Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/838

Bryssel 26. heinäkuuta 2000

Komissio käynnistää kuulemismenettelyn aiheesta "PVC ja ympäristö"

Euroopan komissio on antanut ensimmäistä kertaa PVC:tä ja ympäristöä käsittelevän vihreän kirjan. Se perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältää ihmisten terveyteen liittyviä näkökohtia. Kestävän kehityksen kannalta siinä esitetään joukko vaihtoehtoja PVC:n vaikutusten käsittelemiseksi. Tärkeimmät kaksi aihepiiriä ovat lisäaineiden, kuten lyijyn, kadmiumin ja ftalaattien, käyttö sekä PVC:n jätehuolto. Jotta yhteisö voisi omaksua yhteisen strategian alkuvuodesta 2001, komissio käynnistää vihreän kirjan pohjalta laajan julkisen kuulemisen. Kaikkia asianomaisia tahoja pyydetään tarkastelemaan vihreää kirjaa ja esittämään sitä koskevat huomionsa ennen marraskuun loppua. Julkinen kuulemistilaisuus järjestetään lokakuussa. Kaikki tarvittava tieto on piakkoin saatavissa Internetistä osoitteesta: http://ec.europa.eu/environment/pvc/index.htm

Ympäristöasioista vastaava komissaari Margot Wallström ja yritysasioista vastaava komissaari Erkki Liikanen ovat tyytyväisiä, että komissio antoi PVC:tä ja ympäristöä käsittelevän vihreän kirjan.

Margot Wallström totesi: "PVC-jätteen määrän odotetaan kasvavan 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tähän ongelmaan on puututtava nyt. Vihreä kirja on tärkeä askel, kun nyt ensimmäistä kertaa ollaan järjestämässä Euroopan laajuinen PVC:tä ja ympäristöä koskeva julkinen kuuleminen. PVC on yksi nykyisin eniten käytetyistä muoveista. Haluamme kuulla teollisuuden, valtiosta riippumattomien järjestöjen, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden näkemykset asiasta."

Erkki Liikanen lisäsi: "On myös vastattava tiettyjen PVC:n sisältämien lisäaineiden mukanaan tuomiin ympäristökysymyksiin. Tässä vaiheessa on tärkeää säilyttää avoin mieli vihreässä kirjassa hahmoteltujen vaihtoehtojen suhteen. PVC:tä koskevan yhteisön strategian toteuttamista varten käytettävissä on joukko toimenpiteitä, joita on harkittava kuulemismenettelyn aikana."

Tausta

PVC on yksi nykyisin eniten käytetyistä muoveista, ja sitä tuotettiin Euroopassa noin 5,5 miljoonaa tonnia vuonna 1998. PVC:n tärkeimmät käyttökohteet ovat rakennusalalla, jonka osuus kaikesta käytöstä on 57 %. Muita tärkeitä kohteita ovat pakkaukset, kodinkoneet ja autot.

PVC:n suurimpien ympäristöongelmien esittely vihreässä kirjassa on tulosta kattavasta kolmivuotisesta tutkimusohjelmasta (komission yksiköt tilasivat viisi tutkimusta(1)), jossa tarkasteltiin PVC:n elinkaaren teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia näkökohtia (ns. "PVC:tä koskevat horisontaaliset näkökohdat"). Tämä on jatkoa sitoumukselle, jonka komissio teki ehdotuksessaan direktiiviksi loppuun käytetyistä ajoneuvoista(2) (heinäkuu 1997).

Vihreässä kirjassa on nimetty joukko PVC:tä ja sen ympäristövaikutuksia koskevia aihepiirejä, joita tarkastellaan yksityiskohtaisesti: PVC-teollisuus ja sen tuotteet, PVC:ssä käytettävät lisäaineet ja PVC:n jätehuolto (erityisesti kierrätys, jätteenpoltto ja kaatopaikalle sijoittaminen).

Vihreässä kirjassa esitetään kuulemista varten myös joukko poliittisia vaihtoehtoja ja kysymyksiä kaikista nimetyistä erityisaiheista. Ensimmäinen kysymyssarja koskee tiettyjen lisäaineiden, erityisesti lyijyn, kadmiumin ja ftalaattien käyttöä. PVC-tuotteisiin lisätään stabilisaattoreiksi lyijyä ja kadmiumia, jotta PVC ei hajoaisi lämmön ja valon vaikutuksesta. Ftalaatteja käytetään pehmittiminä pehmitettyjen PVC-tuotteiden valmistamisessa. Kysymyksiä esitetään mahdollisista toimenpiteistä haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi sekä niiden toteuttamisaikataulusta.

Toinen kysymyssarja koskee PVC:n jätehuoltoa. Euroopassa tuotetaan vuosittain noin 3,6 miljoonaa tonnia kulutuksen jälkeistä PVC-jätettä. PVC-jätteen määrän odotetaan kasvavan noin 80 prosentilla seuraavien 20 vuoden aikana siksi, että 1970- ja 1980-luvulla merkittävän markkinaosuuden saaneiden eräiden PVC-tuotteiden keskimääräinen elinikä on niin pitkä. Vihreässä kirjassa esitetään kysymyksiä mahdollisista toimenpiteistä ja niiden tehokkuudesta parantaa yhteisön yleisen strategian mukaisesti PVC-jätteen huoltoa eri jätteiden joukossa.

Lisäksi vihreässä kirjassa esitetään joukko mahdollisia toimenpiteitä, sekä pakollisia että vapaaehtoisia, jotka sopivat PVC:tä koskevaan yhteisön strategiaan. Tässä yhteydessä Euroopan PVC-teollisuus on allekirjoittanut vapaaehtoisen sitoumuksen PVC:n kestävästä kehityksestä, jossa mm. kiinnitetään huomiota tiettyjen raskasmetallistabilisaattoreiden käyttöön, tiettyjen kulutuksen jälkeisten jätteiden mekaaniseen kierrätykseen ja uusien kierrätystekniikoiden kehittämiseen. Toteuttaminen alkaa vuonna 2001.

Kuulemismenettelyn lopuksi komissio voi ehdottaa lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, kuten ehdotuksen antamista PVC-direktiiviksi, tai eri välineiden käyttämistä, kuten nykyisten direktiivien mukauttamista, suositusten antamista jäsenvaltioille ja vapaaehtoisten sitoumusten lisäämistä.

(1)Tutkimuksissa käsiteltiin mekaanista kierrätystä, kemiallista kierrätystä, kaatopaikoille sijoittamista, jätteenpolttoa ja sitä, mitä taloudellisia seurauksia olisi PVC-jätteen ohjaamisella pois jätteenpoltosta. Tutkimukset ovat saatavissa osoitteesta: http://ec.europa.eu/environment/waste/facts_en.htm

(2) KOM(97) 358 lopullinen.


Side Bar