Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/00/838

Bryssel den 26 juli 2000

Kommissionen inleder samråd om miljöfrågor kring PVC

Europeiska kommissionen har för första gången antagit en grönbok om miljöfrågor kring PVC. Grönboken bygger på en vetenskaplig grund och tar upp hälsoaspekter på problemet. Vikten av en hållbar utveckling betonas också, varför ett antal förslag läggs fram för att möta effekterna av PVC. De två viktigaste frågorna är tillsatser i PVC, bl.a. bly, kadmium och ftalater, samt hantering av PVC-avfall. Det är meningen att en heltäckande strategi på gemenskapsnivå skall antas i början av 2001, och därför inleder kommissionen ett brett offentligt samråd med grönboken som utgångspunkt. Alla berörda uppmanas diskutera och kommentera grönboken före slutet av november. En offentlig hearing kommer att anordnas i oktober. Mer information kommer snart på Internet på adressen  http://ec.europa.eu/environment/pvc/index.htm

Miljökommissionär Margot Wallström och näringskommissionär Erkki Liikanen välkomnade kommissionens grönbok om miljöfrågor kring PVC.

Margot Wallström sade: "PVC-avfall kommer antagligen att öka med 80 % fram till 2020. Detta är ett problem som vi måste ta itu med nu. Grönboken är ett stort steg på vägen mot ett offentligt samråd i hela EU om miljöfrågor kring PVC, som är en av de allra vanligaste plasterna idag. Vi ser fram emot att få höra näringslivets, de icke-statliga organisationernas, Europaparlamentets och medlemsstaternas åsikter."

Erkki Liikanen påpekade: "Vi måste också ta itu med miljöproblemen kring en del av tillsatserna i PVC. På det här stadiet är det viktigt för oss att inte binda oss för något av de alternativ som skisseras i grönboken. Det finns många olika åtgärder för att genomföra en gemenskapsstrategi för PVC och de måste granskas under samrådet."

Bakgrund

PVC är en av de mest använda plasterna idag. Produktionen uppgick 1998 till omkring 5,5 miljoner ton i Europa. PVC används mycket i byggbranschen, som står för 57 % av den sammanlagda användningen. Andra viktiga användningsområden är förpackningar, hushållsutrustning och bilar.

De miljöfrågor kring PVC som presenteras i grönboken har vaskats fram under ett omfattande treårigt undersökningsprogram (5 studier har beställts av kommissionen(1)) där tekniska, vetenskapliga och ekonomiska aspekter på PVC:s livscykel tas upp (det s.k. övergripande tillvägagångssättet för PVC). Detta är ett led i det åtagande kommissionen gjorde i sitt förslag till direktiv om uttjänta fordon(2) (juli 1997).

Ett antal frågor om PVC och dess miljöpåverkan har kartlagts och granskats ingående i grönboken: PVC-industrin och dess produkter, tillsatser samt hantering av PVC-avfall (särskilt återvinning, förbränning och deponi).

Grönboken innehåller också ett antal politiska alternativ och frågor för de olika problemen, som det skall samrådas kring. Den första uppsättningen frågor rör tillsatsämnen, särskilt bly, kadmium och ftalater. Bly och kadmium används som stabilisatorer i PVC-produkter för att plasten inte skall brytas ned av värme och ljus. Ftalater används som mjukningsmedel vid tillverkning av mjuka PVC-produkter. Frågor ställs om vilka åtgärder som bör vidtas, och i så fall när, för att minska miljö- och hälsoriskerna.

En andra uppsättning frågor handlar om hantering av PVC-avfall. Omkring 3,6 miljoner ton PVC-avfall från hushållen genereras varje år i EU. PVC-avfallet förväntas öka med omkring 80 % under de kommande 20 åren, eftersom en del PVC-produkter som blev populära på 1970- och 1980-talen har såpass lång livstid. I grönboken ställs frågor om olika åtgärder och hur man effektivt förbättrar hanteringen av PVC-avfall i olika avfallsflöden i enlighet med gemenskapens övergripande strategi.

Dessutom presenteras i grönboken några obligatoriska och frivilliga åtgärder som kan tänkas ingå i en gemenskapsstrategi för PVC. Den europeiska PVC-industrin har gjort ett frivilligt åtagande om hållbar utveckling av PVC, där man åtar sig att bl.a. minska användningen av vissa tungmetaller som stabilisatorer, återvinna hushållsavfall mekaniskt samt utveckla återvinningstekniken ytterligare. Åtagandet kommer att börja genomföras 2001.

När samrådet är avslutat kan kommissionen också föreslå lagstiftning, t.ex. ett förslag till direktiv om PVC eller en kombination av andra åtgärder som t.ex. ändring av befintliga direktiv, rekommendationer till medlemsstaterna och utökade frivilliga åtaganden.

(1)Studierna handlade om mekanisk återvinning, kemisk återvinning, deponi, förbränning samt de ekonomiska konsekvenserna av om PVC-avfall skulle avledas från förbränning. De finns på adressen http://ec.europa.eu/environment/waste/facts_en.htm

(2) KOM(97) 358 slutlig.


Side Bar