Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/00/606

Brussel, 13 juni 2000

EU zet een stap in de richting van wereldwijde standaarden voor financiële verslaglegging

De Europese Commissie heeft in een zojuist door haar goedgekeurde mededeling een strategie geschetst voor de toekomstige financiële verslaglegging in Europa. De strategie dient om de resterende belemmeringen voor de grensoverschrijdende handel in effecten weg te nemen, met name door aan te bevelen om te komen tot één samenstel van standaarden voor de jaarrekeningen, zodat de jaarrekeningen van ondernemingen in de gehele Europese Unie doorzichtiger en beter vergelijkbaar zijn. Eén enkel samenstel van standaarden moet het gemakkelijker maken de resultaten van ondernemingen te vergelijken, kapitaal aan te trekken en de bescherming van beleggers te verbeteren. Deze strategie is een belangrijk onderdeel van de totstandbrenging van een geïntegreerde markt voor financiële diensten die het doel is van het in mei 1999 goedgekeurde actieplan voor de financiële diensten. De Europese Raad van Lissabon heeft er ook uitdrukkelijk op gewezen dat de vergelijkbaarheid van de financiële verslaglegging van belang is voor de totstandbrenging van een efficiënte, diepe en liquide effectenmarkt in Europa. De Commissie is van mening dat de vaststelling van internationale verslagleggingsstandaarden (IAS) de manier is om dit te verwezenlijken. In de mededeling wordt aangekondigd dat de Commissie voor eind 2000 voorstellen zou indienen op grond waarvan alle EU-ondernemingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt, hun geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig de IAS zouden moeten opstellen. Deze vereiste zou uiterlijk vanaf 2005 van kracht zijn. De lidstaten zouden deze vereiste kunnen uitbreiden tot niet-genoteerde ondernemingen en individuele jaarrekeningen. Aangezien doorzichtigheid en vergelijkbaarheid van groot belang zijn voor financiële instellingen, zal dit beleid ook van toepassing zijn op genoteerde banken en verzekeringsmaatschappijen.

Frits Bolkestein, commissaris voor de interne markt, zei: "De kosten van verschillen wat betreft de methoden van financiële verslaglegging kunnen zeer bezwaarlijk zijn voor beleggers en andere belanghebbenden. De goedkeuring van de in deze mededeling aangekondigde voorstellen moet een einde maken aan de huidige versnippering in Europa op het gebied van de financiële verslaglegging. Hieruit blijkt de vastbeslotenheid van Europa om een einde te maken aan de verschillen op het gebied van de verslaglegging als een stap in de richting van geïntegreerde, diepe en liquide kapitaalmarkten en markten voor financiële diensten, teneinde op efficiëntere wijze kapitaal te kunnen aantrekken terwijl de belegger beschermd blijft."

Voor eind 2000 zal de Commissie bij de Raad en het Europees Parlement een wetgevingsvoorstel betreffende de invoering van de IAS-vereiste indienen dat uiterlijk in 2005 in werking zal treden. Deze vereiste zal van kracht worden na een overgangsperiode die niet langer zal zijn dan drie jaar, te rekenen vanaf de definitieve goedkeuring van het voorstel van de Commissie. Deze overgangsperiode zal ondernemingen en accountants helpen zich aan de wijzigingen aan te passen.

De voorstellen streven naar duidelijke regels inzake vergelijkbare, doorzichtige verslaglegging en de strikte interpretatie en toepassing daarvan. Dit moet resulteren in relevante, betrouwbare informatie op grond waarvan beleggers en andere belanghebbenden een zinvolle vergelijking kunnen maken tussen de resultaten van ondernemingen en beslissingen kunnen nemen over de bestemming van kapitaal.

De Europese beleggers hebben behoefte aan informatie van goede kwaliteit voordat zij beslissen in welke ondernemingen zij hun financiële middelen investeren. Evenzo moeten de Europese ondernemingen onder dezelfde voorwaarden kunnen concurreren om de beschikbare financiële middelen op de wereldwijde kapitaalmarkten.

Teneinde rechtszekerheid te verschaffen over de standaarden die in de EU moeten worden gebruikt, zou het wetgevingsvoorstel tevens voorzien in een goedkeuringsmechanisme met een tweeledige structuur een technisch en een politiek niveau op EU-niveau om de standaarden te bevestigen die moeten worden toegepast. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de details op het gebied van de rechtspersoonlijkheid en de besluitvormingsprocedures van dit mechanisme; deze zullen in het voorstel van de Commissie worden opgenomen. De Commissie is van mening dat de EU een stap moet zetten in de richting van wereldwijde verslagleggingsstandaarden. Europa kan de regels voor financiële verslaglegging in de wereldwijde kapitaalmarkt niet alleen opstellen, maar wil wel vanaf een zo vroeg mogelijk stadium bijdragen aan de opstelling van deze regels.

In de mededeling wordt ook opgemerkt dat verslagleggingsstandaarden van hoge kwaliteit op zich geen garantie zijn voor doorzichtige financiële verslaglegging; een strikte en gedisciplineerde toepassing ervan is van cruciaal belang voor de geloofwaardigheid van de jaarrekeningen. In de mededeling wordt benadrukt dat op de juiste wijze moet worden toegezien op de naleving van de verslagleggingsstandaarden. Daartoe is een goede wettelijke controle noodzakelijk, alsmede versterkte coördinatie tussen de Europese effectentoezichthouders om in de gehele Unie te komen tot een gelijkwaardig, streng toezicht op de financiële verslaglegging.

De voorstellen dienen als aanvulling op de maatregelen die de Commissie zal nemen om de bestaande richtlijnen betreffende prospectussen te moderniseren en één paspoort voor emittenten van effecten in te voeren. De toegang tot de effectenmarkten van de EU zou worden gewaarborgd via een gemeenschappelijk registratiesysteem op basis van vergelijkbare marktinformatie, inclusief één samenstel van internationale verslagleggingsstandaarden.


Side Bar