Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/1604

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2001

Ο πίνακας επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς αποκαλύπτει ορισμένη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή, αλλά πολλές παραβάσεις

Για πρώτη φορά το μέσο ποσοστό των οδηγιών εσωτερικής αγοράς που δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία (δηλ. το έλλειμμα εφαρμογής) έχει μειωθεί στο 2,0% στην ΕΕ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο πίνακα επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς. Πέντε κράτη μέλη (Φινλανδία, Δανία, Σουηδία, Κάτω Χώρες και Ισπανία) ήδη εκπληρώνουν το στόχο που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έλλειμμα εφαρμογής λιγότερο από 1,5%. Η Φινλανδία έχει την καλύτερη επίδοση από όλα τα κράτη μέλη, ενώ η Γαλλία και η Ελλάδα μοιράζονται την τελευταία θέση. O μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει όσον αφορά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς - περίπου 1500 - αμαυρώνει αυτήν τη θετική εικόνα. Το 40% περίπου όλων αυτών των διαδικασιών επί παραβάσει αναλογεί από κοινού στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Γερμανία, ενώ η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Ελλάδα παρουσιάζουν δυσανάλογο αριθμό παραβάσεων σε σχέση με το μέγεθός τους. Ο πίνακας επιδόσεων παρουσιάζει επίσης τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας σε 4000 επιχειρήσεις σχετικά με την ποιότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες υπερβολικά περίπλοκους και επαχθείς. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με ρυθμίσεις καλύτερης ποιότητας. Όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τον πίνακα επιδόσεων, το 37% των δράσεων στόχων που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2001 για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν αναμένεται να επιτευχθεί εγκαίρως.

Ο κ. Frits Bolkestein, επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: «Η προσέγγιση "δημοσιοποίηση και διαπόμπευση" του πίνακα επιδόσεων της Επιτροπής αρχίζει να αποδίδει καρπούς και τα περισσότερα κράτη μέλη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε να βελτιώσουν την εφαρμογή των οδηγιών εσωτερικής αγοράς. Εντούτοις είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Ελλάδα δεν προσπαθούν αρκετά να εκπληρώσουν το στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μέσο έλλειμμα εφαρμογής κάτω από 1,5% μέχρι τη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης τον Μάρτιο του 2002. Ο μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει για την εσωτερική αγορά είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητικός. Η κατάσταση αυτή υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά. Για το λόγο αυτό απευθύνω έκκληση στα κράτη μέλη να διευθετήσουν έγκαιρα τις περιπτώσεις που εκκρεμούν ώστε να αποφευχθούν παρατεταμένες δικαστικές διαδικασίες».

Η εσωτερική αγορά διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να εξελιχθεί στη δυναμικότερη οικονομία στον κόσμο έως το 2010. Δίνει στους πολίτες της ΕΕ ευρύτερη επιλογή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και μεγαλύτερη ελευθερία να ταξιδέψουν, να εργαστούν, να σπουδάσουν και να ζήσουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες εμπορικών συναλλαγών στις επιχειρήσεις μας. Αλλά η εσωτερική αγορά μπορεί να προσφέρει το σύνολο των δυνατοτήτων της μόνο εάν οι οδηγίες που έχουν εγκριθεί εφαρμοστούν αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη. Ο πίνακας επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς διατηρεί την πίεση προς στα κράτη μέλη παρουσιάζοντας τις σχετικές τους επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά: το μέσο έλλειμμα της ΕΕ μειώνεται σταθερά από 6,3% το 1997 σε 2,0% σήμερα.

Μόνο το 63% των δράσεων στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά, οι οποίες πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2001, αναμένεται να ολοκληρωθούν εγκαίρως. Το ποσοστό αυτό είναι καλύτερο από το αντίστοιχο του 2000, αλλά παραμένει απογοητευτικό. Αρκετές προτάσεις αποφασιστικής σημασίας που χαρακτηρίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας ως κορυφαίες προτεραιότητες παραμένουν στάσιμες ή υλοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, όπως είναι το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις ανοικτές και ανταγωνιστικές δημόσιες συμβάσεις, η εφαρμογή του Φ.Π.Α στα ψηφιακά προϊόντα και η περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Έχουν ληφθεί διάφορα σημαντικά μέτρα για τη δημιουργία της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έως το 2005, και έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη νομιμοποίηση παρόνομων προσόδων, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), το ηλεκτρονικό χρήμα, την εξ αποστάσεως πώληση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και τις διασυνοριακές πληρωμές.

Δείκτης εσωτερικής αγοράς

Ο πίνακας επιδόσεων περιλαμβάνει τον πρώτο δείκτη εσωτερικής αγοράς που παρουσιάζει την πρόοδο βάσει 20 μεταβλητών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η διασπορά των τιμών, το ενδοκοινοτικό εμπόριο, οι τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η ένταση ενέργειας και η ρύπανση. Με έτος αναφοράς το 1996 ως 100, ο δείκτης εσωτερικής αγοράς για το 2000 ήταν 105,1. Παρ' όλο που για την αξιολόγηση της εξέλιξης του δείκτη απαιτείται μακρύτερο χρονικό διάστημα, ορισμένες μεταβλητές άσκησαν πιέσεις προς τα κάτω κατά το διάστημα 1996-2000. Ο δείκτης θα ήταν υψηλότερος εάν δεν είχαν αυξηθεί οι τιμές των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εάν οι εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν παρέμεναν υψηλές και εάν το τραπεζικό σύστημα της Ένωσης δεν παρουσίαζε ελλείψεις. Αντίθετα, η μείωση των κρατικών ενισχύσεων και η μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών ώθησαν το δείκτη προς τα επάνω.

Πρόοδος εφαρμογής των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς

λλείμματα εφαρμογής των κρατών μελών. Κατάσταση στις 15 Οκτωβρίου 2001 (%)

ELFUKDPIRLLNLSDKFIN
3,03,02,92,82,62,52,42,32,11,71,31,30,90,80,7

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Ιδίως η Φινλανδία και η Ελλάδα έχουν μειώσει πολύ τα ελλείμματά τους από τον τελευταίο πίνακα επιδόσεων τον Μάιο του 2001. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση της Ένωσης (μαζί με τη Γαλλία) λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρουσίαζαν τα δύο αυτά κράτη. Οι σκανδιναβικές χώρες συναγωνίζονται για την κορυφή. Το Λουξεμβούργο και η Σουηδία είναι τα μόνα κράτη μέλη οι επιδόσεις των οποίων έχουν επιδεινωθεί, αν και το έλλειμμα της Σουηδίας παραμένει κάτω από 1%.

Βελτίωση του ποσοστού από τις 30 Απριλίου 2001

SLDPFUKIRLDKNLELFIN
-80-14779141527283435353850

Η διαδικασία εφαρμογής είναι συνεχής και μεγάλος αριθμός νέων οδηγιών, ή τροποποιήσεις στις υπάρχουσες οδηγίες, θα πρέπει να εφαρμοστούν έως την άνοιξη του 2002, που είναι η προθεσμία που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πράγματι, τα κράτη μέλη πρέπει να ανακοινώσουν στην Επιτροπή έως τις 15 Μαρτίου 2002 συνολικά 822 εθνικά μέτρα εφαρμογής προκειμένου να επιτευχθεί μηδενικό έλλειμμα. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τον αριθμό οδηγιών εσωτερικής αγοράς που κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εφαρμόσει, ώστε να επιτύχει μηδενικό έλλειμμα ή έλλειμμα 1,5% εντός αυτής της προθεσμίας.

Α EL F UK Β D P IRL L Ι NL DK Ε S FIN
ια έλλειμμα 0%71 70 66 66 63 63 63 59 51 50 44 40 39 39 38
ια έλλειμμα 1,5%48 47 43 43 40 40 40 36 28 27 21 17 16 16 15

Η εσωτερική αγορά παραμένει σοβαρά κατακερματισμένη, καθόσον το 10% της νομοθεσίας δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί ακόμα μόνο στο 90% των δυνατοτήτων της. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Γερμανία, η Γαλλία και το ΗΒ - τα μεγάλα κράτη μέλη - είναι μεταξύ των κρατών εκείνων που παρουσιάζουν τις περισσότερες καθυστερήσεις εφαρμογής, η νομική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολίτες είναι μεγάλη και οι ευκαιρίες που μένουν ανεκμετάλλευτες σημαντικές.

Παραβάσεις

Ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει στον τομέα της εσωτερικής αγοράς ανέρχεται περίπου σε 1.500. Το 40% των περιπτώσεων αντιστοιχεί στη Γαλλία, στην Ιταλία και στη Γερμανία. Κάθε παράβαση του κοινοτικού δικαίου είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, αλλά οι επιδόσεις π.χ. του ΗΒ καταδεικνύουν ότι είναι εφικτό για ένα μεγάλο κράτος μέλος να κρατήσει χαμηλό τον αριθμό των περιπτώσεων παράβασης. Από την άλλη πλευρά, σε μερικά από τα μικρότερα κράτη μέλη αντιστοιχεί δυσανάλογος αριθμός παραβάσεων. Οι περιπτώσεις παράβασης που αφορούν την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Ελλάδα είναι διπλάσιες εκείνων των Κάτω Χωρών. Επιπλέον, σε κάθε ένα από τα τρία αυτά κράτη μέλη αντιστοιχεί μεγαλύτερος αριθμός παραβάσεων από όλα τα σκανδιναβικά κράτη μέλη από κοινού.

Διαδικασίες επί παραβάσει που εκκρεμούν ανά κράτος μέλος

FDELIRLUKNLPDKSLFIN
2241921501321281251227876595440353527

Ο πίνακας επιδόσεων καταδεικνύει επίσης ότι μόνο το ένα τρίτο των περιπτώσεων παράβασης διευθετούνται σε πρώιμο στάδιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται περισσότερο από δύο έτη για να βρεθεί λύση. Αν οι περιπτώσεις παραβάσεων καταλήξουν στο Δικαστήριο, η οριστική λύση μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολύ. Αλλά ακόμα και όταν το Δικαστήριο δικαιώσει την Επιτροπή, πράγμα που συμβαίνει στις 9 από τις 10 υποθέσεις, τα κράτη μέλη καθυστερούν να συμμορφωθούν, έτσι ώστε η Επιτροπή αναγκάζεται να κινήσει εκ νέου δικαστικές διαδικασίες. Το Βέλγιο είναι το κράτος μέλος που αμελεί συχνότερα να εκτελέσει τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Τυποποίηση

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως στους τομείς των προϊόντων δομικών κατασκευών και των μηχανημάτων. Για παράδειγμα, στον τομέα των προϊόντων δομικών κατασκευών, δεν έχει εγκριθεί ούτε το 10% των προτύπων που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στον τομέα των μηχανημάτων έχουν εγκριθεί ακριβώς τα μισά από τα πρότυπα που απαιτούνται. Δεν είναι μόνο η έλλειψη προτύπων σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς, αλλά και το μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την έγκρισή τους που προκαλεί αβεβαιότητα και κατακερματίζει την εσωτερική αγορά. Ο μέσος χρόνος για την έγκριση ενός εναρμονισμένου προτύπου πλησιάζει σήμερα τα 8 έτη.

Η τυποποίηση και η συμμόρφωση των προϊόντων έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Χωρίς έναν μεγάλο αριθμό προτύπων, η εσωτερική αγορά για τα προϊόντα θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα τις αναγκάζει να κάνουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του σχεδιασμού και της παραγωγής προτού μπορέσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Έρευνα σχετικά με την ποιότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος στην ΕΕ

Ο πλέον πρόσφατος πίνακας επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας σημαντικής ανεξάρτητης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 4000 επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη για λογαριασμό της Επιτροπής, για να αξιολογηθεί η γνώμη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όσον αφορά την ποιότητα του κανονιστικού περιβάλλοντός τους. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

  • μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων είναι δυσαρεστημένο με την ποιότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος

  • οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν διαπιστώσει ακόμα καμία βελτίωση από τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ιδίως οι επιχειρήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Δανία

  • τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με νομοθεσία καλύτερης ποιότητας

  • η Φινλανδία θεωρείται ως το κράτος μέλος με το οποίο οι εμπορικές συναλλαγές είναι ευκολότερες· το αντίθετο ισχύει για το ΗΒ και την Ιταλία.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για μια συνεπή και ριζοσπαστική στρατηγική ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κανονιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken το Δεκέμβριο του 2001 (που θα εξετάσει τόσο το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για καλύτερες κανονιστικές ρυθμίσεις όσο και τις προτάσεις εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών) αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για την ΕΕ προκειμένου να χαράξει μια σαφή και ανανεωμένη προσέγγιση για τον καλύτερο σχεδιασμό και την καλύτερη εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την έρευνα στις επιχειρήσεις, βλέπε MEMO/01/376.

Το πλήρες κείμενο του πιο πρόσφατου πίνακα επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο "Europa" στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market (επιλέξτε "Internal Market Scoreboard").


Side Bar