Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/79

Bruxelles, den 26. januar 2000

Tilpasning af institutionerne med henblik på udvidelsen: Kommissionens udtalelse om reformen af EU's institutioner

Romano Prodi, formand for Europa-Kommissionen, og Michel Barnier, kommissær med særligt ansvar for regeringskonferencen, forelagde i dag Kommissionens udtalelse om den kommende revision af traktaterne. Det dokument, der blev vedtaget i formiddags, supplerer den meddelelse, som Kommissionen vedtog den 10. november 1999 med henblik på Det Europæiske Råd i Helsingfors. Kommissionen går ind for en dybtgående reform af EU-institutionernes opbygning og af beslutningsprocessen med henblik på at gøre denne mere effektiv. EU bør forberede sig på at modtage et stort antal ny medlemsstater. Reformen af institutionerne er en nødvendig forudsætning for udvidelsen.

På Det Europæiske Råd i Helsingfors den 10. - 11. december 1999 blev det besluttet at indlede tiltrædelsesforhandlinger med seks ny ansøgerlande og at bekræfte Tyrkiets mulighed for at tiltræde. EU forbereder sig således på den største udvidelse i Fællesskabets historie. Før enhver revision af traktaterne kræves der, i henhold til artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union, en udtalelse fra Kommissionen. Dokumentet omfatter to dele: den ene drejer sig om EU-institutionernes måde at fungere på i et udvidet EU, den anden om beslutningsprocedurernes effektivitet. Der er også forslag til ny traktatartikler, som et konkret bidrag til arbejdet på regeringskonferencen. Desuden er der tre bilag.

EU-institutionerne: deres rolle, sammensætning og måde at fungere på

Ifølge det mandat til at revidere traktaterne, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Helsingfors, er formålet med regeringskonferencen ikke at ændre institutionernes rolle eller beføjelser, men at tilpasse deres måde at fungere på til de behov, der vil være i et udvidet EU.

Kommissionen foreslår, at det maksimale antal europarlamentarikere fortsat skal være 700, der for en dels vedkommende skal vælges på fælles lister, som der kan stemmes på i hele EU. Udtalelsen omtaler to muligheder for så vidt angår Kommissionens sammensætning. Den ene går ud på, at man for at bevare den kollegiale funktionsmåde fastsætter antallet af kommissærer til 20, uanset hvor mange medlemsstater der fremover måtte blive, med en rotationsordning fastsat i traktaten og baseret på princippet om ligestilling af medlemsstaterne.

Den anden mulighed er en Kommission bestående af en statsborger fra hver medlemsstat, hvilket nødvendiggør en betydelig omlægning af dens opbygning og måde at fungere på. Det tilsagn, som den enkelte kommissær har givet om at ville træde tilbage, hvis formanden skulle anmode om det, bør under alle omstændigheder traktatfæstes.

Kommissionen foreslår at supplere EU's retssystem, både for at forbedre Domstolens måde at fungere på og for at give bekæmpelsen af svig mod fællesskabsbudgettet en retlig dimension. Også EU's andre institutioner og organer bør reformeres inden udvidelsen. Antallet af medlemmer af Revisionsretten bør begrænses. Det Økonomiske og Sociale Udvalg bør i højere grad repræsentere civilsamfundet i EU, og antallet af medlemmer bør stabiliseres. Antallet af medlemmer af Regionsudvalget bør ligeledes stabiliseres.

En mere effektiv beslutningsproces

For at beslutningsprocessen kan fungere effektivt også efter udvidelsen er det vigtigt, at der kun kræves enstemmighed, når alvorlige og vedvarende grunde taler for det. Generelt skal afstemning med kvalificeret flertal træde i stedet for kravet om enstemmighed. I udtalelsen identificeres fem kategorier af bestemmelser, der også fremover bør kræve enstemmig tilslutning fra medlemsstaterne: beslutninger, der kræver national ratifikation, bestemmelser om EU-institutionernes måde at fungere på og ligevægten mellem dem, beslutninger om beskatning og social sikring, der ikke har at gøre med det indre markeds funktion, indgåelse af internationale aftaler vedrørende emner, hvor Rådet stadig træffer afgørelse med enstemmighed, og endelig afvigelser fra traktatens fælles bestemmelser.

I øvrigt foreslås det i udtalelsen, at EU's beslutningsprocedurer gøre enklere, mere effektive og mere sammenhængende. Kommissionen fremsætter fire forslag: (1) for lovgivningsmæssige forslags vedkommende bør der være en stærkere sammenkædning mellem fælles beslutningstagning og kvalificeret flertal, (2) anvendelsesområdet for den fælles handelspolitik bør udvides til at omfatte alle tjenesteydelser, investeringer og intellektuelle ophavsrettigheder, (3) Europa-Parlamentets beføjelser på handelsområdet bør styrkes og (4) samrådsproceduren bør ophæves.

Med hensyn til afstemningssystemet i Rådet anbefaler Kommissionen, idet den dog samtidig understreger fordelene ved en ændring af stemmevægtningen, at man vedtager et klart og demokratisk system med dobbelt simpelt flertal, hvorefter en beslutning, der kræver kvalificeret flertal, er vedtaget, når den støttes af et simpelt flertal af medlemsstaterne og et simpelt flertal af den samlede befolkning i det udvidede EU.

Kommissionen mener, at EU ikke blot bør opretholde sit nuværende integrationsniveau, men også skabe grundlag for yderligere integration. Eftersom det udvidede EU vil være mindre homogent, bør der, uden at svække det eksisterende europæiske samarbejde, åbnes mulighed for, at en gruppe medlemsstater, der udgør mindst en tredjedel af det samlede antal medlemsstater i EU, kan indgå et tættere samarbejde for at gå videre end det integrationsniveau, der er nået i dag.

Derfor anbefaler Kommissionen, at de nuværende bestemmelser om tættere samarbejde tages op til fornyet overvejelse, og at de under visse nærmere betingelser, der endnu ikke er fastlagt, skal kunne udvides til også at gælde EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Traktatartikler og bilag

I Kommissionens udtalelse fremlægges der for visse emners vedkommende udkast til traktatartikler for helt konkret at vise, hvilke ændringer der anbefales. Kommissionen mener, at regeringskonferencen om revision af traktaterne bør arbejde så konkret som muligt. Kommissionen vil i de kommende måneder fremlægge andre bidrag, f.eks. om reorganiseringen af traktaterne. Kommissionen gør opmærksom på, at den har anmodet Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze om at foretage en undersøgelse vedrørende omorganisering af traktaterne. Resultaterne vil blive forelagt regeringskonferencen. Det Europæiske Råd skal senere udtale sig om eventuel indføjelse i traktaten af visse emner, specielt vedrørende udvikling af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik og charteret for grundlæggende rettigheder i EU.

Endelig er der tre bilag til udtalelsen: bilag 1 er en liste over beslutninger, der af alvorlige og vedvarende grunde kræver enstemmig tilslutning fra alle medlemsstater, bilag 2 opregner de bestemmelser, der fremover skal kunne træffes med kvalificeret flertal, og bilag 3 beskriver, hvorledes de ny medlemsstater vil blive repræsenteret i EU, hvis man ekstrapolerer ud fra det nuværende system.


Side Bar