Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT

IP/01/110

Brussel, 25 januari 2000

« Cultuur 2000 » : 219 geselecteerde projecten in het eerste jaar

In het kader van haar nieuwe programma op cultureel gebied «Cultuur 2000 » heeft de Gemeenschap verleden jaar voor een bedrag van ruim 32 miljoen euro aan 219 projecten financiële steun verstrekt. Bij de projecten die op advies van onafhankelijke deskundigen geselecteerd zijn, gaat het om projecten op het gebied van de culturele samenwerking en projecten voor de ontwikkeling van Europese netwerken op cultureel gebied.

Nu de oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor het jaar 2001 gepubliceerd is (zie met ingang van 26 januari de site Cultuur onder http://ec.europa.eu/culture/index_nl.html), blijkt uit de resultaten over het jaar 2000 dat «Cultuur 2000 » bij de hoofdrolspelers op cultureel gebied veel belangstelling heeft gewekt. Er werden vorig jaar niet minder dan 1023 voorstellen bij de Commissie ingediend.

De Europese commissaris voor onderwijs en cultuur, mevrouw Viviane Reding sprak er bij de presentatie van de resultaten over het eerste jaar van « Cultuur 2000 » haar « voldoening over uit dat Europese kunstenaars zich steeds vaker in grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten engageren». Ze voegde hieraan toe dat « de kracht van Europa in de Europese rijkdom aan talen en culturen ligt en dat een programma als « Cultuur 2000 » er, ondanks beperkte financiële middelen, door de uitwisseling tussen nationale culturen toch toe bijdraagt dat het Europa van de burgers gestalte krijgt ».

Het programma is op twee soorten projecten gericht:

ACTIELIJN 1: samenwerkingsprojecten met ten minste drie partners en een looptijd van één jaar. Momenteel wordt aan 197 projecten op het gebied van het culturele erfgoed, boeken en lezen, podiumkunsten en beeldende kunsten financiële steun verleend voor de ontwikkeling van coproducties, voor de versterking van gemeenschappelijke culturele stromingen, voor bewustmakingscampagnes onder jongeren en voor bij- en nascholingsmaatregelen. In het kader van de culturele samenwerking met derde landen verleent de Gemeenschap tevens steun aan een project in het kader van het Ptolemaia-festival, dat op de wederopbouw van de bibliotheek in Alexandrië (Egypte) gericht is.

Van het totaalbedrag van 17.770.670 euro voor deze actielijn zijn reeds 16.580.962 euro voor projecten gereserveerd.

ACTIELIJN 2: Gestructureerde meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 5 partners die op cultureel gebied werkzaam zijn. Op basis van de voorstellen voor het jaar 2000 wordt momenteel financiële steun verstrekt aan 19 grootschalige projecten op het gebied van muziek, cultuurgeschiedenis, het culturele erfgoed, toneel, boeken en lezen. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomsten met een maximum-looptijd van drie jaar worden concrete culturele activiteiten ten uitvoer gebracht die de desbetreffende culturele sector vanuit gemeenschappelijke oogpunt een meerwaarde beogen te geven en in cultureel, sociaal en economisch opzicht verder beogen te ontwikkelen.

Voor actielijn 2 is in het totaal een bedrag van 13.786.615 euro beschikbaar, waarvan reeds 4.611.400 euro voor projecten gereserveerd zijn.

ACTIELIJN 3: Twee projecten met het label "Europees laboratorium voor het cultureel erfgoed" hebben een bedrag van 600.000 euro ontvangen. Voor de organisatie van een Europese prijs voor hedendaagse architectuur is voorts een bedrag van 150.000 euro verstrekt.

In het kader van de Europese culturele hoofdsteden is een bedrag van 1.980.000 euro verstrekt voor de realisatie van 9 samenwerkingsprojecten van de 9 Europese culturele hoofdsteden in het jaar 2000. Voor de voorbereiding van culturele evenementen hebben de culturele hoofdsteden in het jaar 2001, te weten Porto en Rotterdam een bedrag van 250.000 euro (ieder 125.000 euro) ontvangen.

De lijst van projecten waarmee reeds overeenkomsten gesloten zijn, is verkrijgbaar bij de woordvoerder.


Side Bar