Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT

ip/01/1009

Bryssel den 18 juli 2001

Kommissionen bötfäller SAS och Maersk Air för marknadsdelningsavtal

Europeiska kommissionen har beslutat att bötfälla flygbolagen SAS och Maersk Air med 39.375 respektive 13.125 euro för att ha ingått ett hemligt avtal som ledde till att SAS fick monopol på sträckan Stockholm-Köpenhamn, till nackdel för över en miljon resenärer per år. Avtalet innebar också att de båda bolagen inbördes delade upp en rad andra flyglinjer till och från Danmark.

SAS (Scandinavian Airlines System) är ett konsortium som delvis ägs av svenska, danska och norska staten, medan Maersk Air A/S är ett danskt företag som ägs av A.P. Møller-gruppen. SAS och Maersk är de två flygbolag som har störst marknadsandelar på flyglinjer till och från Danmark, som är det land som främst berörs av kommissionens undersökning.

De två bolagen ingick i oktober 1998 ett samarbetsavtal som anmäldes till kommissionen för godkännande. Anmälan gällde dock främst bestämmelser om gemensam linjebeteckning (code sharing) för ett antal av Maersk Airs linjer, vilket innebar att SAS kunde marknadsföra dessa linjer som en del av sin egen trafik. Dessutom ingick det i avtalet att SAS poängsystem EuroBonus skulle gälla även för Maersks kunder.

Däremot undvek parterna noggrant att nämna vad som nu har fastställts vara ett omfattande marknadsdelningsavtal. Den mest uppmärksammade konsekvensen av avtalet var att Maersk Air drog sig tillbaka från linjen Köpenhamn-Stockholm, medan SAS lade ned sin trafik på linjerna Köpenhamn-Venedig och Frankfurt-Billund. Billund är Danmarks näst största flygplats och ligger på Jylland.

Kommissionen misstänkte därför att samarbetsavtalet innehöll mera än vad parterna uppgett och att avtalet kunde utgöra en kartell, och genomförde därför en inspektion vid de båda bolagens huvudkontor i juni 2000. Vid inspektionen fann man bevis för att SAS och Maersk Air hade kommit överens om en generell konkurrensklausul, som innebar att Maersk Air inte skulle börja trafikera några nya linjer från Köpenhamn utan SAS samtycke. Parterna hade också enats om att SAS inte skulle flyga på Maersk Airs linjer från Billund, samt om en uppdelning inbördes av ett antal inrikeslinjer.

Utöver den generella konkurrensklausulen hade SAS och Maersk kommit överens om följande:

  • Maersk Air skulle sluta konkurrera med SAS på linjen Köpenhamn-Stockholm från och med den 28 mars 1999, då det allmänna samarbetsavtalet trädde i kraft. Detta är en mycket starkt trafikerad linje med såväl skandinaviska som europeiska mått, med fler än en miljon passagerare per år och så mycket som tjugo avgångar per dygn i varje riktning.

  • Som kompensation för Maersks tillbakadragande från linjen Köpenhamn-Stockholm, slutade SAS trafikera linjen Köpenhamn-Venedig i slutet av mars 1999 och Maersk Air inledde trafik på linjen vid samma tidpunkt.

  • I januari 1999 slutade SAS flyga på linjen Billund-Frankfurt, och Maersk blev på så sätt det enda bolag som trafikerade denna linje. Tidigare hade de två bolagen konkurrerat på linjen.

Konsumenternas intresse har skadats

Det hemliga avtalet mellan SAS och Maersk Air är ett mycket allvarligt brott mot EU:s konkurrenslagstiftning och har haft en starkt negativ inverkan på konsumentintresset, eftersom det minskat eller eliminerat valfriheten på flera linjer och också kan ha inneburit högre priser. Före avtalet trafikerades linjen Köpenhamn-Stockholm av SAS, Maersk Air och Finnair. När Maersk drog sig ur föranledde detta också Finnair att lämna rutten, eftersom Maersk och Finnair tidigare hade ett avtal om gemensam linjebeteckning. Detta innebar att SAS fick och fortfarande har en närmast hundraprocentig dominans på sträckan mellan Sveriges och Danmarks huvudstäder.

I en kommentar till ärendet sa Mario Monti, kommissionens ledamot med ansvar för konkurrensfrågor:

"I detta fall har två flygbolag helt klart ingått ett olagligt avtal om marknadsdelning vilket varit till stor nackdel för passagerarna. Kommissionen är fast besluten om att förhindra att den liberalisering som skett på den europeiska flygmarknaden under de senaste tio åren undergrävs genom dylika konkurrensbegränsande avtal. Jag är övertygad om att de böter som SAS och Maersk tilldöms kommer att få en avskräckande effekt, och få såväl de här båda flygbolagen som andra att avhålla sig från sådana avtal i framtiden."

Det konkurrensbegränsande avtal som här har ingåtts och som står i strid ned bestämmelserna är mycket allvarligt såväl till sin natur som när det gäller den relevanta marknadens storlek och de faktiska effekterna på denna marknad.

Det står också klart att parterna var medvetna om att avtalet var olagligt eftersom de avsiktligt försökte dölja det. Vid ett möte inom projektledningsgruppen den 26 juni 1998 beordrades alla skriftligen att "upprätthålla strikt konfidentialitet och att inte förvara dokument på kontoret". I ett protokoll från samma projektledningsgrupps möte två månader senare angavs att "de delar av dokumenten som strider mot artikel 85.1 ... ändå måste deponeras hos respektive parts juridiska avdelning".

Kommissionen har fastställt att överträdelsen pågick mellan den 5 september 1998, dvs. den dag då ett av de dokument som reglerade avtalet upprättades, och den 15 februari 2001, då parterna återgick till full konkurrens sedan de mottagit kommissionens meddelande om invändningar.

Vid bedömningen av bötesbeloppens storlek har kommissionen bl.a. tagit hänsyn till skillnaden mellan de båda bolagens storlek, det faktum att avtalet stärkt SAS marknadsställning, vikten av att skapa en tillräckligt avskräckande effekt samt i vilken utsträckning parterna samarbetade med kommissionen efter inspektionerna på platsen.


Side Bar