Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/00/861

Bruxelles, le 26 juillet 2000

Διαρθρωτικά Ταμεία : Η Επιτροπή εγκρίνει απόφαση επί της αρχής για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που αφορά τις ελληνικές περιφέρειες (στόχος 1)

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση επί της αρχής με την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα για την προσεχή επταετία. Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται μία σειρά προγραμμάτων για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας συνολικής αξίας 44,29 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ήμισυ του ποσού αυτού (22,71 δισεκατομμύρια) προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ κατανέμεται σχεδόν εξ ημισείας μεταξύ του δημόσιου τομέα της Ελλάδας (11.20 δισεκατομμύρια) και του ιδιωτικού τομέα (10,38 δισεκατομμύρια). Οι ευρωπαϊκοί πόροι προέρχονται από τρία διαφορετικά ταμεία. Η οριστική συμφωνία θα υπογραφεί από τις ελληνικές αρχές και από τον Κοινοτικό Επίτροπο Michel Barnier κατά την προσεχή επίσκεψή του στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή επί τής αρχής περιλαμβάνεται στην σειρά αποφάσεων που λαμβάνει κατά την περίοδο αυτή η Επιτροπή προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή τη νέα περίοδο προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων (2000-2006)

Παρουσιάζοντας την απόφαση αυτή, ο Michel Barnier, Κοινοτικός Επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε κυρίως ότι: «το Κοινοτικό αυτό Πλαίσιο Στήριξης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συνέχιση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Παγιώνει και εμβαθύνει την αξιοσημείωτη εξέλιξη, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην άνευ προηγουμένου προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα προκειμένου να προσχωρήσει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και χάρη στα δύο προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (1989-1999). Το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα συνοδεύσει τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έθεσε σε εφαρμογή η Ελλάδα. Θα βοηθήσει τη χώρα αυτή να προχωρήσει, τόσο από απόψεως πραγματικής σύγκλισης όσο και συνοχής, θέτοντας έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας".

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης προβλέπει τους εξής μεγάλους άξονες παρεμβάσεων:

  • Βελτίωση του επιπέδου των προσόντων των ανθρώπινων πόρων καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, με σκοπό να ευνοηθεί η « κοινωνία των γνώσεων».

  • Συνέχιση της προσπάθειας για την περάτωση των κυριοτέρων υποδομών στο επίπεδο των συγκοινωνιακών αξόνων (οδικών, σιδηροδρομικών και αστικών).

  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και ιδίως του ιστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη βάση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Μία διαφοροποιημένη σειρά παρεμβάσεων προβλέπεται για το σκοπό αυτό, επί παραδείγματι στους τομείς των χρηματοδοτήσεων και της διάδοσης της καινοτομίας.

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας της γεωργίας και στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς και εξορθολογισμός και αξιοποίηση του τομέα της αλιείας.

  • Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της χώρας, τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος (διαχείριση των φυσικών πόρων, επεξεργασία των αποβλήτων) όσο και στον τομέα του πολιτισμού και της υγείας.

  • Προαγωγή της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας προς όφελος του πολίτη σε όλους τους τομείς, ιδίως στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομία και στην απασχόληση.

  • Προαγωγή της ισόρροπης ανάπτυξης των περιφερειών και της εθνικής συνοχής μέσω της εφαρμογής περιφερειακών προγραμμάτων για τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Για το σκοπό αυτό θα ενισχυθεί, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, το μέρος των κοινοτικών ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω περιφερειακών προγραμμάτων.

Τόσο η Επιτροπή όσο και οι Ελληνικές Αρχές έχουν πλήρη συνείδηση ότι το τρίτο ΚΠΣ αντιπροσωπεύει μία πρόκληση όσον αφορά τη διαχείρισή του. Στο πλαίσιο των διατάξεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Ελλάδα θα πρέπει να θέσει ταχέως σε εφαρμογή επαρκείς διαρθρώσεις, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης, του ελέγχου, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης για το εν λόγω ΚΠΣ και για τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα ακολουθήσουν. Από την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αυτής και, κατά συνέπεια, από την ποιότητα των διαδικασιών και των αρμόδιων προσώπων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η τελική επιτυχία. Αφετέρου, οι Ελληνικές Αρχές, οι οποίες έχουν ήδη κοινοποιήσει τον κατάλογο των περιοχών στο πλαίσιο της οδηγίας περί οικοτόπων, δεσμεύθηκαν να μην επιτρέψουν την υποβάθμισή τους κατά την εκτέλεση έργων.

Η χρηματοδότηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προέρχεται από τέσσερα διαρθρωτικά ταμεία: το ΕΤΠΑ, που έχει τεθεί υπό την ευθύνη του κ. Barnier, το ΕΓΤΠΕ και το ΧΜΠΑ, που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη του κ. Fischler, Eπιτρόπου αρμόδιου για τη γεωργία και την αλιεία και το ΕΚΤ, που έχει τεθεί υπό την ευθύνη της κας Διαμαντοπούλου, Επιτρόπου αρμόδιας για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Το 68,5% της χρηματοδότησης προέρχεται από το ΕΤΠΑ, το 19,9% από το ΕΚΤ, το 10,6% από το ΕΓΤΠΕ και το 1% από το ΧΜΠΑ.

Η οριστική απόφαση για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα ληφθεί από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση των επιτροπών που προβλέπονται από τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων.1(1) Η ουσιαστική θέση σε εφαρμογή του μηχανισμού προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΚΠΣ θα πραγματοποιηθεί προοδευτικά κατά τη διάρκεια του έτους 2000.

Για περισσότερες συμπληρωματικές πληροφορίες (χάρτης των σχετικών περιοχών, προγράμματα της περιόδου 1994-1999) : http://inforegio.ec.europa.eu

(1)1 Η απόφαση επί τής αρχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ελλάδα πρέπει να υποβληθεί για έκφραση γνώμης σε τέσσερις συμβουλευτικές επιτροπές που συντίθενται από αντιπροσώπους των κρατών μελών: στην "Επιτροπή για την Ανάπτυξη των Περιφερειών", στην επιτροπή που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 147 της Συνθήκης (ΕΚΤ), στην "Επιτροπή Γεωργικών Διαρθρώσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης" και την "Επιτροπή του Τομέα της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας".


Side Bar