Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/00/606

Bryssel den 14 juni 2000

EU närmar sig internationella standarder för finansiell rapportering

Europeiska kommissionen lägger i ett nyligen antaget meddelande fram en strategi för den framtida finansiella rapporteringen i Europa. Strategin syftar till att bidra till att undanröja återstående hinder för gränsöverskridande värdepappershandel. I strategin rekommenderas därför att det utarbetas en enda uppsättning redovisningsstandarder så att företagsredovisningarna i hela Europeiska unionen blir mer överblickbara och lättare kan jämföras. En enda uppsättning standarder skulle göra det lättare att jämföra företagens resultat, anskaffa kapital och att öka skyddet för investerarna. Strategin är en viktig del i skapandet av en integrerad marknad för finansiella tjänster, vilket är målet i den handlingsplan för finansiella tjänster som antogs i maj 1999. Vid toppmötet i Lissabon betonades även uttryckligen att det var viktigt att företagens finansiella rapportering kan jämföras för att det skall kunna skapas en effektiv, djup och likvid värdepappersmarknad i Europa. Kommissionen anser att de internationella redovisningsstandarderna (International Accounting Standards - IAS) bör antas. I meddelandet anges att kommissionen före utgången av 2000 kommer att lägga fram förslag som innebär att alla företag inom EU som är noterade på en reglerad marknad kommer att vara skyldiga att utarbeta sammanställd redovisning i enlighet med IAS. Denna skyldighet föreslås träda i kraft senast år 2005. Medlemsstaterna kommer enligt förslaget att ha rätt att utsträcka denna skyldighet till att omfatta onoterade bolag och enskilda redovisningar. Eftersom överblickbarhet och jämförbarhet är särskilt viktiga för finansiella institut kommer detta krav även att gälla noterade banker och försäkringsföretag.

Enligt Frits Bolkestein, ledamot av kommissionen med ansvar för den inre marknaden, kan de kostnader som är följden av skillnader i metoder för finansiell rapportering vara mycket betungande för investerare och andra intressenter. Om de förslag som kommissionen lägger fram i meddelandet antas bör det leda till att den fragmentering av den finansiella rapporteringen som råder i Europa idag upphör. Det signalerar att Europa är fast beslutet att ta bort skillnader i redovisningsmetoder så att integrerade, djupa och likvida marknader för kapital och finansiella tjänster kan utvecklas, vilket ökar effektiviteten i kapitalanskaffningen samtidigt som skyddet för investerarna bevaras, sade Bolkestein.

Före utgången av 2000 kommer kommissionen att för ministerrådet och Europaparlamentet lägga fram ett lagförslag om att införa IAS-kravet, som enligt förslaget skall träda i kraft senast 2005. Kravet skall börja gälla efter en övergångsperiod som inte är längre än tre år från det att kommissionens förslag slutligen antas. Denna övergångsperiod kommer att underlätta för företag och de personer som yrkesmässigt ägnar sig åt redovisning i Europa att anpassa sig till förändringen.

Huvudsyftet med förslagen är att skapa tydliga regler så att rapporteringen blir jämförbar och överblickbar och kan tolkas och tillämpas noggrant. Detta måste leda till relevant och tillförlitlig information som investerare och andra intressenter kan använda för att göra meningsfulla jämförelser mellan olika företags resultat och för att fatta kapitalallokeringsbeslut.

Europeiska investerare behöver information av hög kvalitet innan de bestämmer vilka företag de skall allokera sina finansiella resurser till. På samma sätt måste europeiska företag kunna konkurrera på lika villkor om de finansiella resurser som finns tillgängliga på de internationella kapitalmarknaderna.

För att det skall råda rättslig säkerhet om vilka standarder som skall användas i EU föreslås i lagförslaget även att en antagningsmekanism i två delar införs bestående av en teknisk och en politisk del på EU-nivå för att bekräfta vilka standarder som skall tillämpas. Detaljerna beträffande denna mekanisms rättsliga status och förfarandet vid beslutsfattande håller på att utarbetas och kommer att fastställas i kommissionens förslag. Kommissionen anser att EU bör närma sig de internationella redovisningsstandarderna. Europa självt kan inte diktera reglerna för finansiell rapportering på de internationella kapitalmarknaderna, men önskar dock medverka vid utarbetandet av dessa regler i ett så tidigt skede som möjligt.

I meddelandet konstateras också att högkvalitativa redovisningsstandarder inte i sig kommer att garantera en överblickbar finansiell rapportering. Det är även viktigt med en noggrann och disciplinerad tillämpning för att den finansiella rapporteringen skall vara trovärdig. I meddelandet betonas behovet av att kontrollera att redovisningsstandarderna verkligen efterlevs. För att säkerställa likvärdig kontroll av hög kvalitet i hela EU är det därför nödvändigt med obligatorisk revision av hög kvalitet och med ökad samordning mellan europeiska tillsynsmyndigheter.

Det är tänkt att förslagen skall komplettera kommissionens planerade åtgärder för att modernisera de befintliga prospektdirektiven och införa ett EU-pass för europeiska värdepappersemittenter. Tillgången till EU:s värdepappersmarknader skulle garanteras genom ett gemensamt registreringssystem som grundar sig på jämförbar marknadsinformation, bland annat en uppsättning internationella redovisningsstandarder.

Meddelandet finns tillgängligt på kommissionens Europa web-sida:http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar