Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/838

Brussel, 26 juli 2000

De Commissie start overleg over PVC en het milieu

De Europese Commissie heeft voor het eerst een groenboek goedgekeurd waarin de milieuaspecten van PVC worden geëvalueerd. Het is wetenschappelijk onderbouwd en heeft ook betrekking op gezondheidsaspecten. In het kader van een duurzame ontwikkeling worden diverse opties voor het aanpakken van de gevolgen van PVC gepresenteerd. De twee voornaamste aspecten zijn het gebruik van additieven, zoals lood, cadmium en ftalaten enerzijds en het beheer van PVC-afval anderzijds. Met het oog op de goedkeuring van een alomvattende communautaire strategie begin 2001 opent de Commissie een brede openbare discussie op basis van het groenboek. Alle belanghebbenden wordt verzocht het groenboek vóór eind november te bespreken en te becommentariëren. In oktober zal een openbare hoorzitting worden gehouden. Alle nodige informatie wordt binnenkort beschikbaar gesteld op het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/environment/pvc/index.htm.

Commissielid Margot Wallström, bevoegd voor Milieu, en Commissielid Erkki Liikanen, bevoegd voor Ondernemingen, verheugen zich over de goedkeuring van het Groenboek PVC en milieu door de Commissie.

Mevrouw Wallström verklaarde: "PVC-afval zal waarschijnlijk tegen 2020 met 80% toenemen. Dit is een probleem dat wij nu moeten aanpakken. Het groenboek vormt een belangrijke stap in de eerste openbare discussie op Europees niveau over de milieuaspecten van PVC, momenteel een van de meest gebruikte kunststoffen. Wij kijken uit naar de standpunten van de industrie, van ngo's, van het Europees Parlement en van de lidstaten."

De heer Liikanen voegde daaraan toe: "Wij moeten ook de milieuproblemen aanpakken die veroorzaakt worden door bepaalde additieven die in PVC worden gebruikt. Het is belangrijk dat wij in dit stadium voor de in het groenboek geformuleerde opties openstaan. Door middel van diverse maatregelen kan een communautaire strategie voor PVC worden uitgevoerd. Deze maatregelen zullen tijdens het overleg in overweging moeten worden genomen."

Achtergrond

PVC is momenteel een van de meest gebruikte kunststoffen waarvan in 1998 in Europa circa 5,5 miljoen ton werd geproduceerd. PVC wordt voornamelijk toegepast in de bouwsector die 57% van alle toepassingen voor zijn rekening neemt. PVC wordt ook op grote schaal toegepast in verpakkingen, huishoudelijke apparaten en auto's.

De presentatie in het groenboek van de voornaamste milieuproblemen in verband met PVC is het resultaat van drie jaar studiewerk. De Commissie heeft hiertoe vijf studies laten uitvoeren(1) over de technische, wetenschappelijke en economische aspecten van de PVC-levenscyclus (de zogenoemde horizontale benadering voor PVC). Dit vloeit voort uit de verbintenissen die de Commissie heeft gedaan in haar Voorstel voor een richtlijn betreffende afgedankte voertuigen(2) (juli 1997).

Diverse aspecten van PVC en de milieueffecten ervan zijn meer gedetailleerd in het groenboek genoemd en geanalyseerd, met name de PVC-industrie en haar producten, de additieven en het PVC-afvalbeheer (met name recycling, verbranding en storten).

In het groenboek zijn ter bevordering van het overleg ook een aantal beleidsopties en vragen voor alle specifieke aspecten opgenomen. Een eerste reeks vragen heeft betrekking op het gebruik van bepaalde additieven, met name lood, cadmium en ftalaten. Lood en cadmium worden als stabilisatoren in PVC-producten gebruikt om beschadiging door hitte en licht te voorkomen. Ftalaten worden als weekmakers voor de productie van soepele PVC-producten gebruikt. Er worden vragen gesteld over mogelijke maatregelen en over het tijdschema voor de uitvoering daarvan met het oog op de reductie van de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten.

Een tweede reeks vragen heeft betrekking op het beheer van PVC-afval. Jaarlijks ontstaat in Europa ongeveer 3,6 miljoen ton PVC-afval na consumptie. De komende twintig jaar wordt een toename van de hoeveelheid PVC-afval met ongeveer 80% verwacht als gevolg van de lange gemiddelde levensduur van sommige PVC-producten die in de jaren zeventig en tachtig een groot marktaandeel hebben verworven. In het groenboek worden vragen gesteld over mogelijke maatregelen en over de mate waarin deze maatregelen geschikt zijn om, in overeenstemming met de algemene communautaire strategie, het beheer van PVC-afval dat in diverse afvalstromen aanwezig is, te verbeteren.

Daarnaast worden in het groenboek verscheidene mogelijke - verplichte of vrijwillige - maatregelen gepresenteerd die in het kader van een communautaire strategie inzake PVC zouden kunnen passen. In dat verband heeft de Europese PVC-industrie een vrijwillige verbintenis inzake de duurzame ontwikkeling van PVC ondertekend die onder meer gericht is op de vermindering van het gebruik van bepaalde zware metalen als stabilisator, op mechanische recycling van bepaald afval na consumptie en op de ontwikkeling van andere recyclingtechnieken. Met de tenuitvoerlegging zal in 2001 worden begonnen.

Aan het einde van het overlegproces kan de Commissie ook wetgevende maatregelen voorstellen, zoals een PVC-richtlijn of een combinatie van instrumenten, zoals de aanpassing van bestaande richtlijnen, aanbevelingen aan de lidstaten en striktere vrijwillige verbintenissen.

(1)De studies hebben betrekking op mechanische recycling, chemische recycling, storten, verbranding en de economische gevolgen van het afleiden van PVC-afval van verbranding. Zij zijn te vinden op het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/environment/waste/facts_en.htm

(2) COM(97) 358 def.


Side Bar