Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/838

Bruxelles, den 26. juli 2000

Kommissionen indleder høring om PVC's indvirkning på miljøet

Europa-Kommissionen har for første gang nogensinde forelagt en grønbog om, hvordan PVC påvirker miljøet. Den er udarbejdet på videnskabeligt grundlag og beskriver også, hvordan PVC påvirker menneskets sundhed. Der fremsættes en række forslag til, hvordan man kan opnå en bæredygtig udvikling, bl.a. ved at tackle PVC's indvirkning på miljøet. De to centrale spørgsmål er brugen af additiver som f.eks. bly, cadmium og phthalater og håndteringen af PVC-affald. Det er planen, at der skal fastlægges en fælles PVC-strategi i begyndelsen af 2001, og Kommissionen indleder derfor en bred offentlig høring på basis af grønbogen. Alle berørte parter opfordres til at deltage i debatten og komme med deres kommentarer til grønbogen inden udgangen af november. I oktober afholdes der en offentlig høring. Alle relevante oplysninger er snart tilgængelige på Internet: http://ec.europa.eu/environment/pvc/index.htm.

Kommissær Margot Wallström (med ansvar for miljø) og Erkki Liikanen (med ansvar for erhvervspolitik) har hilst Kommissionens grønbog om miljøaspekterne i forbindelse med PVC velkommen.

Margot Wallström udtalte: "PVC-affaldsmængden ventes at stige med 80 % frem til 2020. Det er et problem, vi allerede må tage fat på i dag! Grønbogen er et vigtigt skridt i den retning: For første gang nogensinde afholdes der i Europa en offentlig høring om, hvordan PVC - et af de mest udbredte plastmaterialer i dag - påvirker miljøet. Vi ser frem til at høre, hvad industrien, interesseorganisationerne, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne mener i sagen."

Erkki Liikanen tilføjede: "Vi må også se på, hvordan visse additiver i PVC påvirker miljøet. Det er endnu for tidligt at lægge sig fast på én af de metoder, der skitseres i grønbogen. Vi har flere forskellige tiltag at vælge imellem, når vi skal gennemføre den fælles PVC-strategi, og de skal alle drøftes under høringen."

Baggrund

PVC er et af de mest anvendte plastmaterialer. I 1998 blev der i Europa produceret ca. 5,5 mio. tons. PVC anvendes fortrinsvist i byggesektoren, som står for 57 % af det samlede forbrug. Andre vigtige anvendelsesområder er emballage, husholdningsartikler og bilindustrien.

De PVC-relaterede miljøproblemer, der skildres i grønbogen, er kortlagt som led i et treårigt undersøgelsesprogram (5 undersøgelser på Kommissionens initiativ(1)) om de tekniske, videnskabelige og økonomiske aspekter af PVC's livscyklus - en såkaldt "horisontal" tilgang til PVC-problemet. Kommissionen efterkommer dermed, hvad den bebudede i direktivforslaget om udrangerede køretøjer(2) (juli 1997).

Grønbogen indeholder en nøje analyse af en række spørgsmål vedrørende PVC og dets indvirkning på miljøet: PVC-industrien og dens produkter, additiverne og håndteringen af PVC-affald, især ved genvinding, forbrænding og deponering.

Den indeholder desuden - som debatoplæg - forskellige politiske alternativer og spørgsmål om de enkelte emner. Den første spørgsmålsrække vedrører brugen af bestemte additiver, især bly, cadmium og phthalater. Bly og cadmium anvendes som stabilisatorer i PVC-produkter for at hindre nedbrydning ved varme- og lyspåvirkning. Phthalater anvendes som blødgørere ved fremstilling af bløde PVC-produkter. Grønbogen rejser spørgsmålet: Hvilke foranstaltninger bør der træffes for at begrænse PVC's indvirkning på miljøet og menneskets sundhed - og med hvilken tidshorisont?

Anden spørgsmålsrække vedrører håndteringen af PVC-affald. Der dannes hvert år ca. 3,6 mio. tons PVC-affald i forbrugsleddet i Europa. Mængden af PVC-affald ventes at stige med ca. 80 % i løbet af de næste tyve år, især fordi visse PVC-produkter, som var meget populære i 1970'erne og 1980'erne, har en så lang gennemsnitlig levetid. Grønbogen rejser spørgsmålet: Hvilke foranstaltninger kan - i tråd med den overordnede fælles strategi - mest effektivt sikre en bedre håndtering af PVC-affald i forskellige affaldsstrømme?

Grønbogen indeholder desuden en række obligatoriske og frivillige foranstaltninger, der kan indgå i en fælles PVC-strategi. Det bør bemærkes, at den europæiske PVC-industri har indgået en frivillig aftale om at overholde princippet om bæredygtig udvikling, bl.a. ved at begrænse brugen af visse tungmetalholdige stabilisatorer, genvinde visse former for forbrugsaffald mekanisk og videreudvikle genvindingsteknologierne. Aftalen skal føres ud i livet fra 2001.

Når høringen er afsluttet, har Kommissionen også mulighed for at foreslå ny lovgivning, f.eks. et direktiv om PVC, eller en kombination af initiativer, som kunne bestå i tilpasning af de eksisterende direktiver, henstillinger til medlemsstaterne og skærpede frivillige forpligtelser.

(1)Undersøgelserne handler om mekanisk genvinding, kemisk genvinding, deponering, forbrænding og de økonomiske konsekvenser, hvis man i stigende grad går over til andre metoder til håndtering af PVC-affald end forbrænding. De kan ses på: http://ec.europa.eu/environment/waste/facts_en.htm

(2)KOM(97) 358 endelig udg.


Side Bar