Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1604

Bryssel den 19 november 2001

Resultattavlan för den inre marknaden visar vissa framsteg i genomförandet men många överträdelser

För första gången någonsin har antalet inre marknadsdirektiv som inte genomförts i nationell rätt (dvs. genomförandeunderskottet) minskat till 2,0 % i EU, visar den senaste resultattavlan. Fem medlemsstater (Finland, Danmark, Sverige, Nederländerna och Spanien) har redan uppnått Europeiska rådets mål på ett genomförandeunderskott om högst 1,5 %. Finland sköter sig bäst av alla medlemsstater, medan Frankrike och Grekland delar sistaplatsen. Denna positiva trend skäms emellertid av det stora antalet överträdelseförfaranden, ca. 1 500. Frankrike, Italien och Tyskland svarar tillsammans för nära 40 % av alla överträdelseförfaranden, medan Irland, Belgien och Grekland har en oproportionerligt stor andel fall i förhållande till deras storlek. Resultattavlan visar också resultaten från en undersökning på Europanivå av 4 000 företag gällande kvaliteten på regelverken. Undersökningen visar att flertalet företag anser att det inhemska och gemenskapens regelverk är alltför komplicerat och tungrott. Man uppskattar att ca 50 miljarder euro skulle ha kunna sparas med högre kvalitet på regelverket. Vad gäller genomförandet av strategin för den inre marknadens målinriktade åtgärder, som skall vara vidtagna senast under 2001 för att förbättra funktionen av den inre marknaden, väntas 37 % inte kunna vidtas i tid, visar resultattavlan.

Kommissionsledamoten för inre marknaden Frits Bolkestein säger: "Att namnge syndarna i kommissionens resultattavla håller på att bära frukt, och de flesta medlemsstater arbetar hårt på att öka genomförandetakten av direktiven gällande inre marknaden. Det är emellertid en besvikelse att Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Österrike och Grekland ännu inte anstränger sig tillräckligt för att nå Europeiska rådets mål om ett genomsnittligt genomförandeunderskott som är lägre än 1,5 % till toppmötet i Barcelona i mars 2002. Det stora antalet överträdelseförfaranden inom inre marknaden är mycket oroande. Det underminerar medborgarnas och näringslivets förtroende för den inre marknaden. Jag uppmanar därför enträget medlemsstaterna att snarast klara av fallen och undvika utdragna domstolsprocesser."

Den inre marknaden spelar en nyckelroll när det gäller att nå EU:s mål att bli den mest dynamiska ekonomin i världen till 2010. Det ger EU-medborgaren ett större utbud av kvalitetsvaror och tjänster, större frihet att resa, arbeta, studera och bo i andra EU-länder. Den erbjuder våra företag större möjligheter att göra affärer. Men den inre marknaden kan bara förverkliga sina möjligheter om de direktiv som medlemsstaterna enats om faktiskt också genomförs. Med hjälp av resultattavlan för den inre marknaden håller kommissionen trycket uppe på medlemsstaterna genom att visa hur bra de sköter sig i förhållande till de andra medlemsstaterna med att genomföra direktiven. Denna metod fungerar bra: det genomsnittliga underskottet i EU har sjunkit konstant från 6,3 % år 1997 till 2,0 % idag.

Endast 63 % av inre marknadens målinriktade åtgärder som skall vara vidtagna under 2001 förväntas klara den tiden. Det är bättre än 2000 men fortfarande en besvikelse. Ett antal förslag av avgörande betydelse som Europeiska rådet i Lissabon gav högsta prioritet är gemenskapspatent, reformen om EU-regler för öppen och konkurrensutsatt offentlig upphandling, mervärdesskatt på digitala produkter och vidare avregleringen av el- och gasmarknaden. Utvecklingen där har gått i stå eller går alltför långsamt. Ett antal viktiga steg framåt mot en integrerad Europeisk marknad för finansiella tjänster till 2005 har tagits, framsteg gällande penningtvätt, investeringsfonder (UCITS), e-pengar, distansförsäljning av finansiella tjänster och gränsöverskridande betalningar.

Index för den inre marknaden

Resultattavlan innehåller ett första inre marknadsindex som skall visa framstegen i 20 variabler, t.ex. prisspridning, EU-handel medlemsstaterna emellan, priser på tjänster inom el, värme, kommunikationer m.m., energi och utsläpp. Om inremarknadsindexet sätts till 100 år 1996 var det 105,1 år 2000. Medan utvecklingen av indexet bäst kan bedömas över en längre period, har ett antal variabler påverkats nedåt mellan 1996 och 2000. Indexet skulle ha varit högre om inte portot höjts, utan stora utsläpp av växthusgaser och ineffektivitet i unionens banksystem. På den positiva sidan kan nämnas att minskande statliga stöd och en reducering av telekommunikationskostnaderna bidrog till att höja indexet.

Genomförande av direktiv gällande den inre marknaden

Genomförandeunderskott per medlemsstat per den 15 oktober 2001 (procent)

ELFAUKDPIRLBLIENLSDKFIN
3,03,02,92,82,62,52,42,32,11,71,31,30,90,80,7

De flesta medlemsstaterna har gjort goda framsteg under det senaste halvåret. Finland och Grekland har lyckats särskilt väl med att minska sina underskott sedan den senaste resultattavlan i maj 2001. Trots detta ligger Grekland kvar längst ned på listan (tillsammans med Frankrike) eftersom de låg så långt efter. De nordiska länderna tävlar om en topplacering. Luxemburg och Sverige är de enda medlemsstaterna som har försämrat läget, även om Sveriges underskott fortfarande är lågt, under 1 %.

Förbättring sedan 30 april 2001, i %.

SLBDPAFUKIRLEDKINLELFIN
-80-14779141527283435353850

Genomförandeprocessen pågår ständigt och ett stort antal nya direktiv eller ändringar av befintliga direktiv måste genomföras före våren 2002, Europeiska rådets tidsgräns. För att uppnå underskottet noll måste medlemsstaterna alltså, senast den 15 mars 2002, ha meddelat kommissionen om sammanlagt 822 nationella genomföranden. I tabellen nedan visas det antal inremarknadsdirektiv som varje medlemsstat måste ha genomfört inom den tiden för att komma ned i noll respektive 1,5 % underskott.

A

ELFUKBDPIRLLINLDKESFIN
Inget underskott717066666363635951504440393938
1,5 % underskott484743434040403628272117161615

Den inre marknaden är fortfarande allvarligt splittrad i det att 10 % av lagstiftningen ännu inte implementerats i samtliga medlemsstater, vilket kan ses som att den inre marknaden endast fungerar till 90 % av sin potential. Eftersom Tyskland, Frankrike och Storbritannien - alla stora medlemsstater - tillhör de medlemsstater som har det största underskottet, blir den rättsliga osäkerheten som europeiska företag och medborgare möter i form av förlorade möjligheter desto större.

Överträdelser

F.n. uppgår antalet överträdelseförfaranden till ca 1 500. Frankrike, Italien och Tyskland är involverade i nästan 40 % av dessa. Varje överträdelse av gemenskapsrätten är en för mycket, men Storbritanniens resultat t.ex. visar att det är fullt möjligt även för en stor medlemsstat att hålla överträdelseförfarandena nere. Och vissa av de mindre medlemsstaterna svarar för ett oproportionerligt stort antal överträdelser. Irland, Belgien och Grekland är ansvariga för dubbelt så många överträdelser som Nederländerna. Dessutom svarar var och en av dessa tre länder för fler fall än de nordiska länderna tillsammans.

Pågående överträdelseärenden per medlemsstat

FIDEBELIRLAUKNLPDKSLFIN
2241921501321281251227876595440353527

Resultattavlan visar också att endast en tredjedel av överträdelseärendena avgörs tidigt. Flertalet av fallen kräver mer än två år för att lösas. När ett överträdelseförfarande går till domstolen kan det gå mycket lång tid innan det avgörs. Men även om avgörandena går kommissionens väg, vilket sker i nio fall av tio, släpar ändå genomförandet ibland efter så länge att kommissionen måste anhängiggöra fallet en gång till. Belgien är den medlemsstat som oftast har vägrat följa domstolsutslagen.

Standardisering

Svåra problem återstår med europeiska standarder, särskilt för byggprodukter samt för maskinsektorn. Inom t.ex. byggproduktbranschen har man antagit mindre än 10 % av de standarder som krävs för att den inre marknaden skall fungera. När det gäller maskiner har ungefär hälften av de nödvändiga standarderna antagits. Det är inte bara bristen på standarder inom vissa nyckelsektorer inom industrin som orsakar osäkerhet och splittrar den inre marknaden, utan också den tid det tar innan de antas. Den genomsnittliga tiden för att anta en harmoniserad standard närmar sig nu åtta år.

Standardisering och produktöverensstämmelse är av vital betydelse för en väl fungerande inre marknad. Utan ett stort antal standarder kommer den inre marknaden för produkter fortsätta att vara upphov till förvirring för företagen i EU, och medföra krav på stora investeringar i utformning och produktion innan företagen kan släppa ut produkterna på marknaden.

Undersökning avseende kvaliteten i EU:s regelverk

Resultaten av en omfattande opartisk undersökning bland mer än 4 000 företag i alla medlemsstaterna, vilken har utförts för Europeiska kommissionens räkning för att bedöma hur företagen i Europa anser att deras regelverk fungerar, redovisas på den senaste resultattavlan för den inre marknaden Detta är de viktigaste resultaten:

  • Många företag är missnöjda med regelverkets kvalitet

  • De flesta företag har ännu inte märkt något av sin regerings försök att förenkla lagstiftningen. Främst gäller det företag i Frankrike, Tyskland och Danmark

  • Med ett bättre regelverk skulle minst 50 miljarder euro kunna sparas

  • Finland anses vara det land där det är lättast att driva handel, Storbritannien det svåraste

Resultaten från undersökningen visar på ett brådskande behov av en enhetlig och radikalt ändrad strategi som ger bättre rättsliga förutsättningar för företagen i hela unionen. Europeiska rådet i Laeken i december 2001 (som skall behandla både kommissionens handlingsplan för ett bättre regelverk och förslag från medlemsstaternas experter) utgör ett ovärderligt tillfälle för EU att staka ut en ny och tydlig väg mot hur regelverket bäst kan utformas och tillämpas.

Mer information om företagsundersökningen finns i MEMO/01/376.

Hela texten från den senaste resultattavlan om inre marknaden finns på webbplatsen Europa:

http://ec.europa.eu/internal_market (se under Internal Market Scoreboard).


Side Bar