrättiin suurimmat sakot eli yhteensä 462 miljoonaa euroa. "Tämä on haitallisin kartellisarja, jota komissio on koskaan tutkinut. Se on haitallinen jo pelkästään siksi, että sen piiriin kuului monia vitamiineja, joita käytetään viljatuotteissa, kekseissä, juomissa ja rehuissa aina lääkkeisiin ja kosmetiikkaan asti", kilpailukomissaari Mario Monti selittää. "Yritykset onnistuivat salaisten sopimustensa avulla pitämään hinnat korkeampina kuin normaalissa kilpailutilanteessa. Tästä on ollut haittaa kuluttajille, samalla kun yritykset ovat saaneet laittomia voittoja. Erityisen ikävää on, että kartellit koskivat vitamiineja, jotka ovat ihmisten ja eläinten ravinnossa normaalin kasvun ja elämisen kannalta välttämättömiä".

Komissio aloitti asian tutkinnan toukokuussa 1999. Tutkinnassa ilmeni, että 13 eurooppalaista ja japanilaista yritystä osallistui kartelleihin, joilla pyrittiin kilpailun poistamiseen A-, E-, B1-, B2-, B5-, B6-, C-, D3- ja H-vitamiinin, foolihapon, beetakaroteenin ja karotenoidien markkinoilla. Huomattavaa on kahden suurimman vitamiininvalmistajan Hoffmann-La Rochen ja BASF:n keskeinen rooli lähes jokaisessa kartellissa. Muut yritykset osallistuivat vain joidenkin vitamiinituotteiden kartelleihin.

Komissio määräsi sakkoja seuraaville yrityksille:

F. Hoffmann-La Roche AG (Sveitsi): €462 million

BASF AG (Saksa): € 296.16 million

Aventis SA (Ranska): € 5.04

Solvay Pharmaceuticals BV (Alankomaat): € 9.10 million

Merck KgaA (Saksa): € 9.24 million

Daiichi Pharmaceutical Co Ltd (Japani): €23.4 million

Eisai Co Ltd (Japani): € 13.23 million

Takeda Chemical Industries Ltd (Japani): €37.05 million

Muut viisi kartellien osapuolta olivat Lonza AG (Saksa), Kongo Chemical Co Ltd (Japani), Sumitomo Chemical Co Ltd (Japani), Sumika Fine Chemicals Ltd (Japani) ja Tanabe Saiyaku Co Ltd (Japani). Näitä yrityksiä ei sakotettu, koska kyseiset H-vitamiini- ja foolihappokartellit päättyivät vähintään viisi vuotta ennen komission tutkinnan alkamista. EU:n oikeuden mukaan tapausten katsotaan vanhentuneen.

Vanhentumissääntöjä sovellettiin myös B1- ja B6-vitamiinikartelleihin.

Kartellit

Jokaisessa kartellissa sovittiin eri vitamiinituotteiden hinnat, jaettiin myyntikiintiöt, sovittiin ja toteutettiin hinnankorotukset ja laadittiin sopimusten mukaiset hintailmoitukset. Kartellien osapuolet perustivat koneiston valvomaan tehtyjen sopimusten noudattamista ja osallistuivat säännöllisiin kokouksiin suunnitelmien toteuttamiseksi.

Eri kartellien toimintatapa oli lähes sama (sovittiin tavoite- ja vähimmäishinnat; säilytettiin markkinaosuudet ja sovittiin korvausjärjestelyistä). Niissä noudatettiin mm. seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Kartellille luotiin virallinen rakenne ja eri johtotasojen hierarkia; kartellien toiminnan varmistamiseksi korkeimman johdon jäsenet olivat usein samoja.

  • Vaihdettiin myynti- ja hintatietoja neljännesvuosittain tai kuukausittain säännöllisissä kokouksissa.

  • Suurimmissa kartelleissa vahvistettiin eräänlainen vuosibudjetti. Sen noudattamista valvottiin ja myynti sopeutettiin vastaamaan jaettuja kiintiöitä.

Muut kartellit noudattivat pienin muutoksin näitä periaatteita, joita sovellettiin ensiksi A- ja E-vitamiinikartelleissa. Hoffmann-La Roche edusti eurooppalaisia valmistajia Japanissa ja Kaukoidässä pidetyissä kokouksissa.

Useampien kartellisopimusten samanaikainen tekeminen ei ollut sattumaa, vaan samat henkilöt yritysten ylimmässä johdossa laativat sopimukset ja johtivat niiden toteuttamista.

Yritykset

Keskeisin rooli kartellien synnyssä oli Hoffmann-La Rochella, joka myös hyötyi kartelleista eniten. Hoffmann-La Roche on maailman suurin vitamiinien valmistaja ja sen hallussa on noin 50 % markkinoista. Kaikki sen valmistamat vitamiinit kuuluivat kartellien piiriin. Eräiden yrityksen ylimpään johtoon kuuluneiden henkilöiden osallisuus kartelleissa osoittaa, että kyseessä oli korkeimmalla tasolla laadittu strateginen suunnitelma, jolla pyrittiin laittomin keinoin määräysvaltaan vitamiinien maailmanmarkkinoilla.

Toiseksi suurimmalla valmistajalla BASF:lla oli merkittävä rooli Hoffmann-La Rochen kartellialoitteiden tukijana. Nämä suuret eurooppalaiset valmistajat suunnittelivat ja toteuttivat yhteistoimin järjestelyt japanilaisten valmistajien kanssa. Ne saivat yhdessä mm. Eisain liittymään E-vitamiinikartelliin.

Takeda on yksi maailman suurimpia bulkkitavarana myytävien vitamiinien valmistajia. Se osallistui B1-, B2-, B6-, C- ja foolihappokartelleihin. Takedan osallistuminen näihin vitamiinikartelleihin oli olennaista Hoffmann-La Rochelle, jonka suunnitelmissa oli laittoman koordinoinnin varmistaminen vitamiinimarkkinoilla, joilla se itse toimi. Suunnitelma käsitti myös Takedan kanssa yhteisen kilpailun kohteena olleet vitamiinituotteet.

Muut vitamiinien valmistajat osallistuivat aktiivisesti sen vitamiinituotteen kartelliin, jonka markkinoilla ne toimivat.

Tuotteet

Kartellien kohteena olivat synteettisesti valmistetut irtotavarana myytävät aineet, jotka kuuluvat seuraaviin vitamiiniryhmiin ja niihin läheisesti liittyviin tuoteryhmiin: A-, E-, B1-, B2-, B5-, B6-, C-, ja D3-vitamiini, biotiini (H-vitamiini), foolihappo (M), beetakaroteeni ja karotenoidit.

Vitamiineja tarvitaan ihmisten ja eläinten ravinnossa. Ne ovat normaalin kasvun, kehittymisen ja elämisen kannalta välttämättömiä. Tärkeimpiä vitamiineja on noin 15 ja jokaisella on elimistössä erilainen fysiologinen vaikutus. Tästä syystä niitä ei voida korvata toisillaan. Lisäksi useilla vitamiiniryhmillä on niitä yhdistettäessä syntyviä synergisiä lisävaikutuksia.

Vitamiineja lisätään sekä rehuihin että elintarvikkeisiin. Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja vitamiineja markkinoidaan kuluttajille lisäravinnetabletteina tai -kapseleina. Kosmetiikkateollisuudessa vitamiineja lisätään ihon- ja terveydenhoitotuotteisiin.

Komissio arvioi, että kyseisten tuotemarkkinoiden arvo Euroopan talousalueella oli vuonna 1998 noin 800 miljoonaa euroa. Tästä E-vitamiinin osuus oli noin 250 miljoonaa euroa ja A-vitamiinin noin 150 miljoonaa euroa. Euroopan C-vitamiinimarkkinoiden arvo oli 250 miljoonaa euroa kartellin viimeisenä toimintavuonna (1995) mutta putosi lähes puoleen eli 120 miljoonaan euroon kolme vuotta myöhemmin (1998).

Sakot lisätään talousarvioon

Lopulliset sakot, jotka komissio määrää EU:n kilpailulainsäädännön rikkomisesta, osoitetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarviota muutetaan vastaavasti, joten kaikki ennakoimattomat tulot vähennetään jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon suorittamista maksuista. Näin ne hyödyttävät viime kädessä eurooppalaisia veronmaksajia.

Sakkojen laskeminen

Koska kartellijärjestelyt olivat jatkuvia ja samankaltaisia, komission mielestä oli sopivaa käsitellä samassa menettelyssä kaikki eri vitamiineja koskevat kartellit. Tästä syystä komissio käsittelee monia eri rikkomisia yhdessä päätöksessä.

Määrätessään sakkoja komissio ottaa huomioon kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuuden, keston, raskauttavat tai lieventävät seikat sekä yrityksen yhteistyöhalukkuuden. Lisäksi se ottaa huomioon yrityksen osuuden kyseisillä tuotemarkkinoilla ja sen koon. Sakkojen ylärajaksi on asetettu 10 % yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta. Yrityksillä on kolme kuukautta aikaa maksaa määrätty sakko.

Komissio katsoo, että jokainen näistä kartelleista on rikkonut EU:n kilpailulainsäädäntöä erittäin vakavasti. Lisäksi useimmat yritykset olivat kartelleissa pitkään mukana eli sääntöjä rikottiin yli viiden vuoden ajan (ks. taulukko jäljempänä).

Hoffmann-La Roche ja BASF johtivat yhdessä salaisten sopimusten tekemistä, jotka vaikuttivat kummankin tuotevalikoimaan kuuluviin vitamiinituotteisiin. Näin ollen niiden asemaa eri kartelleissa pidetään raskauttavana seikkana. Yritykset yhdistivät markkinavoimansa kunkin yksittäisen vitamiinin markkinoilla ja yhteisvaikutus lisäsi niiden kykyä toteuttaa ja ylläpitää kilpailun vastaisia sopimuksia.

Aventis (ent. Rhône-Poulenc) vapautettiin sakoista, jotka langetettiin osallistumisesta A- ja E-vitamiinikartelleihin, koska se oli ensimmäinen komission kanssa yhteistyötä tehnyt yritys. Se tarjosi myös ensimmäisenä ratkaisevia todisteita kartelleista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on soveltanut sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan tiedonannon mahdollisuutta alentaa sakkoja täydet 100 %. Aventisille määrättiin kuitenkin sakkoa sen passiivisesta osallistumisesta D3-vitaminikartelliin, josta se ei antanut tietoja komissiolle.

"Komissio myönsi ensimmäistä kertaa yritykselle täyden vapautuksen sakosta. Komissio haluaa antaa yrityksille mahdollisuuden parantaa asemiaan, jos ne tekevät aktiivisesti yhteistyötä komission kanssa jo tutkinnan alkuvaiheessa. Jos yritys ei tartu tähän tilaisuuteen, sen on vastattava seurauksista", Mario Monti selittää.

Myös Hoffmann-La Roche ja BASF tekivät yhteistyötä komission kanssa tutkinnan alussa ja toimittivat ratkaisevia tietoja kaikista vitamiinikartelleista, joihin ne olivat osallistuneet. Komissio alensi kummankin yrityksen sakkoja 50 %.

Kaikki muut sakotettavat yritykset ovat olleet yhteistyössä komission kanssa tutkinnan ajan. Yritysten sakkoja on alennettu niiden yhteistyöhalukkuuden perusteella.

Komission päätöksen kohteena olevat yritykset todettiin vuonna 1999 Yhdysvalloissa syyllisiksi vastaavanlaisiin kartellijärjestelyihin. Niille määrättiin suuret sakot: Hoffmann-La Roche joutui maksamaan 500 miljoonaa dollaria, BASF 225 miljoonaa dollaria ja Takeda 72 miljoonaa dollaria.

TABLE A: Kartelliin osallistuneet yritykset, tuote, kesto

Vitamiini

Osallistunut yritysKesto*
alkoipäättyi
A-vitamiiniRoche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis)Syyskuu 1989Helmikuu 1999
E-vitamiiniRoche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis), EisaiSyyskuu 1989Helmikuu 1999
B1-vitamiini (tiamiini)Roche, Takeda, BASFTammikuu 1991Kesäkuu 1994
B2-vitamiini(riboflaviini)Roche, BASF, TakedaTammikuu 1991Syyskuu 1995
B5-vitamiini (calpan)Roche, BASF, DaiichiTammikuu 1991Helmikuu 1999
B6-vitamiiniRoche, Takeda, DaiichiTammikuu 1991Kesäkuu 1994
Foolihappo (M)Roche, Takeda, Kongo, SumikaTammikuu 1991Kesäkuu 1994
C-vitamiiniRoche, BASF, Takeda, MerckTammikuu 1991Elokuu 1995
D3-vitamiiniRoche, BASF, Solvay Pharm, Rhône-Poulenc (Aventis)Tammikuu 1994Kesäkuu 1998
H-vitamiini (biotiini)Roche, Merck, Lonza, Sumitomo, Tanabe, BASFLokakuu 1991Huhtikuu 1994
BeetakaroteeniRoche, BASFSyyskuu 1992Joulukuu 1998
KarotenoiditRoche, BASFToukokuu 1993Joulukuu 1998

* kaikki yritykset eivät osallistuneet kartelliin välttämättä yhtä pitkään.

TABLE B - Participants by product

Vit A

(1)

Vit E

(2)

Vit B1

(3)

Vit B2

(4)

Vit B5

(5)

Vit B6

(6)

Folic Acid

(7)

Vit C

(8)

Vit D3

(9)

Vit H

(10)

Beta Carotene

(11)

Carotinoids

(12)

Roche
BASF
R-P (Aventis)
Lonza
Solvay Pharm
Merck
Daiichi
Eisai
Kongo
Sumika
Sumitomo
Takeda
Tanabe

TABLE C - Fines imposed on participants by product (in millions of euro)

Vit A

Vit EVit B1Vit B2Vit B5Vit B6Folic AcidVit CVit D3Vit HBeta CaroteneCarotinoids
Roche85,599,75NA4254NANA65,2521NA4846,5
BASF46,1789,78NA18,934,0214,687,56NA43,241,85
Aventis005,04
LonzaNA
Solvay Pharm9,1
Merck9,24NA
Daiichi23,4NA
Eisai13,23
KongoNA
SumikaNA
SumitomoNA
TakedaNA8,78NANA28,28
TanabeNA
TOTAL131,67202,7669,68111,42117,4542,791,288,35

N.A.: Non applicable

TABLE D

Previous 10 largest cartel fines: Total amount per case

*fines reduced by Court judgments

YearCaseTotal amount (€ million)
2001Vitamins855.22
1998TACA272.940
2001Graphite Electrodes218.8
1994Cartonboard*139.280
1994Cement*113.377
2000Amino acids109.990
1999Seamless steel tubes99.000
1998Preinsulated pipes92.210
1994Steel beams*79.549
1986Polypropylene*54.613

Side Bar