Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/1423

Bryssel den 16 oktober 2001

Nytt europeiskt nätverk för att hjälpa konsumenter att reglera gränsöverskridande tvister utanför domstol

Kommissionens ledamot David Byrne och det belgiska ordförandeskapet har idag lanserat det europeiska extrajudiciella nätverkets (EEJ-Net) inledande etapp. Detta nätverk är till för reglering av konsumenttvister utanför domstol och kommer att göra det lättare för konsumenterna att göra sina rättigheter gällande i tvister med rörelseidkare från ett annat EU-land eller från Norge och Island. I detta syfte har de deltagande länderna satt upp nationella kontaktpunkter, s.k. "clearinghus", där konsumenter kan få information och hjälp för att kunna använda sig av de befintliga systemen för alternativ tvistlösning utanför domstol. EEJ-Net kompletteras av FIN-NET, som är ett redan fungerande EU-täckande nätverk för reglering utanför domstol av tvister som gäller finansiella tjänster. Samtidigt med lanseringen av EEJ-Net öppnas idag ett nytt europeiskt centrum för konsumentinformation i Bryssel av de belgiska ministrarna Charles Picqué, med ansvar för ekonomiska frågor, och Magda Aelvoet, med ansvar för folkhälsa och konsumentskydd. Det europeiska centrumet för konsumentinformation kommer att vara Belgiens nationella kontaktpunkt ("clearinghus") inom ramen för EEJ-Net.

"Konsumenternas förtroende är en förutsättning för en modern och konkurrenskraftig inre marknad", hävdade David Byrne, kommissionens ledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd. "EEJ-Net lägger den nödvändiga grunden för ett sådant förtroende genom att erbjuda konsumenterna tillgång till enkla, billiga och effektiva sätt att reglera gränsöverskridande tvister. EEJ-Net är tänkt att bli en flexibel struktur som utvecklas med tiden. Syftet är att hjälpa rörelseidkare och konsumenter att snabbt och effektivt reglera tvister på den inre marknaden så att långdragna och dyra rättstvister kan undvikas. I Belgien och vissa andra länder utnyttjar man den erfarenhet och de befintliga kontakter som de europeiska centrumen för konsumentinformation kan bidra med för att optimera effektiviteten hos kontaktpunkterna", sa Byrne vidare. "Detta är en kombination som i framtiden helt klart kommer att gynna konsumenterna när problem uppstår i samband med köp i andra länder. Jag hoppas att dessa praktiska redskap ska leda till att konsumenterna med större tillförsikt gör sina inköp i hela den inre marknaden."

Det europeiska extrajudiciella nätverket kommer att användas för alla typer av tvister mellan konsumenter och rörelseidkare som rör varor eller tjänster, t.ex. när det gäller leveranser, varor som är behäftade med fel eller varor och tjänster som inte motsvarar beskrivningen. För sådana tvister kommer det i varje medlemsstat att finnas en enda nationell kontaktpunkt dit man kan vända sig. Denna kontaktpunkt kommer att bistå den missnöjda konsumenten med information och hjälp att framställa ett klagomål till det system för alternativ tvistlösning utanför domstol som finns i det land där rörelseidkaren från vilken varan eller tjänsten köptes är etablerad. Idag börjar alltså detta nätverk av nationella kontaktpunkter att fungera under en inledande etapp.

Under denna period ska man komma fram till de bästa och mest effektiva arbetsmetoderna. Sedan kommer EEJ-Net att inrättas på permanent basis under 2002 och backas upp med en EU-täckande webbplats.

I takt med att utlandsresorna och tillgången till Internet ökar, blir konsumenterna allt mer medvetna om möjligheterna att göra sina inköp i andra länder. Införandet av euromynt och eurosedlar i januari 2002 förväntas förenkla den gränsöverskridande handeln ytterligare. Att utbudet av varor och tjänster på Internet blir allt större och allt mer sofistikerat är en annan viktig faktor som bidrar till denna utveckling. I och med att allt fler konsumenter börjar göra inköp direkt från utlandet kommer ofrånkomligen också antalet gränsöverskridande tvister att öka. Det kan bli svårt för konsumenter att lösa tvister med rörelseidkare som befinner sig tiotals mil bort och som talar ett annat språk. För att hjälpa konsumenterna med denna typ av problem kommer EEJ-Net att kunna tillhandahålla praktisk information och assistans.

För finansiella tjänster finns det redan ett sådant EU-täckande nätverk. När en tvist uppstår i samband med gränsöverskridande köp av finansiella tjänster, kan konsumenter redan idag använda sig av FIN-NET, som är ett nätverk för reglering utanför domstol av tvister som rör finansiella tjänster. FIN-NET startades i februari 2001 (se IP/01/152). En komplett förteckning av de alternativa tvistlösningsorgan som hör till FIN-NET finns på följande adress på Europa-servern:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/consumer/intro.htm

Om konsumenter bara kan göra sina rättigheter gällande genom domstolsförfaranden, eller om de tror att så är fallet, kan det avskräcka dem från att handla i andra länder. Om något går snett vid gränsöverskridande köp är traditionell tvistlösning oftast varken praktisk eller kostnadseffektiv, vare sig för konsumenter eller rörelseidkare. Rättsliga förfaranden tar lång tid. De är komplicerade och för med sig stora kostnader. Det finns också språkliga och kulturella skillnader. Allt detta sammantaget gör att konsuementer sällan vänder sig till domstol. Det finns därför en växande efterfrågan på alternativa tvistlösningsmekanismer utan formell rättslig prövning. Att utveckla effektiva alternativa system för tvistlösning har därför prioriterats både nationellt och av EU:s policyutvecklare för att få gränsöverskridande handel och samarbete inom EU att fungera lika smidigt som inom de nationella gränserna.

På nationell nivå finns det redan ett flertal olika alternativa tvistlösningsförfaranden för konsumenttvister. Även om inget helt och hållet är det andra likt är det huvudsakliga syftet med dem detsamma: att ge både konsumenter och rörelseidkare en möjlighet att låta en oberoende och utomstående part lösa tvister till en låg kostnad eller kostnadsfritt. Genom EEJ-Net kan man se till att grundläggande principer respekteras och att samtliga nationella alternativa tvistlösningssystem kommer att behandla alla klagomål lika och med samma stringens och oberoende. Dessa principer fastställdes 1998 i en rekommendation från kommissionen(1).

Kommissionen har arbetat i nära samarbete med medlemsstaterna under det senaste året för att få till stånd detta nätverk. Vid en konferens i Lissabon i maj 2000 samlades alla nyckelaktörer på området (nationella myndigheter, alternativa tvistlösningsorgan, experter och andra aktörer) för att reda ut diverse praktiska och tekniska detaljer för att få nätverket att fungera. Regeringsexperter har fastställt minimikrav och riktlinjer för hur de nationella kontaktpunkterna ska fungera. Europaparlamentet har engagerat sig aktivt i utvecklingen av EEJ-Net och företräddes vid lanseringen av Europaparlamentsledamoten Diana Wallis.

Europaparlamentet antog i juli en rapport av Wallis i vilken det betonades dels att nätverket måste tillhandahålla den höga servicenivå som medborgarna har rätt att förvänta sig, dels att nätverket behövde en långsiktig finansiering, särskilt för de länder som inte har så stor erfarenhet av alternativ tvistlösning. Kommissionen har erbjudit varje nationell kontaktpunkt ett finansiellt stöd på upp till 100 000 euro under det första året. Nationella kontaktpunkter håller för närvarande på att sättas upp i samtliga EU-länder samt i Norge och Island (se bifogad förteckning).

När nu det belgiska centrumet för konsumentinformation öppnar idag finns det europeiska centrum för konsumentinformation i tretton EU-länder (se bifogad förteckning). Dessa centrum har nu i tio år gett konsumenterna service. De ger information om de rättigheter man som konsument har på europeisk och nationell nivå samt ger råd och hjälp åt konsumenter i gränsöverskridande frågor inom EU.

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.html

Annex 1

List of Clearing Houses by country

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung

Mariahilfer Straße 81

A - 1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Verbraucherschutzzentrale

Rue des Chevaliers, 18

B-1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

DENMARK

National Consumer Agency of Denmark - Forbrugerstyrelsen

Amager Faelledvej 56 - DK- 2300 Kobenhavn S

E-mail cs@fs.dk or cma@fs.dk

Tel 0045 3266 9000

FRANCE

From 2002

Centre Européen des Consommateurs

47 bis, rue B. Delespaul

F - 59000 LILLE

Tel. +33.3.28.82.89.18

Fax +33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet: http://www.euro-conso.org

FINLAND

Kuluttajavirasto (Konsumetverket, Finnish Consumer Agency)

PL 5 - FIN - 00531 HELSINKI

E-mail leena.lindstrom@kuluttajavirasto.fi

Internet http://www.kuluttajavirasto.fi

Tel 00 +358 9 7726 7826

Fax  00 +358 9 7726 7557

GERMANY

To be officially designated by the German Government.

GREECE

Ministry of Development Consumer Protection Directorate

E-mail  admin@efpolis.gr

Tel  00 30 1 38 41 773

Fax 00 30 1 38 42 642

IRELAND

Formal designation foreseen by 1.1.02

Clearing Houses in other Member States can, in the meantime, contact the following addresses: conspol@entemp.ie or odca@entemp.ie

ITALY

Foreseen for November/December 2001

The Italian European Consumer Centre is currently being set up. It will also act as the Italian Clearing House

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

NETHERLANDS

Foreseen officially for 1.1.02 but can assist consumers

In the meantime

Foundation of Consumer Complaints Boards

Surinamestraat 24 - NL 2585 GJ

The Hague

E-mail: j.nijgh@sgc.nl

Tel + 31 070 3105310

Fax +31 070 3658814

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha 31/3

P - 1069-013 Lisboa

E-mail ic@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

Tel. +351.21.356.46.37/38 - +351.21.356.46.57

Fax +351.21.356.47.22

SPAIN

Instituto nacional del Consumo

Principe de Vergara 54 - e- 28071

Madrid

E-mail alicia.menendez@consumo-inc.es

Tel +34 91 431 8225

Fax +34 91 5780 369

SWEDEN

Konsument Europa

Postal address: Box 16014,

S -103 21 Stockholm

E-mail agneta.gillback@konsumenteneuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

Tel: +46 8 402 42 90/402 42 92 (Direct line)

Fax: +46 8 402 42 99

UNITED KINGDOM

NACAB

The Development Centre, Science Park - Coxwell Avenue

UK - Wolverhampton WV 10 9 RT

E-mail EEJ.net@nacab.org.uk

Internet www.EEJ-Net.org.uk

Tel +44.1902 310 568

Fax +44.1902 710 068

ICELAND

Ministry of Commerce

Clearing House Section

Arnarhvall

IS-150 Reykjavik

Tel + 354 560 9070

Fax +354 5621289

NORWAY

The Consumer Council

P.O. Box 4594 Nydalen - N - 0404 Oslo

E-mail terje.sorensen@forbrukerradet.no.

Tel +47 23 400 500

Fax +47 23 400 501

Annex 2

List of European Consumer Centres by Member State

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung Wien

Mariahilfer Straße 81

A-1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at or gmentschl@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Centre Européen des Consommateurs

Rue des Chevaliers, 18

1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel: 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

FRANCE

Centre Européen des Consommateurs

47bis, rue B. Delespaul

F-59000 LILLE

Tel.+33.3.28.82.89.18

Fax+33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet http://www.euro-conso.org

SPAIN

Centro Europeu del Consumidor

Institut Català del Consum

Gran Via Carles III, 105, lletra B-I

E - 08028 BARCELONA

Tel. +34.93.330.98.12

Fax +34.93.330.93.11

E-mail cec@icconsum.org

Internet http://www.icconsum.org/cec

Centro Europeo del Consumidor

Dpto. de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia - San Sebastian 1

E - 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tel. +34.945.01.99.48

Fax +34.945.01.99.47

E-mail cec@ej-gv.es

Internet http://www.euskadi.net/consumoinfo

IRELAND European Consumer Centre

13A Upper O'Connell Street

IRL - DUBLIN 1

Tel +353.1.809.06.00

Fax +353.1.809.06.01

E-mail info@ecic.ie

Internet http://www.ecic.ie

GERMANY

Euregio

Enscheder Straße 362

D - 48599 GRONAU

Tel. +49.2562.70.20

Fax +49.2562.70.259

E-mail consumenten@euregio.de

Internet: http://www.verbraucher.euregio.de

Europäisches Verbraucherzentrum der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Willestraße. 4-6

D 24103 KIEL

Tel. +49.431.9719350

Fax +49.431.9719360

E-mail evz@evz.de

Internet http://www.evz.de

FINLAND

City of Helsinki Environment Centre

(Helsinginkatu 24, Helsinki 53)

P.O. Box 500

FIN-00099 CITY OF HELSINKI

Tel +358 9 7312 2920

Fax +358 9 7312 2727

E-mail eu-kuluttajaneuvonta@ymk.hel.fi

Internet http://www.hel.fi/eu-kuluttajaneuvonta

PORTUGAL Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha, 31 1°

P 1069-013 LISBOA

Tel. +351.21.356.46.60 - 351.21.356.46.57

Fax +351.21.358.25.73

E-mail euroconsumo@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

UNITED-KINGDOM

National Association of Citizens Advice Bureaux

Myddelton House

115-123 Pentonville Road

UK - LONDON N1 9LZ

Tel. +44.207.833.2181

Fax +44.207.833.4371 / 833.7037

E-mail nicola.simpson@nacab.org.uk

Internet: http://www.nacab.org.uk

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

SWEDEN

Konsument Europa

Box 16014

S-103 21 Stockholm

Tel: +46 8 402 42 90

Fax: +46 8 402 42 99

E-mail info@konsumenteuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

(1) Kommissionens rekommendation 98/257/EG om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol (OJ L115/31, 17.4.98, ss.1-16)


Side Bar