Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/1423

Bryssel 16. lokakuuta 2001

Uusi eurooppalainen verkko auttaa kuluttajia maiden rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisussa tuomioistuinten ulkopuolella

Komissaari David Byrne ja puheenjohtajavaltio Belgia käynnistivät tänään eurooppalaisen EEJ-verkon (tuomioistuinten ulkopuolisten elinten eurooppalaisen verkoston) pilottivaiheen. Verkon tarkoituksena on ratkaista kuluttajariidat tuomioistuinten ulkopuolella, ja sen kautta kuluttajien on helpompi hakea oikeutta riitatilanteissa, jotka ovat syntyneet muista EU-maista, Norjasta tai Islannista peräisin olevien toimittajien kanssa. Kukin osallistuva maa on perustanut tätä tarkoitusta varten keskitettyjä yhteyspisteitä, joita kutsutaan selvityskeskuksiksi. Näistä keskuksista kuluttajat saavat tietoa ja neuvoja tuomioistuinten ulkopuolisista vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenetelmistä. EEJ-verkkoa täydentää FIN-NET, joka on jo toiminnassa oleva tuomioistuinten ulkopuolinen kuluttajavalitusverkosto rahoituspalvelujen alalla. Talousasioista vastaava Belgian ministeri Charles Picqué ja kansanterveys- ja kuluttajansuoja-asioista vastaava Belgian ministeri Magda Aelvoet avasivat yhtä aikaa EEJ-verkon käynnistämisen kanssa uuden EU-kuluttajaneuvontakeskuksen Brysselissä. Uusi EU-kuluttajaneuvontakeskus toimii EEJ-verkon selvityskeskuksena Belgiassa.

"Kuluttajien luottamus on ratkaisevan tärkeää nykyaikaisten ja kilpailukykyisten sisämarkkinoiden onnistumiselle", sanoi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari David Byrne. "EEJ-verkko on korvaamattomassa asemassa luottamuksen rakentamisessa, sillä se tarjoaa kuluttajille yksinkertaisia, edullisia ja tehokkaita keinoja maiden rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisuun. EEJ-verkko on joustava ja kehittyvä rakenne, joka auttaa yrityksiä ja kuluttajia ratkaisemaan riitoja nopeasti ja tehokkaasti sekä välttämään pitkiä ja kalliita tuomioistuinkäsittelyjä. Belgiassa samoin kuin muutamissa muissakin maissa hyödynnetään EU-kuluttajaneuvontakeskusten kokemusta ja yhteyksiä, jotta selvityskeskus olisi mahdollisimman tehokas ja toimiva", komissaari Byrne lisäsi. "Tämä yhdistelmä tuo useita etuja kuluttajille silloin, kun maiden rajat ylittävässä ostotapahtumassa ilmenee ongelmia. Toivon, että nämä käytännön välineet antavat kuluttajille lisää luottamusta tehdä ostoksia kaikkialla sisämarkkinoiden alueella."

EEJ-verkko käsittelee kuluttajien ja yritysten välisiä, tavaroita ja palveluita koskevia riita-asioita, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimitusongelmiin, viallisiin tuotteisiin tai tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät vastaa kuvaustaan. Tapaukset käsittelee yhden luukun periaatteella toimiva kansallinen selvityskeskus kussakin jäsenvaltiossa. Selvityskeskus antaa kuluttajalle tietoa ja auttaa tätä tekemään valituksen tuomioistuinten ulkopuolisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisujärjestelmän puitteissa siinä maassa, jossa tuotteet tai palvelut myynyt yritys sijaitsee. Selvityskeskusten verkko aloittaa toimintansa pilottivaiheen myötä tästä päivästä lähtien.

Kun tehokkaimmat ja vaikuttavimmat työskentelytavat on löydetty kokeiluvaiheen aikana, EEJ-verkko vakinaistetaan vuonna 2002, jolloin se saa tuekseen myös EU:n laajuisen verkkosivuston.

Sitä mukaa kun ulkomaanmatkailu ja Internetin käyttö lisääntyy, kuluttajat tulevat entistä tietoisemmiksi rajojen yli tapahtuvan ostostenteon tarjoamista mahdollisuuksista. Euron käyttöönoton tammikuussa 2002 odotetaan helpottavan rajatylittävien hankintojen tekemistä. Internetin kautta saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen jatkuvasti kasvava määrä ja monimuotoisuus ovat myös merkittävä ostotapahtumia lisäävä tekijä. Kun yhä useammat kuluttajat alkavat tehdä hankintoja suoraan ulkomailta, rajatylittävien riita-asioiden määrä kasvaa väistämättä. Ristiriitatilanteen ratkaiseminen satojen kilometrien päässä asuvan tavarantoimittajan kanssa voi aiheuttaa kuluttajille merkittäviä ongelmia. EEJ-verkko pyrkiikin auttamaan kuluttajia tällaisten ongelmien ratkomisessa antamalla käytännön neuvoja ja apua.

Rahoituspalvelujen alalla on jo käytössä EU:n laajuinen tuomioistuinten ulkopuolinen kuluttajavalitusverkosto FIN-NET. Kun kuluttajilla on ongelmia heidän hankkiessaan rahoituspalveluja toisen valtion alueelta, he voivat käyttää hyväkseen tätä verkostoa. FIN-NET käynnistettiin vuoden 2001 helmikuussa (ks. IP/01/152). Täydellinen luettelo tuomioistuinten ulkopuolisista FIN-NET-valituselimistä on saatavilla Europa-palvelimen verkkosivuilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/consumer/intro.htm

Jos kuluttajat kokevat, että ainoaksi keinoksi hakea oikeutta jää ainoastaan tuomioistuinkäsittely, tämä voi ehkäistä merkittävästi rajatylittävää kaupankäyntiä. Jos rajatylittävän ostotapahtuman yhteydessä aiheutuu ongelmia, perinteiseen oikeuskäsittelyyn turvautuminen on epäkäytännöllistä ja kallista sekä kuluttajille että yrityksille. Tuomioistuinkäsittelyjen vaatima aika, menettelyjen tekninen monimutkaisuus, kieli- ja kulttuurierot sekä korkeat kustannukset eivät kannusta kuluttajia viemään asiaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Nykyisin onkin yhä enemmän kysyntää sellaisille vaihtoehtoisille riitojenratkaisumenetelmille, jotka eivät edellytä varsinaisia oikeudellisia toimia. Tehokkaiden vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenetelmien kehittämisestä on siksi tullut tärkeä tavoite sekä jäsenvaltioiden että EU:n päätöksentekijöille, jotka haluavat varmistaa, että kaupankäynnistä ja yhteistyöstä tehdään rajatylittävällä tasolla yhtä helppoa kuin kotimaassakin.

Kansallisella tasolla on käytössä jo monia vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenetelmiä kuluttajavalitusten alalla. Vaikka niissä onkin jonkin verran eroja, päätavoite on sama: ne tarjoavat kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden siihen, että riippumaton kolmas taho ratkaisee riidan edullisesti tai ilmaiseksi. EEJ-verkon avulla varmistetaan, että keskeisiä toimintaperiaatteita noudatetaan ja että jokainen kansallinen riitojenratkaisujärjestelmä käsittelee valituksia tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja riippumattomasti. Nämä periaatteet on vahvistettu vuonna 1998 annetussa komission suosituksessa(1).

Komissio on viime vuoden ajan työskennellyt läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tämän verkoston perustamiseksi. Lissabonissa vuoden 2000 toukokuussa pidetty konferenssi kokosi yhteen kaikki kansallisten viranomaisten keskeiset tahot, tuomioistuinten ulkopuoliset elimet, asiantuntijat ja sidosryhmät tarkastelemaan verkoston toimintaa koskevia käytännöllisiä ja teknisiä yksityiskohtia.

Hallitusten asiantuntijat ovat vahvistaneet selvityskeskusten vähimmäistoiminnot ja toimintaohjeet. EEJ-verkon kehittämisestä on ollut aktiivisesti kiinnostunut myös Euroopan parlamentti, jota käynnistystapahtumassa edusti parlamentin jäsen Diana Wallis. Parlamentti hyväksyi heinäkuussa Wallisin laatiman selvityksen, jossa painotettiin, että verkoston olisi tarjottava korkeatasoisia palveluja, joihin kansalaiset ovat oikeutettuja, ja korostettiin pitkäaikaisen rahoituksen tarvetta varsinkin niissä maissa, joilla on vain vähän kokemusta vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenetelmistä. Komissio on tarjonnut kullekin kansalliselle selvityskeskukselle enintään 100 000 euron suuruisen rahoituksen ensimmäiseksi vuodeksi. Tällä hetkellä selvityskeskus perustetaan kaikkiin EU-maihin sekä Norjaan ja Islantiin (ks. liitteenä oleva luettelo).

Kun Belgian selvityskeskus tänään avataan, EU-kuluttajaneuvontakeskuksia on jäsenmaissa jo 13 (ks. liitteenä oleva luettelo). Keskukset ovat tarjonneet kuluttajaneuvontaa 10 vuoden ajan. Ne jakavat tietoa lainsäädäntöön perustuvista oikeuksista sekä EU:n että jäsenvaltion tasolla sekä neuvovat ja avustavat kuluttajia EU:n sisäisissä maiden rajat ylittävissä kysymyksissä.

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.html

Annex 1

List of Clearing Houses by country

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung

Mariahilfer Straße 81

A - 1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Verbraucherschutzzentrale

Rue des Chevaliers, 18

B-1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

DENMARK

National Consumer Agency of Denmark - Forbrugerstyrelsen

Amager Faelledvej 56 - DK- 2300 Kobenhavn S

E-mail cs@fs.dk or cma@fs.dk

Tel 0045 3266 9000

FRANCE

From 2002

Centre Européen des Consommateurs

47 bis, rue B. Delespaul

F - 59000 LILLE

Tel. +33.3.28.82.89.18

Fax +33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet: http://www.euro-conso.org

FINLAND

Kuluttajavirasto (Konsumetverket, Finnish Consumer Agency)

PL 5 - FIN - 00531 HELSINKI

E-mail leena.lindstrom@kuluttajavirasto.fi

Internet http://www.kuluttajavirasto.fi

Tel 00 +358 9 7726 7826

Fax  00 +358 9 7726 7557

GERMANY

To be officially designated by the German Government.

GREECE

Ministry of Development Consumer Protection Directorate

E-mail  admin@efpolis.gr

Tel  00 30 1 38 41 773

Fax 00 30 1 38 42 642

IRELAND

Formal designation foreseen by 1.1.02

Clearing Houses in other Member States can, in the meantime, contact the following addresses: conspol@entemp.ie or odca@entemp.ie

ITALY

Foreseen for November/December 2001

The Italian European Consumer Centre is currently being set up. It will also act as the Italian Clearing House

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

NETHERLANDS

Foreseen officially for 1.1.02 but can assist consumers

In the meantime

Foundation of Consumer Complaints Boards

Surinamestraat 24 - NL 2585 GJ

The Hague

E-mail: j.nijgh@sgc.nl

Tel + 31 070 3105310

Fax +31 070 3658814

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha 31/3

P - 1069-013 Lisboa

E-mail ic@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

Tel. +351.21.356.46.37/38 - +351.21.356.46.57

Fax +351.21.356.47.22

SPAIN

Instituto nacional del Consumo

Principe de Vergara 54 - e- 28071

Madrid

E-mail alicia.menendez@consumo-inc.es

Tel +34 91 431 8225

Fax +34 91 5780 369

SWEDEN

Konsument Europa

Postal address: Box 16014,

S -103 21 Stockholm

E-mail agneta.gillback@konsumenteneuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

Tel: +46 8 402 42 90/402 42 92 (Direct line)

Fax: +46 8 402 42 99

UNITED KINGDOM

NACAB

The Development Centre, Science Park - Coxwell Avenue

UK - Wolverhampton WV 10 9 RT

E-mail EEJ.net@nacab.org.uk

Internet www.EEJ-Net.org.uk

Tel +44.1902 310 568

Fax +44.1902 710 068

ICELAND

Ministry of Commerce

Clearing House Section

Arnarhvall

IS-150 Reykjavik

Tel + 354 560 9070

Fax +354 5621289

NORWAY

The Consumer Council

P.O. Box 4594 Nydalen - N - 0404 Oslo

E-mail terje.sorensen@forbrukerradet.no.

Tel +47 23 400 500

Fax +47 23 400 501

Annex 2

List of European Consumer Centres by Member State

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung Wien

Mariahilfer Straße 81

A-1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at or gmentschl@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Centre Européen des Consommateurs

Rue des Chevaliers, 18

1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel: 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

FRANCE

Centre Européen des Consommateurs

47bis, rue B. Delespaul

F-59000 LILLE

Tel.+33.3.28.82.89.18

Fax+33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet http://www.euro-conso.org

SPAIN

Centro Europeu del Consumidor

Institut Català del Consum

Gran Via Carles III, 105, lletra B-I

E - 08028 BARCELONA

Tel. +34.93.330.98.12

Fax +34.93.330.93.11

E-mail cec@icconsum.org

Internet http://www.icconsum.org/cec

Centro Europeo del Consumidor

Dpto. de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia - San Sebastian 1

E - 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tel. +34.945.01.99.48

Fax +34.945.01.99.47

E-mail cec@ej-gv.es

Internet http://www.euskadi.net/consumoinfo

IRELAND European Consumer Centre

13A Upper O'Connell Street

IRL - DUBLIN 1

Tel +353.1.809.06.00

Fax +353.1.809.06.01

E-mail info@ecic.ie

Internet http://www.ecic.ie

GERMANY

Euregio

Enscheder Straße 362

D - 48599 GRONAU

Tel. +49.2562.70.20

Fax +49.2562.70.259

E-mail consumenten@euregio.de

Internet: http://www.verbraucher.euregio.de

Europäisches Verbraucherzentrum der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Willestraße. 4-6

D 24103 KIEL

Tel. +49.431.9719350

Fax +49.431.9719360

E-mail evz@evz.de

Internet http://www.evz.de

FINLAND

City of Helsinki Environment Centre

(Helsinginkatu 24, Helsinki 53)

P.O. Box 500

FIN-00099 CITY OF HELSINKI

Tel +358 9 7312 2920

Fax +358 9 7312 2727

E-mail eu-kuluttajaneuvonta@ymk.hel.fi

Internet http://www.hel.fi/eu-kuluttajaneuvonta

PORTUGAL Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha, 31 1°

P 1069-013 LISBOA

Tel. +351.21.356.46.60 - 351.21.356.46.57

Fax +351.21.358.25.73

E-mail euroconsumo@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

UNITED-KINGDOM

National Association of Citizens Advice Bureaux

Myddelton House

115-123 Pentonville Road

UK - LONDON N1 9LZ

Tel. +44.207.833.2181

Fax +44.207.833.4371 / 833.7037

E-mail nicola.simpson@nacab.org.uk

Internet: http://www.nacab.org.uk

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

SWEDEN

Konsument Europa

Box 16014

S-103 21 Stockholm

Tel: +46 8 402 42 90

Fax: +46 8 402 42 99

E-mail info@konsumenteuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

(1) Komission suositus 98/257/EY tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista (EYVL L 115, 17.4.1998, s. 116).


Side Bar