Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV PT FI EL

IP/01/1284

Brussel, 19 september 2001

Europa moet zich gemeenschappelijke instrumenten verschaffen om het terrorisme het hoofd te bieden

De Europese Commissie roept op tot meer harmonisatie en nauwere samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en misdaad. Door de goedkeuring vandaag van twee voorstellen voor kaderbesluiten betreffende enerzijds de bestrijding van terrorisme en anderzijds het Europees arrestatiebevel, pakt de Commissie bedoeld probleem kordaat aan: organiseren van een werkelijke Europese samenwerking op strafrechtelijk gebied, gebaseerd op automatische wederzijdse erkenning tussen de gerechtelijke apparaten van de lidstaten.

"Terrorisme hangt samen met netwerken die op internationaal niveau opereren en in verschillende landen onderdak krijgen, en verder gebruik maken van de juridische leemten die voortkomen uit de geografische grenzen van het onderzoek, en die soms gebruik maken van omvangrijke financiële en logistieke steun" aldus de Europese commissaris voor Justitie en Binnenlandse Zaken: António Vitorino. "De terroristen maken misbruik van de verschillen inzake juridische procedures tussen de lidstaten, in het bijzonder wanneer de betrokken inbreuk niet wordt behandeld door het nationaal recht, wat betekent dat op dit gebied maatregelen moeten worden getroffen", zo voegde hij daaraan toe.

De huidige situatie is immers van lidstaat tot lidstaat verschillend. In de meeste lidstaten zijn geen specifieke regels voorhanden op het gebied van terrorismebestrijding, terwijl terroristische daden bestraft worden als inbreuken inzake gemeenrecht. Zes lidstaten (Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) hebben daarentegen wetten of specifieke rechtsinstrumenten met betrekking tot terrorisme, waarin de termen "terrorisme" en "terrorist" duidelijk worden genoemd.

Vandaag werden twee voorstellen goedgekeurd:

  • Enerzijds een gemeenschappelijke definitie van terroristische daden en vaststelling van bestraffingsniveaus die de ernst ervan weerspiegelen. Een en ander omvat een lijst van inbreuken die als terroristisch worden gekwalificeerd wanneer zij met opzet zijn begaan door individuele personen of groepen tegen een of meer landen, de instellingen ervan of de bevolking, zulks om deze te bedreigen en een ernstige aanslag te plegen op de politieke, economische en sociale structuren van deze landen, of deze te vernietigen. Voorgesteld wordt deze daden te bestraffen met gevangenisstraffen die, naargelang van de begane misdaad kunnen oplopen van minimum twee jaar gevangenisstraf voor minder ernstige misdaden, tot minimum 20 jaar voor de ernstigste misdaden die in de tekst van het voorstel worden beoogd.

  • Anderzijds, een voorstel dat erin bestaat de traditionele uitwijzingsprocedures te vervangen door een systeem van overdracht tussen gerechtelijke autoriteiten gebaseerd op een Europees arrestatiebevel. Dit voorstel berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van de justitiële besluiten waarvan de Europese Raad van Tampere heeft gewenst dat het de hoeksteen zou worden van gerechtelijke samenwerking. De grondidee bestaat erin dat, wanneer de gerechtelijke autoriteit van een lidstaat de overlevering vraagt van een persoon van wie de misdaad kan worden bestraft met een straf van meer dan vier maanden, zulks krachtens een definitieve veroordeling of omdat de betrokken persoon strafrechtelijk wordt vervolgd, het besluit van de betrokken lidstaat moet worden erkend en uitgevoerd op het grondgebied van de EU. Tot maximale vereenvoudiging en bespoediging van de procedures ligt het in de bedoeling een en ander binnen een vaste termijn van drie maanden te doen verlopen. Bovendien worden het beginsel van dubbele incriminatie alsook uitzondering van eigen onderdanen opgeheven. Het voorstel is erop gericht, wanneer zulks mogelijk is, de uitvoering van de straf in het land van arrestatie te vergemakkelijken wanneer een behoorlijke sociale reïntegratie van de persoon aldaar met de grootste waarschijnlijkheid kan plaatsvinden.

Side Bar