Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/00/714

Bryssel den 5 juli 2000

Kommissionen lägger fram ett förslag om ett gemenskapspatent

Europeiska kommissionen föreslår att det skapas ett gemenskapspatent för att ge uppfinnare möjlighet att få tillgång till ett enda patent som gäller i hela Europeiska unionen. Förslaget skulle kraftigt minska bördorna för företagen och främja innovationsverksamheten genom att det blir billigare att ta patent och genom att det kommer att finnas ett tydligt regelverk vid tvister. Vid Europeiska rådets möten i Lissabon och Feira framhölls att ett gemenskapspatent är en viktig faktor i EU:s insatser för att utnyttja forskningsresultat för nya vetenskapliga och tekniska uppfinningar och på så sätt bidra till en konkurrenskraftig och kunskapsbaserad ekonomi i Europa. Vid toppmötena rekommenderade Europeiska rådet att gemenskapspatentet skulle finnas tillgängligt vid utgången av 2001.

Frits Bolkestein, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, sade: "En viktig faktor i EU:s satsningar för att minska betungande kostnader och bidra till att forskning och tekniska och vetenskapliga innovationer kan tillämpas med framgång i industrin och i handeln är att skapa ett gemenskapspatent. Tidigare har det ofta varit EU som har stått för forskningen, men andra som har använt den i kommersiellt syfte. Vi måste ändra på detta. EU:s goda rykte på forskningsområdet måste leda vidare till ett gott renommé när det gäller innovativ och konkurrenskraftig produktutveckling. Ett enda patent kommer kraftigt att sänka kostnaderna för att ta patent och samtidigt garantera en hög skyddsnivå. Ett sådant gemenskapspatent kommer att utgöra ett viktigt konkurrensmedel för den europeiska industrin, främst för de små och medelstora företag som verkar i den nya ekonomin."

I dagsläget meddelas patent antingen på nationell nivå eller via Europeiska patentverket (EPV) i München, som meddelar s.k. europeiska patent. Dessa är helt enkelt en uppsättning nationella patent. EPV, som upprättades genom den mellanstatliga konventionen om meddelande av europeiska patent från 1973, erbjuder ett enda förfarande för ansökning och meddelande. Därmed slipper den sökande lämna in en rad ansökningar till nationella patentverk. Men för att ett patent skall vara rättsligt bindande inom ett lands territorium kan medlemsstaten kräva att det europeiska patentet översätts till landets officiella språk. Om det uppstår en tvist är det dessutom de nationella domstolarna som är behöriga. Vid en tvist kan det alltså i princip röra sig om femton olika juridiska förhandlingar med olika procedurregler i varje medlemsstat och risken finns också att utslagen blir olika. Översättningskostnaderna gör att det i dagsläget är mycket dyrare att ta patent på en uppfinning i EU än i USA eller Japan. Om man till detta lägger att det är besvärligt att ett flertal olika rättssystem kan vara inblandade vid en tvist, är det aktuella systemet ett stort hinder för forskning, utveckling och innovation.

Enligt kommissionens nya förslag till rådsförordning skulle gemenskapspatent meddelas av Europeiska patentverket. Nationella och europeiska patent skulle finnas parallellt med det europeiska patentsystemet, så att uppfinnarna skulle kunna välja vilket slags patentsskydd som passar dem bäst.

Enligt detta förslag skulle det skapas ett patentsystem för gemenskapen som både är billigare och som ger bättre rättssäkerhet.

Rimliga kostnader

Ett av huvudmålen för föreslaget är att reducera kostnaderna för att ta patent på en uppfinning i EU.

Av tabellen framgår tydligt variationerna i kostnader för att ta patent i Europa jämfört med USA och Japan.

Jämförelse av kostnader och avgifter för att ta patent i EU, USA och Japan (i euro):

Avgift för ansökan och nyhetsgranskning

Avgift för handlägg-ningAvgift för med-delandeÅrsavgiftKostnad för översättningKostnader för ombudTotalt
EPV

(typan-sökan, 8 medlems-stater)

810+5321 43171516 79012 60017 00049 900
USA690-1 2102 730

5 700

10 330
Japan2101 1008505 8408 45016 450

Kostnaden för det nuvarande europeiska patentet är 35 gånger högre än för japanska och amerikanska patent.

En patentansökan består av en detaljerad beskrivning av uppfinningen och en uppsättning patentkrav, som anger omfattningen av det skydd patentet ger. I dag är kostnaden för ett typiskt europeiskt patent (som skall gälla i åtta medlemsstater) ca 49 900 euro, varav 12 600 (ca 25 %) är översättningskostnader. Om ett europeiskt patent skall gälla i alla 15 medlemsstaterna och skall översättas till de elva officiella EU-språken uppgår översättningskostnaden till 17 000 euro.

Förslaget att skapa ett gemenskapspatent skulle minska översättningskostnaderna till ca 2 200 euro, eftersom det inte längre skulle krävas fler översättningar än vad som fastställs i Münchenkonventionen om meddelande av europeiska patent. Detta innebär att patentet skulle meddelas och offentliggöras på ett av EPV:s arbetsspråk engelska, franska eller tyska och patentkraven, dvs. den del av patentet som anger skyddets omfattning, skulle översättas till de andra två språken.

I praktiken är det allmänna patentspråket engelska och översättningarna används ytterst sällan. Som exempel kan nämnas att vid det franska patentverket, Institut National de la Propriété Industrielle, används översättningarna endast i 2 % av ärendena.

Rättssäkerhet

För närvarande hänförs patenttvister, även de som gäller europeiska patent, till de nationella domstolarna. Förfarandena kan skilja sig åt mellan medlemsstaterna, och det kan teoretiskt sett finnas 15 olika tolkningar av hur lagen enligt Münchenkonventionen skall tillämpas i ett visst fall.

Kommissionen föreslår att handläggningen av tvister som gäller intrång i och giltighet av gemenskapspatent görs i en ny central gemenskapsdomstol i anslutning till EG-domstolen.

Detta kräver en ändring av fördraget, något som kommissionen efterlyste redan i mars i år i sitt yttrande inför regeringskonferensen. Diskussioner om denna fråga pågår för närvarande inom regeringskonferensen i samband med frågan om en förstärkning och reformering av gemenskapens domstolssystem.

Domstolens behörighet kommer i huvudsak att begränsas till tvister i fråga om intrång i och giltighet av ett gemenskapspatent. Andra tvister som exempelvis gäller avtalsenliga licenser eller äganderätt till patent skall handläggas av de nationella domstolarna.

Detta förslag kommer efter tre årtionden då man försökt enas om ett gemenskapspatent. Under denna period upprättades enligt Münchenkonventionen från 1973 till vilken alla medlemsstaterna (plus Schweiz, Monaco, Liechtenstein och Cypern) är parter Europeiska patentverket i München samt ett enda förfarande för meddelande av patent. Syftet med 1975 års Luxemburgkonvention var att gå vidare och skapa ett gemenskapspatent, men denna konvention ratificerades aldrig av alla.


Side Bar