Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/714

Brysselissä 5. heinäkuuta 2000

Komissio ehdottaa uuden yhteisöpatentin perustamista

Euroopan komissio on ehdottanut sellaisen yhteisöpatentin perustamista, joka tarjoaa keksijöille mahdollisuuden hankkia koko Euroopan unionin alueella pätevä yhtenäinen patentti. Ehdotuksen avulla kevennettäisiin huomattavasti yrityksille aiheutuvaa taakkaa. Sillä myös edistettäisiin innovaatiotoimintaa, koska patentin hankkiminen muuttuu edullisemmaksi ja ehdotus sisältää oikeudellisen kehyksen riitatapausten varalle. Lissabonin ja Feiran Eurooppa-neuvoston kokouksissa yhteisöpatentin perustamisen todettiin olevan keskeinen osa toimintaa, jolla Euroopassa saavutettuja tutkimustuloksia pyritään muokkaamaan uusiksi tieteen ja teknologian kehitysaskeleiksi ja tällä tavoin tuetaan kilpailukykyistä, tiedolle rakentuvaa taloutta Euroopassa. Huippukokousten suositusten mukaan yhteisöpatentin olisi oltava käytettävissä vuoden 2001 loppuun mennessä.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Frits Bolkesteinin mukaan "Yhteisöpatentin perustaminen on keskeinen osa Euroopassa toteutettavaa toimintaa, jolla pyritään keventämään yritysten kustannustaakkaa sekä varmistetaan, että tutkimusta ja teknistä ja tieteellistä innovaatiotoimintaa voidaan onnistuneesti soveltaa teollisuuden ja kaupan aloilla. Aiemmin usein tutkimustyö tehtiin Euroopassa, mutta muut saivat siitä kaupallisen hyödyn. Tämä tilanne on käännettävä toisinpäin. Euroopan maine tutkimuksen alalla on sovitettava sen maineeseen innovatiivisen ja kilpailukykyisen tuotekehityksen alalla. Yhtenäisen patentin käyttö alentaa tuntuvasti patentin kattavuuden kustannuksia ja takaa samalla korkeatasoisen patenttisuojan. Tällainen yhteisöpatentti on tärkeä kilpailuvaltti Euroopan teollisuudelle ja varsinkin pk-yrityksille uuden talouden aikakaudella."

Tällä hetkellä patentteja myönnetään joko kansallisesti tai Münchenissä sijaitsevan Euroopan patenttiviraston kautta, joka myöntää nk. eurooppapatentteja. Eurooppapatentti käsittää yleensä joukon kansallisia patentteja. Euroopan patenttivirasto on perustettu hallitustenvälisellä Euroopan patenttisopimuksella vuonna 1973. Se tarjoaa patenttien yhtenäisen hakemis- ja myöntämismenettelyn, jolloin hakijan ei tarvitse jättää hakemusta useisiin kansallisiin patenttivirastoihin. Jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia, että eurooppapatentti on käännettävä maan virallisille kielille ollakseen pätevä kyseisen jäsenvaltion alueella. Riitatapauksia voidaan käsitellä kansallisissa tuomioistuimissa, joten periaatteessa voidaan panna vireille 15 eri oikeudenkäyntiä, joissa noudatetaan eri jäsenvaltioiden erilaisia menettelysääntöjä ja joiden tuloksena saadut ratkaisut voivat poiketa toisistaan. Kääntämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi tällä hetkellä on huomattavasti kalliimpaa patentoida keksintö Euroopassa kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa. Kun tähän lisätään mahdolliset hankaluudet, jotka johtuvat monien erilaisten oikeusjärjestelmien noudattamisesta riitatapauksissa, nykyinen järjestelmä muodostaa huomattavan esteen tutkimus- ja kehitystyölle ja innovaatiotoiminnalle.

Komission uudessa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi esitetään, että yhteisöpatentin myöntäisi Euroopan patenttivirasto. Kansalliset patentit ja eurooppapatentit olisivat voimassa rinnakkain yhteisöpatenttijärjestelmän kanssa, jolloin keksijät voisivat vapaasti valita omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan patenttisuojan.

Ehdotuksessa esitetään yhteisöpatenttijärjestelmää, joka on edullinen ja jolla taataan asianmukainen oikeusvarmuus.

Edullisuus

Ehdotuksen päätavoitteena on alentaa keksinnön patentointikustannuksia Euroopassa.

Taulukosta käy selkeästi ilmi, miten erisuuruisia patentointikustannukset ovat Euroopassa verrattuna Yhdysvaltoihin ja Japaniin.

Maksujen ja muiden kustannusten vertailu EU:n, Yhdysvaltojen ja Japanin välillä (euroina):

Hakemus- ja uutuus-tutkimus-

maksut

Patentoi-tavuus-tutkimus-maksutMyöntä-mismaksutVuosi-maksutKääntä-misen kustan-nuksetAsiamiehen kustan-nuksetYhteen-sä
Euroo-pan patent-tisopi-mus (keski-määräi-nen hakemus, 8 jäsenval-tiota)810+5321 43171516 79012 60017 00049 900
Yhdys-vallat690-1 2102 730

ei saatavilla

5 70010 330
Japani2101 1008505 840ei saatavilla8 45016 450

Eurooppapatentin tämänhetkiset kustannukset näyttävät olevan kolmesta jopa viiteen kertaan suuremmat kuin japanilaisten ja yhdysvaltalaisten patenttien.

Patenttihakemus käsittää yksityiskohtaisen selvityksen keksinnöstä sekä joukon patenttivaatimuksia, joissa määritellään patentin tarjoaman suojan laajuus. Nykyisin keskimääräinen eurooppapatentti (jossa nimetään kahdeksan jäsenvaltiota) maksaa noin 49 900 euroa, josta 12 600 euroa (noin 25 prosenttia) on kääntämisen kustannuksia. Mikäli eurooppapatenttia haetaan kaikkia 15 jäsenvaltiota varten ja käännökset on tehtävä kaikille 11:lle EU:n viralliselle kielelle, kääntämisen kustannukset nousevat noin 17 000 euroon.

Yhteisöpatentin perustamiseen tähtäävässä ehdotuksessa kääntämisen kustannukset alenisivat noin 2 200 euroon, koska siinä ei edellytetä muita kuin patentin myöntämiseksi Münchenin yleissopimuksessa vaadittavia käännöksiä (eli patentti myönnettäisiin ja julkaistaisiin yhdellä Euroopan patenttiviraston työkielistä englanti, ranska tai saksa ja patenttivaatimukset (eli patentin se osa, jossa määritellään suojan laajuus) käännettäisiin kahdelle muulle työkielelle).

Käytännössä yleismaailmallinen patenttialan kieli on englanti, ja käännöksiin turvaudutaan vain harvoin. Esimerkiksi Ranskan kansallisessa teollisoikeuksien laitoksessa (Institut National de la Propriété Industrielle) käännöksiä käytetään ainoastaan kahdessa prosentissa tapauksista.

Oikeusvarmuus

Tätä nykyä patenttiriidat (myös eurooppapatentteja koskevat) käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa. Menettelyt voivat olla erilaisia eri jäsenvaltioissa, ja on mahdollista saada 15 erilaista tulkintaa siitä, miten Euroopan patenttisopimuksen määräyksiä sovelletaan tiettyyn yksittäistapaukseen.

Komissio ehdottaa, että yhteisöpatentin loukkausta ja pätevyyttä koskevien riitojen käsittelyä varten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yhteyteen perustettaisiin uusi keskitetty yhteisötuomioistuin.

Tämä edellyttäisi perustamissopimuksen muuttamista, jota komissio on jo pyytänyt hallitustenvälistä konferenssia koskevassa kannanotossaan tämän vuoden maaliskuussa. Hallitustenvälisessä konferenssissa keskustellaan parhaillaan aiheesta yhteisön oikeusjärjestelmän lujittamisen ja uudistamisen yhteydessä.

Tuomioistuimen toimivaltaan kuuluisivat etenkin yhteisöpatentin loukkausta ja/tai pätevyyttä koskevat riidat. Muut riidat, kuten sopimukseen perustuvia käyttölupia tai patentin hallintaoikeutta koskevat riidat käsiteltäisiin kansallisissa tuomioistuimissa.

Ennen tätä ehdotusta on kolmen vuosikymmenen ajan yritetty luoda yhtenäistä yhteisöpatenttia. Tänä aikana Euroopan patenttisopimuksella vuodelta 1973, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki jäsenvaltiot (sekä Sveitsi, Monaco, Liechtenstein ja Kypros), on perustettu Müncheniin Euroopan patenttivirasto ja otettu käyttöön patenttien yhtenäinen myöntämismenettely. Luxemburgin yleissopimuksen myötä vuonna 1975 oli tarkoitus edetä seuraavaan vaiheeseen ja perustaa yhteisöpatentti, mutta yleissopimusta ei koskaan ratifioitu täysimääräisesti.


Side Bar