Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/1423

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2001

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο θα βοηθήσει τους καταναλωτές στην εξωδικαστική επίλυση των διασυνοριακών διαφορών

Ο Επίτροπος κ. David Byrne και η βελγική Προεδρία έθεσαν σήμερα σε λειτουργία το δοκιμαστικό στάδιο του Ευρωπαϊκού Εξωδικαστικού Δικτύου (EEJ-Net). Αυτό το δίκτυο για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην επιδίωξη επανόρθωσης ή αποζημίωσης όταν έχουν διαφορές με προμηθευτές από άλλη χώρα της ΕΕ καθώς και από τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Για το σκοπό αυτό, κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο επαφής, ή "κέντρο πληροφόρησης", όπου παρέχονται πληροφορίες και βοήθεια στους καταναλωτές έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα εναλλακτικά συστήματα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ADR). Το δίκτυο EEJ-Net συμπληρώνεται από το FIN-NET, το δίκτυο εξωδικαστικών καταγγελιών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που ήδη λειτουργεί σε όλη την ΕΕ. Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του EEJ-Net, εγκαινιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ένα νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών από το βέλγο Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Charles Picquιe, και την Υπουργό Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, κ. Magda Aelvoet. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών θα λειτουργεί ως το βελγικό κέντρο πληροφόρησης για το δίκτυο EEJ-Net.

"Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι μεγάλης σημασίας για την επίτευξη μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς", δήλωσε ο κ. David Byrne, επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών. "Το δίκτυο EEJ-Net, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την οικοδόμηση αυτής εμπιστοσύνης, λόγω του ότι προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε απλά, χαμηλού κόστους και αποτελεσματικά μέσα για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών. Πιστεύω ότι το EEJ-Net θα είναι μία ευέλικτη και εξελισσόμενη δομή για την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές με σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών στην εσωτερική αγορά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μακρόχρονη και δαπανηρή προσφυγή σε ένδικα μέσα. Στο Βέλγιο, όπως και σε ορισμένες άλλες χώρες, η πείρα και οι υπάρχουσες επαφές των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών χρησιμοποιούνται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η απόδοση του κέντρου πληροφόρησης της χώρας", πρόσθεσε ο κ. Byrne. "Στο μέλλον ο συνδυασμός αυτός θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους καταναλωτές σε περιπτώσεις όπου προκύπτει πρόβλημα με διασυνοριακή αγορά. Ελπίζω ότι αυτά τα πρακτικά εργαλεία θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές σε όλη την εσωτερική αγορά."

Το Ευρωπαϊκό Εξωδικαστικό Δίκτυο θα ασχολείται με κάθε διαφορά μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα προβλήματα παράδοσης, ελαττωματικών προϊόντων, ή προϊόντων και υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους.

Τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπίζονται από ένα ενιαίο εθνικό κέντρο πληροφόρησης σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό το κέντρο πληροφόρησης θα βοηθά τους δυσαρεστημένους καταναλωτές παρέχοντάς τους πληροφορίες και υποστήριξη κατά την προσφυγή τους στο εναλλακτικό εξωδικαστικό σύστημα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών στη χώρα όπου εδρεύει η επιχείρηση στην οποία αγοράστηκαν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης θα ξεκινήσει από σήμερα τη λειτουργία του για μια δοκιμαστική περίοδο. Αφού, στη διάρκεια αυτής της δοκιμαστικής περιόδου, προσδιοριστούν οι πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές μέθοδοι εργασίας, το EEJ-Net θα καθιερωθεί μόνιμα το 2002 και θα υποστηρίζεται από έναν ιστοχώρο διαθέσιμο σε όλη την ΕΕ.

Καθώς εξακολουθούν να αυξάνονται τα ταξίδια στο εξωτερικό και η διαθεσιμότητα του Διαδικτύου, οι καταναλωτές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των ευκαιριών που προσφέρουν οι διασυνοριακές αγορές. Η κυκλοφορία του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2002 αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω τις διασυνοριακές αγορές. Το συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα και η τελειοποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών που διατίθενται στο Διαδίκτυο είναι ένας ακόμα προτρεπτικός παράγοντας. Παράλληλα, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές θα αρχίσουν να αγοράζουν απευθείας από το εξωτερικό, οι διασυνοριακές διαφορές αναπόφευκτα θα αυξηθούν. Η διευθέτηση μιας διαφοράς με έναν προμηθευτή που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και μιλά διαφορετική γλώσσα, μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για τους καταναλωτές. Για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα, το EEJ-Net θα παρέχει πρακτική πληροφόρηση και βοήθεια.

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ένα τέτοιο δίκτυο λειτουργεί ήδη σε όλη την ΕΕ: όταν συναντούν προβλήματα κατά την αγορά διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι καταναλωτές μπορούν ήδη να χρησιμοποιήσουν το FIN-NET, το διασυνοριακό δίκτυο εξωδικαστικών καταγγελιών για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής. Το FIN-NET τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2001 (βλ. IP/01/152). Ο πλήρης κατάλογος των φορέων εξωδικαστικής επίλυσης του δικτύου FIN-NET βρίσκεται στον ιστοχώρο Europa στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/consumer/intro.htm

Εάν οι καταναλωτές δεν έχουν, ή πιστεύουν πως δεν έχουν, άλλο τρόπο επανόρθωσης από τα ένδικα μέσα, αυτό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντικίνητρο για τις διασυνοριακές αγορές. Εάν σε μία διασυνοριακή εμπορική συναλλαγή προκύψουν προβλήματα, η προσφυγή σε ένδικα μέσα δεν είναι ούτε πρακτική ούτε οικονομικά συμφέρουσα για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Η διάρκεια και η τεχνική πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών, οι γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές καθώς τα έξοδά τους γενικά αποτρέπουν τους καταναλωτές από την προσφυγή στα δικαστήρια. Συνεπώς υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών (ADR) που να μην προσφεύγουν στα επίσημα ένδικα μέσα. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών εναλλακτικών συστημάτων εξώδικης επίλυσης των διαφορών έχει αναχθεί σε προτεραιότητα για τους κοινοτικούς και τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής οι οποίοι επιθυμούν να καταστήσουν το διασυνοριακό εμπόριο και τη συνεργασία όσο εύκολα είναι και εντός των εθνικών συνόρων.

Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ήδη ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των συστημάτων ADR για την διαχείριση των καταγγελιών των καταναλωτών. Ενώ όλες αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούν σχετικά διαφορετικά, όλες μοιράζονται τον ίδιο ουσιαστικό σκοπό: να παράσχουν τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών τους μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους, με μικρό ή καθόλου κόστους.

Το EEJ-Net θα εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι βασικές λειτουργικές αρχές και ότι κάθε εθνικό σύστημα ADR θα διαχειριστεί κάθε καταγγελία με τρόπο εξίσου αυστηρό, δίκαιο και ανεξάρτητο. Οι αρχές αυτές καθορίστηκαν σε μία σύσταση της Επιτροπής του 1998 (1).

Στη διάρκεια του περασμένου έτους η Επιτροπή εργάστηκε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία αυτού του δικτύου. Τον Μάιο του 2000 συγκεντρώθηκαν όλοι οι βασικοί παράγοντες, όπως οι εθνικές αρχές, οι εξωδικαστικοί φορείς, εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, στη Λισσαβώνα, με το σκοπό να διευθετήσουν τις πρακτικές και τεχνικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία του δικτύου. Οι κυβερνητικοί εμπειρογνώμονες καθόρισαν τις ελάχιστες δραστηριότητες και τις λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές για τα κέντρα πληροφόρησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε ενεργά το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη του δικτύου EEJ-Net, και εκπροσωπήθηκε κατά τα εγκαίνια του δικτύου από την κ. Diana Wallis, ευρωβουλευτή. Τα μέλη του Κοινοβουλίου ενέκριναν την έκθεση που υπέβαλε η κ. Wallis τον Ιούλιο, όπου τονίζεται ότι το δίκτυο πρέπει να παράσχει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, το οποίο οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να αναμένουν· παράλληλα υπογραμμίζεται η ανάγκη για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν μικρή πείρα σχετικά με τα εναλλακτικά συστήματα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Η Επιτροπή προσέφερε σε κάθε εθνικό κέντρο πληροφόρησης οικονομική υποστήριξη ύψους έως και 100.000 ευρώ κατά το πρώτο έτος. Αυτή τη στιγμή συγκροτούνται κέντρα πληροφόρησης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία (βλ. προσαρτημένο κατάλογο).

Με τα εγκαίνια του βελγικού κέντρου σήμερα, τα ευρωπαϊκά κέντρα των καταναλωτών βρίσκονται πλέον σε δεκατρία κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. προσαρτημένο κατάλογο). Τα κέντρα παρέχουν ήδη υπηρεσίες στους καταναλωτές επί μία δεκαετία. Διανέμουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και παρέχουν συμβουλές και βοήθεια στους καταναλωτές σχετικά με διασυνοριακά θέματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.html

Annex 1

List of Clearing Houses by country

AUSTRIA

Europδische Verbraucherberatung

Mariahilfer Straίe 81

A - 1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Verbraucherschutzzentrale

Rue des Chevaliers, 18

B-1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

DENMARK

National Consumer Agency of Denmark - Forbrugerstyrelsen

Amager Faelledvej 56 - DK- 2300 Kobenhavn S

E-mail cs@fs.dk or cma@fs.dk

Tel 0045 3266 9000

FRANCE

From 2002

Centre Europιen des Consommateurs

47 bis, rue B. Delespaul

F - 59000 LILLE

Tel. +33.3.28.82.89.18

Fax +33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet: http://www.euro-conso.org

FINLAND

Kuluttajavirasto (Konsumetverket, Finnish Consumer Agency)

PL 5 - FIN - 00531 HELSINKI

E-mail leena.lindstrom@kuluttajavirasto.fi

Internet http://www.kuluttajavirasto.fi

Tel 00 +358 9 7726 7826

Fax 00 +358 9 7726 7557

GERMANY

To be officially designated by the German Government.

GREECE

Ministry of Development Consumer Protection Directorate

E-mail admin@efpolis.gr

Tel 00 30 1 38 41 773

Fax 00 30 1 38 42 642

IRELAND

Formal designation foreseen by 1.1.02

Clearing Houses in other Member States can, in the meantime, contact the following addresses: conspol@entemp.ie or odca@entemp.ie

ITALY

Foreseen for November/December 2001

The Italian European Consumer Centre is currently being set up. It will also act as the Italian Clearing House

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyθres

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

NETHERLANDS

Foreseen officially for 1.1.02 but can assist consumers

In the meantime

Foundation of Consumer Complaints Boards

Surinamestraat 24 - NL 2585 GJ

The Hague

E-mail: j.nijgh@sgc.nl

Tel + 31 070 3105310

Fax +31 070 3658814

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praηa Duque de Saldanha 31/3

P - 1069-013 Lisboa

E-mail ic@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

Tel. +351.21.356.46.37/38 - +351.21.356.46.57

Fax +351.21.356.47.22

SPAIN

Instituto nacional del Consumo

Principe de Vergara 54 - e- 28071

Madrid

E-mail alicia.menendez@consumo-inc.es

Tel +34 91 431 8225

Fax +34 91 5780 369

SWEDEN

Konsument Europa

Postal address: Box 16014,

S -103 21 Stockholm

E-mail agneta.gillback@konsumenteneuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

Tel: +46 8 402 42 90/402 42 92 (Direct line)

Fax: +46 8 402 42 99

UNITED KINGDOM

NACAB

The Development Centre, Science Park - Coxwell Avenue

UK - Wolverhampton WV 10 9 RT

E-mail EEJ.net@nacab.org.uk

Internet www.EEJ-Net.org.uk

Tel +44.1902 310 568

Fax +44.1902 710 068

ICELAND

Ministry of Commerce

Clearing House Section

Arnarhvall

IS-150 Reykjavik

Tel + 354 560 9070

Fax +354 5621289

NORWAY

The Consumer Council

P.O. Box 4594 Nydalen - N - 0404 Oslo

E-mail terje.sorensen@forbrukerradet.no.

Tel +47 23 400 500

Fax +47 23 400 501

Annex 2

List of European Consumer Centres by Member State

AUSTRIA

Europδische Verbraucherberatung Wien

Mariahilfer Straίe 81

A-1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at or gmentschl@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Centre Europιen des Consommateurs

Rue des Chevaliers, 18

1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel: 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

FRANCE

Centre Europιen des Consommateurs

47bis, rue B. Delespaul

F-59000 LILLE

Tel.+33.3.28.82.89.18

Fax+33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet http://www.euro-conso.org

SPAIN

Centro Europeu del Consumidor

Institut Catalΰ del Consum

Gran Via Carles III, 105, lletra B-I

E - 08028 BARCELONA

Tel. +34.93.330.98.12

Fax +34.93.330.93.11

E-mail cec@icconsum.org

Internet http://www.icconsum.org/cec

Centro Europeo del Consumidor

Dpto. de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia - San Sebastian 1

E - 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tel. +34.945.01.99.48

Fax +34.945.01.99.47

E-mail cec@ej-gv.es

Internet http://www.euskadi.net/consumoinfo

IRELAND European Consumer Centre

13A Upper O'Connell Street

IRL - DUBLIN 1

Tel +353.1.809.06.00

Fax +353.1.809.06.01

E-mail info@ecic.ie

Internet http://www.ecic.ie

GERMANY

Euregio

Enscheder Straίe 362

D - 48599 GRONAU

Tel. +49.2562.70.20

Fax +49.2562.70.259

E-mail consumenten@euregio.de

Internet: http://www.verbraucher.euregio.de

Europδisches Verbraucherzentrum der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Willestraίe. 4-6

D 24103 KIEL

Tel. +49.431.9719350

Fax +49.431.9719360

E-mail evz@evz.de

Internet http://www.evz.de

FINLAND

City of Helsinki Environment Centre

(Helsinginkatu 24, Helsinki 53)

P.O. Box 500

FIN-00099 CITY OF HELSINKI

Tel +358 9 7312 2920

Fax +358 9 7312 2727

E-mail eu-kuluttajaneuvonta@ymk.hel.fi

Internet http://www.hel.fi/eu-kuluttajaneuvonta

PORTUGAL Centro Europeu do Consumidor

Praηa Duque de Saldanha, 31 1΀

P 1069-013 LISBOA

Tel. +351.21.356.46.60 - 351.21.356.46.57

Fax +351.21.358.25.73

E-mail euroconsumo@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

UNITED-KINGDOM

National Association of Citizens Advice Bureaux

Myddelton House

115-123 Pentonville Road

UK - LONDON N1 9LZ

Tel. +44.207.833.2181

Fax +44.207.833.4371 / 833.7037

E-mail nicola.simpson@nacab.org.uk

Internet: http://www.nacab.org.uk

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyθres

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

SWEDEN

Konsument Europa

Box 16014

S-103 21 Stockholm

Tel: +46 8 402 42 90

Fax: +46 8 402 42 99

E-mail info@konsumenteuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

(1) Σύσταση της Επιτροπής 98/257/ΕΚ σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (ΕΕ L115/31 της 17.04.98, σ.1-16)


Side Bar