Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/1604

Brussel, 19 november 2001

Scorebord van de interne markt: Wel vorderingen bij de omzetting, maar veel inbreuken

Uit het laatste scorebord van de interne markt blijkt dat voor het eerst het gemiddelde percentage internemarktrichtlijnen dat nog niet in nationaal recht is omgezet (de achterstand bij de omzetting), op EU-niveau tot onder 2,0% is gezakt. Vijf lidstaten (Finland, Denemarken, Zweden, Nederland en Spanje) voldoen al aan het door de Europese Raad gestelde doel van een achterstand van minder dan 1,5%. Finland presteert van alle lidstaten het best, terwijl Frankrijk en Griekenland achteraan komen. Deze positieve ontwikkeling wordt ontsierd door een groot aantal inbreukprocedures, ongeveer 1 500. 40% daarvan heeft betrekking op Frankrijk, Italië en Duitsland, terwijl in Ierland, België en Griekenland het aantal inbreuken onevenredig groot is ten opzichte van hun omvang. In het scorebord zijn ook de resultaten opgenomen van een Europese enquête bij 4 000 ondernemingen over de kwaliteit van de regelgeving. Uit de enquête blijkt dat de meeste bedrijven de nationale en communautaire voorschriften te gecompliceerd en lastig vinden. Bij een betere kwaliteit van de regelgeving worden de besparingen op ten minste 50 miljard euro geschat. Wat de uitvoering van de strategie voor de interne markt betreft, is het de verwachting dat 37% van de gerichte acties om de werking van de interne markt te verbeteren die eind 2001 moesten zijn afgerond, niet op tijd klaar zijn.

Het voor de interne markt verantwoordelijke lid van de Commissie, Frits Bolkestein, zei: "De 'schandpaalbenadering' van het scorebord van de Commissie begint vrucht af te werpen en de meeste lidstaten stellen alles in het werk om de omzetting van de internemarktrichtlijnen in hun land te verbeteren. Teleurstellend is evenwel dat Frankrijk, Duitsland, het VK, Oostenrijk en Griekenland nog steeds onvoldoende werk maken van het door de Europese Raad tijdens zijn top in Barcelona in maart 2002 gestelde doel van een gemiddelde omzettingsachterstand in de EU van minder dan 1,5%. Ook het grote aantal inbreukprocedures is een belangrijke bron van zorg. Hierdoor wordt het vertrouwen van de burgers en het bedrijfsleven in de interne markt ondermijnd. Ik doe daarom een dringend beroep op de lidstaten zaken snel af te handelen en langdurige processen voor het Hof te vermijden."

De interne markt speelt een centrale rol bij het bereiken van het doel ervoor te zorgen dat de EU in 2010 de meest dynamische economie ter wereld is. Zij biedt de Europese burger een ruimere keus aan goederen en diensten van goede kwaliteit, een grotere vrijheid om naar andere EU-landen te reizen en daar te werken, studeren of wonen, en geeft ons bedrijfsleven grotere handelsmogelijkheden. Maar de interne markt kan alleen tot volle ontplooiing komen indien de richtlijnen waarover overeenstemming is bereikt, ook daadwerkelijk door de lidstaten worden omgezet.

Het scorebord van de interne markt zet de lidstaten onder druk door hun prestaties bij de omzetting van deze wetgeving tegen die van de andere lidstaten af te zetten. Deze aanpak heeft goed gewerkt: de gemiddelde achterstand in de EU is voortdurend gedaald van 6,3% in 1997 tot 2,0% nu.

Slechts 63% van de gerichte acties van de strategie voor de interne markt die eind 2001 voltooid moesten zijn, zullen vermoedelijk op tijd klaar zijn. Dit is beter dan in 2000, maar nog steeds teleurstellend. Er zit weinig of geen schot in een aantal door de Europese Raad van Lissabon als topprioriteit aangeduide voorstellen van cruciaal belang, waaronder die betreffende het communautair octrooi, de hervorming van de EU-voorschriften over vrije concurrentie bij overheidsopdrachten, de toepassing van BTW op digitale producten en een verdere liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt. Wel zijn belangrijke vorderingen gemaakt bij de invoering van een geïntegreerde Europese markt voor financiële diensten in 2005; deze hebben betrekking op het witwassen van geld, beleggingsfondsen (ICBE's), elektronisch geld, de handel op afstand in financiële diensten en grensoverschrijdende betalingen.

Index van de interne markt

Voor het eerst bevat het scorebord een index van de interne markt; hierbij worden de vorderingen gemeten aan de hand van 20 variabelen waaronder de prijsspreiding, de intra-EU-handel, de prijzen van diensten van nutsbedrijven, de energie-intensiteit en de milieuverontreiniging. Wanneer de waarde van deze index in 1996 op 100 wordt gesteld, bedroeg deze in 2000 105,1. Hoewel de ontwikkeling van de index het best over een langere periode kan worden beschouwd, blijkt een aantal variabelen tussen 1996 en 2000 een negatieve invloed op de index te hebben gehad. Deze zou hoger zijn geweest indien er geen sprake was geweest van hogere portokosten en grote emissies van broeikasgassen en indien het banksysteem in de Unie efficiënter had gewerkt. Daarentegen steeg de index door afnemende staatssteun en lagere kosten voor telecommunicatie.

Omzetting van de internemarktrichtlijnen

Achterstanden bij de omzetting per lidstaat per 15 oktober 2001 (%)

ELFAUKDPIRLBLIENLSDKFIN
3,03,02,92,82,62,52,42,32,11,71,31,30,90,80,7

De meeste lidstaten hebben de laatste zes maanden goede vorderingen geboekt. Met name Finland en Griekenland hebben hun achterstand sinds het laatste scorebord in mei 2001 danig gereduceerd. Desondanks houdt Griekenland de rode lantaarn (samen met Frankrijk), omdat ze zo ver waren achtergeraakt. De Noordse landen maken onder elkaar de toppositie uit. Luxemburg en Zweden zijn de enige lidstaten die nu slechtere cijfers hebben dan de vorige keer, hoewel de achterstand van Zweden nog steeds minder dan 1% bedraagt.

Procentuele verbetering sinds 30 april 2001

SLBDPAFUKIRLEDKINLELFIN
-80-14779141527283435353850

De omzetting van richtlijnen is een continu proces en tegen het voorjaar van 2002, de door de Europese Raad gestelde termijn, zullen een groot aantal nieuwe richtlijnen of wijzigingen op bestaande richtlijnen moeten zijn omgezet. Om geen enkele achterstand te hebben moeten de lidstaten de Commissie op 15 maart 2002 in totaal 822 nationale omzettingsmaatregelen hebben meegedeeld. Onderstaande tabel geeft het aantal internemarktrichtlijnen dat iedere lidstaat moet hebben omgezet om op dat tijdstip geen enkele achterstand of een achterstand van 1,5% te hebben.

A

ELFUKBDPIRLLINLDKESFIN
Achterstand 0%717066666363635951504440393938
Achterstand 1,5%484743434040403628272117161615

De interne markt blijft ernstig gefragmenteerd omdat 10% van de wetgeving nog niet in alle lidstaten is omgezet, zodat de interne markt nog maar op 90% van zijn potentiële vermogen werkt. Aangezien grote lidstaten als Duitsland, Frankrijk en het VK tot de lidstaten met de grootste achterstanden behoren, is de juridische onzekerheid waarmee Europese bedrijven en burgers te kampen hebben, groot, en is er sprake van een groot aantal gemiste kansen.

Inbreuken

Het aantal inbreukprocedures op het gebied van de interne markt bedraagt thans ongeveer 1 500. In bijna 40% van de gevallen gaat het om Frankrijk, Italië of Duitsland. Iedere inbreuk op het communautaire recht is er een teveel, maar uit de score van het VK blijkt bijvoorbeeld dat het ook voor een grote lidstaat goed mogelijk is het aantal inbreukzaken klein te houden. Anderzijds is er een aantal kleinere lidstaten met een onevenredig aantal inbreuken. Het aantal inbreukzaken waarbij Ierland, België of Griekenland betrokken is, is ongeveer twee keer zo groot als dat van Nederland. En tegen elk van de drie lopen meer zaken dan tegen de Noordse lidstaten samen.

Lopende inbreukzaken per lidstaat

FIDEBELIRLAUKNLPDKSLFIN
2241921501321281251227876595440353527

Uit het scorebord blijkt ook dat slechts ongeveer een derde van de inbreukzaken in een vroeg stadium wordt geregeld. De meeste zaken lopen meer dan twee jaar voordat ze worden opgelost. Wanneer inbreuken bij het Hof aanhangig worden gemaakt, kan het zeer lang duren voordat de zaak tot een oplossing komt. Maar zelfs wanneer het Hof de zaak ten gunste van de Commissie beslist, wat in negen van de tien zaken het geval is, talmen de lidstaten soms zo lang voordat ze aan het arrest voldoen dat de Commissie opnieuw een proces aanhangig moet maken. België is de lidstaat die de arresten van het Hof het vaakst naast zich neerlegt.

Normalisering

De situatie met betrekking tot Europese normen, en vooral die voor bouwproducten en machines, is nog steeds problematisch. Voor bouwproducten is bijvoorbeeld nog geen 10% van de normen die voor een goede werkende interne markt nodig zijn, goedgekeurd. Voor machines is overeenstemming bereikt over maar net de helft van de vereiste normen. En niet alleen het gebrek aan normen in belangrijke industriële sectoren, maar ook de lange duur van het goedkeuringsproces veroorzaakt onzekerheid en fragmenteert de interne markt. Goedkeuring van een geharmoniseerde norm kost nu gemiddeld bijna 8 jaar.

Normalisering en conformiteit van de producten zijn van het allergrootste belang voor de werking van de interne markt. Zolang er geen groot aantal normen is, zal de interne markt voor goederen het Europese bedrijfsleven blijven frustreren omdat ze belangrijke investeringen in ontwerp en productie moeten doen voordat ze hun producten in de handel kunnen brengen.

Enquête naar de kwaliteit van de regelgeving in de EU

In het meest recente scorebord van de interne markt zijn de resultaten opgenomen van een omvangrijke onafhankelijke enquête bij meer dan 4 000 bedrijven in alle lidstaten, die de Commissie heeft laten houden om na te gaan hoe het Europese bedrijfsleven de kwaliteit beoordeelt van de regelgeving waarmee het te maken heeft. De belangrijkste uitkomsten zijn dat:

  • veel van de bedrijven niet tevreden zijn over de kwaliteit van de regelgeving waarmee ze van doen hebben;

  • de meeste bedrijven nog niets hebben gemerkt van de pogingen van de overheid om de wetgeving te vereenvoudigen; dit betreft vooral bedrijven in Frankrijk, Duitsland en Denemarken;

  • ten minste 50 miljard euro kan worden bespaard door betere wetgeving;

  • Finland wordt gezien als de lidstaat waarmee het gemakkelijkst zaken kunnen worden gedaan; in het VK en Italië is dit het moeilijkst.

De resultaten van deze enquête laten zien dat een coherente en radicale strategie voor een betere regelgeving voor het bedrijfsleven in de Unie dringend noodzakelijk is. De Europese Raad van Laken in december 2001 (waar zowel over het actieprogramma van de Commissie voor een betere regelgeving als over voorstellen van deskundigen uit de lidstaten wordt gesproken) biedt de EU een uitstekende mogelijkheid om een nieuwe, duidelijke aanpak voor een optimale opstelling en toepassing van regelgeving te ontwerpen.

Meer informatie over de enquête bij het bedrijfsleven is te vinden in MEMO/01/376.

De volledige tekst van het laatste scorebord over de interne markt is te vinden op de Europa-website:

http://ec.europa.eu/internal_market (onder Internal Market Scoreboard).


Side Bar