Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/96

Bryssel 2. helmikuuta 2000

Komissiolta tiedonanto ennalta varautumisen periaatteesta

Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon ennalta varautumisen periaatteen käytöstä. Tiedonannolla halutaan kertoa kaikille osapuolille, miten komissio aikoo soveltaa kyseistä periaatetta, sekä antaa ohjeita soveltamista varten. Tavoitteena on lisäksi ruokkia asiasta sekä EU:ssa että kansainvälisesti käytävää keskustelua. Tiedonannossa korostetaan, että ennalta varautumisen periaate on osa jäsennettyä suhtautumista riskianalyysiin ja keskeistä riskien hallinnassa. Siinä käsitellään tilanteita, joissa tieteellinen näyttö ei ole riittävää tai lopullista tai se on epävarmaa ja joissa alustavan tieteellisen arvioinnin perusteella on perusteltua olettaa, että ympäristö, ihmisten terveys taikka eläinten tai kasvien hyvinvointi saattaa olla sellaisessa vaarassa, joka ei vastaa EU:n tavoittelemaa korkeatasoista suojelua. Tämänpäiväinen tiedonanto täydentää äskettäin elintarviketurvallisuudesta annettua valkoista kirjaa sekä viikonvaihteessa Montrealissa tehtyä sopimusta Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjasta.

Lisäksi tiedonannossa määritellään toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä ennalta varautumisen periaatteen nojalla. Kun toimintaa pidetään välttämättömänä, toimenpiteitten olisi oltava oikeassa suhteessa haluttuun suojan tasoon, niitä sovellettaessa olisi noudatettava tasavertaisuutta ja niiden olisi oltava yhtenäisiä aikaisempien samankaltaisten toimenpiteitten kanssa. Toimenpiteitten pohjaksi olisi lisäksi tarkasteltava toiminnan tai toimimatta jättämisen etuja ja haittoja, ja niitä pitäisi tarkistaa uusien tieteellisten tietojen perusteella. Toimenpiteet olisi siten pidettävä voimassa niin kauan kuin tieteelliset tiedot eivät ole täydellisiä, täsmällisiä tai lopullisia ja riskiä pidetään niin korkeana, ettei yhteiskunta voi sitä hyväksyä. Voidaan myös määrittää se taho, joka vastaa tai jolla on todistustaakka kattavaan riskinarviointiin tarvittavien tietojen tuottamisesta. Tiedonannossa annettavilla suuntaviivoilla torjutaan ennalta varautumisen periaatteen perusteeton käyttö piiloprotektionistisena toimintana.

Tiedonannon esittelivät komissiolle yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Erkki Liikanen, terveys- ja kuluttaja-asioiden komissaari David Byrne sekä ympäristökomissaari Margot Wallström. Tiedonannon taustalla on puheenjohtaja Romano Prodin 5. lokakuuta 1999 Euroopan parlamentille pitämä puhe.

Tiedonannossa muistutetaan, että joukko viimeaikaisia tapahtumia on nakertanut väestön ja kuluttajien luottamusta päättäjiin, koska päätösten tekemisen tai tekemättä jättämisen tukena ei ole ollut kattavia tieteellisiä tietoja eikä päätösten oikeutus ole ollut aukoton.

Komissio on johdonmukaisesti tavoitellut korkeatasoista suojaa muiden muassa ympäristön, ihmisten terveyden sekä eläinten ja kasvien hyvinvoinnin turvaamisessa. Korkeatasoista suojaa tavoitellessaan komissio perustaa päätöksensä asianmukaiseen ja riittävään tieteelliseen näyttöön. Ennalta varautumisen periaate on kuitenkin ollut poliittisesti hyväksytty riskinhallintastrategia monillakin aloilla tilanteissa, joissa on riittävät perusteet olettaa, että mahdollinen vaaratilanne voi aiheuttaa riskin ympäristölle, ihmisten terveydelle taikka eläinten tai kasvien hyvinvoinnille, ja joissa tieteelliset tiedot eivät riitä yksityiskohtaisen tieteellisen arvioinnin tekemiseen. Vaikka ennalta varautumisen periaate mainitaan EY:n perustamissopimuksessa nimenomaisesti vain ympäristöalan yhteydessä, komissio katsoo, että periaatteen soveltamiskenttä ulottuu paljon ympäristönsuojelua laajemmalle ja että siihen kuuluu myös ihmisten terveyden ja eläinten ja kasvien hyvinvoinnin suojelu.

Tiedonannossa tehdään selväksi, ettei ennalta varautumisen periaate merkitse tieteen politisointia eikä nollariskin tunnustamista. Periaate tarjoaa sen sijaan perusteen toiminnalle, kun tiede ei pysty tarjoamaan selvää vastausta. Tiedonannossa tehdään selväksi myös se, että EU:ssa hyväksyttävän riskitason määrittäminen on poliittinen tehtävä. Tiedonanto tarjoaa perustellut ja jäsennetyt puitteet toiminnalle tieteellisesti epävarmoissa tilanteissa ja osoittaa, ettei ennalta varautumisen periaate oikeuta tieteellisen näytön jättämistä huomiotta eikä protektionistisia toimenpiteitä.

Tiedonannossa esitetyt suuntaviivat ovat hyödyllinen työkalu tulevaa päätöksentekoa varten ja auttavat osaltaan tekemään perusteltuja päätöksiä tilanteissa, joissa tiede ei pysty täysin arvioimaan riskiä. Näin vältetään epämääräisiin pelkoihin ja käsityksiin pohjautuvat päätökset. Tiedonannon tavoitteena onkin kuvata selvästi ne tilanteet, joissa ennalta varautumisen periaatetta voidaan soveltaa, sekä määritellä tällöin toteutettavien toimien laajuus. Näin tiedonanto auttaa varmistamaan, että sisämarkkinat toimivat sujuvasti ja että kuluttajille ja talouselämän toimijoille tarjotaan korkeatasoinen turva ja ennakoitavat olot niin EU:ssa kuin muuallakin.

Annex

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

on the precautionary principle

SUMMARY

  The issue of when and how to use the precautionary principle, both within the European Union and internationally, is giving rise to much debate, and to mixed, and sometimes contradictory views. Thus, decision-makers are constantly faced with the dilemma of balancing the freedom and rights of individuals, industry and organisations with the need to reduce the risk of adverse effects to the environment, human, animal or plant health. Therefore, finding the correct balance so that the proportionate, non-discriminatory, transparent and coherent actions can be taken, requires a structured decision-making process with detailed scientific and other objective information.

  The Communication's fourfold aim is to:

 • outline the Commission's approach to using the precautionary principle,

 • establish Commission guidelines for applying it,

 • build a common understanding of how to assess, appraise, manage and communicate risks that science is not yet able to evaluate fully, and

 • avoid unwarranted recourse to the precautionary principle, as a disguised form of protectionism.

 • It also seeks to provide an input to the ongoing debate on this issue, both within the Community and internationally.

   3.  The precautionary principle is not defined in the Treaty, which prescribes it only once - to protect the environment. But in practice, its scope is much wider, and specifically where preliminary objective scientific evaluation, indicates that there are reasonable grounds for concern that the potentially dangerous effects on the environment, human, animal or plant health may be inconsistent with the high level of protection chosen for the Community.

   The Commission considers that the Community, like other WTO members, has the right to establish the level of protection - particularly of the environment, human, animal and plant health, - that it deems appropriate. Applying the precautionary principle is a key tenet of its policy, and the choices it makes to this end will continue to affect the views it defends internationally, on how this principle should be applied.

   4.  The precautionary principle should be considered within a structured approach to the analysis of risk which comprises three elements: risk assessment, risk management, risk communication. The precautionary principle is particularly relevant to the management of risk.

   The precautionary principle, which is essentially used by decision-makers in the management of risk, should not be confused with the element of caution that scientists apply in their assessment of scientific data.

   Recourse to the precautionary principle presupposes that potentially dangerous effects deriving from a phenomenon, product or process have been identified, and that scientific evaluation does not allow the risk to be determined with sufficient certainty.

   The implementation of an approach based on the precautionary principle should start with a scientific evaluation, as complete as possible, and where possible, identifying at each stage the degree of scientific uncertainty.

   5.  Decision-makers need to be aware of the degree of uncertainty attached to the results of the evaluation of the available scientific information. Judging what is an "acceptable" level of risk for society is an eminently political responsibility. Decision-makers faced with an unacceptable risk, scientific uncertainty and public concerns have a duty to find answers. Therefore, all these factors have to be taken into consideration.

   In some cases, the right answer may be not to act or at least not to introduce a binding legal measure. A wide range of initiatives is available in the case of action, going from a legally binding measure to a research project or a recommendation.

   The decision-making procedure should be transparent and should involve as early as possible and to the extent reasonably possible all interested parties.

   6.  Where action is deemed necessary, measures based on the precautionary principle should be, inter alia:

 • proportional to the chosen level of protection,

 • non-discriminatory in their application,

 • consistent with similar measures already taken,

 • based on an examination of the potential benefits and costs of action or lack of action (including, where appropriate and feasible, an economic cost/benefit analysis),

 • subject to review, in the light of new scientific data, and

 • capable of assigning responsibility for producing the scientific evidence necessary for a more comprehensive risk assessment.

   Proportionality means tailoring measures to the chosen level of protection. Risk can rarely be reduced to zero, but incomplete risk assessments may greatly reduce the range of options open to risk managers. A total ban may not be a proportional response to a potential risk in all cases. However, in certain cases, it is the sole possible response to a given risk.

   Non-discrimination means that comparable situations should not be treated differently, and that different situations should not be treated in the same way, unless there are objective grounds for doing so.

   Consistency means that measures should be of comparable scope and nature to those already taken in equivalent areas in which all scientific data are available.

   Examining costs and benefits entails comparing the overall cost to the Community of action and lack of action, in both the short and long term. This is not simply an economic cost-benefit analysis:

   its scope is much broader, and includes non-economic considerations, such as the efficacy of possible options and their acceptability to the public. In the conduct of such an examination, account should be taken of the general principle and the case law of the Court that the protection of health takes precedence over economic considerations.

   Subject to review in the light of new scientific data, means measures based on the precautionary principle should be maintained so long as scientific information is incomplete or inconclusive, and the risk is still considered too high to be imposed on society, in view of chosen level of protection. Measures should be periodically reviewed in the light of scientific progress, and amended as necessary.

   Assigning responsibility for producing scientific evidence is already a common consequence of these measures. Countries that impose a prior approval (marketing authorisation) requirement on products that they deem dangerous a priori reverse the burden of proving injury, by treating them as dangerous unless and until businesses do the scientific work necessary to demonstrate that they are safe.

   Where there is no prior authorisation procedure, it may be up to the user or to public authorities to demonstrate the nature of a danger and the level of risk of a product or process. In such cases, a specific precautionary measure might be taken to place the burden of proof upon the producer, manufacturer or importer, but this cannot be made a general rule.


Side Bar