Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT FI EL

IP/01/1284

Bryssel den 19 september 2001

Europa måste skaffa sig gemensamma instrument för att bemöta terrorismen

Europeiska kommissionen uppmanar till ökad harmonisering och närmare samarbete i kampen mot terrorism och annan kriminalitet. Genom de båda förslag till rambeslut som antogs i dag (ett om terroristbekämpning och ett om ett europeiskt systemför arresteringsorder) griper sig kommissionen an problemets kärna: att upprätta ett verkligt straffrättsligt samarbete inom EU grundat på automatiskt ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter.

"Bakom terrorismen ligger nätverk som opererar internationellt och som har sina baser i flera länder. Därigenom kan de utnyttja luckor i rättstillämpningen som uppstår på grund av att undersökningarna är begränsade geografiskt. De har i vissa fall också tillgång till betydande finansiellt och logistiskt stöd", förklarade kommissionären med ansvar för rättsliga och inrikes frågor António Vitorino. "Terroristerna utnyttjar skillnader i rättstillämpning mellan olika stater, särskilt när ett brott inte omfattas av en enskild stats lagstiftning, och det är det problemet vi först måste gripa oss an", tillade han.

Förhållandena skiljer sig för närvarande kraftigt åt mellan medlemsstaterna. I de flesta finns det inga specifika bestämmelser för terrorism, och terrordåd bestraffas som brott mot den allmänna rättsordningen. I sex medlemsstater (Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Förenade kungariket) finns det dock lagar eller specifika rättsliga instrument på området i vilka begreppen "terrorism" och "terrorist" uttryckligen anges.

Följande två förslag har antagits i dag:

  • Dels ett förslag till gemensam definition av terrorhandlingar och till fastställande av gemensamma straffnivåer som motsvarar handlingarnas allvarlighet. Förslaget innehåller en förteckning över brott som betecknas som terroristbrott om de begås med uppsåt av individer eller grupper och riktas mot ett eller flera länder - deras institutioner eller befolkning - i avsikt att hota dessa länder och allvarligt skada eller förinta deras politiska, ekonomiska eller sociala strukturer. För sådana handlingar föreslås fängelsestraff på för mindre grova brott lägst två år och för de allvarligaste brott som tas upp i förslaget lägst tjugo år.

  • Dels ett förslag som går ut på att ersätta de traditionella utlämningsförfarandena med ett system för överlämnande mellan de rättsvårdande myndigheter som bygger på ett europeiskt system för arresteringsorder. Detta förslag bygger på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut, en princip som Europeiska rådet i Tammerfors önskade skulle bli en "hörnsten i det rättsliga samarbetet". Den grundläggande tanken är att, när den rättsliga myndigheten i en medlemsstat begär att en person skall överlämnas med anledning av ett brott som bestraffas med över fyra månaders fängelse - oavsett om slutlig dom meddelats eller om det straffrättsliga förfarandet mot denna person fortfarande pågår - skall denna myndighets beslut erkännas och verkställas inom hela EU. För att i största möjliga utsträckning förenkla och påskynda förfarandena föreslås en fastställd tidsfrist på tre månader. Vidare föreslås det att principen om dubbel straffbarhet och undantaget för medborgare i det egna landet upphävs. Förslaget syftar också till att när så är möjligt underlätta att straffet avtjänas i det land där personen häktats, om det där som det är mest troligt att personen bäst kan återintegreras i samhället.

Side Bar