Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/1604

Bruxelles, den 19. november 2001

Resultattavlen for det indre marked: fremgang i gennemførelsen, men mange overtrædelser

For første gang nogensinde er gennemsnittet af ikke-gennemførte direktiver om det indre marked - dvs. efterslæbet - faldet til 2,0 % i EU, viser den seneste udgave af resultattavlen for det indre marked. Fem EU-lande (Danmark, Finland, Sverige, Nederlandene og Spanien) har allerede opfyldt Det Europæiske Råds mål: at have et efterslæb på under 1,5 %. Finland har opnået de bedste resultater af alle EU-lande, mens Frankrig og Grækenland deler en sidsteplads. Denne positive udvikling skæmmes af en stribe traktatbrudssager om reglerne for det indre marked - ca. 1 500. Frankrig, Italien og Tyskland tegner sig tilsammen for op mod 40 % af disse sager, mens Belgien, Irland og Grækenland står for uforholdsmæssigt mange overtrædelser i forhold til landenes størrelse. Resultattavlen indeholder desuden resultaterne af en europæisk undersøgelse, hvor 4 000 virksomheder er blevet spurgt om deres holdning til lovgivningens kvalitet. Undersøgelsen viser, at de nationale regler og EU-reglerne - efter de fleste virksomheders opfattelse - er alt for indviklede og tunge. Bedre lovgivning kan give en besparelse på mindst 50 mia. EUR, anslås det. Hvad angår strategien for det indre marked, ventes 37 % af de målrettede aktioner, der skal give et mere velfungerende indre marked, ikke at blive gennemført inden for fristen, dvs. inden udgangen af 2001, viser resultattavlen.

"Kommissionens praksis med - under mottoet "name and shame" - i resultattavlen at give de lande, der har gjort de dårligste resultater, medieomtale, begynder at bære frugt: De fleste EU-lande gør en ihærdig indsats for at få gennemført flere af direktiverne om det indre marked", siger Frits Bolkestein, kommissær med ansvar for det indre marked. "Det er imidlertid skuffende, at Frankrig, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Grækenland og Østrig stadig ikke gør nok for at nå Det Europæiske Råds mål: at få bragt det gennemsnitlige efterslæb ned på under 1,5 % inden topmødet i Barcelona i marts 2002. De mange traktatbrudssager om reglerne for det indre marked er også yderst foruroligende. De er med til at undergrave borgernes og virksomhedernes tillid til det indre marked. Jeg opfordrer derfor på det kraftigste EU-landene til at løse sagerne tidligt i forløbet og undgå langtrukne sager for EF-Domstolen."

Det indre marked spiller en afgørende rolle for mulighederne for at nå det mål, EU har sat sig: at blive den mest dynamiske økonomi i verden inden 2010. Det giver EU-borgerne et større udbud af varer og tjenester af høj kvalitet og større frihed til at færdes, arbejde, studere og bo i andre EU-lande. Det giver også virksomhederne flere muligheder. Men det indre marked kan kun udfolde sit fulde potentiale, hvis EU-landene også gennemfører de direktiver, der vedtages. Resultattavlen for det indre marked lægger et konstant pres på EU-landene ved at give en oversigt over, hvor langt de enkelte lande er nået med at få gennemført reglerne. Modellen har fungeret godt: det gennemsnitlige efterslæb i EU er støt faldet fra 6,3 % i 1997 til 2,0 % i dag.

Kun 63 % af de målrettede aktioner i strategien for det indre marked ventes at blive gennemført inden for fristen, dvs. inden udgangen af 2001. Det er et fremskridt i forhold til 2000, men stadig skuffende. En række helt afgørende forslag, der ifølge Det Europæiske Råd i Lissabon har højeste prioritet, står i stampe eller er i alt for langsom fremgang. Det gælder bl.a. EF-patentet, reformen af EU-reglerne for åbne og konkurrenceprægede offentlige udbud, moms på digitale produkter og den yderligere liberalisering af el- og gasmarkederne. Der er gjort flere vigtige fremskridt i retning af skabelsen af et integreret indre marked for finansielle tjenesteydelser inden 2005, bl.a. inden for hvidvaskning af penge, kollektive investeringsselskaber, elektroniske penge, fjernsalg af finansielle tjenesteydelser og grænseoverskridende betalinger.

Indekset for det indre marked

Resultattavlen indeholder for første gang et indeks for det indre marked, der viser fremskridtene ud fra 20 variabler, bl.a. prisspredning, handel mellem EU-landene, priser på forsyningspligtydelser, energiintensitet og forurening. Sættes 1996 til værdien 100, var indekset for det indre marked 105,1 i 2000. Udviklingen i indekset bør ganske vist betragtes over et længere tidsrum, men flere af variablerne har haft en negativ effekt på indekset i tidsrummet 1996-2000. Indekset havde været højere, hvis det ikke var for de stigende postgebyrer, det høje udslip af drivhusgasser og manglerne ved banksystemet i EU. På den anden side har nedgangen i statsstøtten og teleomkostningerne bidraget til et højere indeks.

Gennemførelsen af direktiverne om det indre marked

EU-landenes efterslæb pr. 15. oktober 2001 (i %)

ELFAUKDPIRLBLIENLSDKFIN
3,03,02,92,82,62,52,42,32,11,71,31,30,90,80,7

De fleste EU-lande har gjort gode fremskridt i det seneste halvår. Især Finland og Grækenland har haft held til at reducere deres efterslæb siden sidste resultattavle i maj 2001. Grækenland ligger dog fortsat på en sidsteplads (sammen med Frankrig), fordi landet var så langt bagefter. De nordiske lande kappes om førstepladsen. De eneste EU-lande, der har dårligere resultater end sidst, er Luxembourg og Sverige, om end Sverige fortsat har et efterslæb på under 1 %.

Fremgang siden 30. april 2001 (i %)

SLBDPAFUKIRLEDKINLELFIN
-80-14779141527283435353850

Der er tale om en løbende proces, hvor en hel stribe nye direktiver - eller ændringer af allerede eksisterende direktiver - skal gennemføres inden foråret 2002, Det Europæiske Råds frist. EU-landene skal inden den 15. marts 2002 meddele Kommissionen i alt 822 nationale gennemførelsesbestemmelser for at komme efterslæbet til livs. Tabellen nedenfor viser, hvor mange direktiver om det indre marked hvert enkelt EU-land ville skulle gennemføre for helt at få afviklet efterslæbet eller få det ned på 1,5 % inden for fristen.

A

ELFUKBDPIRLLINLDKESFIN
Efterslæb på 0 %717066666363635951504440393938
Efterslæb på 1,5 %484743434040403628272117161615

Det indre marked er stadig meget splittet, for så vidt som 10 % af direktiverne endnu ikke er gennemført i alle EU-lande, så det indre marked kun udfolder 90 % af sit potentiale. Da store lande som Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige hører til landene med det største efterslæb, er den retsusikkerhed, det medfører for borgerne og virksomhederne, og de tabte muligheder af ganske betydeligt omfang.

Traktatbrudssager

Der er for øjeblikket ca. 1 500 traktatbrudssager til behandling - for overtrædelse af reglerne for det indre marked. Frankrig, Italien og Tyskland tegner sig for godt 40 %. Enhver overtrædelse af EU-retten er én for meget, men tallene for Det Forenede Kongerige viser, at et større EU-land godt kan holde antallet af traktatbrudssager nede. På den anden side tegner en række mindre EU-lande sig for uforholdsmæssigt mange traktatbrudssager: Der er dobbelt så mange sager mod Irland, Belgien og Grækenland som mod Nederlandene. Hvert af disse tre lande tegner sig i øvrigt for flere sager end de nordiske lande tilsammen.

Verserende traktatbrudssager pr. EU-land

FIDEBELIRLAUKNLPDKSLFIN
2241921501321281251227876595440353527

Resultattavlen viser også, at kun ca. en tredjedel af traktatbrudssagerne løses tidligt i forløbet. De fleste sager bliver først løst efter mere end to år. Det kan tage meget lang tid at afgøre sager, når først de er indbragt for EF-Domstolen. Selv når Kommissionen får medhold, hvilket sker i 9 ud af 10 sager, er EU-landene undertiden sene til at opfylde dommen, så Kommissionen må anlægge sag igen. Belgien er det EU-land, der oftest ikke har opfyldt domme afsagt af Domstolen.

Standardisering

Der er fortsat alvorlige problemer med de europæiske standarder, især inden for byggevarer og maskiner. Som eksempel kan nævnes, at under 10 % af de standarder, der er nødvendige for et velfungerende indre marked, er vedtaget i byggevaresektoren. Når det gælder maskiner, er lige godt halvdelen af de nødvendige standarder vedtaget. Det er ikke kun mangelen på standarder i vigtige sektorer, men også den lange tid, det tager, før de bliver vedtaget, der skaber usikkerhed og splitter det indre marked. Det tager nu i gennemsnit næsten otte år at vedtage en harmoniseret standard.

Standardisering og produktoverensstemmelse er altafgørende for et velfungerende indre marked. Uden mange standarder vil virksomhederne i EU fortsat være hæmmet af det indre marked for varer, fordi de så er nødt til at investere store beløb i udformning og produktion, inden varerne kan bringes på markedet.

Undersøgelse af lovgivningskvaliteten i EU

Den seneste resultattavle for det indre marked indeholder resultaterne af en større uvildig undersøgelse af 4 000 virksomheder i hele EU, der er gennemført for Kommissionen for at afklare, hvordan virksomhederne vurderer kvaliteten af de regler, de skal overholde. Hovedresultaterne er:

  • mange virksomheder er utilfredse med kvaliteten af reglerne

  • de fleste virksomheder har endnu ikke mærket nogen effekt af regeringens indsats for at forenkle lovgivningen - det gælder især virksomhederne i Danmark, Frankrig og Tyskland

  • bedre lovgivning kan give en besparelse på mindst 50 mia. EUR

  • Finland anses for at være det EU-land, det er nemmest at handle med - Det Forenede Kongerige og Italien for de vanskeligste.

Resultaterne af denne undersøgelse understreger, at der er stærkt behov for en samlet model til radikal forbedring af lovgivningen for erhvervslivet i hele EU. Det Europæiske Råd i Laeken i december 2001 - hvor man både skal behandle Kommissionens handlingsplan for bedre lovgivning og forslagene fra EU-landenes eksperter - er en enestående lejlighed til at skitsere en ny og klar model for, hvordan lovgivning bør udformes og anvendes.

Nærmere oplysninger om undersøgelsen: MEMO/01/376.

Den seneste resultattavle for det indre marked er tilgængelig på engelsk, tysk og fransk på følgende netsted:

http://ec.europa.eu/internal_market (se under "Internal Market Scoreboard").


Side Bar