Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/79

Bryssel, 26 Tammikuu 2000

Toimielinjärjestelmän muuttaminen laajentumisen onnistumiseksi: komission lausunto Euroopan unionin toimielinten uudistamisesta

Euroopan komission puheenjohtaja Romano Prodi ja hallitustenvälisestä konferenssista vastaava komissaari Michel Barnier esittelivät tänään komission lausunnon perussopimusten seuraavasta tarkistamisesta. Tänä aamupäivänä hyväksytty asiakirja on jatkoa asiakirjalle, jonka komissio hyväksyi 10. marraskuuta 1999 Helsingin Eurooppa-neuvostoa varten. Komissio kannattaa Euroopan unionin toimielinten koostumuksen ja päätöksenteon perusteellista uudistamista, jotta unionista tulisi tehokkaampi. EU:n on valmistauduttava usean uuden jäsenvaltion liittymiseen. Toimielinten uudistaminen on laajentumisen välttämätön edellytys.

Helsingin Eurooppa-neuvosto päätti 10.-11. joulukuuta 1999 käynnistää jäsenyysneuvottelut kuuden uuden valtion kanssa ja vahvistaa Turkille mahdollisuuden tulla jäseneksi. Unioni valmistautuu siis historiansa suurimpaan laajennukseen. Toimielinuudistus edellyttää aina komission lausuntoa, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklassa määrätään. Tähän asiakirjaan kuuluu kaksi osaa: toinen unionin toimielinten toiminnasta laajentuneessa unionissa ja toinen päätöksenteon tehokkuudesta. Siihen sisältyy konkreettisena panoksena hallitustenvälisen konferenssin työskentelyn hyväksi ehdotuksia uusiksi sopimusartikloiksi. Lisäksi siinä on liitteitä.

Euroopan unionin toimielinten ja laitosten asema, toiminta ja koostumus

Helsingin Eurooppa-neuvoston perussopimusten tarkistamista koskeva valtuutus hallitustenväliselle konferenssille ei koske toimielinten aseman tai toimivaltuuksien muuttamista, vaan niiden toiminnan mukauttamista laajentuneen unionin tarpeisiin.

Komissio esittää Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismääräksi edelleen 700 edustajaa, joista osa valittaisiin yleiseurooppalaisilta listoilta. Lausunnossa on kaksi vaihtoehtoa komission koostumuksesta. Ensimmäisen mukaan on suositeltavaa komission kollegisen luonteen säilyttämiseksi vakiinnuttaa jäsenvaltioiden tulevasta lukumäärästä riippumatta komissaarien määrä 20:ksi ja määrätä perussopimuksissa kiertojärjestelmä, joka on tasapuolinen kaikkia jäsenvaltioita kohtaan. Toisen vaihtoehdon mukaan komissiossa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, jolloin sen organisaatiota ja toimintaa on muutettava merkittävästi. Joka tapauksessa perussopimuksissa olisi vahvistettava, että komissaarit sitoutuvat eroamaan, jos puheenjohtaja sitä pyytää.

Komissio ehdottaa unionin tuomioistuinjärjestelmän täydentämistä. Tavoitteena on tehostaa yhteisöjen tuomioistuimen toimintaa ja vahvistaa yhteisön talousarvioon kohdistuvien petosten torjunnan oikeudellista ulottuvuutta. Myös muita Euroopan unionin toimielimiä ja laitoksia on uudistettava ennen laajentumista. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten määrää on rajoitettava. Talous- ja sosiaalikomitean jäsenten on edustettava entistä paremmin eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa ja heidän määränsä on vakiinnutettava. Samoin alueiden komitean koostumus on vakiinnutettava.

Tehokas päätöksenteko

Päätöksenteon tehokkuuden säilyttämiseksi laajentumisen jälkeen on olennaista, että yksimielisiä päätöksiä edellytetään vain painavista ja pysyvistä syistä. Pääsääntö on, että määräenemmistöpäätös korvaa vaatimuksen yksimielisistä päätöksistä. Lausunnossa esitetään viisi päätöstyyppiä, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden yksimielisyyttä: päätökset, jotka jäsenvaltioiden on hyväksyttävä valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti, toimielimiä koskevat peruspäätökset ja toimielinten keskinäiseen tasapainoon vaikuttavat päätökset, verotusta ja sosiaaliturvaa koskevat päätökset, jotka eivät liity sisämarkkinoiden toimivuuteen, kansainvälisten sopimusten tekeminen asioissa, joista neuvosto päättää yksimielisesti, ja poikkeukset perussopimuksen yhteisistä määräyksistä.

Lisäksi lausunnossa ehdotetaan päätöksentekomenettelyjen yksinkertaistamista, tehostamista ja johdonmukaistamista. Komissio tekee neljä ehdotusta: määräenemmistöpäätösten ja yhteispäätösmenettelyn yhdistäminen lainsäädäntöpäätöksissä, kauppapolitiikan soveltamisalan laajentaminen kaikkiin palveluihin, investointeihin ja henkisen omaisuuden oikeuksiin, Euroopan parlamentin tehtävien vahvistaminen kauppapolitiikassa ja yhteistoimintamenettelyn lakkauttaminen.

Neuvostossa äänestämisen osalta komissio tunnustaa jäsenvaltioiden äänten uudelleen painottamiseen liittyvät edut, mutta suosittelee selkeää ja demokraattista kahden yksinkertaisen enemmistön järjestelmää, jonka mukaan määräenemmistöpäätökseltä vaaditaan vielä jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö sekä enemmistö unionin väestöstä.

Komissio katsoo, että nykyisen yhdentymistason säilyttäminen ei riitä, vaan unionilla on oltava välineet yhdentymisen syventämiseen. Laajentumisen vähentäessä unionin yhtenäisyyttä on tehtävä mahdolliseksi, että jotkut jäsenvaltiot, jos ne edustavat vähintään kolmasosaa unionin jäsenvaltioista, voivat keskinäisessä yhteistyössään yhteisön integraatiota heikentämättä ylittää nykyisen yhdentymistason. Siksi komissio suosittelee tiiviimpää yhteistyötä koskevien perussopimusten nykyisten määräysten tarkistamista ja niiden ulottamista tietyin edellytyksin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Sopimusartiklat ja liitteet

Komission lausunnossa ehdotetaan joidenkin aihepiirien osalta luonnoksia perussopimuksen artikloiksi, jolloin sen suositukset esitetään konkreettisina muutoksina. Komissio arvioi, että perussopimuksia tarkistavan hallitustenvälisen konferenssin on toimittava niin käytännönläheisesti kuin mahdollista. Se esittää lähikuukausina muitakin ehdotuksia, esimerkiksi perussopimusten yhdistämisestä. Komissio muistuttaa antaneensa Firenzen yliopiston Eurooppa-instituutille tehtäväksi laatia selvitys perussopimusten yhdistämisestä, jonka päätelmät saatetaan konferenssin tietoon. Eurooppa-neuvoston on myöhemmin otettava kantaa eräiden aihepiirien liittämisestä uuteen perussopimukseen, etenkin turvallisuuspolitiikan kehityksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan osalta.

Lausunnossa on kolme liitettä : "luettelo päätöksistä, jotka on edelleen tehtävä määräenemmistöperiaatteesta poiketen yksimielisesti", "määräenemmistöperiaatteen soveltamisen seuraukset" sekä "Euroopan parlamentin ja komission koostumus sekä neuvoston äänten painotus laajentumisen jälkeen, ekstrapolaatio nykyisestä järjestelmästä".


Side Bar