Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/1523

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2001

Η Επιτροπή κλείνει την έρευνά της στο χώρο της Φόρμουλα 1 και άλλων μηχανικών σπορ

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσε την υπεύθυνη αρχή για τα μηχανικά σπορ, την Fιedιration Internationale d'Automobile (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA)), και τις εταιρίες της Φόρμουλα 1 ότι έκλεισε τις διάφορες έρευνες anti-trust σχετικά με κανονισμούς και εμπορικές συμφωνίες σε σχέση με το σπορ αυτό. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών να περιορίσουν τη FIA σε ένα ρυθμιστικό ρόλο, ώστε να προλαμβάνονται συγκρούσεις συμφερόντων, και να αρθούν ορισμένοι εμπορικοί περιορισμοί που αφορούσαν τους ιδιοκτήτες των "σιρκουΐ" (πίστες αγώνων) και τους τηλεοπτικούς φορείς. Οι εξελίξεις στον τομέα θα παρακολουθούνται στενά ώστε να διασφαλισθεί ότι οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν.

Η έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τους κανονισμούς της FIA και τις εμπορικές συμφωνίες σε σχέση με το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 της FIA ξεκίνησαν μετά από εθελοντική κοινοποίηση το 1994 και το 1997 προκειμένου να εκδοθεί αρνητική πιστοποίηση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Η Επιτροπή εξέφρασε αντιρρήσεις για ορισμένους από τους κανόνες το 1999 υποστηρίζοντας ότι η FIA καταχράστηκε τις αρμοδιότητές της θέτοντας μη απαραίτητους περιορισμούς για τους διαφημιστές, τους ιδιοκτήτες των "σιρκουΐ", τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους οδηγούς καθώς και για ορισμένες διατάξεις στις εμπορικές συμφωνίες με τους τηλεοπτικούς φορείς.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη οργανισμοί όπως η FIA να ρυθμίζουν το άθλημα, τους κανόνες του και τους αγώνες. Ωστόσο, η θεαματική μετατροπή αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο και τα μηχανικά σπορ σε πολύ σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες οδήγησε αναπόφευκτα στην αξιολόγηση ορισμένων κανόνων και συμφωνιών βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά από συζητήσεις με τον αρμόδιο επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού κ. Mario Monti, η FIA συμφώνησε να τροποποιήσει τους κανόνες της ώστε να τους ευθυγραμμίσει με την κοινοτική νομοθεσία. Μετά από διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη και τα κράτη μέλη, η Επιτροπή είναι πλέον έτοιμη να κλείσει τον σχετικό φάκελο. Οι τροποποιήσεις που εισήγαγε η FIA θα διασφαλίζουν ότι:

  • ο ρόλος της FIA θα περιορίζεται στον ρόλο του ρυθμιστή του αθλήματος, χωρίς εμπορικές συγκρούσεις συμφερόντων·

  • οι κανόνες της FIA δεν θα χρησιμοποιούνται για να προληφθούν ή να εμποδισθούν νέοι αγώνες εκτός αν κάτι τέτοιο δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας, αθλητικού πνεύματος ή σωστής διεξαγωγής των μηχανικών σπορ·

  • ενισχύονται οι εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες προσφυγής κατά των αποφάσεων της FIA.

Προκειμένου να προληφθούν συγκρούσεις συμφερόντων, η FIA πώλησε όλα τα δικαιώματά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 και θα επιτρέψει τη δημιουργία αγώνων με αυτοκίνητα διαφορετικής ή και της ίδιας μάρκας.

Συνεπώς, η FIA δεν θα επηρεάζει την εμπορική εκμετάλλευση του πρωταθλήματος Φόρμουλα 1.

Επιπλέον, η FIA και η SLEC/FOA, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εμπορική εκμετάλλευση της Φόρμουλα 1, συμφώνησαν σχετικά με διάφορες αλλαγές στις εμπορικές συμφωνίες για τη Φόρμουλα 1 με στόχο τον περιορισμό και την άρση των εμποδίων εισόδου για τη δημιουργία και τη λειτουργία άλλων αγώνων αυτοκινήτου, ειδικότερα αγώνων που θα μπορούσαν να ανταγωνισθούν την Φόρμουλα 1. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αίροντας τους περιορισμούς στις συμβάσεις των "σιρκουΐ" σχετικά με την υποδοχή και άλλων μηχανικών αθλητικών γεγονότων.

Εκτός από την επιθυμία της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι ο ρόλος της FIA περιορίζεται στην ρύθμιση των αγωνισμάτων, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα ακριβά τηλεοπτικά δικαιώματα στις εθνικές τηλεοπτικές αγορές. Για το σκοπό αυτό, η FOA συμφώνησε να τροποποιήσει τις τρέχουσες συμφωνίες και δεσμεύθηκε σχετικά με την μελλοντική εξέλιξή τους. Ειδικότερα, οι τηλεοπτικοί φορείς στις διάφορες χώρες θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα κατά τη λήξη των τρεχουσών (και μελλοντικών) συμβάσεων.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να περιορίσουν το εύρος των νέων ελεύθερων συμβάσεων μετάδοσης σε ανώτατο όριο τριών ετών (εκτός από συμβάσεις όπου ειδικές επενδύσεις δικαιολογούν διάρκεια έως πέντε έτη).

Ιστορικό

Η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση των αιτιάσεων για την παραπάνω υπόθεση το 1999.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρότειναν ορισμένες αλλαγές στις κοινοποιηθείσες συμφωνίες, που οδήγησαν την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού 17 της 13ης Ιουνίου 2001. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι η Επιτροπή αντιμετώπιζε θετικά τις μεταβολές και καλούσε τα τρίτα μέρη να σχολιάσουν τις αλλαγές πριν εκδώσει η Επιτροπή τελική απόφαση. Στο πλαίσιο της δημόσιας αυτής διαδικασίας διαβούλευσης δεν υποβλήθηκαν στην Επιτροπή νέες πληροφορίες.

Η συμφωνία μεταξύ της FIA και της FOA για την πώληση τυχόν δικαιωμάτων που η FIA μπορούσε να έχει στη Φόρμουλα 1 συνάφθηκε για περίοδο 100 ετών. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα δικαιώματα θα ανακτηθούν από τη FIA. Ο πραγματικός διαχωρισμός του εμπορικού και του ρυθμιστικού ρόλου της FIA για την περίοδο αυτή θα διασφαλισθεί από το γεγονός ότι τα συμφέροντα της FIA θα εκπροσωπούνται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Ο ρόλος του τρίτου αυτού μέρους θα είναι απλώς να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δικαιωμάτων, και το τρίτο μέρος δεν θα συμμετέχει στην εμπορική εκμετάλλευση της Φόρμουλα1.


Side Bar