Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/00/606

Bryssel 13. kesäkuuta 2000

EU:ssa pyritään yhtenäisiin tilinpäätöstietoihin

Euroopan komissio esittää juuri antamassaan tiedonannossa EU:n tulevaa tilinpäätösraportointia koskevan strategian. Strategialla pyritään poistamaan arvopaperien rajatylittävän kaupan jäljellä olevat esteet suosittamalla erityisesti yhden tilinpäätösnormiston soveltamista, jotta yritysten tilinpäätökset tulevat avoimemmiksi ja vertailukelpoisemmiksi koko Euroopan unionin alueella. Yhtenäisten normien avulla voidaan helpommin vertailla yritysten toiminnan tuloksellisuutta, hankkia pääomaa ja parantaa sijoittajansuojaa. Strategialla on keskeinen asema luotaessa yhtenäisiä rahoituspalvelujen markkinoita, mikä on toukokuussa 1999 hyväksytyn rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman tavoite. Myös Lissabonin huippukokouksessa korostettiin vertailukelpoisten tilinpäätöstietojen merkitystä pyrittäessä luomaan Eurooppaan tehokkaat, syvät ja likvidit arvopaperimarkkinat. Komissio uskoo, että IAS-suositusten (International Accounting Standards) käyttöönotto merkitsee tässä suhteessa edistysaskelta. Tiedonannon mukaan komissio tekee ennen vuoden 2000 loppua ehdotukset, joiden mukaan kaikilta säännellyille markkinoille listautuneilta EU:n yrityksiltä tulisi vaatia konsernitilinpäätösten laatimista IAS-suositusten mukaan. Vaatimusta pitäisi noudattaa viimeistään vuodesta 2005 alkaen. Jäsenvaltiot voisivat halutessaan ulottaa tämän vaatimuksen koskemaan pörssin ulkopuolisia yhtiöitä ja muitakin kuin konsernitilinpäätöksiä. Koska avoimuudella ja vertailukelpoisuudella on erityisen suuri merkitys rahoituslaitoksille, myös pörssinoteerattujen pankkien ja vakuutusyhtiöiden on noudatettava IAS-suosituksia.

Sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Frits Bolkesteinin mukaan "tilinpäätösraportoinnin erot voivat aiheuttaa suuria kustannuksia sijoittajille ja muille osakkaille. Tiedonantoon sisältyvien ehdotusten hyväksymisen pitäisi johtaa tilinpäätöstietojen yhtenäistymiseen Euroopan unionissa. Tämä on osoitus EU:n vakaasta aikomuksesta poistaa tilinpäätösten erot, mikä on edistysaskel pyrittäessä kohti yhdentyneitä, syviä ja likvidejä pääoma- ja rahoituspalvelumarkkinoita, joiden avulla tehostetaan pääoman saatavuutta säilyttäen samalla korkeatasoinen sijoittajansuoja."

Komissio esittää ennen vuoden 2000 loppua neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksen IAS-suositusten käyttöönottoa koskevaksi säädökseksi, joka tulee voimaan viimeistään vuonna 2005. Kun komission ehdotus on lopullisesti hyväksytty, IAS-suosituksia on noudatettava viimeistään kolmen vuoden mittaisen siirtymäkauden päätyttyä. Siirtymäkauden aikana yritykset ja kirjanpitoalan edustajat voivat valmistautua muutokseen.

Ehdotusten tavoitteena on luoda selkeät säännöt, joiden perusteella tilinpäätöksistä tulee avoimia ja vertailukelpoisia, ja joita tulkitaan ja sovelletaan tarkasti. Tilinpäätöksissä on oltava riittävät ja luotettavat tiedot, joiden perusteella sijoittajat ja muut osakkaat voivat vertailla kattavasti yritysten toiminnan tuloksellisuutta ja löytää sopivia sijoituskohteita.

EU:n sijoittajat tarvitsevat korkealaatuista informaatiota päättäessään, mihin yrityksiin sijoittavat varoja. Myös EU:n yrityksillä on oltava tasapuoliset mahdollisuudet kilpailla maailmanlaajuisten pääomamarkkinoiden tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista.

Jotta EU:ssa noudatettavien normien suhteen voidaan taata oikeusvarmuus, lainsäädäntöehdotukseen sisältyy myös kaksitasoinen (tekninen ja poliittinen) hyväksymisjärjestelmä, jolla noudatettavat normit vahvistetaan. Järjestelmässä sovellettavien päätöksentekovaltuuksien ja -menettelyjen yksityiskohtia viimeistellään parhaillaan ja ne sisältyvät komission ehdotukseen. Komission näkemyksen mukaan EU:n on lähennyttävä kansainvälisiä tilinpäätösnormeja. EU ei voi yksin päättää kansainvälisillä pääomamarkkinoilla noudatettavista tilinpäätösnormeista, mutta on tarpeen osallistua niiden valmisteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tiedonannossa todetaan myös, että korkeatasoiset tilinpäätösnormit eivät yksin takaa avointa tilinpäätösraportointia, vaan niiden kurinalainen soveltaminen on keskeisen tärkeätä tilinpäätösten uskottavuuden vuoksi. Tiedonannossa korostetaan, että tilinpäätösnormien noudattamista on valvottava tiukasti. Tämän vuoksi lakisääteisten tilintarkastusten on oltava korkeatasoisia, ja lisäksi on parannettava EU:n arvopaperialan valvontaviranomaisten yhteistyötä, jotta tilinpäätösraportoinnin valvonta on yhtä korkeatasoista koko unionin alueella.

Ehdotukset täydentävät komission tulevia toimia, joilla ajanmukaistetaan tarjousesitteistä annettavia direktiivejä ja otetaan käyttöön EU:n kattava toimilupa arvopaperien liikkeeseenlaskijoille. Pääsy EU:n arvopaperimarkkinoille varmistetaan yhteisellä rekisteröintijärjestelmällä, joka perustuu vertailukelpoisiin markkinatietoihin. Niihin kuuluvat muun muassa yhteiset kansainväliset tilinpäätösnormit.


Side Bar