Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/673

Bryssel 28. kesäkuuta 2000

Komissio hyväksyi uuden sosiaalipoliittisen ohjelman

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden sosiaalipoliittisen ohjelman, joka on voimassa vuoteen 2005 saakka. Ohjelmassa esitetään tavat ja keinot, joilla voitaisiin uudenaikaistaa eurooppalaista yhteiskuntamallia, luoda enemmän ja parempia työpaikkoja sekä saattaa Lissabonin ja Feiran Eurooppa-neuvostoissa tehdyt poliittiset sitoumukset konkreettisiksi toimiksi. Ohjelma on merkittävä osa Ranskan puheenjohtajakauden ja joulukuussa Nizzassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston työohjelmaa. Lisäksi se tarjoaa merkittävää aineistoa vuosittaiseen tiivistelmäraporttiin keväisin pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta varten. Ensimmäinen näistä kevätkokouksista pidetään Tukholmassa vuonna 2001.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava komissaari Anna Diamantopoulou totesi uudesta sosiaalipoliittisesta ohjelmasta, että sen tarkoituksena on käsitellä uusia yhteiskunnallisia haasteita, jotka johtuvat Euroopan talous- ja yhteiskuntaelämän suurista muutoksista, ja eritoten niitä haasteita, jotka ovat aiheutuneet siirtymisestä osaamiseen perustuvaan talouteen. Ohjelmalla ei pyritä yhdenmukaistamaan eri jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa vaan aktivoimaan toimintaa kohti yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita, jotta voitaisiin saavuttaa Lissabonissa sovittu strateginen päämäärä, jonka mukaan Euroopasta on tultava "maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta"

Eurooppa, jossa sosiaalipolitiikka on hyvin kehittynyt, kilpailee edelleen tasavertaisesti muun maailman, sekä korkean teknologian maiden että matalapalkkamaiden kanssa. Sosiaalipolitiikan ansiosta Euroopan unioni on aikaisemmin voinut hallita rakennemuutosta ja minimoida kielteiset sosiaaliset vaikutukset. Tulevaisuudessa Euroopan yhteiskuntamallin uudistaminen investoimalla ihmisiin ja rakentamalla aktiivista hyvinvointivaltiota on olennaisen tärkeää, jotta pystytään säilyttämään eurooppalaisen yhteiskunnan solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus ja parantamaan kuitenkin taloudellista suorituskykyä.

Euroopan unionin on edelleen yhdistettävä hyvät sosiaaliset olosuhteet korkeaan tuottavuuteen ja korkealaatuisiin tavaroihin ja palveluihin. Tämä on eurooppalaisen yhteiskuntamallin avaintekijä. Uusien ja entistä parempien työpaikkojen luominen dynaamisessa ja kilpailukykyisessä taloudessa lujittaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työmarkkinaosapuolten harjoittama kohtuullinen palkkapolitiikka on erittäin tärkeä osa suotuisan makrotaloudellisen ympäristön säilyttämistä.

Ohjelmassa tarkastellaan edessä olevia haasteita ja mahdollisuuksia erityisesti työllisyyden, osaamiseen perustuvan talouden, yhteiskunnallisen tilanteen, laajentumisen ja kansainvälistymisen kannalta. Yleistavoitteena on laadun parantaminen menestyvän talouden, entistä useampien ja parempien työpaikkojen sekä osallisuuteen kannustavan yhteiskunnan edistämiseksi.

Ohjelmassa luonnostellaan monia toimia:

 • Joillakin toimilla pyritään hyödyntämään Euroopan työllistämismahdollisuuksia täysimääräisesti luomalla uusia ja parempia työpaikkoja, ennakoimalla ja hallinnoimalla muutoksia, mukautumalla uuteen työympäristöön, hyödyntämällä osaamiseen perustuvan talouden mahdollisuuksia sekä edistämällä liikkuvuutta.

 • Toisissa toimissa taas keskitytään sosiaalisen suojelun uudenaikaistamiseen ja kehittämiseen, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, sukupuolten tasa-arvon voimistamiseen, perusoikeuksien vahvistamiseen sekä syrjinnän torjumiseen.

 • Lisäksi on aloitteita, joiden avulla valmistaudutaan laajentumiseen, edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja kehitetään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua vastaamaan eri haasteisiin.

Uudessa ohjelmassa ehdotetaan poliittisia puitteita, joissa kaikilla tärkeimmillä toimijoilla on tehtävänsä ja joissa otetaan huomioon järjestelmien ja toimintalinjojen eroavuudet EU:n eri jäsenvaltioissa. Komissio tekee kaikki asiaan liittyvät ehdotukset käyttämällä aloiteoikeuttaan.(1) Lisäksi se toimii vauhdittajana ja tukee jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden politiikkaa kaikin käytettävissään olevin keinoin. Jäsenvaltioiden hallitusten sekä alue- ja paikallisviranomaisten olisi toteutettava omia toimintalinjojaan ohjelman toteuttamiseksi. Työmarkkinaosapuolten kaikilla tasoilla on täytettävä oma osansa erityisesti neuvottelemalla sopimuksia, uudenaikaistamalla ja mukauttamalla sopimuskehystä sekä edistämällä vakaata makrotalouspolitiikkaa. Kansalaisjärjestöt otetaan tiiviisti mukaan osallisuutta edistävän politiikan kehittämiseen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään kaikkia käytössä olevia keinoja, joita ovat pääasiallisesti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, lainsäädäntö, rakennerahastot (erityisesti Euroopan sosiaalirahasto), toimintaohjelmat, raportointi- ja arviointivälineet sekä valtavirtaistaminen. Lisäksi tähän asti vain työllisyysalalla hyödynnettyä avointa koordinointimenettelyä voidaan soveltaa myös muuhun sosiaalipolitiikkaan. Näin varmistetaan sovittujen tavoitteiden kvalitatiivisempi ja tarvittaessa kvantitatiivisempi seuranta.

Tämän ohjelman täytäntöönpano ei edellytä lisärahoitusta vaan pikemminkin julkisten menojen uudelleenohjaamista tehokkuuden ja ihmisiin investoimisen parantamiseksi, kuten Lissabonissa sovittiin. Ohjelmakausi kestää vuoteen 2005 saakka. Pääpaino on kolmella ensimmäisellä vuodella, ja ohjelmaa tarkistetaan kauden puolivälissä vuonna 2003, jolloin valmistellaan uusia erityistoimia.

LIITE 1

KOMISSION ERITYISEHDOTUKSET

(20002005)

Uusia ja entistä parempia työpaikkoja

 • Esitellään vuosittain työllisyyspaketti.

 • Kehotetaan työmarkkinaosapuolia vuonna 2000

  • edistämään työllisyysstrategiaa ja toimimaan järjestelmällisemmin sitä koskevassa yhteistyössä

  • kehittämään erityisesti elinikäistä oppimista koskevaa vuoropuhelua ja neuvotteluja kaikilla asianmukaisilla tasoilla työllisyyden edistämiseksi

  • aloittamaan Euroopan tasolla yhteisten tavoitteiden kehittäminen työllisyyden suuntaviivojen mukaisesti; niiden tarkoituksena on toimia vertailukohtana toimille, joita työmarkkinaosapuolet toteuttavat kansallisella tasolla.

 • Tuetaan työllisyysstrategian alueellista ja paikallista ulottuvuutta (paikallista kehittämistä koskevat tiedonannot annetaan vuosina 2000 ja 2001).

 • Tehdään perusteellinen arviointi Luxemburgin prosessin vaikutuksista (2002).

Muutoksen ennakointi ja hallinta sekä uuteen työympäristöön mukautuminen

 • Laaditaan julkisten hankintamenettelyjen sosiaalisia näkökohtia koskeva tiedonanto (2000).

 • Aloitetaan työmarkkinaosapuolten kuuleminen Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 138 artiklan perusteella työsuhteiden uudenaikaistamisesta ja parantamisesta (2000).

 • Seurataan tilapäistyötä koskevia neuvotteluja (2001).

 • Annetaan yhtiön sosiaalista vastuuta (kolmikantainen peruslähestymistapa) koskeva tiedonanto ja järjestetään asiaa koskeva kokous (2001)

 • Kuullaan työmarkkinaosapuolia tarpeesta perustaa Euroopan tasolle välitys- ja sovittelumekanismi kiistojen ratkaisemiseksi.

 • Annetaan tiedonanto ja tehdään toimintasuunnitelma työntekijöiden taloudellisesta osallistumisesta (2001).

 • Täydennetään ja kodifioidaan työaikaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä (2002).

 • Kodifioidaan ja yksinkertaistetaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa yhteisön lainsäädäntöä (2002).

 • Hyväksytään tiedonanto yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta (2002).

Tietoon perustuvan yhteiskunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Kehotetaan työmarkkinaosapuolia keskittymään keskusteluissaan elinikäiseen oppimiseen ja tietotekniikkaan liittyviin työn uusiin muotoihin (2000).

Liikkuvuuden edistäminen

 • Tehdään komission päätös eläkefoorumin perustamisesta; foorumi käsittelee lisäeläkkeisiin ja liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa (2000).

 • Ehdotetaan eläkkeiden siirtoa koskevaa lainsäädäntöä foorumissa käydyn keskustelun perusteella (2002).

 • Annetaan tiedonanto julkisten palvelujen alan vapaata liikkuvuutta vielä haittaavista ongelmista (2002).

 • Tarkistetaan Euroopan työnvälitysverkostoa EURESia koskevat säännöt (2002).

 • Toteutetaan erityistoimia tutkijoiden, opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja kouluttajien liikkuvuutta estävien tekijöiden poistamiseksi.

Sosiaalisen suojelun uudenaikaistaminen ja parantaminen

 • Annetaan tiedonanto tulevasta sosiaalisesta suojelusta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erityisesti eläkkeiden osalta (2000).

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

 • Kuullaan EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan perusteella ja sosiaaliturvajärjestelmien voimavaroja ja riittäviä korvauksia koskevista yhteisistä perusteista 24. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen 92/441/ETY mukaisesti kaikkia asianomaisia toimijoita työmarkkinoilta syrjäytyneiden ihmisten integroitumisesta (2001).

 • Arvioidaan Euroopan sosiaalirahaston vaikutukset sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, Equal-yhteisöaloite mukaan lukien (2003).

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

 • Lujitetaan edelleen yhtäläisiä oikeuksia hyödyntämällä täysin perustamissopimuksen mahdollisuuksia; tehdään perustamissopimuksen 13 artiklan perusteella ehdotus direktiiviksi yhtäläisestä kohtelusta muussa kuin työssä ja ammatissa (2002).

Perusoikeuksien lujittaminen ja syrjinnän torjunta

 • Annetaan kertomus rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toiminnasta (2001).

 • Seurataan tiedonannon "Esteetön Eurooppa vammaisille" toteuttamista ja valmistellaan siitä kertomus vuodeksi 2003.

 • Ehdotetaan Euroopan vammaisten vuoden järjestämistä vuonna 2003 (2001).

 • Aloitetaan perustamissopimuksen 138 artiklan perusteella työmarkkinaosapuolten kuuleminen tietosuojasta (2001).

Työmarkkinasuhteiden laadun edistäminen

 • Perustetaan työmarkkinasuhteiden tulevaisuutta käsittelevä pohdintaryhmä (2000).

 • Kuullaan työmarkkinaosapuolia yhteistä etua edistävien alojen löytämiseksi; tällaisia ovat esimerkiksi ne, joissa on parhaimmat mahdollisuudet työehtosopimusneuvotteluille (2001).

 • Järjestetään kokous työmarkkinaosapuolten kanssa työmarkkinaneuvottelurakenteiden toiminnasta (sekä alojen välillä että alakohtaisesti) ja tarvittaessa ehdotetaan muutoksia (järjestetään vuonna 2002 asiaa koskeva työmarkkinaosapuolten kokous).

Laajentumiseen valmistautuminen

 • Jatketaan ja tehostetaan Euroopan unionin sosiaali- ja työllisyyslainsäädännön täytäntöönpanon seurantaa ehdokasmaissa (vuodesta 2000).

 • Jatketaan (yhteiseen arviointiin johtavien) työllisyyskatsausten laatimista kaikissa ehdokasmaissa (2000-2001).

 • Varmistetaan ehdokasmaiden onnistunut osallistuminen sosiaalialan yhteisön toimintaohjelmiin osana liittymistä valmistelevaa strategiaa (2000-2001).

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen

 • Esitetään suositus lapsityövoimaa koskevan ILO:n yleissopimuksen ratifioimiseksi (2001).

 • Järjestetään Euroopan unionin ulkosuhteiden sosiaalista ulottuvuutta käsittelevä konferenssi (2001).

  (1)4Liitteessä 1 esitetään komission uudet ehdotukset ja liitteessä 2 käsiteltävinä olevat ehdotukset.


Side Bar