Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1523

Bryssel den 30 oktober 2001

Kommissionen avslutar sin granskning av Formel 1 och andra bilsporter

Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens har informerat bilsportens regelgivare, Fédération Internationale d'Automobile (FIA), och Formel 1-företagen att kommissionen har avslutat sina olika utredningar om konkurrensbegränsande regler och affärsvillkor inom bilsporten. Så kunde ske efter det att parterna kommit överens om vissa ändringar, som innebär att FIA uteslutande blir en regelgivare, vilket gör att jävssituationer kan undvikas, medan begränsande affärsvillkor för banägare och teveföretag tas bort. Branschen kommer att hållas under uppsikt för att kontrollera att ändringarna genomförs i praktiken.

Kommissionens granskning av FIA:s bestämmelser och affärsvillkor för FIA:s Formel 1-mästerskap inleddes efter frivilliga anmälningar 1994 och 1997, där man ansökte om icke-ingripandebesked, sina grönt ljus från kommissionen. Kommissionen invände mot vissa av bestämmelserna 1999 med motiveringen att FIA hade missbrukat sin styrkeposition genom att införa oskäliga begränsningar för promotorer, biltillverkare och förare samt genom att genomdriva vissa oskäliga villkor i avtalen med tevebolag.

Kommissionen är naturligtvis medveten om att organisationer som FIA måste kunna reglera sportens uppbyggnad, tävlingsregler och tävlingar. Men sporter som fotboll och racertävlingar handlar numera om så stora pengar att det är oundvikligt att utomstående ifrågasätter om vissa bestämmelser och affärsvillkor är tillåtna enligt EU:s konkurrensregler.

Efter förhandlingar med konkurrenskommissionären Mario Monti gick FIA med på att ändra sina bestämmelser för att anpassa dem till EU-lagstiftningen. Efter samråd med utomstående intressenter och medlemsstaterna kan kommissionen nu avsluta ärendet. De ändringar som FIA har gjort innebär följande:

  • FIA:s roll begränsas till att reglera sporten, så att ekonomiska jävssituationer inte uppstår.

  • FIA:s bestämmelser kommer inte att användas för att förhindra nya tävlingar, såvida det inte är nödvändigt för att motorsport skall kunna utövas på ett säkert, rättvist och välordnat sätt.

  • De interna och externa möjligheterna att överklaga FIA:s beslut förbättras.

I syfte att undvika jävssituationer har FIA sålt alla sina rättigheter i FIA:s Formel 1-världsmästerskap och organisationen kommer att tillåta konkurrens inom och mellan varumärken vid Formel 1-tävlingar och liknande tävlingar och mästerskapsserier.

FIA kommer inte längre att ha något inflytande över den kommersiella delen av Formel 1-mästerskapen.

Vidare har FIA och SLEC/FOA, de företag som handhar det kommersiella utnyttjandet av Formel 1, gått med på diverse ändringar i affärsvillkoren för Formel 1. Därigenom avlägsnas hindren för att införa och anordna andra motorsportsserier, i synnerhet sådana som kan konkurrera med Formel 1. Detta uppnås till exempel genom att avtalen med banägare ändras, så att de kan anordna andra motorsportsevenemang.

Kommissionen har strävat efter att FIA skall begränsa sin roll till att vara regelgivare för sporter, men har också tagit hänsyn till den påverkan som värdefulla sändningsrättigheter kan ha på nationella tevemarknader. Därför har FOA gått med på att ändra gällande avtal och gjort vissa åtaganden om sitt framtida handlande. Tevebolag i olika länder kommer nu att kunna lämna in anbud på sändningsrättigheter när gällande (och framtida) avtal löper ut.

Parterna har också kommit överens om att förkorta nya avtal om okodade sändningar till högst tre år (utom för avtal där särskilda investeringar motiverar en längre tid, dock högst fem år).

Bakgrund

Kommissionen utfärdade ett meddelande om invändningar i ärendet 1999.

Parterna föreslog en rad ändringar i de anmälda bestämmelserna, vilket föranledde kommissionen att offentliggöra ett tillkännagivande enligt artikel 19.3 i förordning nr 17 den 13 juni 2001. I tillkännagivandet angavs att kommissionen var positivt inställd till ändringarna. Kommissionen uppmanade utomstående intressenter att yttra sig innan vi fattade vårt slutliga beslut. Inga nya uppgifter kom fram under denna offentliga samrådsprocess.

Avtalet mellan FIA och FOA om försäljningen av alla rättigheter som FIA har i Formel 1 har ingåtts på 100 år. Efter utgången av den tiden kommer rättigheterna att återgå till FIA. Att FIA:s kommersiella intressen helt skiljs från dess regelgivande roll kommer under denna tid att säkras genom att FIA:s intressen företräds av en oberoende tredje part. Denna tredje part kommer enbart att ha till uppgift att skydda dessa intressen men inte vara involverad i det kommersiella utnyttjandet av Formel 1.


Side Bar