Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/714

Brussel, 5 juli 2000

Commissie doet voorstel voor Gemeenschapsoctrooi

De Europese Commissie heeft voorgesteld een Gemeenschapsoctrooi in te voeren, waardoor uitvinders een unitair patent kunnen krijgen dat in de hele Europese Unie rechtsgeldig is. Het voorstel verlicht de lasten voor het bedrijfsleven aanzienlijk en bevordert de innovatie doordat octrooien goedkoper worden en er voor mogelijke geschillen een duidelijk juridisch kader wordt geschapen. Tijdens de bijeenkomsten van Lissabon en Feira noemde de Europese Raad het Gemeenschapsoctrooi een wezenlijk onderdeel van de Europese inspanningen om de resultaten van onderzoek voor nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te beschermen en zo bij te dragen aan een concurrerende, op kennis gebaseerde economie in Europa. De Europese Raad heeft de wens uitgesproken dat het Gemeenschapsoctrooi voor eind 2001 in werking treedt.

Frits Bolkestein, Commissielid voor de interne markt, zei: "De invoering van een Gemeenschapsoctrooi maakt een wezenlijk deel uit van de Europese inspanningen om de kosten voor het bedrijfsleven te drukken en te zorgen dat onderzoek en technologische en wetenschappelijke innovatie met succes in de handel en industrie kunnen worden toegepast. In het verleden deed Europa vaak het onderzoek maar wisten anderen er het commerciële voordeel uit te halen. Dat moet nu afgelopen zijn. De Europese reputatie op onderzoeksgebied moet hand in hand gaan met een reputatie van innovatieve, concurrerende productontwikkeling. Door de invoering van een unitair octrooi verminderen de octrooikosten en wordt een hoog beschermingsniveau gegarandeerd. Het Gemeenschapsoctrooi biedt het Europese bedrijfsleven, en met name het MKB, een belangrijk concurrentievoordeel in dit tijdperk van de nieuwe economie."

Op het ogenblik gebeurt de octrooiverlening hetzij op nationaal niveau, hetzij door het Europees Octrooibureau in München, dat zogenaamde Europese octrooien verleent. Dit zijn in feite gebundelde nationale octrooien. Het Europees Octrooibureau, dat door het intergouvernementeel Europees Octrooiverdrag van 1973 in het leven is geroepen, maakt één enkele aanvraag- en verleningsprocedure mogelijk en voorkomt op die manier dat de aanvrager met een hele reeks nationale octrooibureaus te maken heeft. Lidstaten mogen echter eisen dat het Europees octrooi in hun officiële talen wordt vertaald om voor hun grondgebied rechtsgeldig te zijn. Bovendien zijn bij geschillen de nationale rechtbanken bevoegd, zodat er in principe vijftien verschillende gerechtelijke procedures mogelijk zijn met in elke lidstaat andere procedurevoorschriften en met een kans op uiteenlopende resultaten. Door de vertaalkosten is het octrooieren van een uitvinding in Europa nu nog aanzienlijk duurder dan in de VS of Japan. Met daarbij nog het potentiële ongemak van de verschillende rechtssystemen in geval van een geschil, vormt het huidige systeem een aanzienlijke belemmering voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Op grond van het nieuwe voorstel voor een verordening van de Raad worden Gemeenschapsoctrooien door het Europees Octrooibureau afgegeven. De nationale en Europese octrooien blijven naast het systeem van Gemeenschapsoctrooien bestaan, zodat uitvinders kunnen kiezen welk soort octrooi het best in hun behoeften voorziet.

Dit voorstel voorziet in een Gemeenschapsoctrooisysteem dat betaalbaar is en rechtszekerheid biedt.

Betaalbaarheid

Een hoofddoel van het voorstel is de verlaging van de octrooikosten voor uitvindingen in Europa.

De tabel toont duidelijk de verschillen in octrooikosten in Europa, de VS en Japan.

Vergelijking van de kosten en taksen (in euro) voor het verkrijgen van octrooien in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan:

Taksen voor indiening en nieuwheids-onderzoek

Onderzoeks-taksenVerlenings-taksenJaartaksenVertaalkostenKosten voor de gemachtigdeTotaal
EOV

gemiddelde aanvraag, 8 lidstaten

810+5321 43171516 79012 60017 00049 900
VS690-1 2102 730

n.v.t.

5 70010 330
Japan2101 1008505 840n.v.t.8 45016 450

De kosten van het huidige Europese octrooi zijn drie tot vijf maal hoger dan die van Japanse en Amerikaanse octrooien.

Een octrooiaanvraag bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding en een reeks conclusies waarin de beschermingsomvang van het octrooi wordt aangegeven. Op het ogenblik kost een gemiddeld Europees octrooi (dat in acht lidstaten geldig is) ongeveer 49 900 euro, waarvan 12 600 (ongeveer 25%) vertaalkosten. Voor een Europees octrooi dat in alle vijftien lidstaten geldig is en in de elf officiële talen van de Europese Unie moet worden vertaald, lopen de vertaalkosten op tot 17 000 euro.

Door het voorstel voor een Gemeenschapsoctrooi worden de vertaalkosten verlaagd tot ongeveer 2 200 euro doordat er niet meer vertalingen worden vereist dan reeds in het Verdrag van München zijn voorgeschreven voor de toekenning van een octrooi. Dit houdt in dat het octrooi wordt verleend en gepubliceerd in een van de werktalen van het Europees Octrooibureau (Engels, Frans of Duits) en dat de conclusies (d.w.z. het gedeelte waarin de beschermingsomvang van het octrooi wordt aangegeven) in de andere twee talen worden vertaald.

In de praktijk is Engels de universele taal voor octrooien en worden vertalingen uiterst zelden gelezen. Zo wordt bij het 'Institut National de la Proprieté Industrielle', het Franse bureau voor industrieel eigendomsrecht, in slechts twee procent van de gevallen een vertaling geraadpleegd.

Rechtszekerheid

Op het ogenblijk worden geschillen over octrooien (inclusief die over Europese octrooien) door de nationale rechtbanken beslecht. De procedures kunnen per lidstaat verschillen en in principe kan het Europees Octrooiverdrag in een bepaalde zaak op vijftien verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

De Commissie stelt voor dat er voor geschillen over inbreuken en de geldigheid van Gemeenschapsoctrooien een nieuw gecentraliseerd communautair gerecht binnen de organisatie van het Europese Hof van Justitie wordt ingesteld.

Hiervoor zou een wijziging van het Verdrag nodig zijn, zoals de Commissie reeds in maart van dit jaar tijdens de Intergouvernementele Conferentie in haar standpunt naar voren heeft gebracht. Dit is op het ogenblik onderwerp van discussie bij de Intergouvernementele Conferentie in het kader van de versterking en de hervorming van het communautaire gerechtelijke systeem.

De bevoegdheid van het gerecht blijft voornamelijk beperkt tot geschillen over inbreuken op en/of de geldigheid van het Gemeenschapsoctrooi. Andere geschillen, zoals die over contractuele licenties of de eigendom van het octrooi worden door de nationale rechter behandeld.

Dit voorstel is het resultaat van dertig jaar inspanningen om een unitair Gemeenschapsoctrooi te creëren. In deze periode is door middel van het Europees Octrooiverdrag van 1973, dat door alle lidstaten (plus Zwitserland, Monaco, Liechtenstein en Cyprus) is ondertekend, het intergouvernementele Europese Octrooibureau opgericht en een unitaire procedure voor octrooiverlening ingevoerd. Het Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 1975 ging een stap verder en had een Gemeenschapsoctrooi moeten invoeren, maar dit verdrag is nooit volledig geratificeerd.


Side Bar