Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/00/714

Bρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2000

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας προκειμένου να προσφέρει στους εφευρέτες τη δυνατότητα να αποκτούν ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θα είναι νομικά έγκυρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση θα μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και θα ενθαρρύνει την καινοτομία, καθιστώντας φθηνότερη τη λήψη ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας και παρέχοντας ένα σαφές νομικό πλαίσιο σε περίπτωση διαφοράς. Στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισσαβώνας και της Φέιρα αναφέρθηκε η δημιουργία ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας σε νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να συμβάλει στην εξασφάλιση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας στην Ευρώπη, η οποία θα βασίζεται στη γνώση. Οι διασκέψεις κορυφής υποστήριξαν ότι το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2001.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς κ. Frits Bolkestein δήλωσε ότι: "η δημιουργία ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών της Ευρώπης να μειωθούν οι οικονομικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και να υποστηριχθεί η εξασφάλιση του ότι η έρευνα και η τεχνολογική και επιστημονική καινοτομία θα μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς στη βιομηχανία και το εμπόριο. Συχνά κατά το παρελθόν η Ευρώπη προσέφερε την έρευνα αλλά άλλοι τη χρησιμοποιούσαν για εμπορικό όφελος. Πρέπει να επανορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Η φήμη της Ευρώπης όσον αφορά την έρευνα θα πρέπει να συνδεθεί με μια φήμη ανάπτυξης καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα μειώσει το κόστος κάλυψης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ, παράλληλα, θα εγγυηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Ένα τέτοιο κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, και κυρίως τις ΜΜΕ στην εποχή της νέας οικονομίας."

Σήμερα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται είτε σε εθνική βάση είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), που εδρεύει στο Μόναχο, το οποίο χορηγεί τα λεγόμενα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτά είναι, ουσιαστικά, ένα σύνολο εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το ΕΓΔΕ, το οποίο ιδρύθηκε με τη διακυβερνητική σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του 1973, παρέχει μια ενιαία διαδικασία εφαρμογής και χορήγησης και έτσι απαλλάσσει τον υποψήφιο από τις επιμέρους διαδικασίες με τα διάφορα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αλλά, κάθε κράτος μέλος μπορεί ακόμη να απαιτεί, προκειμένου να έχει το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νόμιμη ισχύ στην επικράτειά του, να μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα του.

Επιπλέον, σε περίπτωση διαφορών, αρμόδια είναι τα εθνικά δικαστήρια, έτσι ώστε, κατ' αρχήν, μπορεί να υπάρχουν 15 διαφορετικές νόμιμες διαδικασίες, με διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες σε κάθε κράτος μέλος και με τον κίνδυνο διαφορετικών αποτελεσμάτων. Το κόστος μετάφρασης σημαίνει ότι με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ πιο δαπανηρό να κατοχυρωθεί μια εφεύρεση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη από ό,τι στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία. Εάν αυτό προστεθεί στη δυνητική δυσκολία της αναφοράς σε μια ποικιλία διαφορετικών νομικών συστημάτων σε περίπτωση διαφοράς, το ισχύον σύστημα αποτελεί σημαντικό φραγμό στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου, τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τα δε εθνικά και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα συνυπάρχουν με το κοινοτικό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έτσι ώστε οι εφευρέτες θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ποιο είδος προστασίας βάσει διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η πρόταση αυτή προβλέπει ένα σύστημα κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα είναι οικονομικά προσιτό και παράλληλα θα εγγυάται την ασφάλεια δικαίου.

Οικονομική προσιτότητα

Ένας βασικός στόχος της πρότασης είναι να μειωθεί το κόστος της κατοχύρωσης μιας εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.

Ο πίνακας δείχνει σαφώς τη διαφορά κόστους των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Σύγκριση των εξόδων και τελών (σε ευρώ) που καταβάλλονται για τη λήψη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία:

έλη κατάθεσης/έρευνας

έλη εξέτασης έλη χορήγησης Τέλη ανανέωσηςξοδα μετάφρα-σηςξοδα πληρ-εξουσίουύνολο
ΓΔΕ

(μια μέση αίτηση, 8 κράτη μέλη)

810+5321 43171516 79012 60017 00049 900
ΠΑ690-1 2102 730

νευ αντικει-μένου

5 70010 330
απωνία2101 1008505 840νευ αντικει-μένου8 45016 450

Το κόστος που συνεπάγεται σήμερα το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εμφανίζεται από 3 έως και 5 φορές υψηλότερο από το κόστος των ιαπωνικών και αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Μια αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνίσταται στη λεπτομερή περιγραφή της εφεύρεσης και ένα σύνολο ισχυρισμών, το οποίο ορίζει το πεδίο της προστασίας που παρέχεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σήμερα, ένα μέσο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (που εφαρμόζεται σε 8 κράτη μέλη) κοστίζει περίπου 49.900 ευρώ, από τα οποία 12.000 (περίπου το 25%) αντιστοιχούν στα έξοδα μετάφρασης. Στην περίπτωση ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα εφαρμόζεται και στα 15 κράτη μέλη και θα απαιτεί μετάφραση και στις 11 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τα έξοδα μετάφρασης θα ανέρχονται σε περίπου 17.000 ευρώ.

Η πρόταση δημιουργίας ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μειώνει το κόστος μετάφρασης σε περίπου 2.200 ευρώ επειδή δεν απαιτεί καμία μετάφραση εκτός από τα ήδη προβλεπόμενα από τη σύμβαση του Μονάχου για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας [η οποία προβλέπει ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται και εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες εργασίας του ΕΓΔΕ - αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά - και οι ισχυρισμοί (ήτοι, το μέρος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που ορίζει το πεδίο της προστασίας) πρέπει να μεταφράζονται στις άλλες δύο].

Στην πράξη, η παγκόσμια γλώσσα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι τα αγγλικά και οι μεταφράσεις λαμβάνονται υπόψη πολύ σπάνια. Για παράδειγμα, στο "Institut National de la Proprietι Industrielle", το εθνικό ίδρυμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Γαλλίας, οι μεταφράσεις λαμβάνονται υπόψη σε ποσοστό μόνο 2% των περιπτώσεων.

Ασφάλεια δικαίου

Σήμερα, οι διαφορές σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας) εκδικάζονται από τα εθνικά δικαστήρια. Η διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν σε κάθε κράτος μέλος και δυνητικά μπορεί να υπάρχουν 15 διαφορετικές ερμηνείες περί του πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία την οποία ορίζει η σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι διαφορές που αφορούν την προσβολή και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να συσταθεί ένα νέο κεντρικό κοινοτικό δικαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αυτό θα απαιτούσε τροποποίηση της συνθήκης, την οποία η Επιτροπή ζήτησε ήδη το Μάρτιο του τρέχοντος έτους στην πρότασή της σχετικά με τη διακυβερνητική διάσκεψη. Για το σκοπό αυτό, διεξάγονται ήδη συζητήσεις στη διακυβερνητική διάσκεψη στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της μεταρρύθμισης του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος.

Η αρμοδιότητα του δικαστηρίου θα περιορίζεται ουσιαστικά στις διαφορές που αφορούν την προσβολή ή/και το κύρος του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οι υπόλοιπές διαφορές, όπως εκείνες που αφορούν τις συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης ή την κυριότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα αποτελούν αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων.

Η πρόταση είναι συνέχεια τριών δεκαετιών προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στο διάστημα αυτό η σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του 1973, στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη (και επιπλέον η Ελβετία, το Μονακό, το Λιχτενστάιν και η Κύπρος), ίδρυσε το διακυβερνητικό Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο και μια ενιαία διαδικασία χορήγησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η σύμβαση του Λουξεμβούργου του 1975 είχε ως στόχο να δώσει περαιτέρω ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση και να δημιουργήσει ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά αυτή δεν επικυρώθηκε ποτέ πλήρως.


Side Bar