Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/00/714

Bruxelles, den 5. juli 2000

Kommissionen fremsætter forslag om indførelse af et EF-patent

Europa-Kommissionen har fremsat forslag om indførelse af et EF-patent, der skal give opfindere mulighed for at opnå et enhedspatent, der er retsgyldigt i hele Den Europæiske Union. EF-patentet vil mærkbart mindske erhvervslivets omkostninger og fremme innovationen, da det vil blive billigere at opnå patent, og da der vil blive indført klare regler for bilæggelse af tvister. Det blev på Det Europæiske Råds møder i Lissabon og Feira fremhævet, at indførelsen af et EF-patent er et vigtigt led i Europas bestræbelser på at udnytte forskningsresultaterne til ny videnskabelig og teknologisk udvikling, og at det vil bidrage til at sikre en konkurrencedygtig videnbaseret økonomi i Europa. Det blev på topmøderne anbefalet, at EF-patentet skal træde i kraft ved udgangen af 2001.

Kommissæren for det indre marked Frits Bolkestein udtalte, at indførelsen af et EF-patent udgør et væsentligt led i EU's bestræbelser på at nedbringe erhvervslivets omkostninger, og at det vil medvirke til, at industri og handel med gode resultater kan anvende forskning og teknologisk og videnskabelig innovation. Det har ofte hidtil været sådan, at EU har foretaget forskningen, mens andre har udnyttet den til kommercielle formål. Det bliver vi nødt til at ændre. EU's forskningsry bør kombineres med et ry for innovativ konkurrencedygtig produktudvikling. Et enhedspatent vil nedbringe patentomkostningerne og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau. Et sådant EF-patent vil give det europæiske erhvervsliv og især de små og mellemstore virksomheder et vigtigt konkurrenceredskab inden for den nye økonomi.

Patenter meddeles for øjeblikket enten nationalt eller af Den Europæiske Patentmyndighed i München, der meddeler såkaldte europæiske patenter, som i virkeligheden er en samling nationale patenter. Den Europæiske Patentmyndighed, der blev oprettet ved den mellemstatslige europæiske patentkonvention af 1973, tilbyder én enkelt ansøgning og meddelelsesprocedure og sparer således ansøgeren for besværet med at skulle indgive ansøgning til en række nationale patentmyndigheder. Den enkelte medlemsstat kan dog stadig kræve, at det europæiske patent skal oversættes til medlemsstatens officielle sprog for at være retsgyldigt på dens område. Opstår der tvister, er det desuden de nationale domstole, der har kompetencen, således at der i princippet kan versere 15 forskellige retssager med forskellige processuelle regler og med risiko for forskellige resultater. Omkostningerne til oversættelse betyder, at det for øjeblikket er betydeligt dyrere at patentere en opfindelse i Europa end i USA eller Japan. Når man hertil lægger de eventuelle ulemper ved at arbejde med en række forskellige retssystemer, hvis der opstår tvister, udgør det nuværende system en væsentlig hindring for forskning, udvikling og innovation.

Ifølge Kommissionens nye forslag til rådsforordning skal EF-patentet meddeles af Den Europæiske Patentmyndighed. Nationale og europæiske patenter skal bestå side om side med EF-patentsystemet, således at opfindere frit kan vælge, hvilken type patentbeskyttelse der passer bedst til deres behov.

Forslaget vil give et EF-patentsystem, som medfører retssikkerhed, og hvor omkostningerne er overkommelige.

Overkommelige omkostninger

Et af hovedformålene med forslaget er at nedbringe omkostningerne ved at patentere en opfindelse i Europa.

Tabellen viser klart patentomkostningerne i Europa sammenlignet med USA og Japan.

Sammenligning af omkostningerne ved og gebyrer (i euro) for at opnå patent i EU, USA og Japan:

Gebyrer for indlevering/nyhedsundersøgelse

Gebyrer for prøvningGebyrer for meddelelseÅrsgebyrerOversættelsesomkostningerOmkostninger til fuldmægtigeI alt
EPK

(typisk ansøgning, 8 medlemsstater)

810+5321 43171516 79012 60017 00049 900
USA690-1 2102 730

n/a

5 70010 330
Japan2101 1008505 840n/a8 45016 450

Det koster i dag mellem tre og fem gange så meget at få meddelt et europæisk patent som et japansk eller amerikansk patent.

En patentansøgning består af en detaljeret beskrivelse af opfindelsen og en række patentkrav, som angiver omfanget af den beskyttelse, som patentet skal give. For øjeblikket koster et typisk europæisk patent (der skal gælde for otte medlemsstater) ca. 49 900 EUR, hvoraf oversættelsesomkostningerne udgør 12 600 (ca. 25 %). Hvis et europæisk patent skal gælde for alle 15 medlemsstater og oversættes til alle 11 officielle EU-sprog, beløber oversættelsesomkostningerne sig til ca. 17 000 EUR.

Oversættelsesomkostningerne vil med forslaget om indførelse af et EF-patent blive nedbragt til ca. 2 200 EUR, da der ikke stilles krav om oversættelse, ud over hvad der allerede kræves ifølge München-konventionen, for at meddele patent (dette indebærer, at patentet vil blive meddelt og offentliggjort på et af arbejdssprogene i Den Europæiske Patentmyndighed - engelsk, fransk eller tysk - og at patentkravene (dvs. den del af patentet, som angiver omfanget af beskyttelsen) vil blive oversat til de øvrige 10 sprog.

I praksis er universalsproget på patentområdet engelsk, og oversættelserne bliver kun meget sjældent brugt. F.eks. benyttes oversættelserne i "Institut National de la Proprieté Industrielle", som er det franske nationale institut for industrielle ejendomsrettigheder, kun i 2 % af tilfældene.

Retssikkerhed

Patenttvister (herunder tvister vedrørende europæiske patenter) afgøres for øjeblikket af nationale domstole. Retsplejen kan være forskellig i medlemsstaterne, og der kan eventuelt blive tale om 15 forskellige fortolkninger af, hvordan bestemmelserne i Den Europæiske Patentkonvention skal anvendes i den konkrete sag.

Kommissionen foreslår, at der oprettes en ny central EF-retsinstans inden for rammerne af EF-Domstolen, som skal behandle tvister om krænkelser og gyldigheden af EF-patenter.

Dette vil kræve en ændring af traktaten, som Kommissionen allerede har anmodet om i marts måned i år i sit oplæg til regeringskonferencen. Ændringen drøftes for øjeblikket under regeringskonferencen i forbindelse med en styrkelse og en reform af Fællesskabets domstolssystem.

Rettens kompetence vil blive begrænset til især tvister om krænkelse og/eller gyldigheden af EF-patentet. Andre tvister som f.eks. om aftalelicenser eller ejendomsretten til patenter vil blive behandlet af de nationale domstole.

Forslaget er resultatet af tre årtiers forsøg på at indføre ét enkelt EF-patent. I dette tidsrum er der ved Den Europæiske Patentkonvention af 1973, som alle medlemsstater (plus Schweiz, Monaco, Liechtenstein og Cypern) har undertegnet, blevet oprettet en mellemstatslig europæisk patentmyndighed i München, og der er blevet indført én enkelt procedure for meddelelse af patenter. Med Luxembourg-konventionen fra 1975 ville man tage et yderligere skridt og oprette et EF-patent, men konventionen er aldrig blevet ratificeret.


Side Bar