Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV PT EL

IP/01/1284

Bryssel, 19. syyskuuta 2001

EU:n jäsenvaltioille yhteiset keinot taistella terrorismia vastaan

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita yhtenäistämään käytäntöjään ja tiivistämään yhteistyötään terrorismin ja rikollisuuden torjumiseksi. Komissio on tänään hyväksynyt kaksi ehdotusta puitepäätöksiksi, joista toinen koskee terrorismin torjuntaa ja toinen eurooppalaista pidätysmääräystä. Näin komissio puuttuu asian ytimeen: EU:n jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä rikosoikeuden alalla siten, että oikeusviranomaisten tekemät päätökset tunnustetaan automaattisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Oikeus- ja sisäasioista vastaava komissaari António Vitorino muistutti, että "terrorismi on kansainvälisesti toimivien, monissa maissa sijaitsevien verkostojen toimintaa, jossa käytetään hyväksi tutkinnan maantieteellisistä rajoituksista johtuvia oikeudellisia puutteita ja joka toisinaan nauttii mittavaa logistista ja taloudellista tukea. Terroristit osaavat käyttää hyväkseen eri valtioiden oikeuskäytäntöjen eroavuuksia erityisesti silloin kun tiettyjä rikoksia ei mainita kansallisessa lainsäädännössä. Siitä on hyvä aloittaa", hän lisäsi.

Nykytilanne vaihteleekin huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Useimmissa jäsenvaltioissa ei ole olemassa terrorismiin sovellettavia erityisiä sääntöjä, vaan terroriteoista määrätään rangaistus yleisten oikeussääntöjen nojalla. Kuudessa jäsenvaltiossa (Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) on kuitenkin terrorismia koskevia lakeja tai erityissäädöksiä, joissa "terrorismi" tai "terroristi" mainitaan erikseen.

Komissio on hyväksynyt tänään kaksi ehdotusta:

  • Ensimmäinen ehdotus koskee terroritekojen yhteistä määritelmää ja rangaistusten määräämistä sellaisiksi, että ne kuvastavat tekojen vakavuutta. Ehdotuksessa luetellaan rikokset, joita pidetään terroritekoina silloin kun yksittäiset henkilöt tai ryhmät ovat tehneet ne tahallaan yhtä tai useampaa valtiota tai niiden instituutioita tai kansalaisia vastaan pelottelutarkoituksessa ja horjuttaakseen kyseisten maiden poliittisia, taloudellisia tai yhteiskunnallisia rakenteita tai tuhotakseen ne. Ehdotuksessa esitetään, että tällaisista teoista määrättäisiin vankeusrangaistuksia, jotka teon vakavuuden mukaan olisivat vähintään 2 vuotta vähemmän vakavista rikoksista ja vähintään 20 vuotta kaikkein vakavimmista ehdotuksessa tarkoitetuista rikoksista.

  • Toisen ehdotuksen tarkoituksena on korvata rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat perinteiset menettelyt järjestelyllä, jossa rikoksentekijä siirretään oikeusviranomaiselta toiselle eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. Ehdotus perustuu tuomioistuinten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, jonka Tampereen Eurooppa-neuvosto toivoi muodostuvan oikeudellisen yhteistyön kulmakiveksi. Perusidea on seuraava: kun jonkin jäsenvaltion oikeusviranomainen pyytää tietyn henkilön luovuttamista sillä perusteella, että häntä syytetään rikoksesta, josta voidaan määrätä vähintään neljän kuukauden rangaistus, joko lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanoa varten tai siksi, että häntä vastaan on aloitettu rikosoikeudellinen menettely, viranomaisen päätös on tunnustettava ja pantava täytäntöön koko Euroopan unionin alueella. Menettelyjä halutaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa mahdollisimman paljon, minkä vuoksi niiden kokonaismääräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta. Lisäksi poistetaan kaksoisrangaistavuuden vaatimus sekä mahdollisuus kieltäytyä omien kansalaisten luovuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on myös helpottaa rangaistuksen täytäntöönpanoa pidätysvaltiossa silloin kun se on mahdollista ja kun näin voitaisiin edistää asianomaisen paluuta yhteiskuntaan rangaistuksen suorittamisen jälkeen.

Side Bar