Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL

IP/01/1284

Bruxelles, den 19. september 2001

EU har brug for fælles instrumenter for effektivt at bekæmpe terrorisme

Europa-Kommissionen opfordrer til øget harmonisering og et tættere samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet. Ved i dag at vedtage to forslag til rammeafgørelse vedrørende dels bekæmpelse af terrorisme, dels en europæisk arrestordre, tager Kommissionen fat ved problemets rod for at stable et reelt strafferetligt samarbejde i EU på benene, som er baseret på automatisk gensidig anerkendelse af retsafgørelser og domme mellem medlemsstaternes retlige myndigheder.

Kommissær med ansvar for retlige og indre anliggender, António Vitorino, mindede om, at terrorisme har rod i internationale netværk med base i flere lande, som udnytter smuthullerne i lovgivningen som følge af geografiske begrænsninger i efterforskningen, og som undertiden nyder godt af omfattende logistisk og finansiel støtte. Han tilføjede, at terroristerne udnytter forskelle i den retlige behandling i de forskellige medlemsstater, navnlig når den pågældende lovovertrædelse ikke er omhandlet i den nationale lovgivning, og at det er der, der skal sættes ind.

Den nuværende situation er reelt ret forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. I de fleste medlemsstater findes der ingen specifikke bestemmelser vedrørende terrorisme, og terrorhandlinger straffes som overtrædelser af de almindelige retsregler. I seks medlemsstater (Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien, Portugal og Det Forenede Kongerige) findes der derimod specifikke love eller retlige instrumenter vedrørende terrorisme, hvori begreberne "terrorisme" eller "terrorist" eksplicit nævnes.

Der er i dag blevet vedtaget to forslag:

  • For det første et forslag vedrørende en fælles definition af, hvad der udgør terrorhandlinger, og fastsættelse af strafferammer, der afspejler disse handlingers grovhed. Forslaget indeholder en liste over overtrædelser, der betegnes som terrorhandlinger, når de med forsæt begås af enkeltpersoner eller grupper mod et eller flere lande, deres institutioner eller befolkning med henblik på at true og i alvorlig grad at skade eller at ødelægge deres politiske, økonomiske eller sociale strukturer. Det foreslås, at sådanne handlinger straffes med frihedsstraffe, der afhængig af den pågældende lovovertrædelse kan gå fra minimum 2 års fængsel for mindre grove overtrædelser til minimum 20 år for de groveste overtrædelser, der er omhandlet i forslaget.

  • For det andet et forslag, der går ud på at erstatte de traditionelle udleveringsprocedurer med en overgivelsesprocedure på grundlag af en europæisk arrestordre. Forslaget tager udgangspunkt i princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser og domme. På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors blev der udtrykt ønske om, at dette princip kommer til at udgøre hjørnestenen i det retlige samarbejde. Den grundlæggende idé er, at når de retlige myndigheder i en medlemsstat anmoder om at få overgivet en person, hvis lovovertrædelse kan straffes med mere end fire måneders fængsel, uanset om der er tale om en endelig dom, eller fordi den pågældende har været genstand for strafferetlig forfølgning, skal denne afgørelse anerkendes og gennemføres inden for hele EU. For at forenkle og fremme procedurerne mest muligt fastsættes der en tidsfrist på tre måneder. Endvidere ophæves princippet om dobbelt strafbarhed og undtagelsen for så vidt angår egne statsborgere. Forslaget skal være med til i videst muligt omfang at lette afsoningen af straffen i det land, hvor den pågældende arresteres, når det er der, der er størst sandsynlighed for at sikre en god resocialisering af den pågældende.

Side Bar