Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/1523

Brussel, 30 oktober 2001

Commissie sluit haar onderzoek naar Formule 1 en andere vierwielige motorsporten af

De mededingingsdienst van de Europese Commissie heeft de regulerende instantie voor vierwielige motorsporten, de Fédération Internationale d'Automobile (FIA), en de Formule 1- ondernemingen ervan in kennis gesteld dat zij de diverse anti-trustonderzoeken naar bepaalde regels en commerciële afspraken in die sporttak heeft afgesloten. Dit was mogelijk nadat de partijen waren overeengekomen een aantal wijzigingen aan te brengen, waarbij de FIA nog alleen een regulerende rol wordt toebedeeld, ten einde belangenconflicten te voorkomen, en waarbij bepaalde commerciële beperkingen die aan circuit-eigenaars en TV-omroepen waren opgelegd, werden ingetrokken. De ontwikkelingen in de sector zullen van nabij gevolgd worden om te garanderen dat de wijzigingen in de praktijk effect hebben.

Het onderzoek van de Commissie naar de FIA-regels en de commerciële contracten betreffende het Formule 1-kampioenschap van de FIA werd ingesteld naar aanleiding van vrijwillige aanmeldingen in 1994 en 1997, waarin werd verzocht om een verklaring dat de Europese mededingingsregels niet van toepassing waren. In 1999 maakte de Commissie bezwaren tegen sommige regels op grond van de overweging dat de FIA misbruik had gemaakt van haar machtspositie om aan organisatoren, circuit-eigenaars, autofabrikanten en coureurs onnodige beperkingen op te leggen. Voorts maakte zij bezwaar tegen sommige bepalingen in de commerciële contracten met televisieomroepen.

De Commissie erkent ten volle dat organisaties zoals de FIA regels moeten vaststellen om de organisatie van hun sporttak, de spelregels en de wedstrijden in goede banen te leiden. De spectaculaire ontwikkeling van sporttakken als het voetbal en de racerij tot 'big business' heeft er onvermijdelijk toe geleid dat derden sommige regels en commerciële afspraken aanvechten op grond van de mededingingsregels van de Europese Unie.

Na besprekingen met mededingingscommissaris Mario Monti heeft de FIA ermee ingestemd haar regels aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Na raadpleging van belanghebbende derden en de lidstaten is de Commissie thans klaar om het dossier af te sluiten. De door de FIA ingevoerde wijzigingen zullen ervoor zorgen dat:

  • de rol van de FIA wordt beperkt tot die van regulerende instantie, zodat commerciële belangenconflicten uitgesloten zijn;

  • de FIA-regels niet worden gebruikt om nieuwe wedstrijden te voorkomen of te belemmeren, tenzij om redenen die verband houden met een veilig, eerlijk of ordentelijk verloop van motorsportwedstrijden;

  • de interne en externe beroepsprocedures tegen beslissingen van de FIA worden verbeterd.

Om belangenconflicten te voorkomen heeft de FIA al haar rechten op het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 verkocht en zal zij toestaan dat er mogelijk interbrand- en intrabrand concurrentie komt tussen Formule 1 en soortgelijke wedstrijden en competities.

De FIA zal derhalve geen invloed hebben op de commerciële exploitatie van het Formule 1-kampioenschap.

Voorts zijn de FIA en SLEC/FOA, de ondernemingen die belast zijn met de commerciële exploitatie van de Formule 1, het eens geworden over diverse wijzigingen in de commerciële contracten voor de Formule 1, met als doel het wegnemen of verkleinen van de belemmeringen voor het tot stand brengen en organiseren van andere mortorsportcompetities, met name competities die zouden kunnen concurreren met de Formule 1. Dit werd onder meer bereikt door het weglaten van beperkingen in de contracten met circuits in verband met het organiseren van andere motorsportwedstrijden op de betrokken circuits.

Behalve de bezorgdheid van de Commissie om ervoor te zorgen dat de rol van de FIA beperkt blijft tot die van regulerende instantie, heeft de Commissie tevens rekening gehouden met het effect dat kostbare TV-rechten op sportmanifestaties kunnen hebben op de nationale omroepmarkten. Om daaraan tegemoet te komen heeft de FOA ermee ingestemd de lopende contracten aan te passen en heeft zij bepaalde toezeggingen gedaan met betrekking tot haar toekomstige gedrag. Met name zullen de omroepen in de diverse landen na het verstrijken van de lopende (en alle toekomstige) contracten worden uitgenodigd offertes in te dienen voor de TV-rechten.

De partijen hebben er tevens mee ingestemd de duur van nieuwe contracten voor vrij toegankelijke uitzending via de ether te beperken tot maximum drie jaar (met uitzondering van contracten waarvoor specifieke investeringen een duur tot maximum vijf jaar rechtvaardigen).

Achtergrond

De Commissie verzond in de onderhavige zaak in 1999 een mededeling van punten van bezwaar.

De partijen stelden een aantal wijzigingen van de aangemelde regelingen voor, op grond waarvan de Commissie op 13 juni 2001 overging tot de publicatie van een mededeling overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17. In de mededeling gaf de Commissie te kennen dat zij de voorgestelde wijzigingen gunstig beoordeelde en nodigde zij derden uit hun opmerkingen over de wijzigingen kenbaar te maken voordat de Commissie een definitief standpunt zou innemen. In het kader van deze openbare raadplegingsprocedure werd geen nieuwe informatie onder de aandacht van de Commissie gebracht.

De overeenkomst tussen de FIA en de FOA betreffende de verkoop van alle rechten van de FIA op de Formule 1 werd gesloten voor een termijn van 100 jaar. Na het verstrijken van die termijn keren de rechten terug naar de FIA. De daadwerkelijke scheiding tussen de regulerende en de commerciële rol van de FIA wordt gedurende die termijn gewaarborgd door het feit dat de belangen van de FIA worden behartigd door een onafhankelijke derde. De rol van deze derde zal er uitsluitend in bestaan het belang dat de FIA heeft bij de terugkeer van de rechten te beschermen en de derde zal niet worden betrokken bij de commerciële exploitatie van de Formule 1.


Side Bar